BÀI THUYẾT TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2012

Chia sẻ: nhutretho

Cách đây 82 năm (20/10/1930), hội phụ nữa phản đế Việt Nam đã được thành lập. Đó là tổ chức tiền thân của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Từ khi ta đời, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đầu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của đảng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI THUYẾT TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2012

LÔ kû niÖm
8 2 n¨m ngµy phô n÷ viÖt nam
2 0/10/1930 – 20/10/2012
NhiÖt liÖt chµo mõng
ngµy phô n÷ viÖt nam


2 0 - 10
p hô n÷ viÖt nam

Anh hïng – BÊt khuÊt
Trung hËu - §¶m ®ang

2 0 - 10
NhiÖt liÖt chµo mõng
ngµy phô n÷ ViÖt nam

20 - 10
lÞch sö
ngµy phô n÷ ViÖt nam

20 - 10
Cách đây 82 năm (20/10/1930), Hội
Phụ Nữ phản đế Việt Nam đã được
thành lập. Đó là tổ chức tiền thân của
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
• Từ khi ra đời, Hội liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi
các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh
giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp và giải phóng phụ nữ theo
đường lối của Đảng.
Đảng chỉ rõ: "Nếu giải phóng dân
tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải
phóng phụ nữ thì Cách mạng mới
chỉ là một nửa".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:
"Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do
phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già
dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".
Phụ nữ đã là một phần không thể
thiếu góp vào thành công của cách
mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong
công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ
đã có những đóng góp quan trọng thúc
đẩy sự phát triển của xã hội.
HiÖn nay , p ho ng trµo p hô n÷ ë ViÖt
Nam ®· ®­îc Liª n HiÖp Què c ®¸nh g i¸ lµ
‘‘Phô n÷ ViÖt Nam tham g ia ho ¹t ®é ng
c hÝnh trÞ c ao nhÊt thÕ g iíi’ v µ ng µy
P hô n÷ ViÖt Nam 20 ­ 10 ®­îc tæ c hø c
lo ng träng ë c ¸c c ¬ q uan, ®o µn thÓ ë
n ¬i c ã p hô n÷ lµm v iÖc v µ tham g ia, ng ­
ê i p hô n÷ th× ®­îc tÆng ho a (Ho a Hång
®­îc d ïng ®Ó tÆng p hô n÷ tro ng ng µy
n µy nhiÒu nhÊt) v µ tÆng q uµ. C¸c ho ¹t
®é ng tr­íc ng µy p hô n÷ ViÖt nam 20­10 rÊt
rÇm ré v µ ®Òu h­íng v Ò p hô n÷.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
• là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng
lớp phụ nữ Việt Nam.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành
viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế và Liên
đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (Hiệp Hội các nước
Đông Nam Á). Hội tham gia tích cực trong các ho ạt
động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và
tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:


• MỤC ĐÍCH: là hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển
của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và
chính đáng của phụ nữ.
• CHỨC NĂNG:
• 1. Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích
hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng
Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;
• 2. Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động,
tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n ước, góp ph ần
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:
• NHIỆM VỤ:
• 1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy
phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ
Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức,
trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
• 2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc th ực hiện
luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất chính sách với
Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ
thực hiện bình đẳng và phát triển.
• 3. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ
chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng
yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
• 4. Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ
Hội, hỗ trợ chohoạt động của Hội.
• 5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân
tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà
bình.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:

• HỘI VIÊN: 13.628.174 (tính đến tháng 06/2007)• HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 4 cấp
• 1. Trung ương
• 2. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là cấp
tỉnh)
• 3. Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và
tương đương (gọi là cấp huyện)
• 4. Xã, phường, thị trấn và tương đương (gọi là cấp xã) .
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:

• CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CAO NHẤT Ở MỖI CẤP HỘI là
Đại hội đại biểu phụ nữ hoặc Đại hội toàn thể hội viên
của cấp đó.

Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tổ chức 5 năm một lần.
Trường hợp đặc biệt do Hội liên hiệp phụ nữ cấp trên
trực tiếp xem xét, quyết định.

Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được
triệu tập tham dự.

Thành phần, số lượng đại biểu Đại hội cấp nào do Ban
Chấp hành cấp đó quyết định và triệu tập.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:

• Thành phần đại biểu chính thức của Đại hội mỗi cấp gồm: Uỷ viên
Ban Chấp hành đương nhiệm; Đại biểu bầu từ dưới lên; Đại biểu
chỉ định (không quá 10%).

- Ban Chấp hành các cấp do Đại hội cấp đó bầu ra là cơ quan lãnh
đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội.

- Ban Chấp hành TW Hội bầu ra Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các
Phó Chủ tịch.• - Ban Chấp hành các cấp (tỉnh, huyện, cơ sở) bầu ra Ban Thường
vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.
THƯ CHÚC MỪNG
CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUỲNH Đ ẢM
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP H ỘI LIÊN HIỆP PH Ụ N Ữ VI ỆT NAM
(20/10/1930 – 20/10/2009)
Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
(20/10/1930 – 20/10/2009), thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, tôi xin gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt
Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng, nữ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng
lao động cùng toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước lời chúc mừng tốt
đẹp nhất.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
79 năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp
phụ nữ Việt Nam đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm
đang, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước,
lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tự tin tham
gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi
mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh.
Chúc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt
vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
Chào thân ái
HUỲNH ĐẢM
(đã ký)
Nh÷ng tÊm g-¬ng phô n÷ tiªu biÓu
q ua c ¸c thê i kú dùng n-íc, gi÷ n-íc


• Hai bµ Tr­ng
• Bµ TriÖu
• Th¸i hËu D­¬ V© Nga
ng n
• Lý Chiªu Hoµng
• N÷T­íng Lª Ch© Bïi ThÞ Xu©
n, n…
Hai Bµ Tr­ng
Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng
quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng
quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác sơn hà
Một là báo phục hai là Bá Vương
Uy danh động tới Bắc Phương
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công
Hồ Tây đua sức vẫy vùng
Nữ nhi địch với anh hùng được sao!
Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo
Hai Bà thất thế cùng liều với sông!
Trước là nghĩa, sau là trung
Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn.
Nh÷ng tÊm g -¬ng phô n÷ tiªu biÓu
tro ng c ¸c thê i kú c ¸c h m¹ng c ña thÕ kû xx
vµ tro ng c «ng c ué c ®æ i míi ®Êt n-íc
Nhµ c¸ch m¹ng – ChiÕn sÜ
• Bà sinh tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
céng s¶n:
Thuở nhỏ sống cùng mẹ ở xã Đức Tùng, Đức Thọ, tỉnh Hà
Ng uyÔn ThÞ Minh Khai
Tĩnh.
• Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ
trách tuyên truyền, huấn luyện đảng viên tại Trường Thi,
Bến Thủy. Sau đó, bà sang Hương Cảng làm thư ký cho
Nguyễn Ái Quốc ở văn phòng chi nhánh Đông phương b ộ
của Quốc tế Cộng sản.
• Năm 1931, bà bị bắt tại Hương Cảng, bị kết án và giam ở
đây.
• Năm 1934, bà ra tù và được Đông phương bộ Quốc tế
Cộng sản cử làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội VII
Quốc tế Cộng sản tại Moskva cùng với Lê Hồng Phong.
Sau đó bà thành hôn với Lê Hồng Phong và học tại trường
Đại học Phương Đông.
• Năm 1936, bà được cử về nước truyền đạt chỉ thị của
Quốc tế Cộng sản và được cử vào Xứ ủy Nam kỳ, giữ chức
Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, một trong những
người lãnh đạo cao trào Cách mạng 1936- 1939 ở Sài Gòn.
Thời gian này, bà lấy bí danh là Năm Bắc.
• Năm 1940, bà bị bắt ngay sau phiên họp của xứ ủy Nam kỳ
về phổ biến chủ trương khởi nghĩa và bị giam tại Khám lớn
(Sài Gòn). Tuy nhiên, bà vẫn liên lạc với bên ngoài và v ẫn
tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh.
• Sau khi Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, bà bị thực dân Pháp
kết án tử hình và bị xử bắn tại Ngã ba Giồng, Hóc Môn
ngày 26 tháng 8 năm 1941.
Nữ Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân:
Chị Phạm Thị Vân, bí danh Hoàng Ngân đã hy sinh vào
một ngày đầu Thu năm 1949 tại căn cứ địa Thái
Nguyên.
Năm 1956 mộ Hoàng Ngân đã được Bác Hồ giao cho Hội
LHPN VN, Văn phòng Quốc hội cùng gia đình và địa
phương làm lễ đưa hài cốt người nữ anh hùng về nằm
cạnh mộ anh Hoàng Văn Thụ ở nghĩa trang Mai Dịch,
Hà Nội.

Ngày 22/4/2009, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức truy
tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho liệt sĩ Hoàng Ngân
- Nguyên Bí thư Ban chấp hành TW Đoàn Phụ nữ cứu
quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn phụ nữ TW - một
trong những lãnh tụ xuất sắc của phong trào phụ nữ
Việt Nam và của Hội LHPN Việt Nam.


Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương H ồ Chí Minh cho
đại diện gia đình liệt sĩ Hoàng Ngân
Nguyễn Thị Định - nữ tướng đầu tiên của
Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Định (còn gọi là Ba Định) sinh
tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh
Bến Tre. Năm 16 tuổi bà đã tham gia phong
trào cách mạng địa phương, năm 1938 bà
được kết nạp vào
Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1945,
bà tham gia giành chính quyền tại Bến Tre.
Khi Chiến tranh Đông Dương nổ ra, năm
1946, bà tham gia tổ chức vượt biển, mở
tuyến chi viện vũ khí cho Nam Bộ.
Sau khi Hiệp định Genève ký kết, bà bí mật ở
lại hoạt động tại Bến Tre. Năm 1959, bà là
người khởi xướng và lãnh đạo
phong trào Đồng Khởi ở Mỏ Cày, Bến Tre
và lan rộng ra khắp vùng Đồng bằng sông
Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, hình
thành "Đội quân tóc dài" nổi tiếng.
Năm 1960, bà tham gia xây dựng
Quân Giải phóng miền Nam. Năm 1965, bà
nhập ngũ, giữ chức Phó Tư lệnh Quân Giải
phóng miền Nam.
Năm 1974, bà được phong quân hàm
Thiếu tướng.
• Sau năm 1976, Nguyễn Thị Định
từ một nữ tướng chỉ huy kiên
cường và mưu lược đã trở thành
nhà quản lí và nhà lãnh đạo
trung thực và liêm khiết, đặc
biệt chăm lo đến những người
dân nghèo khổ, những người bị
oan ức. Bà đã được Nhà nước
Năm 1980, bà được bầu là Việt Nam và nước ngoài tặng
Chủ tịch Hội Liên hiệp
thưởng nhiều huân chương,
phụ nữ Việt Nam. Bà
danh hiệu cao quý.
là đại biểu Quốc hội
khoá VI, VII, VIII và • Ngày 2/9/1995, bµ Nguyễn Thị
giữ cương vị Phó Chủ
Định được Nhà nước truy tặng
tịch Hội đồng Nhà
danh hiệu Anh hùng các lực
nước từ năm 1987 đến
lượng vũ trang nhân dân.
năm 1992.
Cơ cấu nữ đại biểu Quốc hội
khoá XII

Tổng số ĐBQH: 127 đạt tỷ lệ
25.76%
• ĐB nữ ứng cử lần đầu:77.17%
• ĐB nữ tái cử: 21.26%
• ĐB nữ là đảng viên: 82.68%
• ĐB nữ là quần chúng: 17.32%
Nữ đại biểu Quốc hội khoá XII
• Độ tuổi:
• -Từ 40 tuổi trở xuống: 38.58%
• -41 đến 50 tuổi: 44.09%
• -51 đến 55: 14.96%
• -56 đến 60: 2.36%
• Dân tộc
• - Dân tộc kinh: 67.72%
• - Dân tộc ít người: 32.28%
• Trình độ:
• -Dưới Đại học: 8.66 %
• -Trình độ Đại học:59.06%
• -Trên ĐH: 32.28%
Những kỷ lục phụ nữ Việt Nam
• Nữ vương đầu tiên trong lịch sử
• Danh hiệu này dành cho 2 chị em Trưng
Trắc, Trưng Nhị. Mùa xuân năm 40, Hai
Bà Trưng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa,
đánh đuổi Thái Thú Tô Định, lật nhào ách
đô hộ của nhà Đông Hán và xưng vương,
nắm quyền được 3 năm.
Nữ hoàng duy nhất và trẻ nhất
trong lịch sử
• Lý Chiêu Hoàng (còn gọi là Phật Kim hay
Chiêu Thánh) trở thành nữ hoàng duy
nhất và trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam.
Tháng 11 năm 1224, bà được vua cha Lý
Huệ Tông truyền ngôi, lúc này bà mới lên
6 tuổi. Bà lên cầm quyền với niên hiệu
Thiên Chương hữu đạo, đến tháng 1 năm
1226 thì nhường lại ngôi cho chồng là
Trần Cảnh, lập ra nhà Trần.
Nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam
đầu tiên
• Nguyễn Thị Minh Khai là nữ chiến sĩ tiền bối của
phong trào cộng sản Việt Nam. Chị sinh năm
1910 tại Vinh (Nghệ An), năm 1927 gia nhập Tân
Việt cách mạng Đảng. Năm 1929 thoát ly gia
đình đi hoạt động cách mạng ở Trung Quố. Năm
1935 vào học trường Đại học Phương Đông tại
Liên Xô cũ, cùng với Lê Hồng Phong là đại biểu
chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương
tham dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản. Năm
1937 về nước hoạt động, bị giặc Pháp bắt năm
1940 và bị kết án tử hình tháng 5/1941.
Nữ anh hùng đầu tiên của quân
đội nhân dân Việt Nam
• Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930. Trong
kháng chiến chống Pháp, bà đã xây dựng
và chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật (Thái
Bình). Hoạt động hiệu quả, táo baọ dũng
cảm, nổi tiếng với chiến tích “tay không
bắt giặc”, bà được tặng thưởng nhiều
Huân chương, Huy chương chiến công và
năm 1952 được phong là nữ Anh hùng
đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam
Nữ sĩ quan tình báo giỏi nhất
• Danh hiệu trên được dành cho đại tá, Anh hùng lực
lượng vũ trang Đinh Thị Vân, người tổ chức và điều
hành mạng lưới tình báo tại Sài Gòn trong kháng chi ến
chống Mỹ. Năm 1954 bà được Bộ quốc phòng đặc phái
vào miền Nam hoạt động. Thông minh, nhanh nhẹn,
kiên trung, xây dựng được mạng lưới tình báo vững
chắc, bà đã cung cấp kịp thời cho TW Đảng nhiều tin
tức về các cuộc càn quét của Mỹ - nguỵ vào đầu não
kháng chiến của ta ở miền Đông Nam bộ. Hệ thống tình
báo của bà phục vụ đắc lực cho các kế hoạch tấn công
của quân đội ta từ Tết Mậu Thân 1968 đến khi miền
Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975.
Nữ tướng duy nhất của Việt Nam
ở thế kỷ 20:
• Bà Nguyễn Thị Định, sinh năm 1920 tại
xã Lương Hòa, Rồng Trôm, Bến Tre. Năm
1974 là Thiếu tướng, Phó tổng tư lệnh các
lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam
Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất,
bà là nữ Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước
(nay là Phó chủ tịch nước) đầu tiên của
Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam.
Người phụ nữ làm Chủ tịch Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam lâu nhất:
• Bà Nguyễn Thị Thập, sinh năm 1908 tại
Long Hưng, Châu Thành, Bến Tre. Có 18
năm là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam (1956-1974). Bà cũng là nữ đại
biểu Quốc hội nhiều khóa nhất (khóa 1-
khóa 6) 36 năm làm đại biểu Quốc hội, nữ
Phó chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt
Nam.
Người phụ nữ có nụ cười nổi
tiếng nhất:
• Chị Võ Thị Thắng, sinh năm 1945 tại Tiền Bửu,
Bến Lức, Long An. Năm 1968 bị giặc bắt,
tuyên án 20 năm tù khổ sai. Trước bản án, chị
cười và nói "Tôi sợ chính quyền các ông không
đủ thời gian tồn tại để thi hành bản án của tôi".
Thực tế đã chứng minh lời nói của chị. Năm
1973 hiệp định hòa bình về Việt Nam được ký
kết tại Pa-ri, chị được trao trả. Trước đây, từng
là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt
Nam.
Người nữ Bộ trưởng Ngoại giao
đầu tiên của Việt Nam:

• Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Châu Sa), sinh
năm 1927 tại xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng
Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ lâm
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, người đại
diện cho Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền
Nam Việt Nam ký hiệp định hòa bình về Việt
Nam tại Pa-ri năm 1973.
Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang
trẻ nhất
• Chị Võ Thị Sáu (1933-1952) xứng đáng với danh
hiệu này. Ngay từ năm 15 tuổi, chị đã hăng hái
tham gia cách mạng, lập nhiều chiến công vang
dội. Tháng 5.1950, bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã
man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người
chiến sĩ cách mạng. Năm 1952, giặc đày chị ra
Côn Đảo và hành quyết. Năm 1993, Nhà nước
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trân
trọng truy tặng chị Huân chương chiến công
hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
trang.
Người mẹ
có nhiều con hy sinh nhất:


• Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ,
sinh năm 1904 tại xã Điện Thắng, Điện
Bàn, Quảng Nam. Mẹ có 10 con (9 con
trai, 1 con rể) và 2 cháu nội hy sinh trong
chiến tranh.
Tượng đài
Mẹ Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 72 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ,
UBND tỉnh Quảng Nam
tổ chức lễ động thổ xây
dựng tượng đài Mẹ Việt
Nam anh hùng tại khu
vực Núi Cấm, Thành phố
Tam Kỳ.
PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
CỦA HỘI NHIỆM KỲ X (2007- 2012)
• Phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học
tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc"
6 nhiệm vụ trọng tâm:
• 1. Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu
cầu tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ,
tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn
hoá, có lòng nhân hậu.
• 2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện
luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
3. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.
4. Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc.
5. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
6. Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và
hoà bình
Các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ:
80% trở lên hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi
1.
đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây
dựng gia đình hạnh phúc”; trong đó 70% trở lên đạt 3
tiêu chuẩn phong trào.
2. 70% trở lên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến về
chủ trương của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà
nước, Điều lệ và Nghị quyết của Hội, giáo dục truyền
thống, đạo đức lối sống, giới và bình đẳng giới, phòng
chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.
3. 60% trở lên các bà mẹ có con dưới 16 tuổi được phổ
biến, hướng dẫn kiến thức, phương pháp nuôi dạy
con.
4. 70% trở lên phụ nữ nghèo được Hội giúp xoá đói giảm
nghèo.
Các chỉ tiêu cơ bản của
nhiệm kỳ:

5. Hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 50 ngàn lao động
nữ, tăng dần tỷ lệ lao động nữ được đào tạo dài hạn.
6. Tăng số cơ sở Hội khá và xuất sắc, giảm đáng kể số cơ
sở Hội yếu kém; 90% trở lên Hội LHPN xã xây dựng
được lực lượng hội viên nòng cốt và quỹ Hội tại các chi
Hội.
7. Phát triển hội viên tăng 5% trở lên so với tổng số hội
viên đầu nhiệm kỳ; 80% hộ gia đình có phụ nữ từ 18
tuổi trở lên có ít nhất 1 hội viên; 70% trở lên hội viên
tham gia sinh hoạt thường xuyên và đóng hội phí.
8. 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh/thành,
chủ tịch Hội LHPN cấp huyện/thị, 90% Chủ tịch Hội
LHPN cấp xã, ở độ tuổi dưới 45, đạt tiêu chuẩn chức
danh cán bộ, công chức theo quy định.
Tài liệu sinh hoạt hội viên
• Tiếp tục học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực
hiện chủ đề Cuộc vận động năm
2009 là Nâng cao ý thức trách
nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự
Tổ quốc, phục vụ nhân dân; căn
cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu
đối với hội viên phụ nữ, Đoàn Chủ
tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây
dựng Tài liệu sinh hoạt hội viên với
chủ đề “Nâng cao ý thức trách
nhiệm với phụ nữ, gia đình và đất
nước” dưới dạng hỏi- đáp và thảo
luận, liên hệ thực tiễn địa phương,
đơn vị, cá nhân.
CÔNG ĐOÀN
KHỐI CÔNG NÔNG NGHIỆP
HUYỆN YÊN MÔ

CHÚC MỪNG CHỊ EM
NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM


20 - 10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản