Bài thảo luận "Ứng dụng Gluxit trong Công nghệ thực phẩm"

Chia sẻ: tronkiepmaiyeu

Tính chất chung và phân loại * Gluxit hay đường là nhóm lớn các chất được tạo thành từ cacbon, hyđro và oxy. Phần lớn đường có công thức chung .Một số đường phức tạp có chứa một lượng nhỏ nitơ và lưu huỳnh.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thảo luận "Ứng dụng Gluxit trong Công nghệ thực phẩm"

Bài th o lu n môn hóa h c th c
ph m
ng d ng các ki n th c v Gluxit trong
công ngh s n xu t th c ph m.
GLUXIT ( HYDRATCACBON)


• Tính ch t và phân lo i chung.
• M t s ph n ng c a gluxit.
• Monosaccarit.
• Oligosaccarit (polysaccarit lo i 1).
• Polysaccarit (polysaccarit lo i 2).
• ng d ng trong công ngh s n xu t th c ph m
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
• Tính ch t chung và phân lo i
• Gluxit hay ư ng là nhóm l n các ch t ư c t o
thành t cacbon, hydro và oxy. Ph n l n ư ng có
công th c chung ( CH2O)n. M t s ư ng ph c t p
có ch a m t lư ng nh nitơ và lưu huỳnh.
• Gluxít tham gia c u t o t t c các cơ th s ng. Trong
th c v t gluxit chi m t i 80% tr ng lư ng khô c a t
ch c. Trong cơ th ng v t và ngư i gluxit ít hơn,
nhi u nh t là gan ( 5-10%), cơ vân ( 1-3%), cơ tim
( 0,5%) và não (0,2%). Trong toàn b ch t s ng
gluxit chi m nhi u hơn t t c các ch t khác c ng l i.
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
• Gluxit óng vai trò là ngu n cung c p năng lư ng.
Khi oxy hoá 1gam gluxit s gi i phóng ư c 17,1KJ.
• Nh ng gluxit ph c t p như sacaroza, lactoza, tinh
b t, glycogen là nh ng ch t dinh dư ng d tr .
Xenluloza th c v t, chitin côn trùng và m t s lo i
gluxit khác ngư i và ng v t t o nên c n g cơ
h c cho các mô s ng.
• Gluxit ư c s d ng như m t nguyên li u ki n t o
các phân t ph c t p hơn c a axit nuleic, protit và
lipit. N u thi u gluxit quá trình oxy hoá m và protit
trong cơ th s ng không di n ra bình thư ng.
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
• Cây xanh có kh năng t ng h p gluxit t khí
cacbon và nư c trong quá trình quang h p có s
d ng năng lư ng ánh sáng m t tr i :
DL + ASMT
• CO2 + H2O (CH2O)n + O2
• V m t c u t o hoá h c, gluxit là nh ng rư u
andehyt, rư u xetonic ho c là d n xu t c a chúng.
• Gluxit ư c phân chia thành ư ng ơn, ư ng
m ch ng n ( 2-10 ư ng ơn) và ư ng a. Cơ s
c a s phân lo i này là kh năng thu phân thành các
gluxit ơn gi n hơn. ư ng ơn không b thu phân,
ư ng m ch ng n có th thu phân thành các ư ng
ơn, ư ng a thu phân thành hàng trăm, hàng ngàn
phân t ư ng ơn.
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
Quang h p cây xanh
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
• 1. ư ng ơn ( Monosaccarit)
ư ng ơn hay monosacarit là ch t tinh
th không màu, tan m nh trong nư c, nhưng
không tan trong dung môi không phân c c.
Ph n l n ư ng ơn có v ng t.
Phân t c a chúng ch a t 2 n 7 nguyên
t cacbon và chúng có th phân chia thành các
lo i sau : bioza (C2H4O2); trioza ( C3H6O3);
tetroza (C4H8O4); pentoza ( C5H10O5);
hecxoza (C6H12O6) và heptoza ( C7H14O7).
ư ng ơn ( Monosaccarit)
• T t c các ư ng ơn (monosacarit ) u có m t nhóm
cacbonyl ( C=O) và m t s nhóm hydroxin rư u (-
OH). N u nhóm cacbonyl n m u mút m ch
cacbon, nó s t o ra nhóm andehyt và ư ng ơn ó
ư c g i là an oza. Ph n l n các an oza dư i m t
công th c chung
• CH2OH-(CHOH)n- HC = O
• N u nhóm cacbonyl n m gi a các nguyên t cacbon
s t o nên nhóm xeton và ư ng ư c g i là xetoza.
Xetoza có công th c chung
• CH2OH- CO-(CHOH)n- CH2OH
Aldo và Xeto
Aldoza
Aldo và Xeto
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
• ư ng ơn r t d tham gia vào các liên k t hoá
h c, vì v y r t ít khi chúng tr ng thái c l p.
Trong cơ th chúng thư ng t n t i dư i d ng d n
xu t. Tuy nhiên trong d ch t bào th c v t, máu,
b ch huy t, d ch t bào c a ngư i và ng v t v n
có glucoza . Trong máu ngư i i u ki n thư ng
ch a t 0,8-1,1 gam glucoza/l .
• ư ng ơn thư ng g p nh t là pentoza và hexoza.
Trong cơ th ngư i và ng v t ã phát hi n ư c
trên 10 lo i ư ng ơn khác nhau, bao g m các
lo i sau : Andehyt glyxerit; Dioxiaxeton; Eritroza;
Riboza; Ribuloza; Dezoxiriboza; Glucoza;
Galactoza; Fructoza; Sedoheptoza.
• Các ư ng ơn có t 5 nguyên t cacbon
tr lên t n t i không ch d ng m ch th ng,
m ch nhánh mà còn d ng m ch vòng. Các
ng phân m ch vòng không có nhóm
andehyt ho c xeton, b i vì cacbonyl ã k t
h p v i m t nhóm OH nào ó c a phân t
t o thành α ho c β polyaxceton. S
tương tác c a cacbonyl và OH- s làm t
n i ôi c a nhóm cacbonyl và nguyên t
hydro liên k t ng hoá tr và m ch ư c
khép kín thông qua nguyên t oxy c a
nhóm OH-
M ch th ng
M ch vòng
D ng th ng và d ng vòng
Các lo i ư ng 6 cacbon trong t nhiên
• Glucoza là ư ng 6 cácbon i n hình
• Galactoza là ng phân c a ư ng glucoza
• Mannoza là ng phân c a glucoza
• Riboza là ư ng 5 cacbon i n hình
• Arabinoza là ng phân c a riboza
• Xyloza là ng phân c a riboza
• Fructoza là d ng xeto glucoza
Fructoza là d ng xeto glucoza
ng phân α và β
Các d ng
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
M t s ph n ng c a monosaccarit
CHOH 2 (CHOH )4 CHO + 2[Ag (NH 3 )]OH
→ CH 2OH (CHOH )4 COONH 4 + 2 Ag ↓ +3 NH 3 + H 2O
CHOH 2 (CHOH )4 CHO + 2Cu (OH )2 + NaOH
→ CH 2OH (CHOH )4 COONa + Cu 2O + 3H 2O
CHOH 2 (CHOH )4 CHO + H 2 → CH 2OH (CHOH )4 CH 2OH
2C6 H11O6 − H + Cu (OH )2 → (C6 H 11O6 )2 Cu + 2 H 2O

Các ph n ng lên men Glucozơ có th lên men t o
thành các s n ph m sau: glyxerol, ancol etylic; axit lactic,
vitamin C… nhưng quan tr ng nh t là qúa trình lên men
t o ancol etylic:
C 6 H 12 O 6 → 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2
GLUXIT ( HYDRATCACBON)
• 2. Oligosacarit
Oligosacarit là các gluxit t o thành t m t lư ng không
l n các monosacarit (2 ho c 3). Oligosacarit thư ng g p
th c v t. Trong cơ th ngư i và ng v t có disacarit
mantoza, ây là s n ph m trung gian c a quá trình phân hu
polysacarit. Trong s a ngư i và ng v t có disacarit lactoza.
Trong c c i ư ng, mía và nhi u lo i cây tr ng có disaccarit
sacaroza.
Disacarit thư ng d ng tinh th không màu, tan trong
nư c và có v ng t. Sacaroza, matoza và lactoza ư c t o
thành t 2 phân t hexoza và là các ng phân. Chúng có
công th c chung là C12H22O11. Chúng r t khác nhau v tính
ch t và c u trúc.
Ví d , Sacaroza là s n ph m c a glucoza và fructoza v i
s liên k t c a 2 nhóm cacboxyl (OH) .
Disacarit
• T t c các disacarit u có ph n ng c trưng
là ph n ng thu phân. Sacaroza thu phân
thành glucoza và fructoza. Lactoza s thu phân
thành galactoza và glucoza. Mantoza thu phân
thành 2 phân t glucoza.
Quá trình thu phân x y ra khi n u nư ng
th c ăn, trong quá trình t o m t c a ong m t và
trong ng tiêu hoá c a ngư i và ng v t. Quá
trình này có th tóm t t qua phương trình :
C12H22O11 + H2O 2C6H12O6
GLUXIT ( HYDRATCACBON)

Saccarozơ có c u t o như sau:

• d ng c u t o m ch vòng c a Saccarozo không có kh năng chuy n thành
d ng m ch h
Phân t saccarozơ h p b i phân t alpha - glucozơ và beta - fructozơ
- Dung d ch saccarozơ làm tan cho dung d ch màu xanh lam.
- Dung d ch saccarozơ không tham gia các ph n ng tráng b c do không
có nhóm -CHO, kh ng (II) hydroxit do không còn nhóm OH
hemiaxetal t do.
• - un nóng dung d ch saccarozơ có m t axit vô cơ làm ch t xúc tác ta thu
ư c glucozơ và fructozơ:
C12H22O11 + H2O ----> C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)
Ph n ng này có th x y ra nhanh hơn nh enzym
- Saccarozơ có th tan ư c trong dung d ch vôi s a nhưng khi s c CO2
vào thì s gi i phóng ra l i saccarozơ. Ph n ng này ư c dung tinh ch
ư ng.
GLUXIT ( HYDRATCACBON)


• mantozơ

C u t o: Do hai g c glucozơ liên k t v i nhau qua nguyên
t oxy, g c th nh t C1; g c th hai C4:
Vì nhóm -OH hemiaxetal góc glucozơ th hai còn t do
cho nên trong dung d ch nư c, g c này có th m vòng t o
ra nhóm -CHO.
Do c u trúc như v y cho nên mantozơ có 3 tính ch t chính:
1. Tính ch t c a poliol gi ng như saccarozơ.
• 2. Có tính kh tương t glucozơ -- có ph n ng tráng
gương
3. Khi có m t axit ho c enzym mantozơ s b th y phân sinh
ra hai phân t glucozơ
3. Polysacarit
• Polisaccarit hay ư ng a là ch t cao phân t ư c t o thành
t hàng trăm, hàng ngàn phân t monosaccarit ho c d n xu t
c a chúng: ó là nh ng polyme m ch th ng ho c m ch
nhánh, trong ó các monome ư c liên k t v i nhau b ng liên
k t gluco-glucozit.
• ư ng a ư c phân thành ư ng a thu n và ư ng a t p.
ư ng a thu n ư c t o thành t 1 lo i monosacarit. ư ng
a t p ch a vài lo i monosacarit khác nhau.
• Polisaccarit thu n là ch t r n, khó nóng ch y và không bay
hơi, không có c u trúc tinh th , không có v ng t. M t s
ư ng a thu n không tan trong nư c và không t o thành
dung d ch keo. Chúng có m t nhi u th c v t. Tinh b t,
xenluloza và glycogen là polyme c a glucoza có công th c
chung là (C6H12O6)n.
TINH B T
Tinh b t thư ng có trong h t ngũ c c, khoai tây
và các ph n có di p l c c a th c v t. Tinh b t th c v t
thư ng g p hai d ng: amiloza và amilopectin. Trong
phân t amiloza, các phân t glucoza liên k t v i nhau
b ng các c u n i oxy t o thành gi a nguyên t cacbon
s 1 c a phân t này v i cacbon s 4 c a phân t kia
(kho ng 100- 1000 phân t glucoza).
M ch amiloza trong không gian xo n l i như hình
lò xo, còn phân t nhìn chung có hình s i. Amiloza
tan t t trong nư c. Amilopectin t o thành t glucoza
có c u trúc m ch nhánh, do liên k t gi a nguyên t
cacbon s 6 và nguyên t cacbon s 1 c a nguyên t
khác (kho ng 600- 6000 phân t glucoza).
Tinh b t: c u trúc vòng xo n , tinh b t bi u hi n r t y u
tính ch t c a poliol và andehit, ch bi u h ên rõ tính
ch t thu phân và ph n ng màu v i iot
XENLULOZA

• Xenluloza là ph n cơ b n c a các t bào thưc v t.
Phân t xenluloza là nh ng m ch n i glucoza dài và
không phân nhánh, kh i lư ng phân t t 100.000
n 500.000 v C. Gi a các m ch t o nên các liên k t
hydro v i s tham gia c a nhóm hydroxyl, t ó t o
nên c u trúc s i không tan trong nư c. S n ph m
trung gian c a quá trình thu phân tinh b t và
glycogen là extrin và mantoza, s n ph m cu i cùng
là gluccoza.
Tinh b t, Glycogen và Celluloza
Liên k t trong tinh b t và xenlulozaTinh Xenluloza
bt
α-1,4-glycosidic bond β-1,4-glycosidic bond
• Vai trò c a gluxit trong công ngh ch bi n th c ph m

• Gluxit là ch t li u cơ b n, c n thi t và không th thi u ư c
c a ngành s n xu t lên men. Các s n ph m như rư u, bia,
nư c gi i khát, mì chính, axitamin, vitamin, kháng sinh,
u ư c tân t o ra t c i ngu n gluxit.
• Gluxit t o ra ư c c u trúc, hình thù, tr ng thái cũng như
ch t lư ng cho các s n ph m th c ph m.
• + T o k t c u:
• T o s i, t o màng, t o gel, t o d c, c ng, àn h i
cho th c ph m như tinh b t, th ch và pectin trong mi n,
gi y b c k o, m t qu , kem á, kamaboko, trong giò l a,…
• T o ra ư c k t c u c thù cho m t s s n ph m th c
ph m: như ph ng n c a bánh ph ng tôm, t o b t cho
bia, x p cho bánh mì và t o v chua cho s a chua,…
• T o ra ư c nh ng “bao vi th ” c nh enzim và c nh t
bào (trong s n xu t sâm panh)
+ T o ch t lư ng:
• Ch t t o ng t cho th c ph m (các ư ng).
• Tham gia t o ra màu s c và hình thơm cho s n ph m ( ư ng
trong ph n ng Maillard).
• T o ra các tính ch t lưu bi n cho các s n ph m th c ph m:
dai, trong, giòn, d o,…
• Có kh năng gi ư c các ch t thơm trong các s n ph m th c
ph m.
• T o m cũng như làm gi m ho t nư c làm thu n l i cho
quá trình gia công cũng như b o qu n.
• Glycogen hay còn g i là tinh b t c a ng v t. V c u
trúc nó g n gi ng v i amilopectin. Tr ng lư ng phân
t là 1.000.000- 5.000.000 (kho ng 6000- 30.000 phân
t glucoza).
Glycogen tan trong nư c nóng và t o thành dung
d ch keo. Tinh b t và glycogen ư c d tr trong cơ
th và ư c s d ng như ngu n cung c p năng lư ng
cho ho t ng s ng. N u cơ th thi u glucoza t do thì
m t ph n c a phân t glycogen phía u mút b c t ra
làm cho chi u dài phân t ng n l i. Khi glucoza t do
tăng lên thì dài c a phân t glycogen l i ư c tăng
lên do có s liên k t v i các phân t glucoza t do.
Ph n l n glycogen ư c tích lu trong gan và t bào
c ơ.
Glycogen
GLYCOGEN
• Polisaccarit t p bao g m: Axít hyaluronic, axít
condroitinsunfuric và heparin.
• Axít hyaluronic là ch t keo dính c a thành t
bào ng th i có vai trò phân b các ch t dinh
dư ng trong mô bào, có nhi u d ch tu s ng
và thu tinh th m t.
• Axít condroitinsunfuric có màng t bào, s n
xương, mô xương, giác m c m t.
• Heparin có trong gian bào c a gan, ph i, thành
ng m ch, tham gia ch ng ông máu và b o
v cơ th kh i b viêm nhi m.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản