Bài tập xác suất thống kê

Chia sẻ: khainqk

Câu 1: a/ Định nghĩa phân phối nhị thức. Cho một ví dụ b/ Trường hợp nào có thể tính gần đúng phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức.Cho một ví dụ. c/ Trường hợp nào có thể tính gần đúng phân phối nhị thức bởi phân phối POISSON. Cho một ví dụ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản