Bài thuyết trình: Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế

Chia sẻ: hgiang

Cung cấp một bộ phậm quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng trong ngoại thương nhằm: tránh hoặc giamt những sự giải thích khác nhau của các điều kiện thương mại. Loại bỏ những trở ngại gây ra bởi những khoảng cách, nhôn ngữ và tập quán thương mại.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế

Incoterms 2000
Caùc ñieàu kieän
Thöông Maïi Quoác Teá
MUÏC ÑÍCH
• Cung caáp moät boä quy taéc quoác teá ñeå giaûi thích nhöõng
ñieàu kieän thöông maïi thoâng duïng nhaát trong ngoaïi thöông
nhaèm:
– Traùnh hoaëc giaûm nhöõng söï khoâng chaéc chaén do caùch
giaûi thích khaùc nhau cuûa caùc ñieàu kieän thöông maïi
– Loaïi boû nhöõng trôû ngaïi gaây ra bôûi khoaûng caùch, ngoân
ngöõ vaø taäp quaùn thöông maïi
– Loaïi boû nhöõng ruûi ro vaø laõng phí thôøi gian do söï hieåu
laàm , tranh chaáp, kieän tuïng
– Deã daøng trong trao ñoâæ giao dòch thöông maïi


SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA INCOTERMS 2000 & 1990.

1990 2000
Traùch nhieäm boác haøng vaø Traùch nhieäm boác haøng
FCA dôõ haøng phuï thuoäc vaøo vaø dôõ haøng phuï thuoäc
phöông thöùc vaän chuyeån. vaøo nôi giao haøng


Traùch nhieäm ngöôøi mua: Traùch nhieäm ngöôøi baùn:
FAS
laøm thuû tuïc haûi quan cho laøm thuû tuïc haûi quan cho
haøng xuaát khaåu haøng xuaát khaåu

Traùch nhieäm ngöôøi baùn: Traùch nhieäm ngöôøi mua:
DEQ
laøm thuû tuïc haûi quan cho laøm thuû tuïc haûi quan cho
haøng nhaäp khaåu haøng nhaäp khaåu
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ INCOTERMS
KHOÂNG GIAÛI QUYEÁT
Chuyeån giao quyeàn sôû höõu haøng hoùa: Incoterms chæ laø
nguyeân taéc ñeå giaûi thích caùc ñieàu kieän cô sôû giao haøng vaø
khoâng giaûi thích caùc ñieàu kieän khaùc trong hôïp ñoàng. Vieäc
chuyeån quyeàn sôû höõu haøng hoùa thoâng qua vieäc chuyeån giao
chöùng töø nhö vaän ñôn ñöôøng bieån, hoaëc phuï thuoäc vaøo quy
ñònh cuûa caùc beân kyù hôïp ñoàng.
• Giaûi thoaùt traùch nhieäm hoaëc mieãn tröø traùch nhieäm trong
tröôøng hôïp baát khaû khaùng.
• Vi phaïm hôïp ñoàng: nhö khoâng thanh toaùn ñuùng thôøi haïn,
khoâng giao haøng ñuùng thôøi haïn.
CAÙCH SAÉP XEÁP INCOTERMS 2000
13 INCOTERMS ÑÖÔÏC PHAÂN THAØNH 4 NHOÙM
• NHOÙM E: nghóa vuï toái thieåu cuûa ngöôøi baùn: chuaån bò haøng
taïi cô sôû cuûa mình (EXW).
• NHOÙM F: taêng nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: chuyeån giao haøng
hoùa cho ngöôøi vaän taûi do ngöôøi mua chæ ñònh
(FCA, FAS,FOB).
• NHOÙM C: nghóa vuï ngöôøi baùn taêng theâm: kyù hôïp ñoàng vaän
taûi vaø traû cöôùc phí (CFR, CPT) vaø phí baûo hieåm
ñoái vôùi ñieàu kieän (CIF, CIP).
• NHOÙM D: nghóa vuï lôùn nhaát cuûa ngöôøi baùn:giao haøng ñeán
ñích (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)
INCOTERMS 2000
NHOÙM E Nôi ñi
EXW Ex Works (… named place): Giao haøng taïi
xöôûng (ñòa ñieåm quy ñònh)
GROUP F Tieàn vaän chuyeån chöa traû
FCA Free Carrier (… named place) : Giao cho ngöôøi
chuyeân chôû (ñòa ñieåm quy ñònh)
FAS Free Alongside Ship (..named port of shipment)
Giao doïc maïn taøu (caûng boác haøng quy ñònh)
FOB Free On Board (…named port of shipment)
Giao leân taøu (caûng boác haøng quy ñònh)
INCOTERMS 2000
NHOÙM C Tieàn vaän chuyeån ñaõ traû
CFR Cost and Freight (..named port of destination)
Tieàn haøng vaø cöôùc phí (caûng ñeán quy ñònh)
CIF Cost, Insurance and Freight (..named port of
destination): Tieàn haøng, phí baûo hieåm, vaø cöôùc
phí. (caûng ñeán quy ñònh)

CPT Carriage Paid To (named place of destination)
Cöôùc phí traû tôùi (nôi ñeán quy ñònh)

CIP Carriage and Insurance Paid To (…named
place of destination): Cöôùc phí vaø phí baûo
hieåm traû tôùi (nôi ñeán quy ñònh)
INCOTERMS 2000
NHOÙM D Nôi ñeán
DAF Delivered At Frontier (…named place): Giao taïi bieân
giôùi (ñòa ñieåm quy ñònh)

DES Delivered Ex Ship (…named port of destination):
Giao taïi taøu (Caûng ñeán quy ñònh)

DEQ Delivered Ex Quay (…named port of destination):
Giao taïi caàu caûng (caûng ñeán quy ñònh)

DDU Delivered Duty Unpaid (..named place of destination)
Giao chöa noäp thueá (nôi ñeán quy ñònh)

DDP Delivered Duty Paid (..named place of destination)
Giao ñaõ noäp thueá (nôi ñeán quy ñònh)
EXW- GIAO TAÏI XÖÔÛNG (…ñòa ñieåm quy ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Theo yeâu caàu ngöôøi mua, giuùp ngöôøi mua xin giaáy pheùp
xuaát khaåu.
• Hôïp ñoàng vaän taûi: khoâng coù nghóa vuï.
• Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï.
• Giao haøng taïi ñòa ñieåm qui ñònh, chöa boác haøng leân
phöông tieän vaän taûi.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán luùc haøng ñöôïc giao.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán luùc
haøng ñöôïc giao cho ngöôøi mua.
EXW- GIAO TAÏI XÖÔÛNG (…ñòa ñieåm quy ñònh)

NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø chi phí veà vieäc xin giaáy pheùp xuaát khaåu vaø
nhaäp khaåu, vaø thuû tuïc haûi quan veà xuaát nhaäp caûnh,
quaù caûnh.
• Hôïp ñoàng vaän taûi: khoâng coù nghóa vuï.
• Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï.
• Nhaän haøng khi ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa khi
haøng ñaõ ñöôïc giao.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao, vaø töø ngaøy quy ñònh hoaëc ngaøy cuoái cuøng
cuûa thôøi haïn quy ñònh cho vieäc nhaän haøng.
FCA- GIAO CHO NGÖÔØI CHUYEÂN CHÔÛ (…ñòa
ñieåm quy ñònh)

NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm thuû tuïc haûi
quan cho vieäc xuaát khaåu.
• Hôïp ñoàng vaän taûi: khoâng coù nghóa vuï.
Giuùp ngöôøi mua thueâ phöông tieän chuyeân chôû.
• Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï.
• Giao haøng cho ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ngöôøi khaùc do ngöôøi mua chæ
• ñònh taïi nôi qui ñònh. Vieäc giao haøng hoaøn thaønh:
Neáu ñòa ñieåm giao haøng laø cô sôû ngöôøi baùn, ngöôøi baùn phaûi
boác leân phöông tieän vaän taûi.
Neáu ñòa ñieåm giao haøng laø ñiaï ñieåm khaùc, vieäc giao haøng
hoaøn thaønh khi haøng ñöôïc ñaët ñöôùi quyeàn ñònh ñoaït cuûa
ngöôøi vaän taûi.
(1)
FCA- GIAO CHO NGÖÔØI CHUYEÂN CHÔÛ (…ñòa
ñieåm quy ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán luùc haøng ñöôïc giao.

• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán luùc haøng
ñöôïc giao cho ngöôøi chuyeân chôû, vaø caùc chi phí thuû
tuïc haûi quan, thueá vaø leä phí xuaát khaåu.

• Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát vieäc giao haøng cho ngöôøi
chuyeân chôû. Neáu ngöôøi vaän chuyeån khoâng tieáp nhaän
haøng vaøo thôøi ñieåm qui ñònh, ngöôøi baùn phaûi baùo
ngöôøi muua bieát.
(2)
FCA- GIAO CHO NGÖÔØI CHUYEÂN CHÔÛ (…ñòa
ñieåm quy ñònh)
NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng vaø nhaän haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan cho vieäc nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh.
• Kyù hôïp ñoàng chuyeân chôû vaø traû cöôùc phí vaän chuuyeån.
• Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï.
• Nhaän haøng khi haøng ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc giao cho ngöôøi vaän chuyeån.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao cho ngöôøi vaän chuyeån.
• Thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát teân ngöôøi chuyeân chôû,
phöông thöùc vaän chuyeån, thôøi haïn vaø ñòa ñieåm cuï theå
maø haøng phaûi ñöôïc giao cho ngöôøi chuyeân chôû.
FAS- GIAO DOÏC NAÏN TAØU (…caûng boác haøng quy
ñònh)

NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp xuaát khaåu .
• Khoâng coù nghiaõ vuï veà hôïp ñoàng vaän taûi vaø baûo hieåm.
• Giao haøng doïc maïn taøu do ngöôøi mua qui ñònh taïi caûng
boác haøng quy ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán luùc haøng ñöôïc giao.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán luùc haøng
ñöôïc giao.
• Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát haøng hoùa ñaõ ñöôïc giao doïc
maïn taøu.
FAS- GIAO DOÏC NAÏN TAØU (…caûng boác haøng quy
ñònh)
NGÖÔØI MUA PHAÛI:

•Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh.
• Kyù hôïp ñoàng chuyeân chôû vaø traû cöôùc phí vaän chuuyeån.
• Khoâng coù nghiaõ vuï hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi haøng ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc giao.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao.
• Thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát teân taøu, nôi boác haøng, vaø
thôøi gian giao haøng.
FOB- GIAO LEÂN TAØU (…caûng boác haøng quy ñònh)

NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm
caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu.
• Khoâng coù nghiaõ vuï: hôïp ñoàng vaän taûi vaø baûo hieåm.
• Giao haøng leân taøu do ngöôøi mua chæ ñònh, taïi caûng boác
haøng qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa ñeán
khi haøng qua lan can taøu taïi caûng boác haøng qui ñònh.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng
qua lan can taøu taïi caûng boác qui ñònh.
• Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát haøng ñaõ ñöôïc giao leân taøu.
FOB- GIAO LEÂN TAØU (…caûng boác haøng quy ñònh)

NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh.
• Kyù hôïp ñoàng chuyeân chôû vaø traû cöôùc phí vaän chuuyeån.
• Khoâng coù nghiaõ vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi haøng hoùa ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng qua lan can taøu ôû caûng boác haøng qui ñònh.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
qua lan can taøu taïi caûng boác haøng qui ñònh.
• Thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát teân taøu, nôi boác haøng, vaø
thôøi gian giao haøng.
CFR- TIEÀN HAØNG VAØ CÖÔÙC (…caûng ñeán quy
ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm
caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán caûng
ñeán.
• Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Giao haøng leân taøu taïi caûng göûi haøng vaøo ngaøy hoaëc thôøi
haïn qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt, hö haïi veà haøng hoùa cho ñeán
khi haøng qua lan can taøu taïi caûng göûi haøng qui ñònh.
• Traû chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa ñöôïc giao,phí vaän
chuyeån, phí boác haøng leân taøu vaø dôõ haøng taïi caûng
ñeán.
CFR- TIEÀN HAØNG VAØ CÖÔÙC (…caûng ñeán quy
ñònh)
NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng vaän taûi.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng qua lan can taøu ôû caûng göûi haøng qui ñònh.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy boác haøng, caûng
ñeán, thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
CIF- TIEÀN HAØNG –BAÛO HIEÅM VAØ CÖÔÙC (…caûng
ñeán quy ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm
caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán caûng
ñeán.
• Kyù hôïp ñoàng baûo hieåm vaø traû phí baûo hieåm.
• Giao haøng leân taøu taïi caûng göûi haøng vaøo ngaøy hoaëc thôøi
haïn qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt,hö haïi veà haøng hoùa cho ñeán
khi haøng qua lan can taøu taïi caûng göûi haøng qui ñònh.
• Traû chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa ñöôïc giao, phí vaän
chuyeån, phí boác haøng leân taøu vaø dôõ haøng taïi caûng
ñeán, phí baûo hieåm.
CIF- TIEÀN HAØNG –BAÛO HIEÅM VAØ CÖÔÙC (…caûng
ñeán quy ñònh)
NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng vaän taûi.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñaõ qua lan can taøu ôû caûng göûi haøng qui ñònh.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy boác haøng, caûng
ñeán, thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
CPT- CÖÔÙC PHÍ TRAÛ TÔÙI (…nôi ñeán quy ñònh)

NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm
caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán nôi ñeán.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Giao haøng cho ngöôøi chuyeân chôû vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn
qui ñònh ñeå vaän chuyeån tôùi nôi ñeán.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán khi haøng ñöôïc giao cho ngöôøi vaän taûi.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa ñöôïc giao, traû
cöôùc vaän chuyeån, chi phí boác haøng vaø dôõ haøng taïi nôi ñeán.
• Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát haøng ñaõ ñöôïc giao.
CPT- CÖÔÙC PHÍ TRAÛ TÔÙI (…nôi ñeán quy ñònh)

NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng chuyeân chôû.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñaõ giao cho ngöôøi vaän taûi.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñaõ ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy göûi haøng, nôi
haøng ñeán, thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
CIP- CÖÔÙC PHÍ VAØ BAÛO HIEÅM TRAÛ TÔÙI (…nôi
ñeán quy ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm
caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán nôi ñeán.
• Kyù hôïp ñoàng baûo hieåm vaø traû phí baûo hieåm.
• Giao haøng cho ngöôøi chuyeân chôû vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn
qui ñònh ñeå vaän chuyeån tôùi nôi ñeán.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán khi haøng ñöôïc giao cho ngöôøi vaän taûi .
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa ñöôïc giao, traû
cöôùc vaän chuyeån, chi phí boác haøng vaø dôõ haøng taïi nôi ñeán.
• Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát haøng ñaõ ñöôïc giao.
CIP- CÖÔÙC PHÍ VAØ BAÛO HIEÅM TRAÛ TÔÙI (…nôi
ñeán quy ñònh)
NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan nhaäp khaåu, quaù caûnh.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng chuyeân chôû.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc giao cho ngöôøi vaän taûi.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy göûi haøng, nôi
haøng ñeán, thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
DAF- GIAO TAÏI BIEÂN GIÔÙI (…ñòa ñieåm quy ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm
caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi, traû cöôùc vaän chuyeån ñeå chuuyeån
haøng ñeán nôi giao haøng qui ñinh.
• Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Giao haøng cho ngöôøi mua treân phöông tieän vaän taûi vaø
chöa dôõ ra taïi nôi qui ñònh ôû bieân giôùi, vaøo ngaøy hoaëc
trong thôøi haïn qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán khi haøng ñaõ ñöôïc giao.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng
ñöôïc giao.
DAF- GIAO TAÏI BIEÂN GIÔÙI (…ñòa ñieåm quy ñònh)

NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu.
• Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng chuyeân chôû.
• Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi haøng ñöôïc giao.

• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua.

• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñaõ ñöôïc giao.
DES- GIAO TAÏI TAØU (…caûng ñeán quy ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm
caùc thuû tuïc haûi quan xuaát khaåu, vaø quùa caûnh.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán caûng
ñeán.
• Khoâng coù nghóa vuï veà baûo hieåm.
• Giao haøng cho ngöôøi mua treân taøu taïi caûng dôõ haøng qui
ñònh, vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán khi haøng ñöôïc giao.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng
ñöôïc giao.
• Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát ngaøy döï kieán taøu ñeán vaø
DES- GIAO TAÏI TAØU (…caûng ñeán quy ñònh)

NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng vaø nhaän haøng.
• Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû
tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng chuyeân chôû.
• Khoâng coù nghóa vuï veà baûo hieåm.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñaõ ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy, nôi nhaän haøng
thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
DEQ- GIAO TAÏI CAÀU CAÛNG (…caûng ñeán quy
ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, vaø laøm
caùc thuû tuïc haûi quan xuaát khaåu, vaø quaù caûnh.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán caûng
ñeán.
• Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Giao haøng cho ngöôøi mua treân caàu taøu taïi caûng ñeán qui
ñònh, vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán khi haøng ñöôïc giao.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng
ñöôïc giao.
• Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát ngaøy döï kieán taøu ñeán vaø
DEQ- GIAO TAÏI CAÀU CAÛNG (…caûng ñeán quy
ñònh)
NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp nhaäp khaåu.
• Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng chuyeân chôû.
• Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm.
• Nhaän haøng khi ñöôïc giao.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñaõ ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy, nôi nhaän haøng
thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
DDU- GIAO CHÖA NOÄP THUEÁ (…nôi ñeán quy
ñònh)
NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, vaø laøm
caùc thuû tuïc haûi quan xuaát khaåu, vaø quaù caûnh.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán nôi ñeán
qui ñònh.
• Khoâng coù nghóa vuï veà baûo hieåm.
• Giao haøng cho ngöôøi mua taïi ñòa ñieåm qui ñònh ôû nôi ñeán
qui ñònh vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán khi haøng ñöôïc giao.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng
ñöôïc giao.
• Thoâng baùo cho ngöôøi mua ngaøy, vaø nôi haøng ñöôïc giao.
DDU- GIAO CHÖA NOÄP THUEÁ (…nôi ñeán quy
ñònh)
NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng vaø nhaän haøng.
• Chòu chi phí vaø ruûi ro veà vieäc xin giaáy pheùp nhaäp khaåu,
laøm thuû tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng chuyeân chôû.
• Khoâng coù nghóa vuï veà baûo hieåm.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy, nôi nhaän haøng
thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
DDP- GIAO ÑAÕ NOÄP THUEÁ (…nôi ñeán quy ñònh)

NGÖÔØI BAÙN PHAÛI:

• Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi.
• Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, nhaäp
khaåu vaø laøm caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát
khaåu, nhaäp khaåu vaø quùa caûnh.
• Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán nôi ñeán
qui ñònh.
• Khoâng coù nghóa vuï veà baûo hieåm.
• Giao haøng cho ngöôøi mua taïi ñòa ñieåm qui ñònh ôû nôi ñeán
qui ñònh vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn qui ñònh.
• Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho
ñeán khi haøng ñöôïc giao.
• Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng
ñöôïc giao.
DDP- GIAO ÑAÕ NOÄP THUEÁ (…nôi ñeán quy ñònh)

NGÖÔØI MUA PHAÛI:

• Traû tieàn haøng vaø nhaän haøng.
• Giuùp ngöôøi baùn xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû tuïc haûi
quan veà nhaäp khaåu.
• Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng chuyeân chôû.
• Khoâng coù nghóa vuï veà baûo hieåm.
• Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø
luùc haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua.
• Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng
ñöôïc giao.
• Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy, nôi nhaän haøng
thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản