BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010

Chia sẻ: vantien2268

Anh (Chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và nêu nhận thức của bản thân sau khi được học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Liên hệ bản thân phải làm gì để xây dựng Đảng “là trong sạch, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay?...

Nội dung Text: BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010

Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)Trường: THPT Buôn Ma Thuột
Tổ: Địa lí
Giáo viên: Bùi Văn Tiến
BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010
***
Anh (Chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình thông qua việc học tập các chuyên
đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và
nêu nhận thức của bản thân sau khi được học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo
đức, là văn minh”. Liên hệ bản thân phải làm gì để xây dựng Đảng “là trong sạch, là
văn minh” trong giai đoạn hiện nay?
1/Những nhận thức thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các
văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X:
Các dự thảo văn kiện gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã
hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ
Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về
phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; quyết
định về số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
của Đảng và một số vấn đề khác.
Theo tôi, đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn
đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

2/Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nối tiếp tinh thần cuộc
vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm nay 2010;
Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh tiếp tục triển khai chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” với
công tác gắn tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2010, Qua nghiên cứu
về chủ đề trên để góp phần xây dựng tổ chức Đảng văn minh trong sạch vững mạnh
Bản thân tôi tôi xin trình bày những nội dung cơ bản đã thu hoạch được thông qua
nhận thức và tự liên hệ bản thân như sau:

Ñeå hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh đối với tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Bản thân hết sức
tâm đắc và nhiệt tình hưởng ứng để nghiên cứu và học tập. Luoân nghĩ rằng cuộc
vận động này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, được mở ra rất đúng lúc; Vì hiện nay trong
Đảng ta, nhân dân ta, nhà nước ta có rất nhiều những hình ảnh, những con người có
1
Tr ường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)


cuộc sống cao thượng, họ lo toan cho đất nước cho sự nghiệp cách mạng, luôn luôn
làm được nhiều việc thiện, vì Tổ Quốc chấp nhận hy sinh, là những tấm gương cho
nhiều người noi theo. Nhưng ngược lại cũng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên
có chức, có quyền, thoái hóa biến chất, làm sâu mọt đục khoét, làm giảm lòng tin của
nhân dân đối với Đảng.
Chuyên đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng những sự
kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống
nhất đất nước, kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 1.000 năm Thăng
Long – Hà Nội. Những sự kiện trọng đại ấy, và những thành quả của ngày hôm nay,
chúng ta có được, đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối, chính sách của
Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng luôn là nhiệm
vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch
vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu
của mỗi giai đoạn cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý
nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển đất nước đi lên chủ
nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh".
* Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh  vÒ xây dựng Đảng ta trong sạch, vững
mạnh “ là đạo đức, là văn minh” cụ thể là:
Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tư
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những
điểm chủ yếu sau:
+ Cách mạng Việt Nam "trước hết phải có đảng cách mệnh". “Đảng muốn vững thì
phải có chủ nghĩa làm cốt";
+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng:
Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên
tắc tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong
Đảng;
+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng
xứng đáng "là đạo đức, là văn minh";
+ Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân. Đảng ta gắn bó với dân vì
"Đảng là con nòi của nhân dân"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự
Tổ quốc". Người nói: " Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân;
+ Mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân
dân, chứ không phải "dán lên trán hai chữ cộng sản" là được dân tin, dân yêu, dân kính,
dân phục";
+ Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là yêu cầu của sự nghiệp cách
mạng của Đảng, của dân tộc.

2
Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)


* Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đang
đứng trước những biến cố, sự thay đổi của môi trường và khí hậu; những thách thức
lớn của sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch
nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách
thức lớn như thế; để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự
đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ,
vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng,
cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây
dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
Qua nhöõng vaán ñeà treân , việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay theo toâi cần tập trung vào
những nội dung, công việc chính sau đây:
 Một là Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi
mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới;
 Hai là Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm
vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp;
Hieän nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biến
chất của một bộ phận tổ chức Đảng đã làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy
giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Chăm lo xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính
trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm
xây dựng Đảng là caàn :
+ Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn,
thu hút và phát huy tiềm năng trí tuệ của toàn dân t ộc phaûi dựa vào lực lượng của
toàn dân
+ Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện
cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên có đủ đức đủ tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc,
năng động, dám nghĩ, dám làm,...không chỉ là sự quan tâm, phát huy nhân tố con người
trong Đảng mà còn để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa quyết
định đến thành bại của cả sự nghiệp cách mạng;
+ Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và
ngoài xã hội.
 Ba là Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng : tăng cường sự lãnh đạo
của đảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu
những ý kiến của các tổ chức để bổ xung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ
trương;
 Bốn là Giải quyết tốt mối quan hệ với dân : phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm
mục đích ban hành các chính sách .
3
Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)


 Năm là; Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định điều lệ đảng, Ñaûng  
vieân có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ
được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận
nắm bắt xử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết quy tụ vận
dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh là đạo đức, là văn minh.
Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững
mạnh” là “đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho toâinhững kiến thức về Đảng.
 
Hơn lúc nào hết; Toâi không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực
về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc.
Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng. Để xây dựng
Đảng vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh", mỗi đảng viên phải có đầy đủ
cả đức và tài, trong đó đức phải là "gốc". Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng
viên và cán bộ: "Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ
quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích
của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Đạo đức là cái gốc vì vậy mỗi đảng
viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống
lại các âm mưu và diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Bản  thaân  toâi laø 
  moät  giaùo  vieân , trước hết tôi rất tâm đắc về vấn
đề nghiên cứu, tìm tòi và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây
dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nhằm để nhận xét vaø  ñaùnh  giaù 
ạibản thân mình trong thời gian công tác, để khắc phục những cái chưa đạt được và
l  
có định hướng phát huy những mặt tốt hơn trong những năm tiếp theo. Ñe m   heát 
nhöõng   kieán  thöùc, kĩ năng và tâm huyết nhà giáo để góp phần đào tạo nguồn
 
nhân lực tương lai cho đất nước.

Ng ười viết
Bùi Văn Tiến
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản