Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Chia sẻ: banmaimuaha

Tham khảo bài thuyết trình 'bài thuyết trình: tư tưởng hồ chí minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN
CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
CỦA DÂN , DO DÂN , VÌ DÂN
a. Dân chủ là gì?
Dân chủ “là chính
phủ được thành lập
bởi nhân dân trong đó
quyền lực tối cao
được trao cho nhân
dân và được thực
hiện bởi nhân dân
hoặc bởi các đại diện
được bầu ra từ một
hệ thống bầu cử tự
do”. Theo Abrham
Lincoln, dân chủ là kỳ họp Quốc hội khóa I của nước
Việt Nam dân chủ Cộng hòa được
một chính phủ “của khai mạc tại Nhà Hát lớn
dân, do dân và vì
dân”.
b. Quan điểm của chủ
nghĩa Mác-Lênin: Dân
chủ là quyền lực của
nhân dân là khát vọng
của con người , là một
hệ giá trị phản ánh
trình độ phát triển của
cá nhân và cộng đồng
xã hội,là một phạm trù
lịch sử,phạm trù chính
trị.
V.I.Lênin
c. Quan niệm Hồ CHÍ Minh về dân chủ

Người thường nêu ra những câu hỏi
và cũng tự mình trả lời dưới các hình thức
khác nhau trong quan hệ với vân đề nhà
nước.
Ví dụ :“Dân chủ là như thế nào?”
Người tự trả lời: “Là dân làm chủ”
Hồ Chi Minh đặt ra và trả lời một cách
ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu nhất về khái
niệm dân chủ và vấn đề dân chủ như sau:
.

m
ân là
Dân l
àc D
hủ DÂN CHỦ
chủ


năn
lực g
t hế v
trác à
vị a
củ nhi h
n ệm
dâ của
dân
Dân chủ là khát vọng muôn đời của con
người.
Khát vọng
muôn đời
của con
người là gì?
Cả hai vấn đề trên”dân
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG
là chủ và dân làm
chủ”,luôn luôn đi đôi với
nhau,thể hiện vị trí,vai
trò ,quyền và trách nhiệm
của nhân dân đối với Nhà
Nước.
“Tập hợp bốn phương
manh lệ
Trên, dưới đồng lòng,
cả nước chung sức,
Tướng, sỹ một lòng
phụ tử,
Chở thuyền là dân, lật
thuyền cũng là dân…”
Chủ tịch HCM nói chuyện với đồng bào về những nhiệm vụ
kháng chiến, cứu đói
Bác Hồ nói chuyện với đồng bào, cán bộ, bộ đội tại
Thuận Châu
ngày 7 tháng 5 năm 1959
quyền văn
lĩnh
làm chủ
hoá -
kinh
của vực

tế
nhân chính
hội
dân trị
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền
làm chủ của nhân dân

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là
người giữ vai trò quyết định trên tất cả
các lĩnh vực: từ kinh tế, chính trị đến văn
hóa, xã hội
là ể th
m , T ô n và
Quy
th
ền
ch ch g b ã
chủ làm
XH u


ủ ức qu i
bản

bầ m
thân
c
đo -
cử iễ n
àn
CT a
Người
dân có
hủ n quyền
ca
m qu và
là ,C g
ền ng sốn c
uy ươ h iệ
Quyền

tập thể
Q h ìn v


làm ch
Pmm
Đ i là

Đúng như Hồ Chí Minh nói: "Mọi quyền hạn đều
của dân". Cán bộ từ Trung ương đến cán bộ ở
các cấp các ngành đều là "đầy tớ" của dân, do dân
cử ra và do dân bãi miễn.

Vì sao dân có quyền hạn to lớn như
vậy?
Vì:
Dân là gốc của nước.
Dân là người đã không tiếc máu xương để
xây dựng và bảo vệ đất nước. Nước không có dân
thì không thành nước. Nước do dân xây dựng nên,
do dân đem xương máu ra bảo vệ, do vậy dân là
chủ của nước.
Nhân dân đã cung cấp cho Đảng những
người con ưu tú nhất.
Nhân dân là lực lượng biến chủ trương,
đường lối của Đảng thành hiện thực.
Làm thế nào để dân thực hiện được
quyền làm chủ của mình?

bản thân người dân phải có ý chí vươn lên
Đảng phải lãnh đạo xây dựng được một
Nhà nước của dân, do dân, vì dân; với hệ
thống luật pháp, lấy việc bảo vệ quyền lợi
của dân làm mục tiêu hàng đầu, xây dựng
được đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng
là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong lĩnh
vực chính trị
là quyền được có một
nhà nước thực sự dân
quyền
mọi đại chủ
biểu cho của
dân phải
người
Dân chủ
được nhân
dân
trong lĩnh
dân bầu ra,
tham
mọi công vưc chính
dân đều gia vào
trị
được bình công
đẳng trước
việc nhà
pháp luật... bảo đảm giữ vững định
nước
hướng XHCN, giữ vững
nền tảng CN Mác - Lênin
và TTHồ Chí Minh
Nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội năm 1946
Dân chủ trong lĩnh vực chính trị
được thể hiện
Trong tác phẩm “ Thường thức chính
trị” viết năm 1953 HỒ CHÍ MINH chỉ
rõ:”ở nước ta chính quyền là của nhân
dân,do nhân dân làm chủ… Nhân dân là
ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân
bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành
chính quyền ấy. Thế là dân chủ”
3/ Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế
Phát Không Động
TạoYour Title here
Thực Add
Xây
triển ngừng viên ND
hiện thêm việc dựng
nông,lâm , nâng cao làm tròn
các chủ
ngư nghiệp làm mới ĐSVC
nghĩa vụ nông thôn
trương ,
tiểu thủ cho người
đối với giàu đẹp
và tInh
hiệm vụ Lao
CN và văn minh
phát triển thần của NN
động
DV
KT-XH ND
4/Dân chủ trong lĩnh vực văn
hóa-xã hội
phải có cấu tạo quyền lực xã hội mà
ở đó người dân cả trực tiếp lẫn gián
tiếp qua dân chủ đại diện, một hệ
thống chính trị do “dân cử ra” và “do
dân tổ chức nên”
HCM
xem dân chủ
như lý tưởng
phấn đấu của
các dân tộc và
nó không dừng
lại với tư cách
như một thiết
chế xã hội của
một quốc gia
mà nó còn có
cả ý nghĩa biểu
thị mối quan
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xin Quốc hội nhất trí bổ sung
hệ quốc tế 70 đại biểu của các đảng phái ở hải ngoại về không
hòa bình giữa kịp tham gia Tổng tuyển cử để "tỏ cho thế giới, cho
toàn dân biết là chúng ta đoàn kết nhất trí". Đề xuất ấy
các dân tộc.
được toàn thể Quốc hội tán thành.
3. Thực hành dân chủ
a. Xây dựng và hoàn thiện chế độ DC
rộng rãi
Ngày 2- 9-1945 Hồ Chí Minh đọc
Tuyên Ngôn Độc lập khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có
các quyền về dân chủ được gắn liền với
đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc
Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc lập khai sinh ra n ước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa
Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc lập khai sinh ra n ước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa
BÁC HỒ TỚI THĂM CÁC CHÁU TRƯỜNG MẪU GIÁO
BÁC HỒ THĂM HTX TỈNH THÁI NGUYÊN
TỈNH THANH HÓA NGÀY 10/12/1961.
GẶT MÙA (1957)
Ở VIỆT BẮC, Bác Hồ thường đến thăm
gia đình đồng bào các dân tộc.
Gần gũi , hòa đồng với nhân dân
Dân
chủ mới
được thể
hiện và
bảo đảm
trong đạo
luật cơ bản
nhất là
Hiến pháp
(1946,
1959)
với giai
cấp công
Đề c
a nhân
VT l o
với
à
chủ m
nông
ĐN
của
TTN dân
đảm bảo quyền lực
của các giai cấp, tầng
lớp, các cộng đồng
dân tộc trong thể chế
chính trị
th p tr g
vấ ón ữ
n
lớ i tầ
ph n
n gp
ức í
vớ
đề h
giả ụ
i
Bác Hồ đến thăm một xưởng in
Bác Hồ thăm nhà máy dệt 8 - 3 Xí nghiệp may Dung Quất
Bác tới thăm xưởng dệt
Bác Hồ thử máy cấy
cải tiến do nông dân
huyện Thanh Trì tự
sản xuất.
B
ác luôn
luôn
dành sự
quan
tâm cho
chị em
phụ nữ
Hội phụ nữ
Cách mạng tháng 8
Hội sinh viên
Bác Hồ động viên khen, ngợi các cháu
b. Xây dựng các tổ chức
Đảng, Nhà nước, Mặt trận và
các đoàn thể chính trị - xã
hội vững mạnh để bảo đảm
dân chủ trong xã hội
Đảng trở thành hạt nhân chính
trị của toàn xã hội và là nhân
tố tiên quyết để bảo đảm tính
chất dân chủ của xã hội


đó dân chủ trong Đảng trở
thành yếu tố quyết định tới
trình độ dân chủ của toàn
xã hội.
Nhà nước thể hiện chức
năng quản lý xã hội của
mìnhbảo đảm thực thi ý chí của
GCCN và nhân dân lao động
đối với sự phát triển của đất
nước
Các tổ chức mặt trận và
đoàn thể nhân dân thể
hiện quyền làm chủ và
tham gia quản lý xã hội.
Tất cả các tổ chức đó đều
có một mục tiêu chung là đạt tới
trình độ dân chủ cao, dân chủ
XHCN đó cũng là động lực cơ
bản nhất để các giai cấp, tầng
lớp trong xã hội phấn đấu.
BÁC HỒ ĐỌC BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( 2/ 9/ 1945)
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam ta đang
ngày một tiến lên sánh vai cùng các cường quốc năm
châu trên thế giới, đang dần khẳng định vị thế của mình
với các nước bạn về một nền độc lập, tự do, dân chủ.
Và cũng để có và giữ được nền độc lập dân chủ của
nước nhà thì ngoài sự cống hiến, hy sinh của cả một dân
tộc, còn có những người con “kiệt xuất” với phẩm chất
anh dũng, kiên cường, không sợ khó, sợ khổ, sẵn sàng hy
sinh cho tổ quốc. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã
một mình bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm ra con
đường mang lại độ lập tự do cho tổ quốc mình.
Nhắc tới người là nhắc tới một vị anh hùng dân tộc, một
danh nhân văn hoá của nhân loại, một vị lãnh t ụ tài ba và
đặc biệt là người cha già kình yêu của dân tộc. Học t ập ở
người là học tập cả một kho tàng kiến thức quý giá mà
không một sách vở nào có thể dạy nổi.
Bác Hồ là vị cha chung
Là sao Bắc Đẩu , là vầng Thái Dương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản