Bài tập xác suất thống kê

Chia sẻ: khainqk

Câu 1: a/ Định nghĩa phân phối nhị thức. Cho một ví dụ b/ Trường hợp nào có thể tính gần đúng phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức.Cho một ví dụ. c/ Trường hợp nào có thể tính gần đúng phân phối nhị thức bởi phân phối POISSON. Cho một ví dụ.

Nội dung Text: Bài tập xác suất thống kê

ÑEÀ THAÛO LUAÄN NHOÙM
( NHOÙM 3 vaø NHOÙM 6)
Caâu 1:
a/ Ñònh nghóa phaân phoái nhò thöùc.
Cho moät ví duï
b/ Tröôøng hôïp naøo coù theå tính gaàn ñuùng phaân phoái sieâu boäi
bôûi phaân phoái nhò thöùc.Cho moät ví duï.
c/ Tröôøng hôïp naøo coù theå tính gaàn ñuùng phaân phoái nhò thöùc
bôûi phaân phoái POISSON. Cho moät ví duï.
Caâu 2 :
Taïi moät ñòa phöông ;
tyû leä treû em nam trong ñoä tuoåi maãu giaùo laø 55%.
a/ Choïn ngaãu nhieân 100 treû em trong ñoä tuoåi treân.
Tính xaùc suaát trong maãu vöøa choïn soá treû em nam ít hôn soá treû em nöõ.
b/ Theo Anh Chò phaûi choïn bao nhieâu treû em trong ñoä tuoåi treân,
ñeå vôùi xaùc suaát 95% coù theå khaúng ñònh :
soá treû em nam nhieàu hôn treû em nöõ.
Caâu 3:
Tuoåi thoï (naêm) cuûa moät loaïi saûn phaåm A laø moät ÑLNN ,
coù haøm maät ñoä laø :
ax 2 (4  x ); x  [0,4]
f ( x)  
0; x  [0,4]
a/ Tìm a
b/ Tính tuoåi thoï trung bình cuûa saûn phaåm
c/ Tính xaùc suaát khi kieåm tra 100 saûn phaåm coù ít nhaát 70 saûn phaåm
coù tuoåi thoï treân 3 naêm.


Caâu 4:
X(%) , Y(%) laø laõi suaát cuûa 2 loaïi coå phieáu A, B,
coù baûng phaân phoái xaùc suaát ñoàng thôøi nhö sau:


Y -5 15 25

X

10 0,07 0,35 0,28

20 0,03 0,15 0,12
a/ X, Y coù ñoäc laäp khoâng ?
 laø tyû leä ñaàu tö vaøo coå phieáu A,
b/ Goïi
1   laø tyû leä ñaàu tö vaøo coå phieáu B,
neáu muoán laõi suaát kyø voïng lôùn nhaát ,
thì neân ñaàu tö vaøo hai loaïi coå phieáu treân theo tyû leä naøo ?
c/ Söû duïng phöông sai ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro :
phöông sai nhoû nhaát  möùc ñoä ruûi ro thaáp nhaát.
Theo A/C neáu muoán möùc ñoä ruûi ro thaáp nhaát,
thì neân ñaàu tö vaøo hai loaïi coå phieáu treân theo tyû leä naøo ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản