Bài thu hoạch: Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

Chia sẻ: leethanhbinhf

Tham khảo luận văn - đề án 'bài thu hoạch: thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thu hoạch: Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

BÀI THU HOẠCHThực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về
xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững
mạnh là đạo đức là văn minh”
Họ và tên: …………………………………….
Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………..
I- Mục đích: ........................................................................................................................................... 10

B- KẾT CẤU NỘI DUNG BÀI GIẢNG: ....................................................................................................... 10

I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 2 tiết. ................................................................................ 10

I I. Ph ấ n đ ấ u t r ở t hành đ ả ng viên c ủ a Đ ả ng C ộ ng s ả n Vi ệ t Na m: 2 ,5 t i ế t. ...................... 10

D- TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG: ...................................................................................................... 11

E- NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN: ................................................................... 11

Trả lời: .................................................................................................................................................. 21

SUY NGHĨ VỀ TIÊU CHUẨN ĐẢNG VIÊN .................................................................................................. 23

ĐẢNG VIÊN CÓ QUYỀN.......................................................................................................................... 25

NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN .................................................................................................................. 25
Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng
Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch
được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như
sau:

1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của
Chủ tịch Hồ Chí Minh :

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong
các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng
nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý
thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về
xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc
xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức
thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực ho àn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn
mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp
quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng,
đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội
Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch,
vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay:

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất
nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức
chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi
cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt t ư tưởng Hồ Chí Minh về xây
dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn
minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau::

- Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng ho àn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ
trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND
phường năm 2010 .

- Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất
cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán
bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên t ắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ
của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong
sạch, vững mạnh, phường xuất sắc.
- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực
chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương.

- Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua
phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân;
cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ
đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân;
tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần
chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác
xây dựng Đảng.

– Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các đảng viên,
cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt.

Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững
kỷ cương, coi trọng chất lượng.

Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp
uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.

Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng
tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao,
uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề
xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đo àn kết qui tụ, vận dụng tốt t ư tưởng tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề t ư tưởng tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là
văn minh :

a. ưu điểm :

- Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa,
hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, tôi luôn luôn gương mẫu rèn
luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao
phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long v ì
nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng
viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.

- Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc :
+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng suất, chất lượng,
hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa,
lãng phí , không phô trương hình thức.

+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công
lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy
theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu khuyết điểm…..

+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, noó nhiều
làm ít.

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.

- Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo t ấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh :

+ Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật,
không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ
những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối
sống, xây dựng gia đình văn hoá.

b. Nhược điểm :

- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.

4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ
tịch Hồ Chí Minh :

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng
đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong các hoạt động,
tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt
đạo dức, giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản.

Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp,
đồng chí để cùng tiến bộ.

Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí
Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như
mo ng ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới :

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng vi ên và cán bộ phải thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng”.
Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm
vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá
nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt
nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách
của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá
nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương
mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức
cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực
hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn
bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm,
chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi
của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân
dân theo để lợi cho nước cho dân”.

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy
tớ thật trung thành của nhân dân”.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả
đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ:
“Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi
ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân
lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm
liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
CẢM NGHĨ VỀ BÁC VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH”
Tuesday, 12. May 2009, 03:24

ho phach


Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim nhân loại hình ảnh của Người là biểu tượng của tình
yêu bao la, tha thiết nhất. Cả cuộc đời Người đã chiến đấu cho dân tộc, cho con người trước hết
là những người bị áp bức đau khổ. Người đã đi xa chúng ta nhưng hình ảnh của Người vẫn còn
mãi mãi với đất nước, với non sông, với cuộc sống không ngừng tiếp nối, t ên Người – Hồ Chí
Minh là cả một niềm tin bất tử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt
Nam. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là tư tưởng, tấm gương đạo
đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo từng ngày.

Lớp thế hệ trẻ chúng tôi được sinh ra và lớn lên khi đất nước thanh bình. Dù không một lần được
gặp Bác nhưng sâu thẫm trong mỗi trái tim của thế hệ trẻ chúng tôi luôn có hình ảnh Bác ngời
sáng và nhờ Bác chúng tôi được trưởng thành – trưởng thành từ trong hành động, từ trong suy
nghĩ thông qua việc học tập và noi theo tấm gương của Bác từng ngày.
Những bài học của Bác để lại cho chúng ta là những bài học rất giản dị, đời thường, chỉ là biết
yêu thương, quý trọng con người, chỉ là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… nhưng thực
hiện sao mà khó quá. Bởi bên trong mỗi con người chúng ta luôn ẩn nấp và thấp thoáng bóng
dáng của chủ nghĩa cá nhân, sự dễ dãi với bản thân, dễ dàng dao động trước khó khăn, dễ sa ngã
vào những lợi ích vật chất. Vì vậy, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện bền bỉ
suốt đời như công việc rửa mặt hàng ngày. Như Bác đã nói: “Đạo đức cách mạng không phải
trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng
như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức cách mạng – đạo đức tư
tưởng Hồ Chí Minh là thước đo của lòng cao thượng và phẩm chất con người. Chính vì lẽ đó, mà
bản thân mỗi người chúng ta phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tu dưỡng đạo đức
cách mạng trong thời đại mới.
Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng là một
chương trình thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo tấm gương, theo chỉ dẫn cụ
thể của Bác sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tr ị, đạo đức, lối sống, khắc phục
các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, kém kỷ luật, thiếu ý
thức trách nhiệm với nhân dân, … của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng
với nhân dân để thực hiện thành công vấn đề cải cách hành chính hiện nay.

Bản thân tôi cũng đang tu dưỡng chính mình để trở thành một người có ích cho xã hội. Và tôi hy
vọng rằng các bạn và tôi - là những người con của đất nước chúng ta cùng nhau ra sức học tập,
không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn và gìn giữ, phát huy truyền
thống yêu nước để góp phần nhỏ bé của mình chung tay góp sức với bao thế hệ đi trước xây
dựng và quyết tâm đi theo con đường mà Bác, Đảng, nhân dân ta đã chọn. Đó là con đường xây
dựng XHCN.
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN PHÚ LƯƠNG
GIÁO ÁN
CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Giảng viên: Phạm Hữu Hoàn
Bài 5:
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


- Người soạn: Phạm Hữu Hoàn.

- Chức vụ: Giảng viên kiêm chức.

- Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương.

- Ngày soạn: 12/8/2010

- Ngày giảng: 17/8/2010.

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

I- Mục đích:

Giúp cho người học biết được điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng; định hướng nội dung rèn
luyện, phấn đấu cho người học giúp người học xác định động cơ vào Đả ng đúng đắn, từ đó tự phấ n đấu
rèn luyện trong thực tiễn của bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

II- Yêu cầu: Người học lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài và nắm được các nội dung

- Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nội dung phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

B- KẾT CẤU NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 2 tiết.

1) Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên.

2) Thừa nhậ n và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ
đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.

3) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

I I. Ph ấ n đ ấ u tr ở t hành đ ả ng v iên c ủ a Đ ả ng C ộ ng s ả n V i ệ t N am: 2 ,5 t i ế t.

1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.

2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.

3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội.

5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.
* Phần trọng tâm của bài: I I. Ph ấn đấ u tr ở th à nh đ ảng vi ê n c ủa Đả ng Cộng sả n Vi ệ t
N am:
1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.
2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.
3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công
tác xã hội.
5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.

C- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu, kết hợp viết bảng, trao đổi, nêu vấ n
đề.

- Học viên lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài theo ý hiểu.

- Đồ dùng dạy và học: Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo, máy vi tính, bảng, phấn viết, vở
ghi, bút, tài liệu khác.

D- TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG:

* Giáo trình: Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng - NXB
Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 2009.

* Tài liệu tham khảo:

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X.

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

- Tài liệu khác: các văn bản của Đảng có liên quan, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cổng
thông tin điện tử Thái Nguyên…

E- NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN:

* Bước 1: Giới thiệu bản thân, kiểm diện học viên, ổn định tổ chức lớp (5 phút).

* Bước 2: Hệ thống sơ bộ lại các bài đã học trong chương trình học của lớp từ ngày 16/8/2010
đến nay (10 phút).

- Sáng 16/8: Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (GV:
Lương Trung Hải - Huyện uỷ viên, GĐ Trung tâm BDCT huyện).
- Chiều 16/8: Bài 4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (GV: Hoàng Duy
Hưng- UV BTV, Trưởng BTG Huyện uỷ).

- Sáng 17/8: Bài 3. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (GV: Hoàng Thị Vạn-
CV Trung tâm BDCT huyện).

- Chiều 17/8: Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (GV: Lý Thị Hoa- PGĐ Trung
tâm BDCT huyện).

* Bước 3: Giảng bài mới.

- G iớ i thiệu tên và ghi bài: Bài 5. P hấ n đấ u tr ở thành đả ng viên Đả ng C ộng sả n Việt Nam.

- Nội dung của bài gồm 2 phần:

I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng.

II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN
NỘI DUNG
VÀ HỌC VIÊN
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT Quy định rõ tại Điểm 2, Điều 1
KẾT NẠP VÀO ĐẢNG: (3 điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
kiện) hiện hành (khoá X).
1. Đảng viên phải là công dân
Việt Nam từ 18 tuổi trở lên:
+ Tức là người có quốc tịch Việt Nam.
- Là công dân Việt Nam.
+ Là một đòi hỏi về pháp lý và tư
cách công dân của người xin vào
Đảng. Bởi theo quy định của Hiến
pháp và pháp luật Việt Nam thì
công dân Việt Nam được hưởng
quyền và thực hiện các nghĩa vụ
công dân, tự nguyện gắn bó với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
+ Ở độ tuổi đã trưởng thành về
- Đủ từ 18 tuổi trở lên.
nhận thức, có ý thức trách nhiệm về
mọi hành động của bản thân.
+ Đủ khả năng thực hiện quyền và
nghĩa vụ công dân, đủ điều kiện thực
hiện quyền và nhiệm vụ của đảng viên.
+ Quy định số 23-QĐ/TW, ngày
- Điều lệ không quy định tuổi tối
đa của người xin vào Đảng. Đối với 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung
những người trên 60 tuổi có quy ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng chỉ
rõ: “Việc kết nạp vào Đảng những
định riêng.
người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc
Trung ương xem xét, quyết định”.
+ Hướng dẫn 03-HD/BTCTW,
ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức
Trung ương chỉ rõ thêm “Phải được
Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc
TW đồng ý bằng văn bản…”
2. Thừa nhận và tự nguyện thực
hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ
đảng viên, hoạt động trong một tổ
chức cơ sở đảng:
Giảng viên (GV) hỏi học viên
- Thừa nhận và tự nguyện thực
hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng. (HV): Cương lĩnh chính trị là gì?
(Đã học ở bài 2)
GV nói: là văn kiện cơ bản chỉ rõ
mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ,
phương pháp cách mạng trong 1 giai
đoạn lịch sử nhất định của 1 chính
Đảng hoặc tổ chức chính trị.
GV nói thêm:Việt Nam có Cương lĩnh
1930 (Hội nghị thành lập Đảng 2/1930);
Cương lĩnh 1991 (Đại hội VII 6/1991 tổng
kết 60 năm thực hiện Cương lĩnh 30); Đại
hội XI của Đảng sẽ tổng kết, bổ sung việc
thực hiện Cương lĩnh 1991.
+ Người muốn vào Đảng phải có
giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của
Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực
hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng
(Phải thừa nhận và thực hiện, nếu
chỉ thừa nhận mà không thực hiện là
“nói suông, không làm”, không có
hành động thực tế).
+ Là điều kiện, tiêu chuẩn chính
trị hàng đầu để trở thành đảng viên.
+ Quy định rõ tại Điểm 1 Điều 1
Điều lệ Đảng(GV có thể đọc Điều lệ
cho HV nghe).
+ Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý
- Thừa nhận và thực hiện Điều lệ
cơ bản của Đảng, bảo đảm cho Đảng
Đảng.
là một khối thống nhất. Vì vậy
người muốn vào Đảng phải nghiên
cứu Địều lệ Đảng để từ đó thừa
nhận và thực hiện vô điều kiện.
+ Là thể hiện sự giác ngộ chính trị
và ý thức tổ chức, kỷ luật, tiên
phong, gương mẫu, cầu thị.
GV nói thêm: đại ý là tham gia bất
kỳ tổ chức nào thì phải theo Điều lệ,
nội quy… của tổ chức quy định.
- Thừa nhận và tự nguyện phấn + Việc quy định tiêu chuẩn,
đấu theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng nhiệm vụ đảng viên xuất phát từ
viên. mục tiêu lý tưởng của Đảng (HV
nghiên cứu thêm Điều 1, Điều 2
Điều lệ Đảng).
+ Là điều kiện chủ yếu được quan tâm
khi xem xét kết nạp người vào Đảng.
- Tự nguyện hoạt động trong 1 tổ + Là 1 trong nhưng nguyên tắc cơ
chức cơ sở Đảng. bản của Đảng vô sản, phân biệt với
các Đảng chính trị khác.
+ Nó tạo ra được sự thống nhất ý
chí và hành động trong toàn Đảng.
+ Là nơi trực tiếp quản lý, giáo
dục, rèn luyện đảng viên.
- (Qua thực tiễn): Thực tiễn là
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là
thước đo chính xác phẩm chất và
người ưu tú, được nhân dân tín
năng lực con người, là căn cứ tin
nhiệm:
cậy để nhân dân lựa chọn, giới thiệu
những người ưu tú, xứng đáng vào
Đảng. Người đảng viên bao giờ
cũng phải phấn đấu trong thực tiễn
cách mạng của đất nước để nhận
thức và hành động đúng.
- Người ưu tú:
+ Người muốn vào Đảng, trong
mọi hoạt động của mình phải tỏ rõ
tính tích cực, tiên tiến hơn hẳn quần
chúng ngoài đảng, phải là người ưu
tú, cả về nhận thức và hành động.
+ Phải lao động, học tập, công tác có
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao,
đồng thời luôn gắn bó mật thiết với quần
chúng nhân dân, có khả năng cảm hoá,
giáo dục, tập hợp quần chúng, được
quần chúng tin cậy và noi theo.
- Được nhân dân tín nhiệm: Trở thành
một người ưu tú là kết quả phấn đấu, rèn
luyện qua một quá trình nhất định
nhưng chưa đủ, mà còn phải được nhân
dân tín nhiệm qua rèn đức, luyện tài. Chỉ
có thông qua rèn luyện, thử thách trong
thực tiễn mới chứng tỏ là người ưu tú
được nhân dân tín nhiệm.
- Quy định số 23-QĐ/TW, ngày
31/10/2006 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về thi hành Điều
lệ Đảng quy định người vào Đảng
phải có trình độ học vấn THCS, ở
vùng đặc biệt khó khăn là Tiểu học.
II. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH
ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM: (5 nội dung)
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn:
- Vào Đảng để làm tròn nhiệm vụ Có nhiều câu hỏi và câu trả lời
của người đảng viên. khác nhau của đa số quần chúng khi
vào Đảng, song lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh là: “Vì sao chúng
ta vào Đảng? Phải chăng để thăng
quan, phát tài? Không phải!...
Chúng ta vào Đảng là để hết lòng,
hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ
nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của
người đảng viên”.
- Vào Đảng để theo lý tưởng cách
mạng, phục vụ nhân dân, xây dựng
CNXH.
- Cần xây dựng động cơ vào đảng Là điều có ý nghĩa quyết định.
đúng đắn. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay-
có không ít khó khăn thử thách (cám
dỗ của quyền lực, tiền tài, danh
vọng, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”
của các thế lực thù địch…)
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng:
+ Có nhận thức đúng đắn, kiên
- Rèn luyện bản lĩnh chính trị.
định mục tiêu lý tưởng của Đảng,
không hoang mang, dao động trước
khó khăn, thử thách.
GV nêu ví dụ: khi Đông âu và
Liênxô sụp đổ, có không ít đảng viên
không dám nhận mình là đảng viên.
+ Có thái độ, chính kiến rõ ràng,
tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động.
+ Tích cực tự nâng cao trình độ về mọi mặt.
- Trau đồi đạo đức cách mạng. + Thường xuyên trau dồi đạo đức
cách mạng cùng với rèn luyện bản
lĩnh chính trị.
+ Tích cực chống chủ nghĩa cá
nhân, không cơ hội, thực dụng. Biết
kết hợp hài hoà 3 lợi ích: lợi ích xã
hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân.
+ Quyết tâm đấu tranh cho Đảng,
cho cách mạng, góp sức xây dựng
đất nước - đây là điều chủ chốt.
3. Nâng cao năng lực, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Xứng đáng với vai trò tiên
phong, gương mẫu.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:
“đảng viên đi trước, làng nước theo
sau”.
+ Nhiệm vụ do tổ chức giao, cá
nhân thực hiện hoàn thành tốt thì
quần chúng mới tin cậy giới thiệu và
Đảng mới xem xét kết nạp.
- Thường xuyên tự nâng cao năng + Không ngừng học tập chính trị,
lực, trí tuệ và thực tiễn. chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Tiếp nhận những hiểu biết mới
và thực hành trong thực tiễn.
4. Gắn bó với tập thể, với nhân
dân, tích cực tham gia hoạt động
đoàn thể, công tác xã hội:
+ Nó trở thành “bài học kinh
- Gắn bó mật thiết với nhân dân là một truyền
nghiệm” cho mọi sự thắng lợi của
thống của Đảng.
cách mạng Việt Nam.
+ Gắn bó với đồng nghiệp, quần
chúng tại nơi làm việc.
+ Gắn bó với nhân dân nơi cư trú
theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.
GV nêu ví dụ: nhận xét của nhân
dân về một số cán bộ quan liêu, xa
rời quần chúng.
+ Am hiểu lắng nghe quần chúng,
tích cực vận động nhân dân thực hiện
theo đường lối, chính sách và pháp luật.
- Nhiệt tình tham gia hoạt động + Qua đó phát huy được tính tiên
đoàn thể. phong, gương mẫu. Là cơ hội tốt
giúp chúng ta tiến bộ, trưởng thành
về chính trị, đạo đức, tạo dựng sự tín
nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở
thành đảng viên.
+ Quần chúng thấy được mình là
người ưu tú, tích cực.
+ Người ở độ tuổi thanh niên muốn
vào Đảng phải là đoàn viên ưu tú.
- Tích cực tham gia công tác xã hội. + Mở rộng quan hệ xã hội.
+ Gương mẫu tham gia các phong
trào thi đua, các hoạt động nhân đạo,
từ thiện.
+ Phòng chống TNXH, quan liêu,
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
5. Tích cực tham gia xây dựng Đại hội X của Đảng đã xác định:
Đảng ở cơ sở: Phải dồn sức xây dựng, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng.
Vì vậy, ham gia xây dựng tổ chức
cơ sở TSVM là trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân trong đó có người
phấn đấu vào Đảng.
- Quan tâm đóng góp ý kiến với
chi bộ, Đảng bộ.
- Tích cực tham gia hưởng ứng
các phong trào, các hoạt động thực
hiện chủ trương, đường lối, nhiệm
vụ do chi bộ, Đảng bộ đề ra.
- Chủ động nắm bắt tình hình tư
tưởng quần chúng, kết quả thực hiện
nghị quyết của Đảng để phản ảnh,
đề xuất cho tổ chức Đảng xây dựng
đường lối đúng.
- Góp ý kiến nâng cao chất lượng
đội ngũ đảng viên.
- Tham gia ý kiến giới thiệu đảng
viên ưu tú tham gia vào cơ quan
lãnh đạo của Đảng, giới thiệu quần
chúng ưu tú cho Đảng.
- Tham gia góp ý kiến xây dựng hệ
thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ
Đảng; phê phán các luận điểm xuyên
tạc chống phá cách mạng, chống phá
Đảng, nhà nước của các thế lực thù
địch.
GV ví dụ: việc định hướng dư luận xã
hội khi có 1 số trang web phản động bôi
nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Trao đổi thảo luận với học GV: Mời học viên có ý kiến về
viên: các nội dung bài?
(HV hỏi?)
(GV giải đáp!)
GV hỏi: Hãy cho biết điều kiện để
được xét kết nạp vào Đảng?
(HV trả lời.)
GV hỏi: Đồng chí vào Đảng để
làm gì?
(HV trả lời.)
GV hỏi: Nêu các nội dung cần
phấn đấu để trở thành đảng viên?
(HV trả lời.)
Câu hỏi 6: Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam?

Trả lời:
a/ Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của
Đảng.
Hơn 7 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua
một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ nhưng đã giành được những
thắng lợi rất vẻ vang:
Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên
mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc,
góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân
chủ và tiến bộ xã hội.
Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã
hội. Trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết sáng kiến của nhân dân, Đảng ta đã đề ra và
lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với
thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới.
Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong
kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa,
có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân
dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ
một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam giành được trong
hơn 7 thập kỷ qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố hàng đầu quyết định là sự lãnh
đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta- Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện - một Đảng cách mạng thực sự vì nước, vì dân, ngoài lợi ích đó Đảng
không có lợi ích nào khác. Giành độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu
lý tưởng của Đảng. Vì vậy, vượt lên mọi thách thức, trong phong ba bão táp, Đảng ta vẫn kiên
định vững vàng không xa rời mục tiêu lý tưởng, không run sợ trước kẻ thù, không nhụt chí trước
những khó khăn chồng chất, không hạ thấp vị trí tiên phong chiến đấu và trách nhiệm của người
lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục
vụ nhân dân.
b. Đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng - nhân tố hàng đầu bảo đảm vai
trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Đảng lãnh đạo trước hết và chủ yếu bằng cương lĩnh, đường lối, bằng chủ trương, chính
sách của Đảng. Đường lối chính trị đúng là cơ sở để đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của
toàn Đảng, toàn dân, tạo nên sức mạnh của Đảng và của cách mạng.
Đường lối chính trị đúng đắn ng hĩa là đường lối đó phải phản ánh được xu thế vận động của
lịch sử, đồng thời phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chân chính của đa số nhân dân. Sức mạnh
của Đảng chính là sự đồng t ình ủng hộ của nhân dân, mà sự đồng tình và tin cậy của nhân dân
đối với Đảng trước hết nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng có vai trò to lớn trong việc thống nhất về chính trị, t ư tưởng
và tổ chức, củng cố niềm tin vào Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những khuynh hướng sai lầm về
chính trị và tư tưởng làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.
Sở dĩ Đảng ta có đường lối chính trị đúng đắn vì: Đảng có một nền tảng lý luận vững chắc,
một lý luận tiên phong dẫn đường, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như
Lênin đã nói: Không có lý luận cách mạng không có phong trào cách mạng... Chỉ Đảng nào có
được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa
Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam để đề ra đường lối
đúng đắn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Hơn thế nữa, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ
thể. Vì vậy, trong lãnh đạo Đảng ta luôn ý thức vận dụng một cách độc lập, sáng tạo vào thực
tiễn Việt Nam. Một trong những bài học được Đảng ta rút ra là phải luôn luôn xuất phát từ thực
tiễn, tôn trọng thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn sự kiên định về nguyên tắc với sự linh hoạt, sáng
tạo về phương pháp, đó là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Mọi sự giáo điều,
chủ quan duy ý chí, xa rời thực tiễn cũng như xa rời các nguyên tắc, mục tiêu cơ bản của cách
mạng thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai lầm, làm mất sự lãnh đạo của Đảng.
Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của mình, Đảng luôn quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán
bộ, đảng viên của Đảng có phẩm chất, đạo đức cách mạng và năng lực công tác, thật sự là những
chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân.
Mỗi đảng viên của Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ lợi ích
chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trung thành với lợi ích của giai cấp và của dân tộc, một đời
hy sinh phấn đấu vì lý tưởng của cách mạng và lợi ích của nhân dân.
Để giữ vững vai trò lãnh đạo, phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, t ư tưởng và tổ
chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí đấu tranh
để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, luôn củng cố, giữ vững và tăng cường sự
đoàn kết trong Đảng, đảm bảo sự nhất trí cao về mục tiêu lý tưởng của Đảng, để làm cho Đảng
ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo, bên cạnh những ưu
điểm, trong Đảng cũng còn những yếu kém, thậm chí có lúc sai lầm, khuyết điểm, song điều
quan trọng, Đảng đã sớm phát hiện ra những yếu kém của mình. Đảng công khai tự phê bình
nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn
được nhân dân tin yêu, thừa nhận là đội t iên phong chính trị, người lãnh đạo duy nhất của dân
tộc. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rằng: ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không có
lực lượng nào khác có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của
người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại.
Học tập, nghiên cứu để hiểu biết về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của
Đảng không phải chỉ để tự hào về Đảng, mà quan trọng hơn là thanh niên cần nâng cao hơn nữa
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,
để công cuộc đổi mới giành thắng lợi to lớn hơn. Trên những vị trí công tác, lao động và học tập
của mình, thanh niên phải góp phần tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, góp phần làm
cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu để trở thành
những đảng viên của Đảng, đem tài năng và sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, làm cho
những thành tựu và truyền thống của Đảng ngày càng phát triển và phong phú hơn.
SUY NGHĨ VỀ TIÊU CHUẨN ĐẢNG VIÊN


Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực
của người đảng viên, nhờ đó phân biệt được ranh giới giữa người đảng viên và quần chúng tích
cực ngoài Đảng. Xác định đúng tiêu chuẩn đảng viên bảo đảm cho Đảng luôn giữ được bản chất
giai cấp công nhân và tính tiên phong, giúp Đảng có căn cứ để xây dựng đội ngũ đảng viên trong
sạch, vững mạnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.
Nhận thức được điều đó, thời gian qua các cấp uỷ đảng đã quán triệt và tổ chức cho đảng viên
thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,
kiên định sáu vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc được nêu trong Nghị quyết Trung ương
6 lần 2 (khoá VIII), tích cực cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên cho phù hợp với t ình hình, đặc điểm
của địa phương và đơn vị. Tuy nhiên, việc cụ thể hoá mới chỉ dừng lại ở một vài tiêu chí như
trình độ văn hoá, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, không thuộc diện hộ
nghèo… chưa xây dựng được một hệ thống các tiêu chuẩn cho đảng viên trên từng lĩnh vực công
tác khác nhau. Hạn chế đó làm cho các cấp uỷ đảng gặp không ít khó khăn trong đánh giá, đưa ra
giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Tình hình và nhiệm vụ cách mạng luôn vận động, phát triển, đòi hỏi tiêu chuẩn đảng viên được
bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp. Trong giai đoạn hiện nay, để khắc phục những hạn chế, tr ên cơ
sở những tiêu chuẩn chung, các cấp uỷ đảng cần xây dựng đội ngũ đảng viên theo những tiêu
chuẩn sau:
Một là, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng
của Đảng, không hoang mang dao động trước mọi khó khăn thách thức, tích cực thực hiện đường
lối đổi mới của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; có ý thức giữ vững, nêu cao vai
trò lãnh đạo của Đảng, truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, t ình thương yêu đồng chí
đồng nghiệp; dù bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào đảng viên cũng phải thể hiện sự hơn hẳn của
mình đối với quần chúng ở tính tiên phong gương mẫu, đức hy sinh; phải là ngọn cờ dẫn đường,
định hướng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.
Hai là, trình độ và năng lực không ngừng được nâng lên. Trong đó, phải có trình độ lý luận và sự
giác ngộ chính trị nhất định, được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm của chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; có trình độ
học vấn ở hàng đầu hoặc cao hơn mặt bằng chung của quần chúng nơi đảng viên công tác và sinh
hoạt; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về kinh tế, văn hoá, xã hội đủ sức hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực tổ chức thực tiễn, năng lực vận động và lãnh đạo quần
chúng; chống bảo thủ và trì trệ, biểu hiện ở sự tự thoả mãn với những gì đã có mà không thấy hết
đòi hỏi ngày một cao của công cuộc đổi mới.
Ba là, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu trong công tác, đặt lợi ích của Đảng và
Tổ quốc lên trên; liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân
dân; có lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh
chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; gia đình gương mẫu, con cái tiến bộ.
Từ đó cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên trong một số lĩnh vực như:
Đối với đảng viên là công nhân trong các doanh nghiệp, phải luôn giữ vững bản chất giai cấp
công nhân, kiên trì với mục tiêu lý tưởng của Đảng và giai cấp. Là lực lượng t iên phong trong
cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chế độ
xã hội chủ nghĩa, kiên quyết chống lại luận điệu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiên
phong trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nắm vững chuyên môn kỹ thuật, làm chủ
quy trình và sáng tạo trong sản xuất. Tối thiểu phải có trình độ học vấn tốt nghiệp PTTH, có tay
nghề cao, có kiến thức kinh tế thị trường, kiến thức pháp luật, ý thức kỷ luật lao động và gương
mẫu về kỷ luật lao động.
- Đối với đảng viên ở nông thôn, phải có trình độ văn hoá đạt mức quy định (trung học cơ sở,
riêng vùng sâu, vùng xa t ối thiểu phải tự viết được đơn xin vào Đảng), sau khi được kết nạp vào
Đảng phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng
dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Cần cù,
sáng tạo trong lao động, thoát nghèo và biết vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đ ình, làng
xóm; gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn, là gia đình văn hoá tiêu biểu,
kiên quyết bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Hoà đồng, gần gũi với quần chúng; quy
tụ, tập hợp được quần chúng; thực sự là chỗ dựa tin cậy về tinh thần và là trung tâm đoàn kết của
giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
- Đối với đảng viên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhất là cán bộ lãnh đạo,
quản lý, phải là người tiêu biểu nhất trong những người tiêu biểu; không quan liêu, tham nhũng,
lãng phí, sống trong sạch, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực; biết trọng dân, tin dân
và vì dân (tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân, chăm lo
lợi ích cho nhân dân); có trình độ, năng lực quản lý, khả năng đo àn kết, quy tụ quần chúng, khả
năng tổ chức, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực trong cuộc
sống; ham học tập, học mọi lúc, mọi nơi.
- Đối với đảng viên là thanh niên, học sinh, sinh viên và trí thức phải có ý thức chính trị, lập
trường quan điể m vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, xung kích, năng động, sáng tạo; đồng
thời, phải có tinh thần học hỏi, khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực đem trí tuệ của mình phục
vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đối với đảng viên trong các lực lượng vũ
trang, phải trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có tinh thần cảnh giác và
sẵn sàng chiến đấu cao, có khả năng sử dụng trang thiết bị hiện đại; thật sự là lực lượng trung
kiên đấu tranh bảo vệ nền tảng t ư tưởng, đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức của Đảng...
Tóm lại, mỗi đảng viên do tính chất hoạt động, do cương vị công tác và do yêu cầu nhiệm vụ
được giao có thể khác nhau nên cùng với tiêu chuẩn chung cần phải có những yêu cầu riêng. Tuy
nhiên, cốt lõi, căn bản của mỗi đảng viên là bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt
đối, tính tiên phong gương mẫu cao, đạo đức cách mạng trong sáng, tận tuỵ với công việc và
phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Họ phải thật sự là bộ phận tiên tiến nhất của giai cấp và của
dân tộc.
ĐẢNG VIÊN CÓ QUYỀN


1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.
2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành
Trung ương.
3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ
chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với
mình.
Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo
của Đảng.

NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất
chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công
tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân
dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ
gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng;
làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản