Bài tập về tính tương tối của chuyển động. Công thức vận tốc

Chia sẻ: giauphan89

Trường THPT Hùng Vương BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CÔNG VẬN TỐC I. Chuẩn kiến thức: - Nắm các kiến thức về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc. II. Chuẩn kỹ năng: - Giải được các bài toán liên quan đến công thức cộng vận tốc trong 2 trường hợp: + Các vận tốc cùng phương, cùng chiều. + Các vecto vận tốc cùng phương, ngược chiều. ...

Nội dung Text: Bài tập về tính tương tối của chuyển động. Công thức vận tốc

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy


BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CÔNG
VẬN TỐC
I. Chuẩn kiến thức:
- Nắm các kiến thức về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc.
II. Chuẩn kỹ năng:
- Giải được các bài toán liên quan đến công thức cộng vận tốc trong 2 trường hợp:
+ Các vận tốc cùng phương, cùng chiều.
+ Các vecto vận tốc cùng phương, ngược chiều.
III. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
1 số bài tập về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc.
2. Học sinh: chuẩn bị bài củ
ôn lại kiến thức về tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.
IV. Lên lớp:
1. Ổn định lớp và kiểm tra bài củ:10 phút
Viết công thức cộng vận tốc? Vận tốc tuyệt đôi là gì? Vận tốc tương đối là gì? Vận
tốc kéo theo là gì?
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn lại lý thuyết về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận
tốc(10 phút).
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng
Gv nhăc lại tính tương đối Lắng nghe. Tọa độ và vận tốc của cùng
một vật phụ thuộc vào hệ
của chuyển động.
quy chiếu. Tọa độ (quỹ đạo
của vật) và vận tốc của một
vật có tính tương đối.
Gv nhắc lại công thức cộng Lắng nghe.
v  v1, 2  v2, 3
vận tốc. 1,3

trong đó:

v là vận tốc của vật đối
1, 3

với hệ quy chiếu đứng yên,
gọi là vận tốc tuyệt đối.

v là vận tốc của vật đối
1, 2

với hệ quy chiếu chuyển
động, gọi là vận tốc tương


1
Giáo án VL 10-CB
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy


đối.

v là vận tốc của hệ quy
2, 3

chiếu chuyển động đối với
hệ quy chiếu đứng yên, gọi
là vận tốc kéo theo.
Gv nhắc lại công thức tính Lắng nghe. Công thức tính vận tốc
trong 2 trường hợp:
vận tốc trong 2 trường hợp
các vecto vận tốc cùng + Các vận tốc cùng phương,
phương, cùng chiều và cùng cùng chiều:
phương, ngược chiều.
v v v
 
1,3 1, 2 2 ,3

+ Các vận tốc cùng phương,
ngược chiều:

v v v
 
1,3 1, 2 2 ,3

Chú ý: khi cho 1 vật chuyển
động vơi vận tốc nào đó thì
đo chính là vận tôc của vật
đó đối với hệ quy chiếu
đứng yên.
Hoạt động 2: Giải bài tập(30 phút)
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng
Đọc đề.
Yêu cầu Hs đọc đề bài Chọn Bờ làm hệ quy chiếu
đưng yên
6/25/sbt
Gv yêu cầu HS chọn hệ quy Nước làm hệ quy chiếu
Trả lời
chuyển động.
chiếu đứng yên,Hệ quy
chiếu chuyển động?
v
Gọi là vận tốc của
t ,b
Gv tóm tắt đề:
thuyền đôi với bờ

v là vận tốc của thuyền
t ,n

đôi với nước.

v là vận tốc của nước đôi
n ,b

với bờ
Tóm tắt:

v  6,5km / h
t ,n
2
Giáo án VL 10-CB
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy


v  1,5 Kmh
n ,bv ?
t ,b

Yêu cầu hs nêu lai công Giải:
v v v
 
1,3 1, 2 2 ,3
thức cộng vận tôc trong Vận tốc của thuyền đối với
trường hợp các vận tốc bờ:
cùng phương nhưng ngược
v  vt ,n  vn,b
chiều. t ,b

=6,5-1,5=5km/h


Đọc đề. Chọn B làm hệ quy chiếu
Yêu cầu hs đọc đề bài
đưng yên
6.8/sbt
Nước làm hệ quy chiếu
Gv yêu cầu HS chọn hệ quy Trả lời.
chuyển động.
chiếu đứng yên,Hệ quy
chiếu chuyển động.
v
Gọi là vận tốc của
c ,b
Gv tóm tắt đề:
thuyền đôi với B

v là vận tốc của thuyền
c,n

đôi với nước.

v là vận tốc của nước đôi
n ,b

với B
Tóm tắt:
AB=s=36km
t=1h30phut

v  6 Kmh
n ,b


v ?
a) c,n


b) t =?
BA

Giải:
Yêu cầu hs nêu lai công
v v v
  a) vận tốc của ca nô đối với
1,3 1, 2 2 ,3
thức cộng vận tôc trong
B:
trường hợp các vận tốc
s 36
cùng phương nhưng cùng
v  24km / h
 
c ,b
t 1,5
chiều.
vận tôc ca nô đối với dòng
chảy.


3
Giáo án VL 10-CB
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Trường THPT Hùng Vương Ngô Thị Thanh Vy


v  vc ,b  v n ,b
c ,n

= 24-6=18km/h
khi ca nô chạy ngược dòng vc,n  vc,b  vn ,b b) khi ca nô chạy ngược
thì vận tốc ca nô vơi dòng
dòng thì ta có:
chảy tính bằng công thức
v  vc ,n  v n,b =18-
nào? c ,b

6=12km/h
Vậy thời gian ngăn nhất để
ca nô chạy ngược dòng từ B
về A là:
s
t =3h
v c,n


V. Củng cố:3 phút
Yêu cầu Hs nắm các kiến thưc trọng tâm của bài là công thức tinh vận tôc trong cả 2
trường hợp cac vận tốc cùng phương ngược chiều và cùng phương cùng chiều.
VI. Dặn dò:2 phút
Dằn dò hs về nhà học bài củ và chuẩn bị bài Sai sô của phép đo các đại lượng vật lý.
VII. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4
Giáo án VL 10-CB
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản