Bài thu hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

Chia sẻ: Lê Thành Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
642
lượt xem
170
download

Bài thu hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

  1. Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng c ủa việc học tập và làm theo t ấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo t ấm gương đ ạo đ ức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã h ội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những n ội dung c ơ b ản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu d ưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hi ện cuộc vận động h ọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, v ững m ạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên ch ức th ật sự có ph ẩm ch ất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách m ạng giai đo ạn m ới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là m ột giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng l ực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin c ủa nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và m ỗi cán b ộ, đ ảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đ ảng các c ấp và Đ ại h ội l ần th ứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn c ủa sự phát tri ển. Đ ể lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi m ới, tự ch ỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chi ến đấu, n ắm bắt th ời c ơ, ch ấp nh ận và v ượt qua
  2. thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, m ỗi tổ ch ức đ ảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: - Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thi ện đ ường l ối đ ổi m ới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây d ựng Đ ảng là nhi ệm v ụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao ch ất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc. - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo c ủa Đảng: đ ổi m ới ph ương th ức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đ ạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính tr ị- xã h ội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. - Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định ch ủ tr ương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công ch ức ph ải là công b ộc c ủa dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên th ực s ự có năng l ực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi đi ều ki ện đ ể nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân ki ểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích c ực ch ống t ệ quan lieu, xa r ời qu ần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi đi ều kiện để qu ần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. – Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đ ảng b ộ các cấp đạt kết quả tốt. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết đi ểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.
  3. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn c ứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đ ức, năng l ực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi m ới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc n ảy sinh, kh ả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đ ức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh. 3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua vi ệc h ọc t ập ch ủ đ ề t ư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh : a. ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán b ộ ph ụ trách nh ận hồ sơ một cửa, hang ngày luôn tiếp xúc và gi ải quyết công vi ệc cho nhân dân, tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Sống c ần, ki ệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long vì nhân dân ph ục v ụ. T ự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của m ột đảng viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghi ệp vụ để hoàn thành t ốt m ọi nhiệm vụ được giao. - Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao đ ộng sang t ạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản t ập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống th ực d ụng; Th ẳng th ắn, trung th ực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo v ệ người t ốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, gi ấu khuyết điểm….. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, noó nhiều làm ít. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan. - Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo t ấm g ương đ ạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn tr ọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.
  4. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán nh ững bi ểu hi ện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. b. Nhược điểm : - Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. 4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đ ức l ối sống c ủa b ản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sang tạo trong gi ải quy ết công việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, gi ữ v ững l ập tr ường c ủa người Đảng viên Đảng cộng sản. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh d ạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, d ưới ánh sang t ư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “M ỗi đảng viên và cán b ộ ph ải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách m ạng. “Th ật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách m ạng – đ ạo đ ức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm su ốt đ ời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, gi ữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách c ủa Đ ảng. Đ ặt l ợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên tr ước l ợi ích riêng c ủa cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số m ột c ủa người cách m ạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau d ồi đ ạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây d ựng ch ủ nghĩa xã h ội và giải phóng loài người. Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
  5. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới qu ần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp lu ật c ủa Nhà n ước. Trong công việc, thực hiện “ đảng viên đi trước, làng nước theo sau ”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao gi ờ làm, mà l ại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi c ủa chúng. Ngày nay ta đ ề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là ng ười lãnh đ ạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “ là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài l ợi ích c ủa dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đ ảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. M ỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản