Bài thảo luận Đạo đức công vụ "Đạo đức nghề nghiệp ảnh hưởng gì đến đạo đức công vụ"

Chia sẻ: dautayns4

Đạo đức là phạm trù đề cập đến mối quan hệ con người và các quy tắc ứng xử trong mối quan hệ giữa con người với con người trong hoạt động cuộc sống. Đạo đức là toàn bộ quan niệm tri thức và cáĐạo đức là toàn bộ quan niệm tri thức và các trạng thái cảm xúc tâm lý chung của cộng đồng về giá trị thiện ác , đúng sai, tốt xấu… được cộng đồng thừa nhận như là những quy tắc đánh giá điều hành điều chỉnh hành vi ứng xử cá nhân....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thảo luận Đạo đức công vụ "Đạo đức nghề nghiệp ảnh hưởng gì đến đạo đức công vụ"

Bài thảo luận Đạo
đức công vụ Lớp
KH9NS4
Đề tài :

Đạo đức nghề nghiệp ảnh hưởng
gì đến đạo đức công vụ
NỘI DUNG CHÍNH
I. CÁC KHÁI NiỆM LIÊN QUANII. Ảnh hưởng của đạo đức nghề
nghiệp đến đạo đức công vụ


III. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp
Của công chứcIV. TỔNG KẾT
I/CÁC KHÁI NiỆM
1.Khái niệm đạo đức: 
 Đạo đức là phạm trù đề cập đến mối quan hệ 
con người và các quy tắc ứng xử trong mối 
quan hệ giữa con người với con người trong 
hoạt động cuộc sống.
 Đạo đức là toàn bộ quan niệm tri thức và các 
trạng thái cảm xúc tâm lý chung của cộng 
đồng về giá trị thiện ­ ác , đúng ­ sai, tốt ­ 
xấu… được cộng đồng thừa nhận như là những 
quy tắc đánh giá điều hành điều chỉnh hành vi 
ứng xử cá nhân.
 Mỗi xã hội, cộng đồng có những chuẩn mực 
riêng có tính phổ quát mọi cộng đồng người.
2. Đạo đức nghề nghiệp :
 Đạo đức nghề nghiệp là những chân giá trị, 
quy tắc ứng xử, quan điểm, mục tiêu mà nghề 
đó hướng tới.
 Đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng 
để phát triển sự nghiệp.Nó quyết định khả 
năng tồn tại của bạn trong thị trường lao động. 
Đạo đức nghề nghiệp thể hiện ngay trong cách 
bạn phản ứng trước những tình huống trong 
cuộc sống công sở hằng ngày.
3. Đạo đức công vụ: 
 Khái niệm là đạo đức nghề nghiệp được đặt 
vào môi trường pháp lý cụ thể là hoạt động 
công vụ. Người thực hiện những công việc này 
là công chức.
 Luật cán bộ, công chức được Quốc hội thông 
qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 đã chính thức 
luật hoá quy định về đạo đức của cán bộ, công 
chức, cụ thể được quy định tại Điều 15, Mục 3, 
Chương II.
 Điều 15, Luật cán bộ, công chức quy định về 
đạo đức của cán bộ, công chức rằng: “Cán bộ, 
công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư trong hoạt động công 
vụ.” 
II/ Ảnh hưởng của đạo đức nghề 
nghiệp đến đạo đức công vụ.
4 yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức công vụ
    Đạo đức cá nhân                              

    Đạo đức xã hội

    Quy phạm Pháp Luật đối với đạo đức công 
vụ
    Đạo đức nghề nghiệp
1. Đạo đức cá nhân

 Đạo đức cá nhân là 
những giá trị tự bản 
thân hướng đến và 
luôn gắn liền với đạo 
đức xã hội những 
chuẩn mực được xã 
hội coi là giá trị. 
2. Đạo đức xã hội của công chức
 Đạo đức xã hội là những giá 
trị chuẩn mực của từng giai 
đoạn phát triển của xã hội và 
gắn liền với các hình thái xã 
hội khác nhau.
 Đạo đức xã hội và việc cam 
kết thực hiện những giá trị 
chuẩn mực của đạo đức xã 
hội sẽ tạo ra tiền đề phát 
triển cho xã hội.
3. Quy định của pháp luật đối với 
đạo đức công vụ
 Công chức thực thi 
công vụ của nhà nước 
giao cho. Công chức 
chịu sự ràng buộc của 
pháp luật công do 
chính họ và công việc 
mà họ đảm nhận.
 Đó là những điều mà họ phải làm, được làm và 
không được làm và những nghĩa vụ, trách 
nhiệm, xử lý vi phạm đối với công việc.
4. Đạo đức nghề nghiệp của công 
chức. 
 Đạo đức nghề nghiệp 
với công chức là đạo 
đức của việc cung cấp 
dịch vụ cho: bộ 
trưởng, người đứng 
đầu tổ chức,công dân 
và tổ chức.yêu cầu 
người công chức phải 
chân thực,khách quan 
trong thực thi công vụ. 
 Đạo đức nghề nghiệp 
của công chức được 
thể hiện bằng sự 
không thiên vị, vô tư 
trong sáng ,ý thức 
trách nhiệm điều đó 
có ý nghĩa rất lớn đối 
với xã hội.
 Xác định khách hàng 
là thượng đế là đối 
tượng phục vụ của 
nền hành chính. Đạo 
đức thực thi công vụ 
của công chức có 
thước đo giá trị hành 
chính là mức độ hài 
lòng của công dân .
 Công chức trong quá trình thực thi công vụ và hệ 
thống hành chính phải tôn trọng pháp luật về hoạt 
động của mình.
 Công chức nhìn nhận đạo đức cá nhân thông qua 
đạo đức nghề nghiệp và tuân theo nhứng giá trị 
đạo đức nghề nghiệp riêng, pháp luật là một trong 
những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
 Công việc của công chức có tính đặc biệt hơn so 
với các loại việc làm khác.
Sự tác động của đạo đức nghề nghiệp 
đến đạo đức công vụ.
1. Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cho đạo 
đức công vụ.
     Mỗi nghề nghiệp có một giá trị riêng và công 
vụ cũng là một nghề trong xã hội. Vì vậy đạo 
đức công vụ dựa trên đạo đức của nghề 
nghiệp chung, đó là hướng tới phục vụ đối 
tượng của họ.
2. Đạo đức nghề nghiệp góp phần điều chỉnh 
đạo đức công vụ
   Mỗi ngành nghề có một chân giá trị khác 
nhau,có một giá trị riêng.Việc chọn nghề phù 
hợp với khả năng sở thích của công chức góp 
phần hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp từ đó 
điều chỉnh đạo đức công vụ.
3. Đạo đức nghề nghiệp góp phần định hướng 
đạo đức công vụ
   Với mỗi nghề trong xã hội,đạo đức nghề 
nghiệp luôn cần thiết và được đánh giá cao. 
Đạo đức nghề nghiệp của công chức tốt thì sẽ 
tăng lòng tin cho cộng đồng và đồng thời đem 
lại sự ổn định cho xã hội.
   Đạo đức nghề nghiệp định hướng nhận 
thức,định hướng công chức
 Khi chọn nghề nếu định hướng công việc 
đúng thì người công chức sẽ chọn được 
việc làm phù hợp do đó công chức yêu 
nghề dẫn đến đạo đức nghề nghiệp tốt, 
đạo đức công vụ được nâng cao.
4. Đạo đức nghề nghiệp góp phần hoàn thiện 
đạo đức công vụ. 
   Đạo đức nghề nghiệp quyết định khả năng tồn 
tại của bạn trong thị trường lao động. Cách 
phản ứng của bạn trước những tình huống 
trong cuộc sống hằng ngày thể hiện đạo đức 
nghề nghiệp của bạn.
   Đạo đức công vụ là đạo đức nghề nghiệp đặt 
trong môi trường công vụ
 Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp giúp bạn ứng phó với những tình huống 
trong công sở hằng ngày trở nên cần thiết. 
Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp đó góp phần hoàn thiện đạo đức công 
vụ.
 Người công chức làm đúng chuyên môn 
nghiệp vụ thì họ sẽ ứng phó tốt với tình huống 
hằng ngày trong công sở do đó góp phần hoàn 
thiện đạo đức công vụ
 Đạo đức nghề nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến 
đạo đức công vụ,vì vậy cần phải xây dựng 
hoàn thiện các quy tắc hành vi ứng xử trước 
những tình huống hằng ngày trong công sở để 
góp phần xây dựng đạo đức nghề nghiệp người 
công chức, từ đó nâng cao đạo đức công vụ 
tăng lòng tin cho cộng đồng đem lại sự ổn định 
cho xã hội.
Đạo đức nghề nghiệp của Luật sư.
 Luật là một trong những nghề 
quan trọng giúp đất nước phát 
triển vững chắc
 Đạo đức nghề luật cũng là 
điều đáng quan tâm.
 Bạn có biết LêNin,Putin, 
Phiden Caxtro,Tony Blair,Bill 
Clinton đều đã từng tham gia 
ngành Luật.
Những tố chất cần cho nghề Luật
 Có đạo đức tốt,công bằng khách quan,trung thành 
với Tổ quốc ,tôn trọng hiến pháp,pháp luật của 
nhà nước Việt Nam.
 Có bản lĩnh vững vàng:nghề luật thường phải 
tiếp xúc với mặt trái của xã hội, những đút lót, 
hối lộ và thậm chí là đe dọa hòng "đổi trắng 
thay đen". Nếu không có bản lĩnh và dũng cảm 
thì các bạn dễ chán nản và đi đến thất bại. 
 Phải có sự mẫn cảm nghề nghiệp, khả năng 
phân tích, tổng hợp cao.
 Phải có khả năng diễn đạt tốt.
 Tuy nhiên hiện nay với cám dỗ vật chất quyền 
lực làm cho một số luật sư thiếu bản lĩnh sa 
ngã.Vì tiền ,vì quyền lực họ “sẵn sàng thay 
trắng đổi đen” không tôn trọng Hiến 
pháp,pháp luật.
 Hoặc vì một lý do nào đó Luật sư lại cung cấp 
thông tin khách hàng của mình,tiết lộ thông tin 
vụ việc khách hàng của mình.
 Một số luật sư với móc nối với người tố tụng.
Đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư công 
nghệ thông tin.
 Thông thường khi tuyển dụng kỹ 
sư CNTT mới tốt nghiệp công ty 
phải mất từ 6 tháng đến 1năm để 
đào tạo, và được tham gia vào 
các dự án để trưởng thành,được 
học các khóa học ngoại ngữ để 
năng cao khả năng. Để có một vị 
trí tốt trong công ty, các kỹ sư 
CNTT phải trải qua ít nhất 3­4 
năm .
 Tuy nhiên, rất nhiều người rời bỏ công ty khi 
tham gia chưa được bao lâu, khi chưa cống 
hiến gì. Họ chỉ đòi hỏi tăng lương, thưởng... 
mà chưa nghĩ mình đã đóng góp gì cho công ty 
chưa .
 Thậm chí có những người ra đi còn nói những 
điều không hay về công ty cũ.
 
 Thế giới thật rộng lớn cũng thật nhỏ bé, bạn 
không nên nói xấu công ty cũ ,biết đâu một 
ngày nào đó bạn lại chẳng gặp lại đồng nghiệp 
cũ hoặc quay trở về làm việc tại công ty cũ.
 Nhân sự trong nghành ICT hiện nay rất nóng, 
sức cạnh tranh lớn, hơn bao giờ hết đòi hỏi các 
kỹ sư CNTT một chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp. Có thế, ngành ICT của chúng ta mới 
phát triển vững chắc. 
ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÔNG 
CHỨC ViỆT NAM
 Nhìn chung trong giai 
đoạn hiện nay đại bộ 
phận cán bộ công chức 
của chúng ta đã vượt 
qua những khó khăn 
,thử thách phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ, 
giữ vững đạo đức 
phẩm chất cách 
mạng 
 
có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách 
nhiệm, chấp nhận sự phân công của tổ chức lối 
sống lành mạnh,giản dị gắn bó với nhân dân.
 Mặc dù gặp những khó khăn và chịu tác động 
phức tạp trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế xã 
hội nhưng đội ngũ cán bộ cán bộ công chức đã 
có phần đóng vai trò quyết địnhnhững thành 
tựu về sự nghiệp đổi mới đất nước.
 Tuy nhiên 1 bộ phận không nhỏ cán bộ 
công chức kể cả 1 số cán bộ Đảng cao 
cấp thiếu tu dưỡng rèn luỵên bản thân 
phai nhạt ý tưởng mất cảnh giác ,kém ý 
thức tổ chức kỷ luật, tha hóa về đạo đức 
lối sống.
 Một bộ phận cán bộ công chức né tránh, thiếu bản 
lĩnh đấu tranh với những hành vi quan liêu tiêu 
cực chưa thực sự lấy mục tiêu phục vị nhân dân 
làm mục tiêu hàng đầu, quan hệ của họ với nhân 
dân thậm chí còn mang dấu ấn cai trị theo kiểu ba 
phải,thiếu bình đẳng thiếu tôn trọng, từ đó dẫn 
đến tình trạng quan liêu,cửa quyền gây phiền hà 
đối với nhân dân và lợi dụng chức trách thẩm 
quyền để tham ô, tham nhũng, buôn lậu, làm biến 
dạng những giá trị và tiêu chuẩn đạo đức tích 
cựccủa người cán bộ, dễ rơi vào chủ nghĩa cá nhân 
cơ hội thực dụng.
III.NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ 
NGHIỆP,ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ 
CỦA CÔNG CHỨC
1. Đối với nhà nước.
 Đổi mới hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng 
cơ quan, tổ chức, quy định rõ ràng về trách nhiệm 
của cơ quan chủ thể và trách nhiệm của các cơ 
quan phối hợp.
 Thiết lập cơ chế kiểm tra, thanh tra giám sát 
thường xuyên độc lập với các cơ quan nhà nước.
 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống khung pháp chế 
đối với người cán bộ công chức hoàn thiện hệ 
thống luật cho cán bộ công chức; luật khiếu nại tố 
cáo .
 Nghị định năm 2008 về cán bộ, công chức.
 Luật Cán bộ công chức được áp dụng từ 1­1­
2010.
2. Đối với cán bộ công chức.
 Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 
cách mạng, quán triệt tư tưởng chú nghĩa Mac­
Lênin, đấu tranh phản đối luận điệu sai trái.
 Không ngừng học tập nâng cao đạo đức của bộ 
phận cán bộ công chức nâng cao giác ngộ 
chính trị, kỹ năng lao động nghề nghề nghiệp, 
tránh hiện tượng tiêu cực trong hệ thống cơ 
quan nhà nước.
 Đặc biệt với bộ phận cán bộ công chức trong công 
việc cần có thái độ:nhiệt tình,văn minh, lịch sự, 
tuân thủ cơ chế, phát huy tinh thần tập thể tạo lợi 
ích và hiệu quả cao nhất.
 Trong tiến trình phát triển đất nước, vai trò đội 
ngũ cán bộ công chức là điều kiện kiên quyết cho 
sự thành công của tổ chức. Vì vậy, bên cạnh việc 
tự hoàn thiện của mỗi cá nhân cán bộ, công chức 
cần có sự kết hợp của các cơ quan đơn vị nhằm 
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân ,do dân vì dân. 
IV.TỔNG KẾT
 Đạo đức nghề nghiệp của công chức hay chính 
là đạo đức trong hoạt động thực thi công việc 
của công chức gắn liền với hiệu quả của công 
vụ.
 Hiện nay, người dân đang có một cái nhìn 
không mấy thiện cảm với nền hành chính mà 
dặc biệt là hoạt động của các cán bộ công chức 
điều này đặt ra vấn đề với sự quản lý nhà nước
   đặt ra chế tài nghiêm ngặt, bảo đảm hoạt động 
công vụ minh bạch hiệu quả và tăng cường 
niềm tin của người dân. Đồng thời,mỗi cán bộ 
cũng phải tự học tập,rèn luyện trau dồi kỹ 
năng và nhất là đạo đức nghề nghiệp,đạo đức 
con người.
Thành viên
 Phạm Văn Nam  Trần Văn Lâm
 Nguyễn Tuấn Nam  Đỗ Xuân Hùng
 Mai Thị Thanh Hoa
 Hoàng THị Vân
 Vũ Duy Ngọc
 Chẩu Thị Miền
 Giàng A Súa
 Lê Hồng Phong
 Nguyễn Thị Phượng
 Hoàng Thị Thu Nga  Lê Thúy Hằng
 Hoàng Văn Thắng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản