Bài thảo luận "Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa"

Chia sẻ: ngonraoyeuthuong

Tài liệu tham khảo về xây dựng nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã nhội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đó là ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân mở rộng dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thảo luận "Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA: XH – DL- KT
LỚP: ĐH KẾ TOÁN K50Chủ đề: Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ
Nghĩa
Nhóm: T – H – L
Môn: Những nghuyên lí cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lênin 2
GVHD:
a. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC
Nhà nöôùc chæ ra ñôøi khi xaõ hoäi phaân
chia thaønh g/c vaø maâu thuaãn giai caáp
khoâng theå ñieàu hoaø ñöôïc.

- “Baát cöù ôû ñaâu, 
heã luùc naøo vaø 
chöøng naøo maø veà 
maët khaùch quan, 
nhöõng maâu thuaãn 
giai caáp khoâng 
theå ñieàu hoøa 
­Theo quan ñieåm Maùc­
ñöôïc thì nhaø nöôùc 
xuaát hieän.”
Leânin: Nhaø nöôùc 
laø saûn phaåm cuûa 
 V.I. LENIN xaõ hoäi coù giai 
caáp, do ñoù nhaø 
b) Baûn chaát cuûa nhaø 
nöôùc:
 Nhaø nöôùc laø boä maùy duøng ñeå 
duy trì söï thoáng trò cuûa giai 
caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc.
 Nhaø nöôùc laø boä maùy cöôõng cheá 
vaø ñaøn aùp ñaëc bieät cuûa giai 
caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc.
          Nhö vaäy, xeùt veà maët 
baûn chaát, nhaø nöôùc mang baûn 
chaát giai caáp cuûa giai caáp 
thoáng trò.
Nhaø nöôùc Baûn chaát giai
caáp
Chuû noâ Giai caáp chuû 
noâ
Phong kieán Giai caáp ñòa chuû 
phong kieán
Tö saûn Giai caáp tö saûn


Xaõ hoäi chuû Giai caáp coâng 
nghóa nhaân vaø nhaân 
daân lao ñoäng.
c. Caùc kieåu nhaø 
ST
nöôùc
Teân Baûn chaát
Cô sôû kinh teá
T nhaø giai caáp
nöôùc
Cheá ñoä sôû höõu cuûa 
1 NN giai caáp chuû noâ ñoái  Giai caáp chuû 
CHUÛ vôùi tö lieäu saûn xuaát  noâ
NOÂ vaø ngöôøi noâ leä
Cheá ñoä sôû höõu cuûa giai  Giai caáp ñòa 
2 NN PK caáp ñòa chuû phong kieán  chuû phong 
ñoái vôùi tö lieäu saûn  kieán
xuaát maø chuû yeáu laø 
ruoäng ñaát.
Cheá ñoä tö höõu tö 
3 NN TS baûn chuû nghóa veà tö  Giai caáp tö 
lieäu saûn xuaát. saûn

Cheá ñoä coâng höõu veà 
NN Giai caáp 
4 tö lieäu saûn xuaát.
coâng 
XHCN
nhaân
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
1.KHÁI NIỆM
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức
mà thông qua đó Đảng của giai cấp
công nhân thực hiện vai trò lảnh đạo
của mình đối với toàn xã hội. Là một tổ
chức chính trị thuộc kiến trúc thượng
tầng dựa trên cơ sở kinh tế của chủ
nghĩa xã hội.Đó là một nhà nước kiểu
mới thay thế nhà nước tư sản nhờ kết
quả của cuộc C/M XHCN là hình thức
chuyên chính vô sản được thực hiện
trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã
hội
Coù 2 loaïi hình nhaø nöôùc phaùp quyeàn:

o Nhaø nöôùc phaùp quyeàn Tö Saûn
o Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN

phaùp quyeàn XHCN 
ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau: 
aân, do daân, vì daân.
n löïc nhaø nöôùc thoáng nhaát laø thuoäc veà nhaân daân.
hieän nguyeân taéc taäp trung daân chuû.
lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät.
ûng Coäng saûn laõnh ñaïo.

aùp quyeàn XHCN laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn 
, vì daân, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng C
BẢN CHẤT 
Xeùt veà baûn chaát, nhaø 
nöôùc XHCN laø coâng cuï duy 
trì söï thoáng trò cuûa ña soá 
(giai caáp coâng nhaân vaø 
nhaân daân LÑ) ñoái vôùi 
thieåu số  (giai caáp boùc 
loät vaø caùc theá löïc phaûn 
ñoäng), thöïc hieän daân chuû 
vôùi nhaân daân, chuyeân chính 
vôùi keû thuø cuûa chuû nghóa 
xaõ hoäi.
2. ĐẶC TRƯNG
-Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ cơ bản để
thực hiện quyền lực của nhân dân lao động đặt
dưới sự lảnh đạo của ĐCS.
-Nhà nước xã hội chủ nghĩa có nguyên tắc là
công cụ của chuyên chính giai cấp nhưng vì lợi
ích của tất cả nhửng người lao động tức là
tuyệt đại đa số nhân dân, Nhà nước chuyên
chính vô sản thực hiện trấn áp nhửng kẻ chống
đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
-Tổ chức xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
-Nhà nước xã nhội chủ nghĩa nằm trong nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa, đó là ngày càng hoàn
thiện các hình thức đại diện nhân dân mở rộng
dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng
nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý
xã hội.
-Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước
đặc biệt, “nhà nước không còn nguyên nghĩa”,
sau khi những cơ sở kinh tế xã hội cho sự tồn
tại của nhà nước mất đi thì nhà nước cũng
không còn, nhà nước tự tiêu vong.
3.CHỨC NĂNG
Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
được thực hiện cả bằng tổ chức có hiệu
quả công việc xây dựng toàn diện xã hội
mới, cả bằng việc sử dụng những công
cụ bạo lực để đập tan sự phản kháng
của kẻ thù chống lại sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ
quyền của đất nước,giữ vững an ninh xã
hội.
ng baïo löïc traán aùp vaø toå chöùc xaây dö
nöôùc phaùp quyeàn CHXN coù quan heä höõu cô
nhaát vôùi nhau, trong ñoù, chöùc naêng toå
ïng laø quan troïng  hôn vaø giöõ vai troø q

    Nhaø nöôùc boùc loät   Nhaø nöôùc XHCN   


Traán aùp söï phaûn khaùng cuû
 baïo löïc traán aùp nhaèm
 g/c boùc loät vaø caùc theá lö
eä vaø duy trì söï boùc loät cuûa 
 ñòch trong vaø ngoaøi ñeå baûo
 soá (g/c thoáng trò) ñoái vôùi
 TQ baûo veä thaønh quaû cuûa 
á vaø NDLÑ (g/c bò trò)
CM CNXH
c naêng toå chöùc xaây döïng
* Toå chöùc vaø XD cheá ñoä XHC
laø nhaèm ñem laïi söï giaøu 
 xaây döïng neàn kinh teá XHCN,
ø söï boùc loät ngaøy caøng 
coäng saûn chuû nghóa, neàn 
 hôn cuûa g/c thoáng trò.
vaên hoaù vaø con ngöôøi XHCN.
4.NHIỆM VỤ
-Đối với lĩnh vực kinh tế: nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu của nhà nước vô sản là phải nhanh
chóng phát triển mạnh số lượng sản phẩm,
củng cố kỷ luật lao động mới và nâng cao năng
suất lao động.
-Đối với lĩnh vực xã hội: phải xây dựng quan hệ
xã hội mới, hình thành những tổ chức lao động
mới, tập hợp được đông đảo những người lao
động có khả năng vận dụng những thanh tựu
của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện
từng bước cải tạo những người tiểu sản xuất
hàng hóa thông qua những tổ chức thích hợp.
5. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC XÂY DỰNG
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
Giai cấp công nhân khi thực hiện sứ mệnh
của mình xóa bỏ tình trạng người bóc lột
người và mọi sự tha hóa của con người
do chế độ tư hửu sản sinh ra thì trước
hết họ phải cùng với nhân dân lao động
phá hủy nhà nước tư sản chiếm lấy
chính quyền, thiết lập chuyên chính vô
sản vì giửa xã hội TBCN và CSCN là
một thời kì cải biến cách mạng từ xã hội
nọ sang xã hội kia.
Thích ứng với thời kì ấy là một thời kì quá độ chính trị và
nhà nước của thời kì ấy không thể là cái gì khác hơn là
nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Sau
khi trở thành giai cấp cầm quyền giai cấp công nhân phải
nắm vững công cụ chuyên chính,phải xây dựng nhà nước
XHCN vửng mạnh , trở thành một công cụ trấn áp các
thế lực đi ngược lại với lợi ích của nhân dân bảo vệ thành
quả cách mạng nhằm xây dựng thành công CNXH .
Sự cần thiết tất yếu phải xác lập chuyên chính vô sản,xây
dựng nhà nước XHCN vững mạnh còn xuất phát từ thực
tiễn của thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ còn tồn tại
của giai cấp bóc lột,chúng hoạt động chống lại sự nghiệp
xây dựng CNXH. Điều đó khiến cho GCCN và nhân dân
lao động thông qua nhà nước phải trấn áp bằng bạo lực
khi cần thiết.
Dân chủ cần phải có chuyên chính để giữ
lấy dân chủ, để những hành vi gây tác hại tới
quyền dân chủ của nhân dân đươc xử lý kịp
thời… Các quyền đó phải được CNXH là quá
trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên
tất cả các lỉnh vực kinh tế , chính trị , văn hóa,
tư tưởng.với ý nghĩa đó nhà nước xã hội chủ
nghĩa là phương thức, phương tiện, là một công
cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ tổ quốc. Bởi vậy, để bảo đảm
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thành
công thì việc xây dựng và không ngừng hoàn
thiện nhà nước XHCN- một trong nhửng công
cụ chủ yếu của quá trình cải tạo xã hội cũ ,xây
dựng xã hội mới là một yêu cầu tất yếu khách
quan trong tiến trình cách mạng XHCN.
NHÀ NƯỚC XHCN
VIỆT NAM
Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc 
phaùp quyeàn XHCN VN
2, H eán phaùp nöôùc CH CN Vi eät N
i XH am
2
ùc CH CN VN l aø nhaø nöôùc phaùp quyeàn
XH
nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân.
quyeàn l öï c nhaø nöôùc t huoäc veà nhaân daân
ng l aø l i eân m nh gi öõa gi ai caáp coâng nhaân
i
p noâng daân vaø ñoäi nguõ t r í t höùc. Q uyeàn l
ùc l aø t hoáng nhaát , coù söï phaân coâng vaø p
ùc cô quan nhaø nöôùc t r ong vi eäc t höï c hi eän
aäp phaùp, haønh phaùp, t ö phaùp”
 Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû
nghóa Vieät Nam laø thaønh quaû caùch
maïng cuûa quaàn chuùng nhaân daân lao
ñoäng do giai caáp coâng nhaân laõnh
ñaïo. Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát
cuûa giai caáp coâng nhaân.
Tính nhaân 
                              
daân
                              
              
Baûn chaát giai caáp 
coâng nhaân Tính daân toäc
 bieåu hieän:    
                              
                              
Nhaø nöôùc cuûa 
daân, do nhaân daân 
laäp neân vaø nhaân 
daân tham gia quaûn 

Nhaø nöôùc theå 
Tính 
hieän yù chí, lôïi 
nhaân  ích vaø nguyeän 
daân voïng cuûa nhaân 
daân
Nhaø nöôùc laø coâng 
cuï chuû yeáu ñeå 
nhaân daân thöïc 
hieän quyeàn laøm 
chuû cuûa mình
Nhaân daân thöïc hieän 
quyeàn laøm chuû
Tính daân 
toäc


Keá thöøa  Coù chính  Thöïc 
vaø phaùt  saùch daân  hieän 
huy  toäc ñuùng  ñaïi 
nhöõng  ñaén, chaêm lo  ñoaøn 
truyeàn  lôïi ích moïi  keát 
thoáng,  maët cuûa caùc  daân 
baûn saéc  daân toäc  toäc
toát ñeïp  trong coäng 
cuûa daân  ñoàng daân 
Caùc daân toäc bình ñaúng 
cuøng phaùt trieån
Truyeàn thoáng yeâu  Truyeàn thoáng caàn cuø 
nöôùc  lao ñoäng
Truyeàn thoáng töông thaân 
c. Chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn
xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
1. - Chöùc naêng Baï o l öï c, chaán
aùp: t r aán aùp söï phaûn khaùng cuûa
gi ai caáp boùc l oät vaø caùc t heá l öï c
t huø ñòch t r ong vaø ngoaøi nöôùc ñeå
baûo veä Toå quoác, baûo veä nhöõng
t haønh quaû cuûa caùch m ng xaõ hoäi

chuû nghóa.
Saün saøng baûo veä
2. - Toå chöùc vaø xaây döï ng cheá
ñoä xaõ hoäi chuû nghóa, xaây döï ng neàn
ki nh t eá xaõ hoäi chuû nghóa , neàn vaên
hoaù xaõ hoäi chuû nghóa vaø con ngöôøi
xaõ hoäi chuû nghóa
Xaây döï ng, phaùt
t r i eån ki nh t eá
Xaâ
y
döï
ng
neà
n
vaê
n
hoa
ù
tieâ
n
tieá
n
ng baïo löïc traán aùp vaø toå chöùc xaây dö
nöôùc phaùp quyeàn CHXN coù quan heä höõu cô
nhaát vôùi nhau, trong ñoù, chöùc naêng toå
ïng laø quan troïng  hôn vaø giöõ vai troø q

    Nhaø nöôùc boùc l oät  Nhaø nöôùc XHCN   
Traán aùp söï phaûn khaùng cuû
 baïo löïc traán aùp nhaèm
 g/c boùc loät vaø caùc theá lö
eä vaø duy trì söï boùc loät cuûa 
 ñòch trong vaø ngoaøi ñeå baûo
 soá (g/c thoáng trò) ñoái vôùi
 TQ baûo veä thaønh quaû cuûa 
á vaø NDLÑ (g/c bò trò)
CM CNXH
c naêng toå chöùc xaây döïng
* Toå chöùc vaø XD cheá ñoä XHC
laø nhaèm ñem laïi söï giaøu 
 xaây döïng neàn kinh teá XHCN,
ø söï boùc loät ngaøy caøng 
coäng saûn chuû nghóa, neàn 
 hôn cuûa g/c thoáng trò.
vaên hoaù vaø con ngöôøi XHCN.
Nhóm sinh viên thực hiên: T –
H-L
Thành viên nhóm:
1. Tạ Văn Tường
2. Trần Thị Hằng (08/05/90)
3. Lê Thị Long
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản