Bài tập xác định quy luật di truyền

Chia sẻ: heoxinhkute

Bài tập xác định quy luật di truyền!

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập xác định quy luật di truyền

Bài tập xác định quy luật di truyền!

Bài 1: Khi lai 2 dòng chuộc t/c lông xám và
lông trắng với nhau. F1: thu được toàn lông
xám. Cho chuột F1 giao phối với nhau được
F2 có 31 lông xám, 10 lông trắng. Xác định
qui luật di truyền.

Bài 2. Cho 2 cây cà chua giao phấn với
nhau, được F1 đồng tính. Cho F1 tự thụ
phấn được F2 gồm 598 cây cho quả đỏ, 201
cây cho quả vàng. Xác định qui luật di
truyền.

Bài 3. Ở 1 loài thực vật lai 2 thứ hoa t/c màu
đỏ và màu trắng thì thu được F1. Cho F1 tạp
giao thì thu được F2 gồm 31 cây cho hoa đỏ,
60 hoa hồng, 29 hoa trắng. Xác định QLDT.

Bài 4. Cho 2 cây t/c giao phối với nhau thu
được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu
được F2 có kết quả: 125 quả tròn, 252 quả
dẹt và 124 quả dài. Xác định QLDT.
Bài 5. Khi nghiên cứu tính trạng chiều cao
chân của gà, tiến hành các phép lai sau: P:
gà chân cao x gà chân ngắn. F1: 100% chân
ngắn. Cho gà chân ngắn F1 tạp giao. F2 thu
được: 39 chân ngắn, 20 chân cao. Xác định
QLDT

Bài 6. Khi cho giao phối gà mào hình hạt
đào với gà maiof hình lá được tỉ lệ: 1 mào
hồ đào, 1 mào hình lá, 1 mào hạt đậu, 1 mào
hoa hồng. Xác định QLDT

Bài 7. Khi lai gà mái đen với gà trống trắng
tất cả gà con đều có màu lông đen. Lai phân
tích gà F1 thì thu được kết quả 29 gà trắng,
10 gà đen. Xác định QLDT

Bài 8. Cho giao phấn giữa 2 cây t/c thu được
F1 đồng loạt có KH giống nhau. Tiếp tục
cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 với
kết quả như sau: 360 cây có quả đỏ, chín
sớm; 120 cây có quả đỏ chín muộn; 123 quả
vàng, chín sớm; 41 quả vàng, chín muộn.
Xác định QLDT

Bài 9. Cho một cá thể F1 lai với cá thể khác.
Kết quả như sau: Có 6,25% KH cây thấp,
hạt dài. Cho biết tính trạng cây thấp hạt dài
là tính trạng lặn. Xác định QLDT

Bài 10. Ở ruồi giấm cái thân xám là trội so
với thân đen, cánh dài là trội so với cánh
ngắn. Lai ruồi giấm cái thân xám, cánh dài
với ruồi đực thân đen, cánh ngắn. Người ta
thu được: 55 xám ngắn; 53 đan dài, 12 xám
dài, 13 đen ngắn.Xác định QLDT

Bài 11. Cho ruồi giấm cái dị hợp tử về 2 cặp
gen lai với ruồi đực mang các gen lặn tương
ứng. Ở thế hệ con sự phân ly xảy ra như sau:
43,5% Aa,Bb; 43,5% aa,bb; 6,5% Aa,bb;
6,5% aa,Bb. Xác định QLDT

Bài 12. Cho tạp giao ruồi giấm F1. F2 thu
được: 70,5% ruồi mình xám, cánh dài;
20,5% đen, ngắn; 4,5% xám ngắn; 4,5% đen
dài. Xác định QLDT

Bài 13. Cho 2 cây cà chua giao phấn với
nhau, được F1 đồng tính. Cho F1 tự thụ
phấn được F2 gồm 598 quả đỏ, 201 quả
vàng. Xác định QLDT

Bài 14. Cho chuột đực F1 dị hợp 2 cặp gen
giao phối với chuột cái được thế hẹ lai gồm :
28 lông đen, xù; 20 đen mượt; 4 trắng xù; 12
trắng mượt. Xác định QLDT

Bài 15. Cho các cây F1 thân cao, hạt dài tự
thụ phấn, ở F2 thu được 3000 cây (gồm có 4
KH) trong đó có 120 cây thấp, tròn. Giả
thiết rằng mỗi tính trạng do 1 cặp gen qui
định. Xác định QLDT

Bai 16. Từ một phép lai giữa 2 thứ cà chua
t/c người ta thu được F1 đồng loạt là cây
cao, quả đỏ. Cho F1 thụ phấn với nhau, thu
được F2 phân ly theo tỉ lệ 1 cao vàng; 2 cao
đỏ; 1 thấp đỏ. Xác định QLDT

Bài 17. Ở cf chua, tính trạng thân cao là trội
so với thân thấp. Quả tròn là trội so với quả
bầu. Cho giao phấn cà chua cao, tròn x thấp
bầu thu được: 294 cao tròn, 294 thấp bầu, 56
cao bầu, 56 thấp tròn. Xác định QLDT

Bài 18. Cho 2 thứ đậu t/c hạt trơn, có tua
cuốn và hạt nhăn, không tua cuốn lai với
nhau, được F1 toàn trơn có tua cuốn. Cho F1
giao phấn với nhau, F2 có tỉ lệ 3 trơn, có
tua: 1 nhăn không tua. Xác định QLDT

Bài 19. Cho 2 thứ hoa t/c khac nhau giao
phấn với nhau được F1. Cho cây F1 giao
phấn với cây khác được thế hệ lai gồm có:
134 hoa đơn, đỏ; 104 kép trắng; 136 đơn,
trắng; 106 kép đỏ. Biết rằng màu sắc hoa do
1 gen qui định. Qui luật di truyền chi phối
tính trạng dạng hoa là gì?

Bài 20. P: Ruồi mắt đỏ giao phối với ruồi
mắt trắng, thu được F1 đồng loạt mắt đỏ.
Tiến hành lai phân tích ruồi F1 (F1 x ruồi
mắt trắng) -> F2 có tỉ lệ: 1 cái mắt đỏ: 1 cái
mắt trắng: 2 đực mắt trắng (cho rằng không
có quá trihf đột biến xảy ra trong các phép
lai đang xét và các tính trạng màu mắt biểu
hiện không phụ thuộc vào môi trường). Xác
định QLDT
Answer!
1. QL phân ly
2. QL phân ly
3. QL phân ly (trội không hoàn toàn)
4. QL phân ly (trội không hoàn toàn)
5. QL phân ly (tỉ lệ hiếm 2:1)
6. QL tương tác gen (lai phân tích cho 4 KH
với tỉ lệ 1:1:1:1; 2 gen cùng qui định 1 tính
trạng nằm trên 2 NST)
7. QL tương tác gen ( tương tác bổ trợ 9:7
(lai phân tích))
8. Phân ly độc lập (9:3:3:1 1 gen_1 tính
trạng_1 NST)
9. Phân ly độc lập ( 6,25%=1/16 1gen_1 tính
trạng_1 NST)
10. Hoán vị gen (lai phân tích
p=(12+13)/(12+13+55+53))
11. Hoán vị gen (lai phân tích
p=6,5%+6,5%)
12. Hoán vị gen (phép lai ko phải phép lai
phân tích p= tự tính theo công thức mình ghi
nhé)
13. QL phân ly
14. Hoán vị gen
15. Hoán vị
16. liên kết gen hoàn toàn hoặc hoán vị gen
1 bên với tần số bất kỳ
17. Hoán vị
18. liên kết gen hoàn toàn
19. tương tác gen (9:7)
20. gen liên kết với giới tính hoặc tương tác
gen.

Trong tất cả những qui luật di truyền đã
học gồm có:
- qui luật phân li (Menden)
- qui luật phân li độc lập (Menden)
- qui luật tương tác gen, di truyền liên kết
giới tính, liên kết gen, hoán vị gen (morgan)
cách phân biệt cũng dễ dàng thôi.
*2 gen qui định 1 tính trạng nằm trên 2 NST
khác nhau ==> tương tác gen. (Thường thì
kiểu hình ở đời con sẽ thấy như sau:
+ nếu trong phép lai phân tích thì có kiểu
hình 1:1:1:1; 3:1; 1:2:1 => tổng KH thu
được là 4
+ nếu không phải phép lai phân tích số kiểu
hình thu được >4, y
(f=(y+y)/(x+x+y+y))
+ trong phép lai không phải phép lai phân
tích ta dựa vào KH mang KG lặn để tính tần
số hoán vị. Cụ thể như sau:
$ hoán vị xảy ra ở 1 bên thì KG mang KH
lặn sẽ có dạng x/2. Từ đó suy ra x. (nếu x >
25% thì tần số hoán vị = (50% - x).2; nếu x
< 25% thì tần số hoán vị = 2x)
$ hoán vị xảy ra 2 bên thì KG mang KH lặn
sẽ có dạng x^2. Từ đó suy ra x (tần số hoán
vị được tính tương tự)
CHÚ Ý: ở ruồi giấm con đực không có hoán
vị gen, ở bướm, tằm con cái không có hoán
vị gen.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản