Bài thuyết trình Ô nhiễm môi trường nước

Chia sẻ: nguyentainang1610

Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn tại ở thể hơi trong không khí... Nước bị ô nhiễm nghĩa là thành phần của nó tồn tại các chất khác, mà các chất này có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên. Nước ô nhiễm thường là khó khắc phục mà phải phòng tránh từ đầu

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình Ô nhiễm môi trường nước

GVHD: Trịnh Trường Giang
Nhóm thực hiện: Nguyễn Minh Hiếu
Đỗ Xuân Phúc
Lê Nguyễn Xuân Thảo
Tổng hợp kiến thức:

 Nước trong tự nhiên là gì?
 Thế nào là nước bị ô nhiễm?
• Hiện trạng nguồn nước hiện nay.
• Tác hại.
• Biện pháp.
 Tài liệu đọc thêm
Trước tiên chúng ta cần biết nước
trong tự nhiên là gì?
Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức
khác nhau: nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn
tại ở thể hơi trong không khí...
Nước bị ô nhiễm nghĩa là thành phần của nó tồn
tại các chất khác, mà các chất này có thể gây hại
cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự
nhiên. Nước ô nhiễm thường là khó khắc phục
mà phải phòng tránh từ đầu
Các loại nguồn nước dùng để cấp
nước:
1. Nước mặt:
a. Định nghĩa: Bao gồm các nguồn nước trong các
hồ chứa, sông suối.
b. Đặc trưng:
- Chứa khí hoà tan, đặc biệt là oxy.
- Chứa nhiều chất rắn lơ lửng
- Có hàm lượng chất hữu cơ cao.
- Có sự hiện diện của nhiều loại tảo.
- Chứa nhiều vi sinh vật.
2. Nước ngầm:
a. Định nghĩa: Được khai thác từ các tầng chứa
dưới đất. Chất lượng nước ngầm phụ thuộc vào
cấu trúc địa tầng mà nước thấm qua
b. Đặc trưng:
- Độ đục thấp.
- Nhiệt độ và thành phần hoá học tương đối ổn
định.
- Không có oxy, nhưng có thể chứa nhiều khí
H2S, CO2,…
- Chứa nhiều chất khoáng hoà tan, chủ yếu là
sắt, mangan, canxi, magie,flo.
- Không có sự hiện diện của vi sinh vật.
3. Nước biển:
a. Định nghĩa: Thường có độ mặn rất
cao. Hàm lượng muối trong nước biển
thay đổi tuỳ theo vị trí địa lý: khu cửa
sông, gần hay xa bờ.
b. Đặc trưng: Có nhiều chất lơ lửng, chủ
yếu là các phiêu sinh động - thực vật.
Vậy thế nào là nước bị ô
nhiễm?
• Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi
các tính chất vật lý – hoá học – sinh học của
nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng,
rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con
người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật
trong nước.
• Xét về tốc độ lan truyền và quy mô ảnh hưởng
thì ô nhiễm nước là vấn đề đáng lo ngại hơn ô
nhiễm đất.
I. Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước
hiện nay:
1. Trên thế giới:
a. Thiếu nước ngọt: Các chuyên gia đánh giá những
nguồn nước quốc tế trên toàn cầu dự đoán rằng,
trong 15 năm tới, những tác động môi trường do
tình trạng thiếu nước ngọt sẽ tăng lên.
1. Trên thế giới:
b. Ô nhiễm nước:
• Đến năm 2020, những tác động môi trường do ô
nhiễm sẽ tăng mạnh ở 3/4 số khu vực hoặc cận
khu vực được đánh giá tác động các nguồn nước
quốc tế trên toàn cầu.
• Khoảng 1/4 khu vực được nghiên cứu cho thấy
các chất rắn lơ lửng tăng chủ yếu do chặt phá
rừng và canh tác nông nghiệp, gây ảnh hưởng xấu
đến các rặng san hô, cỏ biển và nơi cư trú trên
sông. Các khu vực này bao gồm biển Caribbean,
sông ở Brazil, hồ Rift Valley ở Đông Phi và tất cả
các khu vực thuộc Đông Nam Á.
1. Trên thế giới:
C. Đánh bắt quá mức:
o Đánh bắt quá mức và những mối đe dọa khác đối với
các nguồn tài nguyên sống dưới nước được xếp ưu tiên
hàng đầu, trong số 5 khu vực được nghiên cứu, có 60%
các nhóm có hoạt động đánh bắt mạnh mẽ.
o 3/4 số khu vực sử dụng phương pháp đánh bắt hủy
diệt, đang gây hại cho những nơi cư trú và các cộng
đồng sống phụ thuộc vào cá. Đánh bắt hủy diệt bao
gồm việc sử dụng lưới vét ở đáy, sử dụng bom, mìn,
đánh bắt bằng các chất độc xyanua, lưới muro-ami và
các kỹ thuật khai thác cục bộ khác
2. Ở Việt Nam:
o Môi trường nước ngày càng bị ô nhiễm
nặng do tiếp nhận một lượng lớn nước
thải từ các đô thị, khu công nghiệp và
làng nghề xả ra môi trường vượt tiêu
chuẩn cho phép.
o Ô nhiễm trầm trọng hơn bởi nước thải, khí
thải và chất thải rắn xả ra môi trường
không qua xử lý
2. Ở Việt Nam:
Hệ thống sông Đồng Nai mỗi ngày tiếp nhận
khoảng 480.000 m3 nước thải công nghiệp,
900.000 m3 nước thải sinh hoạt, 17.000 m3
nước thải y tế.
o Tác động chính gây ô nhiễm môi trường nước lưu
vực sông Đồng Nai chính là nước thải công nghiệp
và nước thải sinh hoạt của các đô thị.
o Mặt khác, do vùng hạ lưu sông Đồng Nai chịu tác
động của chế độ thủy triều, dòng nước bị ô nhiễm
được đẩy ngược vào sông mỗi khi thủy triều lên,
làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường nước khu vực
hạ lưu,
o Điển hình là sông Thị Vải, theo kết quả kiểm tra,
thanh tra những năm qua, trên đoạn sông dài khoảng
10 km, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 33.000 m3 nước
thải công nghiệp của tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng
Tàu, trong đó chỉ có 15,3% lượng nước thải được
xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép, 84,7% nước thải
công nghiệp của các cơ sở được thanh tra, kiểm tra
xả ra sông vượt tiêu chuẩn cho phép với hàm lượng
NH4+ từ 2,9 - 68 lần, BOD5 vượt từ 9,4 - 138 lần;
COD vượt từ 7,6 - 81 lần; tổng coliform vượt từ
440 – l.800 lần.
- Sông Cầu: Chất lượng nước các sông thuộc
lưu vực sông Cầu ngày càng xấu đi, nhiều
đoạn sông đã bị ô nhiễm tới mức báo động
- Sông Nhuệ - sông Đáy: Hiện tại, nước của
trục sông chính thuộc lưu vực sông Nhuệ -
sông Đáy đã bị ô nhiễm, đặc biệt là nước
sông Nhuệ
2. Ở Việt Nam:
 Ô nhiễm nước ngầm: Nước ngầm là nguồn
nước quan trọng nhất.
 Tại các khu đô thị việc chọn vị trí đổ chất
thải hoặc bể phốt làm không tốt nên chất
độc cũng như các tác nhân gây bệnh có thể
ngấm vào nguồn nước ngầm.
2. Ở Việt Nam:
 Nước thải chưa được xử lý đổ thẳng ra sông,
hồ
Theo số liệu nghiên cứu mới nhất từ Sở Tài
nguyên - Môi trường và Nhà đất (TNMTNĐ) Hà
Nội, lượng nước thải của TP đang ngày càng tăng
cả về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm.
 Hầu hết lượng nước thải chưa được xử lý
đều đổ thẳng ra sông, hồ và dự báo đến năm 2010
là 510.000m3/ngày.
2. Ở Việt Nam:
 Thiếu và thất thoát nước sạch:Nước ở Việt
Nam hiện đang bị sử dụng quá mức và ô
nhiễm nghiêm trọng.
 Tình trạng này xảy ra phổ biến do nhiều
nguyên nhân: sự bùng nổ dân số, các hoạt
động kinh tế gia tăng và công tác quản lý
chưa đầy đủ.
 Theo báo cáo, hiện nay 80% các trường hợp bệnh
tật ở Việt Nam là do nguồn nước bị ô nhiễm gây ra,
chủ yếu ở các địa phương nghèo. Nhiều người, chủ
yếu là trẻ em, tử vong do sử dụng nước bẩn và ô
nhiễm.
 Ước tính, lượng nước bị thất thoát trong toàn quốc
là khoảng 37%, và con số này có thể lên tới 50% ở
một số địa phương.
1. Môi trường:
 Taïi caùc soâng ôû caùc ñoâ thò,thaønh
phoá lôùn boác leân muøi hoâi thoái
gaây oâ nhieãm khoâng khí.
 Ñoäng vaät soáng nôi nguoàn nöôùc oâ
nhieãm seõ bò dòch beänh, coù theå
gaây cheát.
 Thöïc vaät, caây troàng cuõng coù theå
bò nhieãm ñoäc neáu töôùi baèng
nguoàn nöôùc bò nhieãm ñoäc.
2. Con người:
 Con ngöôøi bò nhieãm ñoäc coù theå do
uoáng phaûi nöôùc hoaëc thöùc aên bò
nhieãm ñoäc.
 Haäu quaû ñoái vôùi söùc khoûe con
ngöôøi laø gaây haïi ñeán heä thoáng
tieâu hoùa, beänh ñöôøng ruoät, moät soá
chaát oâ nhieãm coù theå gaây caùc vaán
ñeà veà ñöôøng hoâ haáp vaø tim maïch
nhö hen suyeãn, ñau tim, ung thö phoåi.
 Ngoaøi ra, neáu trong maïch nöôùc ngaàm
 Moät baùo caùo toaøn caàu môùi
Moät baùo caùo toaøn caàu môùi ñöôïc
ñöôïc Toå Y teá Y teá theá
Toå chöùcchöùc theá giôùi(WHO)
giôùi(WHO) coâng boá cho thaáy
coâng boá cho thaáy moãi naêm
moãi Nam Vieät Nam coù ngöôøi
Vieät naêmcoù hôn 20.000 hôn
20.000 ngöôøi töû vong nguoàn
töû vong do ñieàu kieän do ñieàunöôc
kieän nguoàn veä sinh ngheøo naøn,
oâ nhieãm va nöôc oâ nhieãm va veä
sinh ngheøo coù gaàn moät nöûa do
thaáp keùm, naøn, thaáp keùm, coù
gaàn moät tieâu chaûy beänh tieâu
caùc beänhnöûa do caùcgaây ra.
chaûy gaây ra.
Coøn theo Boä Y teá, hôn 80% caùc
 beänh truyeàn nhieãm ôû 80% caùc
Coøn theo Boä Y teá, hôn nöôùc ta
 Nöôùc thaûi beänh vieän cuõng chöa
nhieàu loaïi vi truøng, virut vaø caùc
maàm beänh sinh hoïc khaùc coù trong
maùu,muû, dòch ñôøm cuûa ngöôøi
beänh, coù theå gaây nguy hieåm cho
ngöôøi tieáp xuùc.
 Theo khaûo saùt, thoáng keâ chöa ñaày
ñuû cuûa WHO, hieän theá giôùi coù
khoaûng 270 trieäu ngöôøi maéc beänh
soát reùt, hôn 200 trieäu tröôøng hôïp
maêc saùn maùng, gaàn 100 trieäu maéc
beänh giun chæ .v.v.
3. Thủy sản:
 Theo keát quaû khaûo saùt cuûa Sôû
taøi nguyeân vaø moâi tröôøng Caàn
Thô: haàu heát nöôùc ôû caùc ao
nuoâi caù(dieän tích hôn 14.000 ha)
treân ñòa baøn, ñaïc bieät laø ôû
quaän OÂ Moân, huyeän Thoát Noát,
Vónh Thaïnh ñeàu coù daáu hieäu oâ
nhieãm höõu cô.
III. Biện pháp khắc phục:
1.Các biện pháp cải tạo, khắc phục ô nhiễm và
khôi phục cảnh quan môi trường lưu vực
sông:
Triển khai ngay các biện pháp cấp bách
 Trước hết cần tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở
trên lưu vực sông, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý thật
nghiêm theo quy định của pháp luật.
 Đồng thời các Bộ KHĐT và các Bộ, ngành có liên quan
nghiên cứu, rà soát quy hoạch tổng thể phát triển KTXH
của các tỉnh, TP; khả năng chịu tải và tự làm sạch của
các sông trong lưu vực
 Cần xử lý ngay nước thải công nghiệp, khai
thác khoáng sản, làng nghề và sinh hoạt tại
Hà Nội, Hà Nam, Nam Định...
 Kiểm soát chặt chẽ các khu vực bị ô nhiễm
nghiêm trọng như sông Tô Lịch và các sông
hồ trong nội thành thành phố Hà Nội, đoạn
sông Nhuệ từ thành phố Hà Đông đến thị xã
Phủ Lý
2.Các biện pháp cải tạo nguồn nước trong
nuôi trồng thủy sản:
 Kết hợp xây dựng các hệ thống tháp nước,
bể lọc… để có nguồn nước sạch ương nuôi
cá. Biện pháp đơn giản nhất là xây dựng hệ
thống ao chứa nước có nuôi thả bèo hợp lý.
 Khu vực ương nuôi cá cần xây dựng một
chế độ kiểm tra, bảo vệ và sử dụng nguồn
nước hợp lý, thường xuyên đôn đốc nhắc
nhở mọi người cùng thực hiện, bảo vệ và
giữ gìn vệ sinh môi trường sống chung cho
thuỷ sản và cho con người.
 Trong các ao chứa nước không được bón
phân, nhất là các nguồn phân hữu cơ.
Tuy nhiên, việc khắc phục hiên
trạng Water Pollution cũng gặp rất
nhiều khó khăn:
"Cứu" các sông ô nhiễm-muốn vội cũng
không được (!)
 Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi
trường, TS Nguyễn Thế Đồng cho biết:
“Khó khăn nhất đối với Việt Nam là trình độ
phát triển hạ tầng đang ở mức thấp, công tác
quy hoạch chưa đáp ứng được nhu cầu thực
tế, điều kiện kinh tế chưa được như mong
muốn. Ý thức của doanh nghiệp và người
dân chưa tốt…”
 Các chuyên gia môi trường cho rằng, tình trạng
ô nhiễm trầm trọng tại các sông của Việt Nam
diễn ra đã khá lâu.
 Việc tìm ra các giải pháp cấp thiết để giải
quyết tình trạng ô nhiễm này ngày càng cấp
bách.
 Tuy nhiên, để tìm ra “bài thuốc” thực sự phù
hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam
lại là việc “muốn vội cũng không được.”
Tài liệu xem thêm
Tính chất và các chỉ tiêu về chất
lượng nước:
1. Các chỉ tiêu lý học:
a. Nhiệt độ: Nhiệt độ của nước là đại lượng phụ
thuộc vào điều kiện môi trường và khí hậu.
Nước mặt thường có nhiệt độ thay đổi theo
nhiệt độ môi trường.
Ví dụ: Ở miền Bắc Việt Nam, nhiệt độ nước
thường dao động từ 13 – 340C, trong khi đó
nhiệt độ trong các nguồn nước mặt ở miền
Nam tương đối ổn định hơn 26 – 290C.
b. Độ màu: Độ màu thường do các chất bẩn trong
nước tạo nên.
- Đơn vị đo độ màu thường dùng là platin –
coban.
- Nước thiên nhiên thường có độ màu thấp
hơn 200PtCo.Độ màu biểu kiến trong nước
thường do các chất lơ lửng trong nước tạo ra
và dễ dàng loại bỏ bằng phương pháp lọc.
Trong khi đó, để loại bỏ màu thực của nước
( do các chất hoà tan tạo nên) phải dùng các
biện pháp hoá lý kết hợp.
1. Các chỉ tiêu lý học:
c. Độ đ ụ c :
 Nước có độ đục lớn chứng tỏ có chứa nhiều cặn
bẩn.
 Đơn vị đo đục thường là mg SiO2/l, NTU,
FTU; trong đó đơn vị NTU và FTU là tương đương
nhau.
 Nước mặt thường có độ đục 20 -100 NTU,
mùa lũ có khi cao đến 500 – 600 NTU. Nước cung
cấp cho ăn uống thường có độ đục không vượt
quá 5 NTU.
Hàm lượng chất rắn lơ lửng cũng là một đại
lượng tương quan đến độ đục của nước.
1. Các chỉ tiêu lý học:
d. Mùi vị:
 Mùi vị trong nước thường do các hợp
chất hoá học, chủ yếu là là các hợp chất
hữu cơ hay các sản phẩm từ các quá
trình phân huỷ vật chất gây nên.
 Tuỳ theo thành phần và hàm lượng
các muối khoáng hoà tan, nước có thể
có các vị mặn, ngọt, chát, đắng,…
1. Các chỉ tiêu lý học:
e. Độ nhớt:
 Độ nhớt là đại lượng biểu thị sự ma sát nội,
sinh ra trong quá trình dịch chuyển giữa các lớp
chất lỏng với nhau.
 Đây là yếu tố chính gây nên tổn thất áp lực
và do vậy nó đóng vai trò quan trọng trong quá
trình xử lý nước.
 Độ nhớt tăng khi hàm lượng các muối hoà
tan trong nước tăng và giảm khi nhiệt độ tăng.
1. Các chỉ tiêu lý học:
f. Độ dẫn điện: Nước có độ dẫn điện kém. Nước
tinh khiết ở 200C có độ dẫn điện là
4,2μS/m( tương ứng điện trở 23,8MΩ/cm).
Độ dẫn điện của nước tăng theo hàm lượng
các chất khoáng hoà tan trong nước và dao
động theo nhiệt độ.
1.Các chỉ tiêu lý học:
g. Tính phóng xạ:
 Tính phóng xạ của nước là do sự phân huỷ các
chất phóng xạ trong nước tạo nên.
 Hai thông số tổng hoạt độ phóng xạ α và β
thường được dùng để xác định tính phóng xạ
của nước.
1.Các chỉ tiêu hóa học:
a. Độ pH:
 Độ pH của nước có liên quan đến sự hiện diện
của một số kim loại và khí hoà tan trong nước.
 Ở độ pH < 5, tuỳ thuộc vào điều kiện địa
chất, trong một số nguồn nước có thể chứa sắt,
mangan,nhôm ở dạng hoà tan và một số loại khí
như CO2, H2S tồn tại ở dạng tự do trong nước.
1.Các chỉ tiêu hóa học:
 Độ pH được ứng dụng để khử các hợp chất
sunfua và cacbonat có trong nước bằng biện
pháp làm thoáng.
 Khi tăng pH và có thêm tác nhân oxy hoá,các
kim loại hoà tan trong nước chuyển thành dạng
kết tủa và dễ dàng tách ra khỏi nước bằng biện
pháp lắng lọc.
1.Các chỉ tiêu hóa học:
b. Độ kiềm:
 Độ kiềm toàn phần là tổng hàm lượng của các
ion hydrocacbonat (HCO3-), hyđroxyl (OH-) và ion
muối của các axit
 Ở nhiệt độ nhất định, độ kiềm phụ thuộc
vào độ pH và hàm lượng khí CO2 tự do có trong
nước.
 Độ kiềm là một chỉ tiêu quan trọng trong
công nghệ xử lý nước. Để xác định độ kiềm
thường dùng phương pháp chuẩn độ mẫu nước
thử bằng axit clohydric.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản