Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng"

Chia sẻ: haythaem101

2./ Thế nào là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng"

Bài thuyết trình
Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
GVHD: Bùi Thị Hảo

Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
Danh sách nhóm 7: MHP: 1112005


Họ và Tên MSSV
Phạm Hữu Đạt 10182201
Nguyễn Đình Lâm 10294141
Võ Thanh Danh 10081121
Trần Anh Toàn 10257931
Nguyễn Thị Thúy Diễm 10046621
Nguyễn Thị Hiên 10157951
Nguyễn Thị Hiệp 10196101
Mai Thị Kim Thoại 10089281
Võ Ngọc Khánh 10257111
Đỗ Anh Tài 10260691
Nội Dung Thuyết Trình

I. Tìm hiểu về đạo đức cách mạng.

II. Những nội dung cơ bản của đạo đức cách
Mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh

III. Thực trạng hiện nay về học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
I. Tìm hiểu về đạo đức cách mạng.

1./Quan niệm về đạo đức.
Đạo đức là gì


Hệ thống các Giúp con người tự giác
quy tắc chuẩn
điều chỉnh những hành
mực xã hội.
vi cho phù hợp.

Đạo Đức
Phù hợp với văn hóa
văn minh của cộng
đồng, của xã hội
2./ Thế nào là đạo đức cách mạng.
Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ
làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều
một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của
nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bác Hồ thăm một cụ già
"Một Đảng chân chính cách
mạng phải có đạo đức. Đạo
đức tạo nên uy tín, sức mạnh
của Đảng, giúp Đảng đủ tư
cách lãnh đạo, hướng dẫn
quần chúng nhân dân."
II. Những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng trong
tư tưởng Hồ Chí Minh.
“Muốn giải phóng cho dân
Hồ Chí Minh quan niệmộc,nhđức là nền tảng
t đạ giả phóng có
“Cũng o ư isông thì cho loài
và là sức mạnh của ngườlà mộtmạng,việc to
nguồờimới có nước,
ngư n i cách công
tát, mà tự mình không có
Người cách mạng phải có đkhông cócách ồnạngsông nền tảng
ạo đức ngu m thì làm
n.ạo đứ v không m ng
cạcđnhiệmc,ụ có gốc, ạcăn
Cây phải cách có
thì mới hoàn thành đượ bản, tự mình đã hủ hóa,
vẻ vang vì sự nghiệp độc lậxấdân có c ốc thìủ nghĩaviệc ội
không tộ g và ch cây
p u xa thì còn làm nổi xã h
héo. Người cách mạng
phải có đạo đgìc, không
ứ ?”
có đạo đức thì dù tài
giỏi mấy cũng không
lãnh đạo được nhân
dân”.
Đạo đức là cái gốc của cách mạng
- Là nền tảng của người cách mạng
-Là sức mạnh, là tiêu chuẩn hàng đầu của cách mạng

Đạo đức là nhân tố tạo nên sự hấp dẫn của Chủ nghĩa xã
hội
-Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội trước hết là ở
những giá trị đạo đức cao đẹp, nhân văn
- Cán bộ, đảng viên của đảng phải có đạo đức

Người nói: “cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục
thì không phải cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ
yêu mến.Quần chúng chỉ quý mến những người có tư
cách ,đạo đức”.
Trung với nước, hiếu với dân:
Nội dung chủ yếu của trung với nước là:

- Đặt lợi ích của đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết.
- Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu của cách mạng.
- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Nội dung của hiếu với dân là:

- Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân.
-Tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức
vận động nhân dân cùng thực hiện
tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
-Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân
Với tư tưởng trung với nước, hiếu với dân, Bác Hồ căn
dặn cán bộ, đảng viên phải suốt đời hy sinh phấn đấu
vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân
dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng
vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Bác nói “điều chủ chốt nhất” của đạo đức cách mạng
là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách
mạng”, là “tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân
dân”, là trung với nước, hiếu với dân, hơn nữa là “tận
trung, tận hiếu” thì mới xứng đáng “vừa là người lãnh
đạo vừa là đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phái đoàn Mặt trận dân
tộc giải phóng Miền Nam ra thăm Miền Bắc
Kiệm
Cần
Chính
Liêm
Liêm là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của
Cần là lao động cvà củasiêng năng, lao động
công ần cù, dân; không
xâm ph sáng ệm sức lao động, tiết kiệm vớ
Kiệm là tiết ki đồng
có kế hoạch,ạm mộto năng xu,ấhạt thóc của nhài
tạ su t cao; lao động
thì gidân”.t Phải trongủa của không tham lam
ờ, tiế kiệm tiền c sạch,
nước, của nhânn tự lực cánh sinh, không lười
tinh thầ
đng,vkhông ỷ dân,khôngtiếng, ẫm. ủa bản ng là nghĩatâng
ịa ị, tiền của, danhđất nướsung sướng. Không vụ
của
nhân c, c thân
biế lại, dựa d Lao độ
bthiêng liêng, kiệnguừột sống, ngulà ham
ốc mình. ết làcó m n thứ ỏ đếnồn
mình. Ti Chỉ m t cái nh ham

cái to; “Không xa slàm, ham tiến bộ. Hành vi ừa bói,”
học, ham ỉ,phúc của con người.
không hoang phí, không b trái
hạnh
với chữ liêm là:... cậy quyền thế mà đục
khoét, ăn của dân, hoặc trộm của công làm
của riêng. Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng
của mình là trộm vị. Cụ Khổng nói: người
mà không liêm, không bằng súc vật. Cụ Mạnh nói: ai
cũng tham lợi thỡ nước sẽ nguy.
“ Một dân tộc, một Đảng và mỗi
Chí công vô ời,, ngày hômt quaviệvĩ gì
con ngư tư là làm bấ cứ là c
cũng đừngsnghĩ ấp n ẫn lớn, ước, chỉ
đại, có ức h đế d mình tr không
nhấtế ịnh hôm nay vẫn được mọi
bi đ lợi ảng, nhân và chủ nghĩa cá nhân.
Hồ Chí Minh cũng phân biệtivì Đích ếnvì Tổ quốợi,vì ếu
t yêu m cá và ca ng c, n
ngườ dân, vì ợ ích c
Chí công vô tlòng tính tốt lcóitronggủa cách ều:
nhân
ư là dạ không thể sáng5nữa,
ồm đi
mạng. Thực hành chí công vô tư là quét
nhân, nghĩa,utrí, dũng, liêm. Bồi dưỡng
sạch chủvào chủ nghĩa cá nhân”.
nế sa nghĩa cá nhân, nâng cao
phẩm chất đạo đứạoần,ckiệm, mạng. “phảichí trướcvô tư là
đ c c đứ cách liêm, chính, lo công
để vững vàng qua mtọi thửạ, vui sau thiên hạ (tiên quyến
hiên h thách : “Giàu sang không
rũ, nghèohiên hạ chi ưuể chuyển ậu thiên hạ
t khó không th nhi ưu, h lay, uy vũ
chi lạc nhi lạc). ất phnghĩa cá nhân
không thể khu Chủ ục”.
chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì
mình”. Nó là giặc nội xâm, còn
nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.
Hồ Chí Minh căn dặn:
“Phải luôn luôn làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như
hoa mùa xuân, từ đó nhân rộng gương tốt, việc tốt ra thành nhiều
vườn hoa khác đẹp hơn, tốt hơn, toàn diện hơn.”

- Tình yêu thương con người còn là tình yêu
bạn bè, đồng chí, có thái độ tôn trọng con người, điều này
có ý nghĩa đối với người lãnh đạo.

- Yêu thương con người- nhân dân lao động của Hồ Chí Minh
là sự gắn kết và thống nhất biện chứng giữa tình cảm,
lý trí và hành động,dựa trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn,
nhân đạo cộng sản và giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Trong đó, Người đặc biệt coi trọng “hành động cách mạng”,
bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp tới việc giải quyết những đòi
hỏi chính đáng của con người.
Có tinh thần quốc tế trong sáng:
Đó là tinh thần quốc tế vô
sản, bốn phương vô
sản đều là anh em. Đó là tinh
thần đoàn kết với các dân tộc bị áp
bức, với nhân dân lao động các
nước. Đó là tinh thần đoàn kết
của nhân dân Việt Nam với tất cả
những người tiến bộ trên thế giới vì
hoà bình, công lý và tiến bộ xã
hội. Sự đoàn kết là nhằm vào
mục tiêu lớn của thời đại hoà
bình, độc lập dân tộc, dân chủ
và tiến bộ xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mao Trạch
ĐôngChủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài
Tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Nói đi đôi với làm, phải
nêu gương về đạo đức.
Xây đi đôi với chống
Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Nói đi đôi với làm

Người đã chỉ ra những biểu hiện của thói đạo
đức giả ở một số cán bộ:
“ Vác mặt làm quan cách mạng ” nói mà không làm.
Sau này người đã nhiều lần bàn đến việc tẩy sạch căn bệnh
quan liêu , coi thường quần chúng của một số cán bộ , Đảng
viên
“Miệng thì nói dân chủ , nhưng làm việc thì họ theo lối
“quan” chủ.
Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái
ngược với đạo đức với lợi ích của quần chúng, trái ngược với
phương châm và chính sách của Đảng và chính phủ”,làm tổn
hại uy tính của Đảng và chính phủ trước nhân dân.
Phải nêu gương về Đạo Đức

- Nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi
công việc từ nhỏ đến lớn, trong cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm.

- Nêu gương về đạo đức phải được thể hiện trên ba
mối quan hệ: đối với mình, đối với mọi người và đối với
công việc.


Video
Xây đi đôi với chống

Xây đi đôi với chống trên cơ sở tự giáo dục, đồng thời
phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. Điều này
thuộc quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Bởi vì chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của quần
chúng nhân dân tự xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Trong quá trình xây dựng Đảng,Người nhấn mạnh:

"Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng
hỏng
Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ
những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh
ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó.
Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính"
Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

Đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng và đem
lại hạnh phúc, tự do cho con người, đó là đạo đức
của những con người được giải phóng.

Vì vậy, tu dưỡng đạo đức phải gắn liền với
hoạt động thực tiễn, trên tinh thần tự giác, tự nguyện,
dựa vào lương tâm và trách nhiệm của mỗi người.

Chỉ có như vậy thì việc tu dưỡng mới có kết
quả trong mọi môi trường, mọi mối quan hệ, mọi địa
bàn, mọi hoàn cảnh.
III. Thực trạng hiện nay về học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trong bối cảnh hội nhập và mở cửa hiện nay, cùng
với những thành tựu của công cuộc đổi mới, của công
tác đoàn và phong trào sinh viên học sinh trong nh ững
năm qua, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên, sinh
viên học sinh có chuyển biến tích cực.

Sinh viên quan tâm và có trách nhiệm hơn với sự
phát triển của quê hương, đất nước, tích cực tham gia
các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức. Ý thức lập thân, lập
nghiệp của thanh niên cao hơn trước.
Những lời dạy bảo của Bác Hồ dành cho thanh niên,
sinh viên học sinh là một kho tàng về tư duy chính tr ị,
mà quan điểm lý luận luôn được phát triển phù hợp với
thực tế khách quan mà cho đến ngày nay vẫn còn
nguyên giá trị, có tác dụng định hướng cho thế hệ trẻ.
Thanh niên xây nhà tình nghĩa
Những lời dạy bảo của Bác Hồ dành cho thanh niên :

Một là: Trung với nước, hiếu với dân suốt đời đấu tranh cho
sự nghiệp giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp,giải phóng con người


Hai là học: Cần, kiệm, liêm,chính, chí công vô tư đời riêng trong sáng ,
nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thườngBa là học : Đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân,kính trọng
nhân dân hết lòng và hết lòng,hết sức phục vụ nhân dân;
luôn nhân ái,vị tha,khoan dung và nhân hậu với con ngườiBốn là học: Tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn,quyết tâm
vượt qua mọi thử thách,gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.
Đối với cán bộ Đảng viên


Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.Ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng.


Trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm chống mọi
kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến
đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu.


Hoà mình với quần chúng thành một khối, tin
quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.


Video
Kết luận
Đạo đức cách mạng đối với tuổi trẻ, với thanh niên càng
trở nên quan trọng để nuôi dưỡng hoài bão, chí khí l ớn, ngh ị
lực đấu tranh cho chân lý, đạo lý, tình th ương, lẽ ph ải.
Trung thực - Khiêm tốn – Đoàn kết - Vị tha- Nhân ái -
hoan dung, đó là những đức tính và giá trị đạo đức ở m ỗi con
người.
Bác căn dặn thanh niên: tuổi trẻ phải có chí tiến th ủ,
hoài bão lo việc lớn, vì nước vì dân trẻ phải biết tránh xa danh
vọng, quyền lực vì những cái đó dễ làm hư hỏng con người.
Vì vậy, thanh niên Việt Nam - những người chủ nhân
tương lai của đất nước, phải không ngừng học tập, trau dồi
kiến thức, đồng thời tu bổ đạo đức, trở thành những công dân
tốt dựng xây đất nước thực hiện tốt lời căn dặn của chủ tich
Hồ Chí Minh vĩ đại.
Theo Hồ Chí Minh, trong tình hình thực tế,yếu tố nào
của chủ nghĩa xã hội có sức hấp dẫn đặc biệt ?
“Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa
Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa
Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bước chân Bác đặt chốn này
…” Đây là bài hát nào?
Câu “ Hồ Chí Minh là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng.”
Ai đã nói câu trên?
Theo bạn, làm sao để Xây dựng
Đảng ta thật sự trong sạch, vững
mạnh, "là đạo đức, là văn minh"
trong giai đoạn hiện nay.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản