Bài thuyết trình: Để góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là sinh viên bạn phải làm gì

Chia sẻ: vytuanthuhien

Khaí niệm văn hoá : Co ́ rất nhiêù quan niêṃ khać nhau vê ̀ văn hoá , cho đến nay, giới nghiên cứu khoa học, giảng dạy về văn hoá trong nước cũng như trên thế giới vẫn chưa thống nhất được một khái niệm chung nhất. Văn hoá theo nghĩa rộng nhất là khái niệm văn hoá bao gồm tất cả những sản phẩm vật thể và phi vật thể do con người sáng tạo ra và mang tính giá trị. Theo khái niệm này, có thể thấy văn hoá bao gồm cả vật chất và tinh thần, cả kinh tế lẫn xã...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản