BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ LÔGARÍT

Chia sẻ: trangchocolate

1. Đưa về cùng cơ số. 2. Đặt ẩn phụ 3. Mũ hoá và lôgarít hoá 4. Sử dụng tính chất của hàm số 5. Đánh giá theo vế...

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ LÔGARÍT

 

  1. Trường THPT Đức Hợp Nguyễn Tiến Vũ BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ LÔGARÍT 1. Đưa về cùng cơ số. 2. Đặt ẩn phụ 3. Mũ hoá và lôgarít hoá 4. Sử dụng tính chất của hàm số 5. Đánh giá theo vế Dạng 1: Đưa về cùng cơ số 1. 52 x +1 + 7 x +1 − 175 x − 35 = 0 2 2 4 x + x −2 − 5.2 x −1+ x −2 = 6 5. log x 2.log x 2 =log x 2 x−3 + 2 x−3 + 4 x 2 .2 x +1 + 2 + 2 x −1 = x 2 .2 2. 6. 16 64 ( x +1) 2 x 2 +x 1−x 2 +2 =2 +1 3. 4 5 + log 5 x = 2 log 5 x 1 7. log9 x 4. 4log9 x − 6.2 + 2log3 27 = 0 x log 2 x + log 3 x + log 4 x = log 20 x 8. Dạng 2: Đặt ẩn phụ x 2 −2 x 2 −2 x + x 2 −2 x −1+ x 2 −2 4x+ −5.2 x −1+ =6 − 5.2 −6 = 0 30. 9. 4 1 1 1 10. 4 x +2 cosx − 7.41+cosx − 2 = 0 − − − 31. −6 =3.9 2.4 x x x 11. (26 + 15 3) x + 2(7 + 4 3) x − 2(2 − 3) x = 1 1 1 1 32. 49 −35 = 25 x x x 8 x +18 x = 2.27 x x+1 x 12. log2(4 + 4).log(4 + 1) = 3 33. 2 2 2 252 x − x +1 + 92 x − x +1 = 34.152 x − x 34. 13. log4(log2x) + log2(log4x) = 2 log x (125 x).log 2 x = 1 x 2 + 3log 2 x = x log2 5 14. 35. 25 log 2 ( 9 − 2 x ) = 3 − x 1 15. log x 3 + log 3 x = log x 3 + log 3 x+ 36. 2 7 log x 2 − log 4 x + =0 37. 1 1 1 16. 6 49 −35 = 25 x x x 5log x x + log x x 3 + 8log 9 x2 x 2 = 2 1+ x 2 1− x 2 10 − 10 = 99 17. 38. 18. log 3 ( 2 x + 1) = 2log 2 x +1 3 + 1 9 9 Bài tập về phương trình Mũ và Lôgarít
  2. Trường THPT Đức Hợp Nguyễn Tiến Vũ ( ) ( ) lg 4 ( x − 1) + lg 2 ( x − 1) = 25 2 3 2log3 x 2 − 16 log 3 x2 − 16 + 1 19. +2 = 24 39. 2 10 ( ) 40. log 2 x.log 3 x = log 2 x + log 3 x − 6 2 3 1 + log 27 x = log 27 x log 27 x 20. 3 log 2 ( 25x + 3 − 1) = 2 + log 2 ( 5 x + 3 + 1) 3 log 3 x − log 3 3 x − 1 = 0 41. 21. 9 7 x+ x+ 2 log 3 c otx = log 2 cosx 42. 2 x +5 − 3 = 3 − 4 x +4 22. 2 2 2 ( ) 2 2 2 2 x + x − 4.2 x + x − 2 2 x + 4 = 0 43. log 3 3 + 3 + x = 23. log x 3 3.8 x + 4.12 x − 18 x − 2.27 x = 0 44. 24. log 2 x + ( x −1) log 2 x = 6 − 2 x ( ) +( 2 + 3) 2 x x 45. 2 − 3 = 14 ( ) ( ) 2 x 2 +1 2 x2 + 2 ( 5− ) ( ) 25. x2 + 4 x2 + 3 =2 +2 −2 +1 x x 2 21 + 7. 5 + 21 = 2 x + 3 46. ( ) ( ) 2 x 2 − 2 x +1 x 2 − 2 x −1 26. 2 + 3 + 2− 3 = ) +( ) ( ( ) cosx cosx 2− 3 7+4 3 7−4 3 =4 47.  3 5 27. Tìm nghiệm thuộc đoạn  − ;  của x− 3 + 4 x− 3 + 2 x +1 + 2 x −1 +2 = x .2 2 2 48. x .2  4 2 cos 2 x +4 =3 cos2x phương trình 4 x 4 + 11 + 32 = 13x x x 49. 2 2 +1 +1 − 3x −6 = 0 9x 28. log 2 ( 3.2 x −1) = 2 x +1 50. 2 lg x 2 = −lg x + 29. lg x −1 lg x −1 Dạng 3: Mũ hoá và lôgarít hoá x +1 x2 + 2 51. 54. = 72 3x.2 = 144 x −1 3x.4 3 log x +1 ( x 2 − 3 x + 1) = 1 x −1 52. 55. = 500 x 5 .8 x ( x2 − x + 1) x+ 2 1 =1 56. lg 53. 4 = 10 x x x log x ( 1− x ) 2 =9 x 57. Bài tập về phương trình Mũ và Lôgarít
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản