Bài Thuốc Rượu Tỏi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
176
lượt xem
23
download

Bài Thuốc Rượu Tỏi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi lần dùng 40 giọt (compte gouttes) vào buổi sáng trước khi ăn và buổi tối trước khi ngủ. Vì lượng ít nên chế thêm nước sôi để nguội vào thì mới uống thành một ngụm. Uống liên tục cả đời. Người phải kiêng rượu không uống được rượu vẫn có thể dùng được vì mỗi lần chỉ uống 40 giọt, một số lượng không đáng kể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Thuốc Rượu Tỏi

  1. Bài Thu c Rư u T i V t li u: · 40 gram t i khô (mua 50 gram, sau khi bóc v còn ch ng 40 gram) · 100 ml rư u tr ng 45 (t t nh t là rư u lúa m i) Cách làm: 1. Thái t i th t nh 2. Cho t i vào l ã r a s ch 3. Cho rư u vào 4. Ngâm 10 ngày, th nh tho ng l c chai t i ng m rư u cho u Quan sát: M i u rư u có màu tr ng, sau chuy n d n sang màu vàng, n ngày th 10 thành màu ngh . Cách dùng: M i l n dùng 40 gi t (compte gouttes) vào bu i sáng trư c khi ăn và bu i t i trư c khi ng . Vì lư ng ít nên ch thêm nư c sôi ngu i vào thì m i u ng thành m t ng m. U ng liên t c c i. Ngư i ph i kiêng rư u không u ng ư c rư u v n có th dùng ư c vì m i l n ch u ng 40 gi t, m t s lư ng không áng k .
  2. Bí quy t: 40 gram t i như th , dùng trong 20 ngày thì h t, trong khi ph i ngâm n 10 ngày m i dùng ư c, cho nên c ph i ngâm s n m t l g i u dùng liên t c. Ch a b nh: World Health Organization ã chính th c công b rư u t i có th ch a ư c 5 nhóm b nh sau: 1. Th p kh p (sưng, vôi hóa, m i) 2. Tim m ch (huy t áp th p ho c cao, n van tim, ngo i tâm thu) 3. Ph qu n, h ng (viêm, hen, xuy n) 4. Tiêu hóa (khó tiêu, chua, viêm tá tràng, loét bao t ) 5. Ng b t bình thư ng hay m t ng RƯ U T I VÀ CÔNG D NG CH A B NH
  3. I_ XU T X : Vào nh ng năm 1960-1970, WHO_cơ quan theo dõi s c kho & b nh t t th gi i c a Liên Hi p Qu c phát hi n Ai C p là m t nư c nghèo, khí h u sa m c kh c nghi t nhưng s c kho chung c a nhân dân Ai C p l i vào lo i t t, ít b nh t t & tu i th trung bình tương i cao. WHO tv n v i chính ph Nasser xin c m t phái oàn c a WHO v Ai C p nghiên c u xem t i sao có hi n tư ng l như th mà nghành Y t Ai c p chưa gi i thích ư c. Ðư c T ng Th ng Nasser ng ý WHO huy ng nhi u chuyên gia y t v Ai C p nghiên c u chia nhau i xu ng nông thôn, các vùng có khí h u kh c nghi t thu th p các tài li u c bi t. Cu i cùng các nhà nghiên c u ( ông nh t là Hoa Kỳ, Tây Âu, Nh t B n) nh n xét là Ai C p nhà nào cũng có 01 l rư u ngâm t i u ng. Nhân dân Ai C p nói t bao nhiêu th k nay nư c h v n là th .
  4. Ngày xưa Ai C p là m t ch l n, chinh chi n liên miên, ch y u là x d ng gươm dao chém gi t nhau. Th i y làm gì có thu c kháng sinh, nên h ch dùng nư c t i u ng & cũng r a các v t thương. các vùng t i ư c ngâm rư u theo nh ng công th c khác nhau. Chuyên gia các nư c em nh ng công th c ó v nư c mình nghiên c u và phân tích. K t lu n cái gì t t r i sau o' thông qua m t báo cáo g i cho WHO. Sau ó WHO t ng k t & h i th o v v n này. R i n năm 1980 h thông báo: Rư u t i ch a tr ư c 04 nhóm b nh: • 1) Th p kh p (sưng kh p, vôi hoá các kh p, m i xương c t). • 2) Tim m ch (huy t áp th p, huy t áp cao, h van tim, ngo i tâm thư) • 3) Ph qu n (viêm ph qu n, viêm h ng, hen ph qu n). • 4) Tiêu hoá (ăn khó tiêu, chua, viêm tá tràng, loét bao t ). Ð n năm 1983, Nh t l i thông báo b sung thêm 02 nhóm b nh n a là: • 5) Trĩ n i & trĩ ngo i. • 6) Ð i tháo ư ng (ti u ư ng) Nh t cũng công b :"-Ðây là m t lo i thu c tuy t v i c a nhân lo i vì d làm, r ti n, không gây ph n ng ph & có hi u qu ch a b nh r t cao".
  5. II_ NGUYÊN LY': Con ngư i ta thông thư ng tu i t 40 tr lên (có th tr hơn n a) là ã có b nh. Các b ph n trong cơ th b t u thoái hoá, b ph n nào y u thì thoái hoá nhanh, t bi t là làm cho các ch c năng h p th ch t béo (lipid) ch t ư ng (glucone) b suy gi m. Các ch t ó không h p th h t qua ư ng tiêu hoá, ph n th a không th i ra ngoài ư c, d n d n l ng ng trong thành vách m ch máu, làm xơ c ng ng m ch & xơ c ng m t s b ph n khác r i lâu ngày gây ra nh ng ch ng b nh như trên. Trong t i có 02 ch t quan tr ng: • 1) Phitoncid là lo i kháng sinh th c v t có tác d ng di t m t s vi khu n. • 2) Ho t tính màu vàng giúp làm tiêu ch t béo dư i d ng cholesterol bám vào thành quách m ch máu, làm cho ư ng i c a máu t tim ra & v tim b ngh n. Chính nh 02 ch t này mà t i có tác d ng ch a b nh cao. III_CÔNG TH C ÐI U CH & CÁCH DÙNG: IV_ K T QU CH A B NH: Tác gi t ng h p bài vi t này theo kinh nghi m ch ng th c cho bi t: T năm 1970 b th p kh p n ng_sưng c các kh p ph i i b ng g y ch ng. Thu c tân dư c & ông y dùng ã nhi u như "Cao h c t", "rư u t c kè" (lúc nào cũng có s n), th mà b nh không l i n ng thêm. Năm 1975 b ngã g n ch t. Năm 1981 b ng t ph i ưa vào c p c u b nh vi n 03 ngày m i h t nên s c kho càng gi m.
  6. Vào cu i năm 1982 m i b t u u ng rư u ngâm t i, thì 20 ngày sau b t u th y gi m b nh sưng kh p. Qua 03 tháng, huy t áp tr l i bình thư ng. B nh viêm h ng cũng kh i_Hen ph qu n gi m nhi u. Ngoài ra tác gi còn cho bi t b nh trĩ n i m i năm i m t 05, 07 l n. Hen ph qu n n ng c p c u n m b nh vi n 02, 03 l n. T khi liên t c dùng rư u t i cho t i nay ã g n 08 năm mà không ph i i b nh vi n l n nào c . Ng r t bình thư ng, ăn thì tiêu hoá t t, t bi t i v i b nh th p kh p thì coi như thu c th n. Vì tác gi trư c ây kh vì th p kh p, nay kh i h n không còn bi u hi n gì c . Cho nên, k t lu n c a ngư i Nh t ph n trên là hoàn toàn úng: "Ðây là th thu c tuy t v i c a nhân lo i, vì d làm, r ti n, không gây ph n ng ph & l i có hi u qu ch a b nh r t cao. Rư u t i phòng và ch a b nh Ai C p tuy là m t nư c nghèo, khí h u kh c nghi t nhưng ngư i dân l i kh e m nh và s ng lâu. T ch c Y t Th gi i ã i u tra và phát hi n, m i gia ình Ai C p u có m t hũ rư u ngâm t i và ây có th là l i gi i thích cho hi n tư ng trên. Y h c c truy n nhi u qu c gia, trong ó có Vi t Nam, ã dùng t i vào i u tr nhi u lo i b nh có k t qu t t. Theo ông y, t i v cay, tính ôn, hơi c, vào hai kinh can và v , tác d ng thanh nhi t, gi i c, sát trùng, tr phong, thông khi u, tiêu nh t, tiêu m... Ngư i ta có th dùng t i b ng nhi u cách khác nhau, nhưng c bi t Ai C p thì h u như nhà nào cũng dùng rư u t i. Vào th p k 70 c a th k
  7. 20, T ch c Y t Th gi i (WHO) nh n th y Ai C p là m t nư c nghèo, khí h u sa m c kh c nghi t, nhưng s c kh e chung c a ngư i dân l i vào lo i t t, ít b nh t t, tu i th trung bình vào lo i tương i cao. Th y ây là m t hi n tư ng l , WHO ã c nhi u chuyên gia y t n Ai C p nghiên c u. Các nhà y h c ã chia nhau v nông thôn và thâm nh p vào các vùng có khí h u kh c nghi t kh o sát, thu th p tài li u có liên quan n s c kh e, b nh t t. H có nh n xét chung là nhà nào cũng có m t hũ rư u ngâm t i u ng. T nhi u th k nay, ngư i dân Ai C p v n gi ư c t p quán này. Ti p ó, qua nhi u nghiên c u phân tích, ngư i ta th y rư u t i có th ch a ư c 4 nhóm b nh: xương kh p (viêm au kh p, vôi hóa các kh p, m i xương kh p), hô h p (viêm h ng, viêm ph qu n, hen ph qu n), tim m ch (huy t áp cao, huy t áp th p, xơ m ng m ch), tiêu hóa ( chua, khó tiêu, viêm loét d dày - tá tràng). Năm 1983, các nhà nghiên c u Nh t B n l i thông báo b sung thêm 2 nhóm b nh n a là b nh trĩ và ti u ư ng. H nh n xét ây là lo i thu c có hi u qu ch a b nh cao, không gây ph n ng ph . Cách bào ch rư u t i: T i khô ( ã bóc b v ) 40 g em thái nh , cho vào chai ngâm v i 100 ml rư u tr ng 40-45 , th nh tho ng l i l c chai rư u, d n d n rư u chuy n t màu tr ng sang màu vàng, n ngày th 10 thì chuy n sang màu ngh và u ng ư c. M i ngày dùng 2 l n, sáng u ng 40 gi t (tương ương m t thìa cà phê) trư c khi ăn; t i u ng 40 gi t trư c khi ng . U ng kho ng 20 ngày thì h t, b i v y c sau 10 ngày l i ngâm ti p, ngày nào cũng có rư u t i dùng. U ng liên t c su t i v i m t lư ng rư u r t nh như th , ngư i kiêng rư u ho c không u ng ư c rư u v n dùng ư c. nư c ta, ã có nhi u ngư i áp d ng bài thu c rư u t i trên c a
  8. WHO, nhưng li u lư ng thì linh ho t (th m chí có ngư i u ng t i 3 thìa cà phê rư u t i/l n) nhưng không th y ph n ng ph . Nh ng năm g n ây, các nhà khoa h c nhi u nư c ã nghiên c u phát hi n nhi u c tính tr li u quý c a t i. N i b t là tác d ng kháng khu n, kháng n m. Tác d ng kháng virus cũng ã ư c nói n. V i h tim m ch, nh ng nghiên c u m i cho th y t i có tác d ng làm gi m triglycerid và hàm lư ng cholesterol x u (LDL), nhưng l i tăng cholesterol t t (HDL) do ó làm gi m các r i lo n chuy n hóa m trong máu. T i có kh năng giúp cơ th phòng ng a ư c ung thư, ó là i u nhi u nhà khoa h c ã th a nh n; song có i u tr ư c ung thư khi nó ã phát tri n thành kh i u hay không thì chưa ch ng minh ư c, còn c n nghiên c u ti p. T i có nhi u h u ích, ó là i u rõ ràng. Tuy nhiên ã là thu c thì ph i tính n li u lư ng thích h p (thu c dùng li u quá cao cũng có h i) và các ph n ng ph , không nên l m d ng. Dùng t i quá nhi u có th gây hơi th hôi, r i lo n d dày - ru t, c ch tuy n giáp... B i v y, ch nên áp d ng bài thu c rư u t i v i li u lư ng mà WHO ã dày công nghiên c u, ph bi n. V i li u lư ng y là có tác d ng phòng và ch a ư c nhi u b nh, v i cách dùng an toàn có th dùng h ng ngày m t cách lâu dài.
Đồng bộ tài khoản