BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ LÔGARÍT

Chia sẻ: trangchocolate

1. Đưa về cùng cơ số. 2. Đặt ẩn phụ 3. Mũ hoá và lôgarít hoá 4. Sử dụng tính chất của hàm số 5. Đánh giá theo vế...

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ LÔGARÍT

Trường THPT Đức Hợp Nguyễn Tiến Vũ

BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ LÔGARÍT

1. Đưa về cùng cơ số.
2. Đặt ẩn phụ
3. Mũ hoá và lôgarít hoá
4. Sử dụng tính chất của hàm số
5. Đánh giá theo vế

Dạng 1: Đưa về cùng cơ số
1. 52 x +1 + 7 x +1 − 175 x − 35 = 0
2 2
4 x + x −2 − 5.2 x −1+ x −2 = 6
5.
log x 2.log x 2 =log x 2
x−3 + 2 x−3 + 4
x 2 .2 x +1 + 2 + 2 x −1
= x 2 .2
2. 6.
16 64
( x +1) 2
x 2 +x 1−x 2
+2 =2 +1
3. 4 5
+ log 5 x =
2
log 5 x 1
7.
log9 x
4. 4log9 x − 6.2 + 2log3 27 = 0 x
log 2 x + log 3 x + log 4 x = log 20 x
8.Dạng 2: Đặt ẩn phụ
x 2 −2 x 2 −2
x + x 2 −2 x −1+ x 2 −2
4x+ −5.2 x −1+ =6
− 5.2 −6 = 0 30.
9. 4
1 1 1
10. 4 x +2 cosx − 7.41+cosx − 2 = 0 − − −
31.
−6 =3.9
2.4 x x x

11. (26 + 15 3) x + 2(7 + 4 3) x − 2(2 − 3) x = 1 1 1 1
32.
49 −35 = 25
x x
x


8 x +18 x = 2.27 x
x+1 x
12. log2(4 + 4).log(4 + 1) = 3 33.
2 2 2
252 x − x +1 + 92 x − x +1 = 34.152 x − x
34.
13. log4(log2x) + log2(log4x) = 2
log x (125 x).log 2 x = 1 x 2 + 3log 2 x = x log2 5
14. 35.
25

log 2 ( 9 − 2 x ) = 3 − x
1
15. log x 3 + log 3 x = log x 3 + log 3 x+ 36.
2 7
log x 2 − log 4 x + =0
37.
1 1 1
16. 6
49 −35 = 25
x x x

5log x x + log x x 3 + 8log 9 x2 x 2 = 2
1+ x 2 1− x 2
10 − 10 = 99
17. 38.
18. log 3 ( 2 x + 1) = 2log 2 x +1 3 + 1
9 9


Bài tập về phương trình Mũ và Lôgarít
Trường THPT Đức Hợp Nguyễn Tiến Vũ
( ) ( )
lg 4 ( x − 1) + lg 2 ( x − 1) = 25
2 3
2log3 x 2 − 16 log 3 x2 − 16 + 1
19.
+2 = 24
39.
2
10
( ) 40. log 2 x.log 3 x = log 2 x + log 3 x − 6
2 3
1 + log 27 x = log 27 x
log 27 x
20.
3
log 2 ( 25x + 3 − 1) = 2 + log 2 ( 5 x + 3 + 1) 3 log 3 x − log 3 3 x − 1 = 0
41.
21.
9 7
x+ x+
2 log 3 c otx = log 2 cosx 42. 2 x +5
− 3 = 3 − 4 x +4
22. 2 2 2


( ) 2 2 2
2 x + x − 4.2 x + x − 2 2 x + 4 = 0
43.
log 3 3 + 3 + x =
23.
log x 3 3.8 x + 4.12 x − 18 x − 2.27 x = 0
44.
24. log 2 x + ( x −1) log 2 x = 6 − 2 x
( ) +( 2 + 3)
2 x x
45. 2 − 3 = 14
( ) ( )
2 x 2 +1 2 x2 + 2

( 5− ) ( )
25. x2 + 4 x2 + 3
=2 +2 −2 +1 x x
2 21 + 7. 5 + 21 = 2 x + 3
46.

( ) ( ) 2
x 2 − 2 x +1 x 2 − 2 x −1

26. 2 + 3 + 2− 3 =
) +( )
(
( )
cosx cosx
2− 3 7+4 3 7−4 3 =4
47.
 3 5
27. Tìm nghiệm thuộc đoạn  − ;  của x− 3 + 4
x− 3 + 2
x +1
+ 2 x −1
+2 = x .2
2 2
48. x .2
 4 2
cos 2 x
+4 =3
cos2x
phương trình 4 x
4 + 11 + 32 = 13x
x x
49.
2 2
+1 +1
− 3x −6 = 0
9x
28.
log 2 ( 3.2 x −1) = 2 x +1
50.
2 lg x 2
= −lg x +
29.
lg x −1 lg x −1Dạng 3: Mũ hoá và lôgarít hoá
x +1 x2 + 2
51. 54.
= 72
3x.2 = 144
x −1
3x.4 3

log x +1 ( x 2 − 3 x + 1) = 1
x −1
52. 55.
= 500
x
5 .8 x


( x2 − x + 1)
x+ 2
1
=1
56.
lg
53. 4
= 10 x
x x
log x ( 1− x )
2
=9
x
57.


Bài tập về phương trình Mũ và Lôgarít
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản