Bài thảo luận thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Chia sẻ: lunlunhehe

Cạnh tranh hoàn hảo là cạnh tranh trong một mô hình kinh tế được mô tả là một mẫu kinh tế thị trường lý tưởng, ở đó không có người sản xuất hay người tiêu dùng nào có quyền hay khả năng khống chế được thị trường, làm ảnh hưởng đến giá cả. Cạnh tranh hoàn hảo được cho là sẽ dẫn đến hiệu quả kinh tế cao. Những nghiên cứu về các thị trường cạnh tranh hoàn hảo cung cấp cơ sở cho học thuyết về cung và cầu, và một số vấn...

Nội dung Text: Bài thảo luận thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Bài thảo luận

Thị trường cạnh tranh
hoàn hảo
1
Phân tích và lấy ví dụ minh họa về mặt hang cạnh tranh hoàn hảo và chỉ rõ cách
thức hãng này lựa chọn sản lượng và lợi nhuận khi giá thị trường thay đổi trong
ngắn hạn và dài hạn.
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề
Cạnh tranh hoàn hảo là cạnh tranh trong một mô hình kinh tế được mô tả là
một mẫu kinh tế thị trường lý tưởng, ở đó không có ngườisản xuất hay người tiêu
dùng nào có quyền hay khả năng khống chế được thị trường, làm ảnh hưởng đến giá
cả. Cạnh tranh hoàn hảo được cho là sẽ dẫn đến hiệu quả kinh tế cao. Những nghiên
cứu về các thị trường cạnh tranh hoàn hảo cung cấp cơ sở cho học thuyết vềcung và
cầu, và một số vấn đề kinh tế khác.
Để cung cấp những thông tin liên quan về cạnh tranh hoàn hảo nhó m chúng em đã
chọn đề tài” Phân tích và lấy ví dụ minh họa về mặt hang cạnh tranh hoàn hảo và
chỉ rõ cách thức hãng này lựa chọn sản lượng và lợi nhuận khi giá thị trường thay
đổi trong ngắn hạn và dài hạn.”


2. Câu hỏi nghiên cứu
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì?
Các đặc trưng cơ bản của thị trường cạnh tranh hoàn hảo?
Thực trạng mặt hàng khoai tây hiện nay?
Cách thức hãng lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn là j?
Các kết luận rút ra trong vấn đề nghiên cứu?
3 .Mục đích đề tài nghiên cứu
Có được cái nhìn tương đối đầy đủ và chính xác về các vấn đè lien quan đến
cạnh tranh hoàn hảo thôngqua việc đưa ra và phân tích các số liệu dựa trên các cơ
sở lí thuyết của học phần Kinh tê vi mô 1.3.
Dựa vào việc phân tích lí thuyết và nghiên cứu những số liệu cuj thể để đưa
ra những kết luận mang tính khái quát về thị trường,hang cạnh tranh hoàn hảo. Từ

2
đó có cái nhìn tổng quan về thị trường, hang cạnh tranh hoàn hảo phục vụ nghiên
cứu và học tập.
4.Đối tượng và pham vi nghiên cứu
Đối tượng: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo,hãng cạnh tranh hoàn hảo kinh
doanh mặt hang nông sản là khoai tây
Pham vi: các của hang nhỏ kinh doanh mặt hang khoai tây trên địa bàn quận
Cầu Giấy
5. Nguồn số liệu nghiên cứu
- Các chợ trên địa bàn quận cầu giấy
- Báo điện tử: báo công thương…
- Nguồ thong tin khảo sát thực tế
6. Phương pháp nghiên cứu
Thống kê, đối chiếu so sánh,điều tra thực tế….
Chương một: Tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lí thuyết
I.Khaí niệm, đăc điểm thị trường và doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo.
1.1. Khái niệm
3
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó có rất nhiều người mua và
người bán và không người mua và người bán nào có thể ảnh hưởng đến giá thị
trường.
1.2. Điểm cơ bản của thị trường cạnh tranh hoàn hảo
-Có rất nhiều người mua và người bán trên thị trường.
-Sản phẩm đồng nhất
-Tất cả người mua và người bán đều có hiểu biết đầy đủ về các thông tin liên quan
đến việc trao đổi
- Không có trở ngại đối với việc gia nhập hay rút lui khỏi thị trường
1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
-Doanh nghiệp là người chấp nhận giá và không có sức mạnh trên thị trường
-Đường cầu của doanh nghiệp co dãn hoàn toàn
-Đường doanh thu cận biên co dãn hoàn toàn hay nó là đường nắm ngang song
song với trục hoành
II.Lựa chọn sản lượng trong ngắn hạn
2.1.Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận
Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo phải có mức sản
lượng tối ưu: đoanh thu cận biên bằn chi phí cận biên
MR=MC
Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có đường cầu nằm ngang, do đó đường
doanh thu cận biên trùng với đường cầu: hay doanh thu cận biên không đổi bằng
giá bán: MR=P
Do vậy doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo sẽ lựa chọn mức sản lượng tối ưu để
tối đa hóa đa hóa lợi nhuận thỏa mãn điều kiện: giá bán bằng chi phí cận biên:
P=MC
Hình 1 cho thấy doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo sản xuất tại mức sản lượng có
giá bán bằng chi phí cận biên, sản lượng tối ưu của doanh nghiệp là Q0. Tại mức

4
sản lượng này lợi nhuận của doanh nghiệp đạt tối đa, được biểu diễn bằng diện
tích phần chữ nhật gạch chéo.
Hình 1: Lựa chọn sản lượng tối ưu của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo

Tổng doanh thu: TR =Q.P là diện tích hình chữ nhật OQ0BP0

Tổng chi phí: TC = ATC.Q là diệ tích hình chữ nhật OQ0CD

Tổng lợi nhuận TP=TR-TC là diện tích hình chữ nhật P0DCB

Lợi nhuận bình quân = /Q = (P-ATC).Q/Q = P-ATC

2.2. Khả năng sinh lợi của hãng CTHH trong ngắn hạn

TH1: P>(ATC)min; hãng sẽ lựa chọn mức sản lượng tối ưu thỏa mãn Po=MC →
hãng thu lợi nhuận kinh tế dương5
TH2: P=(ATC)min; hãng lựa chọn mức sản lượng tối ưu thỏa mãn Po=MC, hãng
hòa vốn → MC=ATC hoặc (ATC)'q=0
6
TH3: (AVC)minTC=Q2+2000Q+1200000

=>ATC =Q+2000+1200000/Q

ATC min khi ATC =MC  Q+2000+1200000/Q=2000+2Q  Q=1549,2(Kg)

Vậy ATC min=4098,4 khi Q=1549,2(Kg)

AVC=Q+1000

AVC min AVC=MCQ+2000=2000+QQ=0

Vậy AVC min=1000

Ở mỗi giai đoạn khác nhau giá cả thị trường về mặt hàng khoai tây lại có sự khác
nhau. Chúng ta sẽ đi xét những mức giá khác nhau trên thị trường để từ đó chỉ ra
cách thức gia đình ông Phong đã lựa chọn sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận.

Mặc dù bảng 1 chỉ nêu một vài mức giá cụ thể thực tế trên thị trường giai đoạn
2010-2011nhưng nó đã cho thấy giá cả hàng hóa có sự thay đổi rõ rệt. Chính vì
vậy các hãng trên thị trường phải có những cách thức, phương pháp lựa chọn sản
lượng đúng đắn để thu được lợi nhuận tối đa.

Trước hết ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức hộ gia đình ông Phong lựa chọn sản
lượng ở mức giá 10.000 đồng.Vậy là lúc này P=10.000 đồng. So sánh với mức ATC

12
min ta thấy rằng mức giá này đang lớn hơn ATC min=4098,4.Vì vậy để tối đa hóa
lợi nhuận gia đình ông phải đảm bảo điều kiện mà phần lí thuyết đã nêu ra đó là
P=MC. Gắn vào hộ gia đình sản xuất khoai tây cụ thể ta được:

2000+2Q=10000Q=4000(Kg)

Gia đình ông Phong sẽ không lựa chọn mức sản lượng khác ngoài mức sản lượng
4000(Kg).

=>Vậy các hãng cạnh tranh hoàn hảo luôn có xu hướng sản xuất hàng hóa tại mức
sản lượng mà lợi nhuận đạt gía trị lớn nhất.

Khi giá thị trường thay đổi từ 10.000 lên 14.000 hay ngay sau đó giá giảm còn
6000 thì hãng cạnh tranh vẫn luôn chọn mức sản lượng mà tại đó lợi nhận là lớn
nhất.

Đôi khi trên thị trường xuất hiện mức giá hòa vốn hoặc mức giá khiến hãng lỗ.

Khi giá thị trường đạt mức 4098,4 tức là lúc này mức giá đang bằng với
ATCmin.Khi đó lợi nhuận của hãng sẽ bằng không.Lúc này mức giá đó gọi là mức
giá đóng cửa.Đặc biệt khi giá thị trường giảm xuống chỉ còn 3000 tức là lúc này
mức giá thị trường AVCmin đường cung của hãng sẽ tăng.

Khi đường cung tăng

1.TRONG DÀI HẠN XÉT KHI P = 4.000 > ATC min = 1.233

HÃNG ĐANG CÓ LỢI NHUẬN KINH TẾ DƯƠNG NHƯNG TRONG DÀI HẠN VỚI ĐK
NHƯ VẬY SẼ THU HÚT CÁC HÃNG KHÁC THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG => ĐƯỜNG
CUNG CỦA NGÀNH SẼ TĂNG.

NHÌN VÀO ĐỒ THỊ TA THẤY ĐƯỢC CUNG TĂNG SẼ DẪN ĐẾN GIÁ GIẢM.

TẤT CẢ CÁC HÃNG TRONG NGÀNH PHẢI ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG SAO CHO
KHÔNG CÒN SỰ KHUYẾN KHÍCH NÀO CHO CÁC HÃNG MỚI GIA NHẬP.

(*) ÁP DỤNG CHO HÃNG CỦA ÔNG PHẠM KHẮC DOANH MỨC SẢN LƯỢNG MÀ
HÃNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH LÀ TAI Q THỎA MÃN:ATC min = SMC 1233 = 1/12.Q + 1000 Q = 2796.

NHƯ VẬY TRONG DÀI HẠN HÃNG SẼ LỰA CHỌN MỨC SẢN LƯỢNG Q = 2796 ĐẺ
TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN VÀ TẠO TRẠNG THÁI CÂN BẰNG
2. HOÀN CẢNH THỨ 2 HÃNG ĐỐI MẶT ĐÓ LÀ : GIÁ BỊ HẠ XUỐNG MỨC P = 1100 (VNĐ)

– HÃNG ĐANG BỊ THÔ LỖ NHƯNG VẪN ĐANG TIẾP TỤC SẢN XUẤT. THÔ LỖ NÀY THÚC ĐẨY MỘT SỐ
HÃNG TRONG NGÀNH RỜI BỎ NGÀNH => ĐƯỜNG CUNG GIẢM => GIÁ SẼ TĂNG.

(*) TƯƠNG TỰ NHƯ HOÀN CẢNH 1 THÌ HÃNG LẠI PHẢI LỰA CHON MỨC SẢN LƯỢNG TAI ĐÓ

LMC = LAC min = ATC min = SMC .

ÁP DỤNG VÀO HÃNG Q = 2796 LÀ MỨC SẢN LƯỢNG HÃNG LỰA CHỌN TỐI ƯU
Phần ba: Kết luận


14
Như đã phân tích ở trên thì thị trường khoai tây là một thị trường đầy tiềm
năng cho các doanh nghiệp tham gia, khai thác và phát triển.

Bài thảo luận của nhóm cũng phần nào cung cấp được những thực trạng của
thị trường cung ứng khoai tây trong giai đoạn hiện nay. Nhóm đã phân tích về hành
vi của doanh nghệp cạnh tranh mặt hàng khoai tây tìm cách lựa chọn tối đa hóa sản
lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn. Và chúng ta cũng đã biết được rằng
khi mua hàng hóa của một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh, ta có thể tin
chắc rằng giá mà chúng ta phải trả gần với chi phí sản xuất ra hàng hóa đó. Đặc
biệt nếu các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau và tìm cách tối đa hóa lơi nhuận,
giá hàng hóa sẽ bằng chi phí cận biên để sản xuât ra hàng hóa đó. Ngoài ra nếu các
doanh nghiệp có thể tự do gia nhập cũng như rời bỏ thị trường, giá cũng bằng tổng
chi phí sản xuất bình quân thấp nhất đến mức cho phép.

Bài thảo luận của nhóm cũng đã vận dụng các cơ sở lý thuyết về thị trường
cạnh tranh hoàn hảo trong học phần Kinh tế vi mô 1.3, cũng như tình hình thực tế
thị trường khoai tây trong địa bàn quận Cầu Giấy thời điểm hiện tại để làm căn cứ
phân tích, cũng như đánh giá đúng những nguyên nhân khiến cho thị trường khoai
tây của chúng ta phát triển hay ứ đọng, từ đó đưa ra các giải pháp của doanh
nghiệp nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.

Do thời gian tìm hiểu và nguồn thông tin thu thập được có hạn, nên bài thảo
luận của nhóm chắc chắn còn nhiều thiếu sót về số liệu, bảng biểu,… cũng như
cách trình bày. Rất mong cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để bài thảo luận được
hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!
15
16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản