Bài thuyết trình: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Hữu Hoàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

0
3.127
lượt xem
466
download

Bài thuyết trình: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với học viên nghiên cứu, trao đổicác nội dung của bài nhằm giúp học viên xác địnđược vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó đảng viên tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là người đảng viên; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

 1. Xin chào các đồng chí! Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !
 2. * Giới thiệu khái quát về công tác đào tạo, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) của Đảng: - Bồi dưỡng LLCT: + Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. + Bồi dưỡng đảng viên mới. - Đào tạo LLCT: + Trình độ sơ cấp LLCT. + Trình độ trung cấp LLCT. + Trình độ cao cấp LLCT. + Trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
 3. * Chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng gồm 5 bài học: - Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng. - Bài 2: Giới thiệu Cưỡng lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. - Bài 3: Giới thiệu Điều lệ Đảng. - Bài 4: Nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Bài 5: Nội dung phấn đấu để trở thành người đảng viên.
 4. * Chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới gồm 9 bài học: - Bài 1: Giới thiệu nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. - Bài 2: Giới thiệu mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của dân tộc Việt Nam. - Bài 3: Khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. - Bài 4: Giới thiệu đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. - Bài 5: Phát triển GD&ĐT, KH&CN là quốc sách hàng đầu kết hợp xây dựng văn hoá làm nền tảng tinh thần xã hội. - Bài 6: Xây dựng QP - AN, mở rộng quan hệ đối ngoại. - Bài 7: Chủ động và hội nhập kinh tế quốc tế. - Bài 8: Nói về tổ chức cơ sở Đảng và công tác xã hội Đảng ở cơ sở. - Bài 9: …
 5. Bài 9: KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
 6. * Mục đích, yêu cầu: - Mục đích: Cùng với học viên nghiên cứu, trao đổi các nội dung của bài nhằm giúp học viên xác định được vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó đảng viên tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là người đảng viên; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của mình.
 7. * Mục đích, yêu cầu: - Yêu cầu: + Học viên nghiên cứu tài liệu, theo dõi, lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép (đánh dấu trong tài liệu) các nội dung chính theo ý hiểu của mình. + Xác định được nội dung trọng tâm của bài. + Chấp hành đúng nội quy lớp học (không làm việc riêng trong lớp, không để chuông điện thoại, không đi lại tự do…)
 8. * Nội dung của bài: gồm 3 phần Phần I- Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần II- Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên. Phần III- Công tác vận động nhân dân của người đảng viên.
 9. * Phương pháp lên lớp: sử dụng máy chiếu Projector trình chiếu các nội dung, thuyết trình, trao đổi, vấn đáp học viên, liên hệ thực tế các vắn đề có liên quan. * Tài liệu tham khảo: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, Điều lệ Đảng, Báo cáo tổng kết Cương lĩnh 1991; Tài liệu bồi dưỡng LLCT; Báo cáo 6 tháng đầu năm 2010 của Ban Tổ chức Huyện uỷ…
 10. Phần I­ Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của  người đảng viên Đảng Cộng sản Việt  Nam: gồm 2 mục 1­ Vị trí, vai trò của người đảng viên. 2­ Nhiệm vụ của người đảng viên.
 11. 1­ Vị trí, vai trò của người đảng viên: 1.1) Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội  quân  tiên  phong  của  giai  cấp công  nhân  Việt  Nam,  của  nhân  dân  lao  động  và  của  dân  tộc  Việt Nam. 1.2)  Đội  ngũ  đảng  viên  là  những  người  có  trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ  trương,  chính  sách  của  Đảng;  đồng  thời  có  trách  nhiệm  tổ  chức  thực  hiện  mọi  đường  lối,  chủ trương, chính sách của Đảng.
 12. 1. Vị trí, vai trò của người đảng viên: 1.3) Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là  người  lãnh  đạo,  vừa  là  người  phục  vụ  quần  chúng. 1.4)  Đảng  viên  là  người  kiên  định  bảo  vệ  Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng. 
 13. 2­ Nhiệm vụ của người đảng viên: 2.1) Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng  cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh  Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,  chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn  thành  tốt  nhiệm  vụ  được  giao;  phục  tùng  tuyệt  đối sự phân công và điều động của Đảng.
 14. 2­ Nhiệm vụ của người đảng viên: 2.2) Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao  trình  độ  kiến  thức,  năng  lực  công  tác,  phẩm  chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống  lành  mạnh;  đấu  tranh  chống  chủ  nghĩa  cá  nhân,  cơ  hội,  cục  bộ,  quan  liêu,  tham  nhũng,  lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
 15. 2­ Nhiệm vụ của người đảng viên: 2.3) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng  và  phát  huy  quyền  làm  chủ  của  nhân  dân;  chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ  quyền  lợi  chính  đáng  của  nhân  dân;  tích  cực  tham  gia  công  tác  quần  chúng,  công  tác  xã  hội  nơi  làm  việc  và  nơi  ở;  tuyên  truyền  vận  động  gia  đình  và  nhân  dân  thực  hiện  đường  lối,  chính  sách  của  Đảng,  pháp  luật  của  Nhà  nước.
 16. 2­ Nhiệm vụ của người đảng viên: 2.4)  Tham  gia  xây  dựng,  bảo  vệ  đường  lối,  chính  sách  và  tổ  chức  của  Đảng;  phục  tùng  kỷ  luật,  giữ  gìn  đoàn  kết  thống  nhất  trong  Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình,  trung  thực  với  Đảng;  làm  công  tác  phát  triển  đảng  viên;  sinh  hoạt  Đảng  và  đóng  đảng  phí  đúng quy định.
 17. Phần  II­ Không ngừng phấn đấu và rèn luyện  để xứng đáng với danh hiệu  đảng viên: gồm 2  mục  (là  nội  dung  trọng  tâm  của  bài) 1­  Thực  hiện  tốt  tiêu  chuẩn  đảng  viên  được  quy  định  trong  Điều  lệ  Đảng. 2­  Không  ngừng  tự  phấn  đấu,  rèn  luyện  để  xứng  đáng  với  danh  hiệu  người  đảng  viên  cộng sản.
 18. 1­ Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy  định trong Điều lệ Đảng: 6 tiêu chuẩn ­ Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị. • + Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng  cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai  cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý  tưởng  của  Đảng  là  xây  dựng  chủ  nghĩa  xã  hội  và  chủ  nghĩa  cộng  sản;  vững  vàng,  không  dao  động  trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Có mục tiêu,  lý  tưởng  là  tiêu  chí  phân  biệt  giữa  đảng  viên  và  quần chúng.
 19. đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là  phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới,  đẩy  mạnh  công  nghiệp  hoá,  hiện  đại  hoá  đất  nước,  sớm  đưa  nước  ta  ra  khỏi  tình  trạng  kém  phát triển, thực hiện thành công công cuộc xây  dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ  quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Có thể nói, thái độ và sự tham gia tích cực thực  hiện  đường  lối  đổi  mới  là  thước  đo  phẩm  chất, 
 20. diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. • Lênin  đã  dặn  đi  dặn  lại  những  người  cộng  sản  Nga  rằng:  nếu  chỉ  có  nhiệt  tình  và  lòng  dũng  cảm không thôi thì không thể chiến thắng được  chủ  nghĩa  tư  bản,  xây  dựng  thành  công  chủ  nghĩa  xã  hội,  mặc  dù  nhiệt  tình  cách  mạng  và  lòng dũng cảm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Để  chiến  thắng  chủ  nghĩa  tư  bản,  xây  dựng  thành  công  chủ  nghĩa  xã  hội,  những  người  cộng  sản  còn phải có kiến thức, có trình độ văn hoá cao,  có  trí  thông  minh  và  năng  lực  làm  việc.  Muốn  thế,  phải  không  ngừng  học  tập,  học  tập  một  cách  kiên  trì  và  nghiêm  túc;  không  bằng  lòng  với  những  kinh  nghiệm  của  mình;  kiêu  ngạo 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản