Bài tập viết lại câu 1

Chia sẻ: bunrieu

Để nắm vững cấu trúc câu thì bạn nên tham khảo các dạng bài tập chuyển đổi cấu trúc câu nhé

Nội dung Text: Bài tập viết lại câu 1

Bài tập viết lại câu
Thì hiện tại hoàn thành hẳn đã rất quen thuộc với các bạn rồi, và các bạn cũng đc tiếp xúc
với nhiều dạng bài tập với thì HTHT. Nhưng do thời gian có hạn nên bây h mình chỉ post
được dạng bài viết lại câu.

1. I haven't seen him for 2 months. ---> I last.....
2. Yesterday I was wet through because I hadn't watched the weather forecast--> Yesterday
if....
3. You should take these tablets after meals---> These tablets.....
4. I haven't been to a concert for over a year--> The last time ....
5. The last time I really enjoyed myself was your birthday party--> I haven't
6. It's nearly 20 years since my father saw his brother--> My father hasn't.......
7. When did you learn to drive? -->How long is it.......
8. The last time I went swimming was when we were in Spain ---> I haven't......
9. You haven't tidied this room for weeks--> It's weeks....
10. We started looking for a flat 2 months ago and we are still looking-->We've...
11. This is the first time I've been to a night club--> I haven't ...
12. They have never heard such a thing before--> this is the first time...
13. Noone has challenged his authority before--> This is the first time....
14. She left university 2 years ago--> It is...
15. My mother was the most warm-hearted person I've ever known--> I have....
16. I haven't been able to see them for over a year--> It is....
17. It stared to rain at 2 o'clock--> It has....
18. I have never been to the ballet before--> It is.......
19. John and Mary moved to Edinburgh twenty years ago ---> It is...
20. The police started looking for him two months ago--> For two months now the...........
21. I have never seen a dirtier-looking dog-->This is................
22. Mary rang hours and hours ago-->It is hours..............
23. It is ages since Alan visited his parents-->Alan..................
24. John has not had his hair cut for over six months--> It is..................
25. He has had it for 3 weeks--> He bought it...........
26. We didn't go because it raineg --> If it hadn't............

Tiếp tục vẫn là thì HTHT nhưng lần này mình sẽ cho các bn cấu trúc nhé:


1, S + have + never + P2 + such + adj + Noun
This + be + superlative adj + noun + S + have+ ever + P2

2. S + have+ never + P2 + comparative adj + noun
S + Be + superlative adj + S + have + ever+ P2Ex: I have never met such a nice person
It's the nicest person I have ever met

Practise :
1, I has never seen such a beautiful building
--> It's the most............
2, I have never read such a romantic story
---> This is the most .....
3, They had never had such a cold winter
---> It was the .....
4, You will never meet anyone more dangerous than Mrs Jones
---> Mrs Jones is the most.......
5, Man has never had such efficient servants as computer
---> Computer are the most..........

Practise :
1, I has never seen such a beautiful building
--> It's the most beautiful building that I have ever seen
2, I have never read such a romantic story
---> It's the most romantic story that I have ever read
3, They had never had such a cold winter
---> It's the coldest winter that they had ever had
4, You will never meet anyone more dangerous than Mrs Jones
---> Mrs Jones is the most dangerous person that you will ever meet
5, Man has never had such efficient servants as computer
---> Computer are the most efficient servants that man has ever had

1.This is the first time I've been to a night club--> I haven't been to a night club
2.They have never heard such a thing before--> this is the first time they have ever heard
such a thing
3.None has challenged his authority before--> This is the first time anyone has challenged
his authority
4. She left university 2 years ago--> It is 2 years since she left university
5. My mother was the most warm-hearted person I've ever known--> I have never known
anyone more warm-hearted than my mother
6. I haven't been able to see them for over a year--> It is over a year since I saw them
7. It stared to rain at 2 o'clock--> It has rained since 2 o'clock
8. I have never been to the ballet before--> It is the first time I have been to the ballet
9. John and Mary moved to Edinburgh twenty years ago ---> It is 20 years since John and
Mary moved to Edinburgh
10.The police started looking for him two months ago--> For two months now the police
have looked for him
11. I have never seen a dirtier-looking dog-->This is the first time I have seen a dirtier-
looking dog (cau nay thieu "before")
12. Mary rang hours and hours ago-->It is hours since Mary rang
13. It is ages since Alan visited his parents-->Alan hasn't visited his parents for ages
14. John has not had his hair cut for over six months--> It is over six months since John
had his hair cut
15. He has had it for 3 weeks--> He bought it since 3 months
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản