Bài thuyết trình luật kinh tế "Bầu dồn phiếu công ty cổ phần"

Chia sẻ: canh3kt2

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, tiêu chí để đánh giá sự thành công của các doanh nghiệp không chỉ dựa trên yếu tố về minh bạch hoá thông tin với cổ đông,

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình luật kinh tế "Bầu dồn phiếu công ty cổ phần"

LUẬT KINH TẾ
Bài thuyết trình
Bâu Dôn Phiêu Công Ty Cổ Phân
̀ ̀ ́ ̀

Lớp: 3KT2
Giảng viên: Trân Thanh Tung
̀ ̀
Danh Sách Nhóm
Nguyễn Văn Sang
1
Nguyễn Thanh Minh
2
Lâm Phong Cảnh
3

Nguyễn Đức Trung
4
Trần Ngọc Vĩnh
5
5 Đỗ Nhật Trường
6
7
Trương Thắng Quang
81 Nguyễn Trọng Nhân
5
̣ ̀ ̀
Nôi Dung Trinh Bay
Đăt Vân Đề
̣ ́


̣
Nôi Dung

Kiên Nghị Đề Xuât
́ ́
  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu
rộng như hiện nay, tiêu chí để đánh giá sự thành
công của các doanh nghiệp không chỉ dựa trên
yếu tố về minh bạch hoá thông tin với cổ đông,
khách hàng, nhân viên và cộng đồng mà doanh
nghiệp hướng tới. Mà các doanh nghiệp chỉ có
thể đạt được sự thành công lâu dài và bền vững
nếu có môt bộ may tổ chức công ty hoat đông
̣ ́ ̣ ̣
môt cach hiêu quả phù hợp với những tiêu
̣́ ̣
chuẩn , trình độ trong nước và tuân thủ các tiêu
chuẩn quốc tế.
Trong đó Hôi Đông Quan Trị và Ban Kiêm Soat
̣ ̀ ̉ ̉ ́
Cua Công Ty Cổ Phân có nhiêm vụ rât quan
̉ ̀ ̣ ́
trong . HĐQT quyêt đinh hướng phat triên công
̣ ̣́ ́ ̉
ty trong tương lai- điêu nay lai không thuôc thâm
̀ ̣̀ ̣ ̉
quyên cua ĐHĐCĐ.Con Ban Kiêm Soat thì có
̀ ̉ ̀ ̉ ́
nhiêm vụ giam sat công viêc quan lý và điêu hanh
̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀
cua HĐQT & GĐ công ty.Do đó viêc bâu chon
̉ ̣ ̀ ̣
HĐQT và Ban Kiêm Soat là rât quan trong.
̉ ́ ́ ̣
Do đó Kể từ ngày 1/07/2006, đối với các Công
ty Cổ phần khi bầu thành viên trong Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát thì bắt buộc phải áp
dụng phương thức bầu dồn phiếu theo Luật
Doanh Nghiệp 2005. Đây được coi là một trong
những cơ sở bảo vệ cổ đông thiểu số . Xuât ́
phat từ vân đề đó mà nhom chung tôi chon đề tai
́ ́ ́ ́ ̣ ̀
“Bâu dôn phiêu công ty cổ phân “ lam bai thuyêt
̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́
̀ ̉ ̀
trinh cua minh
́ ̣
I .Khai Niêm
Theo quy định pháp luật hiện hành cùng với tài liệu tham
khảo, phương thức bầu dồn phiếu áp dụng đối với việc bầu
các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
trong Công ty Cổ phần được quy định ( điểm c, Khoản 3,
Điều 104 LDN05) và ( Điều 17 NĐ 139/2007 hdth Luật DN).
Khi biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS, mỗi cổ đông
có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở
hữu, nhân với số thành viên được bầu trong HĐQT hoặc số
thành viên bầu BKS
tuy nhiên cổ đông có quyền sử dụng tổng số
quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên;
hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho
mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng
nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền
bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên,
phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho
bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên
được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá
số lượng tối đa được phép bầu.
LOGO

Vd: Công ty Cổ Phần X cần 5 ghế trong hội
đồng quản trị. Ông A sở hữu 15 cổ phần phổ
thông và có quyền biêu quyết như sau:
TV1 TV2 TV3 TV4 TV5


̣
Quy đinh 15
15 15 15 15
cu(trước LDN
̃
́
phiêu
05)

75
̀ ̀ ́
Bâu dôn phiêu
O O O O
́
( LDN 05) phiêu
www.themegallery.com
Ví dụ:
Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người
(trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS
là 3 người (trong số 4 người được giới
thiệu).
Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có
quyền biểu quyết.
Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là
(1.000 * 5) = 5.000 phiếu và quyền bầu cử
BKS là (1.000 * 3) = 3.000 phiếu.
Xac đinh tông số quyên bâu cử cua 1 cổ đông
́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉
LOGO

Tông Số Quyên Bâu Cử
̉ ̀ ̀ 5
5000
Số thanh viên được bâu
̀ ̀

x
̀
Băng


Nhân
1000

Tông Số Cổ phân năm giữ
̉ ̀ ́


www.themegallery.com
LOGO

Tại điểm c, khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005
quy định: "Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương
thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số
phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu
nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị
hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số
phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên".www.themegallery.com
Theo quy định tại Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP
ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi
hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, thì phương
thức dồn phiếu bầu thực hiện như sau:
Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các
cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và
dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử.
Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử
phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết
định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Nếu
Điều lệ công ty không quy định khác hoặc Đại hội
đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng
cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như
sau:
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối
đa 1 ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới
30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 2 ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới
40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 3 ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới
50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 4 ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới
60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 5 ứng cử viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới


70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 6 ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới

80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 7 ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới

90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 8 ứng cử viên.
Nguyên tắc bầu dồn phiếu cơ sở bảo vệ cổ đông thiểu số ?
Cổ đông thiểu số trong Công ty cổ phần thường đi liền tỷ lệ
biểu quyết vấn đề quan trọng nào đó của Công ty là thấp so
cổ đông lớn. Nếu áp dụng phương thức bầu dồn phiếu họ có
thể lien kết lại với nhau để bầu những thành viên vào HĐQT
hoặc BKS dễ dàng hơn so với cổ đông lớn. Đây có thể coi là
điểm tiến bộ của LDN05.
Vậy hiểu như thế nào về Cổ đông thiểu số ?
Như ta đã biết, hiện tại chưa có định nghĩa rõ ràng cổ
đông thiểu số là nhưng thế nào ? Theo quy định Luật
doanh nghiệp đề cập vấn đề này : “ cổ đông hoặc
nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ
thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ
lệ khác nhỏ hơn quy đinh tại điều lệ Công ty “… Tôi
cho rằng ý nghĩa để xác định cổ đông thiểu số như
trên còn nhiều hạn chế, vì đối những Công ty cổ phần
niêm yết , một cá nhân sở hữu dưới 10% tổng số cổ
phần thì bản chất hoàn toàn khác. Vậy nên chăng pháp
luật cần đưa ra một tỷ lệ tương đối trong sở hữu cổ
phần của các cổ đông
Tuy nhiên, cổ đông sáng lập vẫn ưu tiên nhất :
Tách riêng biệt những quy định ở trên, ở phần này tôi xin trích
dẫn 1 phần trong tập bài giảng Chủ thể Kinh doanh – trường
Đại học Luật TpHCM.: Đối với cổ đông sáng lập, họ có thể
nắm giữ loại cổ phần ữu đãi biểu quyết, từ đó họ có thể chi
phối công ty ngay cả khi không có tỷ lệ vố cổ phần chi phối,
tức Công ty không xuất hiện Nhóm cổ đông thiểu số.
Vd: Công ty cổ phần thành lập vốn điều lệ 10 tỷ, chia thành 1
triệu cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó các cổ
đông sáng lập chỉ có thể nắm giữ khoảng 40% vốn cổ phần
nhưng họ lại muốn có quyền chi phối công ty. Từ đó, họ có
thể chọn mô hình cấu trúc vốn sau: 70% cổ phần phổ
thông, theo quy định LDN05, cổ đông sáng lập phải
nắm giữ ít nhất 20% cổ phần phổ thông ( khoản 5
Điều 84).
Như vậy họ đã nắm giữ được 14% tổng vốn cổ phần.
Mặt khác, 30% cơ cấu vốn ban đầu, họ quy định trong
Điều lệ là cổ phần ưu đãi biểu quyết ( do chính họ
nắm giữ , với tỷ lệ biểu quyết 1: 2) tức là họ có
quyền biểu quyết đối số cổ phần ưu đãi này là 60
phiếu. Quay lại 14% cổ phần phổ thông. Vậy họ tỷ
lệ số phiếu biểu quyết 74/56 và như vậy chi phối
Công ty.
Kết luận: Phương thức bầu dồn phiếu là điểm mới
trong Luật DN05, nhằm hướng bảo vệ cổ đông thiểu
số, tuy nhiên tùy vào từng quy định cốt lõi bên trong
Công ty nên ý nghĩa bảo vệ chỉ mang tính tương đối.
Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 thì:
“Việc bầu thành viên HĐQT hoặc ban kiểm soát phải thực hiện
theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng
số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu
nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc ban kiểm
soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình
cho một hoặc một số ứng cử viên”.
Khoản 4, Điều 17, Nghị định 139/2007/NĐ-CP quy
định: “Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành
viên ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu
tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số
phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy
định tại điều lệ công ty”. 
Trên thực tế, ĐHCĐ của một số công ty còn có những
cách hiểu khác nhau về quy định bầu dồn phiều. Điều
này dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống
nhất, làm nảy sinh những mâu thuẫn không cần thiết
trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Hiện có
2 cách hiểu như sau:

Cách hiểu thứ nhất: một số doanh nghiệp cho rằng,
theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 104 Luật
Doanh nghiệp 2005 thì quyết định của ĐHCĐ được
thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện
ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các
cổ đông dự họp chấp thuận.
Do đó, áp dụng Điểm a và Điểm c, Khoản 3, Điều 104
Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 139/2007/NĐ-
CP thì người trúng cử thành viên HĐQT hoặc ban
kiểm soát được xác định “theo số phiếu bầu tính từ
cao xuống thấp” và tối thiểu phải đạt ít nhất 65%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
chấp thuận
Cách hiểu thứ hai: một số doanh nghiệp khác thì cho
rằng, theo Khoản 4, Điều 17 Nghị định 139/2007/NĐ-
CP thì người trúng cử thành viên HĐQT hoặc ban
kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu “tính từ
cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu
bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định
tại điều lệ công ty”.
Như vậy, theo Nghị định 139/2007/NĐ-CP thì việc xác định
người trúng cử vào thành viên HĐQT hoặc ban kiểm soát được
xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ
ứng viên và không bắt buộc phải đảm bảo điều kiện “được ít
nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
chấp thuận”.
Vậy đâu là cách hiểu đúng theo quy định của Luật Doanh
nghiệp 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành? Chúng ta có thể
lấy ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về quy định này. Công ty X
tiến hành bầu thành viên HĐQT. Số thành viên cần bầu là 5
người và số ứng cử viên trong trường hợp này giả sử có 5
người (A, B, C, D và E). Giả thiết, vốn điều lệ của công ty X là
1 tỷ đồng, tổng số cổ phần là 100.000 cổ phần. Vì bầu 5 thành
viên HĐQT nên số phiếu sẽ được nhân với 5. Như vậy, tổng số
phiếu bầu là 500.000 cổ phần.
Giả sử 500.000 cổ phần đó được phân chia như sau:
ông A - 150.000 cổ phần, tương đương 150%; ông B -
150.000 cổ phần, tương đương 150%; ông C - 100.000
cổ phần, tương đương 100%; ông D - 95.000 cổ phần,
tương đương 95% và ông E - 5.000 cổ phần, tương
đương 5%.
Với kết quả như trên, theo cách hiểu thứ hai thì 5 ứng
cử viên trên đều trúng cử thành viên HĐQT công ty X.
Điều này dẫn đến sự bất hợp lý là ông E, chỉ với số
phiếu bầu chiếm 5% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết vẫn trúng cử thành viên HĐQT. Theo cách hiểu
này, nếu công ty X có số lượng ứng cử viên bằng với
số thành viên HĐQT do ĐHCĐ quyết định thì kết quả
bầu cử luôn đảm bảo tất cả ứng cử viên đều trúng
cử.
Theo cách hiểu thứ nhất thì chỉ có 4 ứng cử viên A, B,
C, D là đáp ứng đủ điều kiện trở thành thành viên
HĐQT. Cách hiểu này có vẻ hợp lý hơn vì theo Khoản
3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 thì quyết định
của ĐHCĐ được thông qua khi ít nhất 65% tổng số cổ
phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Hiện một số công ty cổ phần vẫn hiểu khác nhau đối
với quy định bầu dồn phiếu. Điều này đặt ra yêu cầu
cần có sự giải thích, hướng dẫn chính thức từ cơ
quan nhà nước có thẩm quyền để việc áp dụng pháp
luật được thống nhất và đồng bộ.  
Bầu dồn phiếu là một quy định mới lần đầu tiên được
luật hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật của
Việt Nam, được áp dụng đối với việc bầu thành viên
HĐQT và ban kiểm soát trong công ty cổ phần. Hiện
tại, hai văn bản pháp lý có quy định liên quan đến bầu
dồn phiếu là Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định
139/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết
thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2005 là
vân chưa đủ để hướng dân cac công ty cổ phân thực
̃ ̃ ́ ̀
hiên môt cach có hiêu quả .
̣ ̣́ ̣
  Hiện một số công ty cổ phần vẫn hiểu khác nhau đối
với quy định bầu dồn phiếu. Điều này đặt ra yêu cầu
cần có sự giải thích, hướng dẫn chính thức từ cơ
quan nhà nước có thẩm quyền để việc áp dụng pháp
luật được thống nhất và đồng bộ. Để Luật sớm đi
vào cuộc sống thì rất cần có Nghị định hướng dẫn thi
hành luật về trách nhiệm của Hội đồng quản trị và
Ban giám đốc doanh nghiệp, căn cứ trên chuẩn mực
quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Như vậy, các
doanh nghiệp vừa dễ dàng áp dụng và các cổ đông,
nhà đầu tư cũng thuận tiện trong việc theo dõi phân
tích .
www.themegallery.com 
LOGO

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản