Bài tập về tính tương tối của chuyển động. Công thức vận tốc

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
160
lượt xem
13
download

Bài tập về tính tương tối của chuyển động. Công thức vận tốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường THPT Hùng Vương BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CÔNG VẬN TỐC I. Chuẩn kiến thức: - Nắm các kiến thức về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc. II. Chuẩn kỹ năng: - Giải được các bài toán liên quan đến công thức cộng vận tốc trong 2 trường hợp: + Các vận tốc cùng phương, cùng chiều. + Các vecto vận tốc cùng phương, ngược chiều. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về tính tương tối của chuyển động. Công thức vận tốc

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CÔNG VẬN TỐC I. Chuẩn kiến thức: - Nắm các kiến thức về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc. II. Chuẩn kỹ năng: - Giải được các bài toán liên quan đến công thức cộng vận tốc trong 2 trường hợp: + Các vận tốc cùng phương, cùng chiều. + Các vecto vận tốc cùng phương, ngược chiều. III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 1 số bài tập về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc. 2. Học sinh: chuẩn bị bài củ ôn lại kiến thức về tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc. IV. Lên lớp: 1. Ổn định lớp và kiểm tra bài củ:10 phút Viết công thức cộng vận tốc? Vận tốc tuyệt đôi là gì? Vận tốc tương đối là gì? Vận tốc kéo theo là gì? 2. Bài mới: Hoạt động 1: Ôn lại lý thuyết về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc(10 phút). Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Gv nhăc lại tính tương đối Lắng nghe. Tọa độ và vận tốc của cùng một vật phụ thuộc vào hệ của chuyển động. quy chiếu. Tọa độ (quỹ đạo của vật) và vận tốc của một vật có tính tương đối. Gv nhắc lại công thức cộng Lắng nghe. v  v1, 2  v2, 3 vận tốc. 1,3 trong đó: v là vận tốc của vật đối 1, 3 với hệ quy chiếu đứng yên, gọi là vận tốc tuyệt đối. v là vận tốc của vật đối 1, 2 với hệ quy chiếu chuyển động, gọi là vận tốc tương 1 Giáo án VL 10-CB
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy đối. v là vận tốc của hệ quy 2, 3 chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên, gọi là vận tốc kéo theo. Gv nhắc lại công thức tính Lắng nghe. Công thức tính vận tốc trong 2 trường hợp: vận tốc trong 2 trường hợp các vecto vận tốc cùng + Các vận tốc cùng phương, phương, cùng chiều và cùng cùng chiều: phương, ngược chiều. v v v   1,3 1, 2 2 ,3 + Các vận tốc cùng phương, ngược chiều: v v v   1,3 1, 2 2 ,3 Chú ý: khi cho 1 vật chuyển động vơi vận tốc nào đó thì đo chính là vận tôc của vật đó đối với hệ quy chiếu đứng yên. Hoạt động 2: Giải bài tập(30 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Đọc đề. Yêu cầu Hs đọc đề bài Chọn Bờ làm hệ quy chiếu đưng yên 6/25/sbt Gv yêu cầu HS chọn hệ quy Nước làm hệ quy chiếu Trả lời chuyển động. chiếu đứng yên,Hệ quy chiếu chuyển động? v Gọi là vận tốc của t ,b Gv tóm tắt đề: thuyền đôi với bờ v là vận tốc của thuyền t ,n đôi với nước. v là vận tốc của nước đôi n ,b với bờ Tóm tắt: v  6,5km / h t ,n 2 Giáo án VL 10-CB
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy v  1,5 Kmh n ,b v ? t ,b Yêu cầu hs nêu lai công Giải: v v v   1,3 1, 2 2 ,3 thức cộng vận tôc trong Vận tốc của thuyền đối với trường hợp các vận tốc bờ: cùng phương nhưng ngược v  vt ,n  vn,b chiều. t ,b =6,5-1,5=5km/h Đọc đề. Chọn B làm hệ quy chiếu Yêu cầu hs đọc đề bài đưng yên 6.8/sbt Nước làm hệ quy chiếu Gv yêu cầu HS chọn hệ quy Trả lời. chuyển động. chiếu đứng yên,Hệ quy chiếu chuyển động. v Gọi là vận tốc của c ,b Gv tóm tắt đề: thuyền đôi với B v là vận tốc của thuyền c,n đôi với nước. v là vận tốc của nước đôi n ,b với B Tóm tắt: AB=s=36km t=1h30phut v  6 Kmh n ,b v ? a) c,n b) t =? BA Giải: Yêu cầu hs nêu lai công v v v   a) vận tốc của ca nô đối với 1,3 1, 2 2 ,3 thức cộng vận tôc trong B: trường hợp các vận tốc s 36 cùng phương nhưng cùng v  24km / h   c ,b t 1,5 chiều. vận tôc ca nô đối với dòng chảy. 3 Giáo án VL 10-CB
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy v  vc ,b  v n ,b c ,n = 24-6=18km/h khi ca nô chạy ngược dòng vc,n  vc,b  vn ,b b) khi ca nô chạy ngược thì vận tốc ca nô vơi dòng dòng thì ta có: chảy tính bằng công thức v  vc ,n  v n,b =18- nào? c ,b 6=12km/h Vậy thời gian ngăn nhất để ca nô chạy ngược dòng từ B về A là: s t =3h v c,n V. Củng cố:3 phút Yêu cầu Hs nắm các kiến thưc trọng tâm của bài là công thức tinh vận tôc trong cả 2 trường hợp cac vận tốc cùng phương ngược chiều và cùng phương cùng chiều. VI. Dặn dò:2 phút Dằn dò hs về nhà học bài củ và chuẩn bị bài Sai sô của phép đo các đại lượng vật lý. VII. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4 Giáo án VL 10-CB

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản