BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BiỂN

Chia sẻ: nguyentainang1610

BÀI THUYẾT TRÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BiỂN: Bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp “ giới thiệu những vấn đề chung, có tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường biển cùng những công ước quốc tế quan trong liên quan đến vấn đề này; đề cập đến những tình ô nhiễm môi trường biển Việt Nam hiên nay, việc tổ chức phòng......

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BiỂN

BÀI THUYẾT TRÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
BiỂN
Nhoùm thöïc hieän:

• ̀
Trân Ghi
• ̀
Thiêu Văn Quang
• ̃ ̀
Nguyên Tai Năng
• Nguyễn Ngọc
Trường
• Phạm Minh
Quyền
• Trần Quang Thái
MUÏC LUÏC

1. Ñaëc ñieåm, vai troø
2. Tình hình söû duïng
3. OÂ nhieãm moâi
tröôøng bieån
4. Bieän phaùp khaéc
phuïc
Phaàn
1:
KHAÙI NIEÄM VAØ ÑAËC ÑIEÅM
CHUNG
Bieån vaø ñaïi Döông chieám 71%dieän
tích treân haønh tinh vôùi ñoä saâu
trung bình laø 3710 m, toång khoái
nöùôc laø 1,37tæ km3.Goàm 4 Ñaïi
Döông lôùn vaø haøng chuïc nghìn
ñaûo ,quaàn ñaûo lôùn nhoû.. Bieån
Vieät Nam chuùng ta vôùi chieàu daøi
khoaûng 3260 km, gaàn 3000 ñaûo
lôùn nhoû,naèm raûi raùc , vuøng bieån
VAI TROØ

1. Laø nguoàn gen
,nguoàn thöïc phaåm
quyù giaù cho con
ngöôøi.Nhieàu loaøi
ñöôïc coi laø hoaù
thaïch soáng:oác anh
vuõ, thuù moûdu
2. Laø ñieåm vòt..
lòch, nghæ maùt lí
töôûng cho du
khaùch quoác teá
3.Laø con
ñöôøng löu
thoâng haøng
hoaù treân
bieån
4. Laø nguoàn
cung caáp
nguyeân lieäu
cho ngaønh
cheá bieán
thuyû saûn
5. Bieån cung
caáp nhieân
lieäu, khí ñoát
cho nhieàu
ngaønh coâng
6. Laø kho
nghieäp
muoái, khoång
loà, vôùi noàng
ñoä muoái bieån
khaù cao 35 %
7. Vuøng gaàn
bôø laø nôi
nuoâi troàng
thuyû saûn
8. Laø kho caùt
lôùn vôùi chaát
löôïng cao
,cung caáp vaät
lieäu cho
nhieàu ngaønh:
xaây döïng,
coâng nghieäp
saûn xuaát
Phaàn
2:


Tình hình söû
duïng
TÌNH HÌNH SÖÛ
DUÏNG
Vôùi dieän tích gaáp nhieàu laàn so vôùi
ñaát lieàn, cuøng vôùi nguoàn lôïi maø
bieån ñem laïi, bieån ngaøy caøng ñöôïc
taän duïng trieät ñeå , nhaèm phuïc vuï
lôïi íchtích nuoâi ngöôøi .
Dieän cuûa con troàng thuyû haûi saûn
ñöôïc môû roäng
Caùc hoaït ñoäng kinh teá : caûng bieån
haøng haûi, du lòch, giaûi trí… ngaøy
caøng ña daïng.
TÌNH HÌNH SÖÛ
DUÏNG
Löôïng taøu lôùn ñi bieån ngaøy
caøng taêng cöôøng ñaùp öùng nhu
caàu veà thöïc phaåm ngaøy caøng
cao.Caù bieån cung caáp 24%
löôïng ñaïm caàn thieát cho con
Caùc thaønh töïu khoa hoïc
ngöôøi.
ñöôïc aùp duïng vaøo vieäc khai
thaùc vaø xöû lyù caùc nguoàn
lôïi töø bieån.
PHAÀN 
3: O NHIEÃM MOÂI 
TRÖÔØNG BIEÅN VAØ 
HAÄU QUAÛ KHAI THAÙC 
TAØI NGUYEÂN MOÂI 
TRÖÔØNG BIEÅN KHOÂNG 
KEÁ HOAÏCH
I. NGUYEÂN NHAÂN
GAÂY
OÂ NHIEÃM
1/ Traøn daàu treân bieån:
• Bieån laø moät
trong nhöõng ñòa
ñieåm thaêm doø
vaø khai thaùc
daàu khí nhoän
nhòp nhaát.. Caùc
hoaït ñoäng
thoâng thöôøng
keøm theo vieäc
khai thaùc vaø
vaän chuyeån
daàu gaây ra tình
Hình ảnh biển bị ô nhiễm
Caùc vuï roø ræ vaø traøn daàu
ñaõ ñöôïc cuïc moâi tröôøng
thoáng keâ baèng döõ lieäu keå
töø naêm 1989. Vuï nghieâm
troïng nhaát xaûy ra vaøo ñaàu
thaùng 4 naêm 1994: laøm traøn ra
1700 taán daàu gasoil aûnh
höôûng ñeán vuøng caûng vaø
30000 ha ruoäng luùa, traïi caù vaø
traïi vòt.
• Caùc vuï traøn daàu xaûy ra vì
nhieàu nguyeân nhaân:
• + Gia taêng maät ñoä ñi laïi, thieáu
söï kieåm soaùt giao thoâng vaø
caùc bieän phaùp an toaøn khoâng
phuø hôïp treân moät soá taøu
chôû daàu.
• + Do veä sinh taøu chôû daàu
baèng nöôùc bieån .
• + Do quaù trình khai thaùc vaø
cheá bieán daàu taïi caùc daøn
2/ KIM LOAÏI NAËNG TRONG
NÖÔÙC
• Hieän nay,
caùc ngaønh
coâng
nghieäp
ñeàu ño å
tröïc tieáp
chaát thaûi
chöa ñöôïc
xöû lí, kim
loaïi naëng
3/ ÑOÅ VAØ XAÛ CHAÁT
THAÛI
XUOÁNG SOÂNG
• Chaát thaûi khoâng ñöôïc xöû lí
ñang ñöôïc ñoå xuoáng soâng cuûa
Vieät Nam. Kim loaïi vaø nhieàu
thuoác tröø saâu (DDT) tích luyõ
sinh hoïc trong caù vaø caùc doäng
vaät khaùc. Tình traïng naøy coù
haïi cho söùc khoeû caùc ñoäng
vaät bieån vaø coù theå gaây töû
vong. Con ngöôøi söû duïng chuùng
laøm thöùc aên seõ chòu aûnh
höôûng cuûa söï tích luyõ sinh hoïc
• Nöôùc coáng
raõnh khoâng
ñöôïc xöû lí vaø
caùc chaát oâ
nhieãm töø coâng
nghieäp vaø
noâng nghieäp
ñang ñoå vaøo
soâng cuûa Vieät
Nam . Caùc con
soâng naøy ñoå ra
bieån, laø oâ
nhieãm moâi
4/ NÖÔÙC THAÛI ÑOÂ THÒ


• + Nöôùc
thaûi ñoâ
thò thaûi
xuoáng
coáng
hoaëc
raõnh loä
thieân t ao,
• ô nhiễm môi trường biển ở Đà Nẵng:
• ô nhiễm môi trường biển ở khu du lịch Cổ Thạch(Bình 
Thạnh):
Ô NHIỄM NƯỚC Ở KÊNH THỊ NGHÈ
RÁC SINH HOẠT CỦA NGƯỜI DÂN
Ô NHIỄM BIỂN
• + Caùc beå
phoát coù
chaát löôïng
keùm,
khoâng ñöôïc
tu söûa
thöôøng
xuyeân x
nöôùc thaûi
chöa ñöôïc
xöû lí thaûi
•+ Heä thoáng thoaùt
nöôùc khi coù baõo
khoâng ñuû vaø khoâng
phuø hôïp p nöôùc traøn
trong caùc côn baõo
cuøng nöôùc coáng vaø
raùc röôûi lan roäng ñe
doaï söùc khoeû cuûa
4/ TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC
NGAØNH
THUYÛ SAÛN:
• + Nuoâi troàng thuyû saûn laø moät 
höôùng phaùt trieån maïnh mang tính 
ñoät pha cuûa ngaønh thuyû saûn vì vaäy 
raát nhieàu dieän tích röøng ngaäp maën, 
ñaát troàng luùa ñaõ vaø ñang chuyeån 
ñoåi sang ñaàm nuoâi toâm, cuøng vôùi 
caùc chaát thaûi töø ao nuoâi ñaõ trôû 
thaønh nguy cô gaây oâ nhieãm höõu cô 
nghieâm troïng cho caùc vuøng ven 
bieån.
• + Nước ta, chất thải từ nuôi tôm là vấn 
đề lớn cần được quan tâm. Việc xả nước 
thải chưa qua xử lý còn tuỳ tiện, đa số 
được thải trực tiếp ra bên ngoài. Nếu ở 
quy mô nhỏ thì trong một vài năm đầu có 
thể chưa gây ra ảnh hưởng đáng kể. 
Nhưng nếu diện tích nuôi lớn, tập trung 
và việc phát thải diễn ra trong thời gian 
dài thì sẽ gây ô nhiễm môi trường biển 
ven bờ, gây phú dưỡng, ảnh hưởng đến 
quá trình sinh trưởng và phát triển của 
nguồn lợi hải sản tự nhiên
5/ Coâng nghieäp phaù dôõ
taøu:
• + Cô sôû haï taàng cuûa caùc doanh
nghieäp phaù dôõ taøu cuõ thoâ sô
laïc haäu, khoâng quan taâm ñeán
ñaàu tö coâng ngheä xöû lí, khaéc
phuïc haäu quaû oâ nhieãm moâi
tröôøng.(phaù dôõ moät con taøu
ñem laïi 90 – 95% nguoàn theùp
nhöng “ñeû” ra caû moät nuùi chaát
ñoäc coù haïi chieám 15 _ 20% troïng
löôïng taøu goàm: nöôùc baån ôû
ñaùy taøu, daàu vaø nghieân lieäu
• + Caùc taøu ñoùng töø naêm 70 khi
phaù dôõ seõ coù nhieàu chaát ñoäc
haïi : PBC, thuyû ngaân, thaïch tín,
kim loaïi naëng,…
6/ Nguyeân nhaân khaùc
• Quaù trình ñoâ thò hoaù ñaõ taùc
ñoäng ñeán vuøng ven bôø vaø
vuøng bieån. Caùc hoaït ñoäng khai
thaùc nuoâi troàng thuyû saûn, caùc
hoaït ñoäng qua laïi cuûa caùc loaïi
taøu ra vaøo caûng cuõng taùc ñoäng
maïnh meõ tôùi moâi tröôøng bieån.
Hoaït ñoäng cuûa caùc doanh
nghieäp coâng nghieäp cuõng taïo
neân nhöõng baát caäp cho moâi
tröôøng ven bieån. Du lòch phaùt
trieån soá du khaùch ngaøy caøng
• Biển bị nhiễm bẩn do các luồng tàu 
đi và tại các cảng, nên ô nhiễm 
Hydrocacbon là khá cao. 
•Ô nhiễm không khí có tác động mạnh
mẽ đến môi trường biển. Nồng độ CO2
trong không khí cao làm cho lượng CO2
hoà tan trong nước biển tăng. Nhiều bụi
và kim loại nặng được không khí mang
ra biển. Hiệu ứng nhà kính kéo theo sự
dâng cao mực nước biển và thay đổi môi
trường sinh thái biển
• ­ Phá huỷ nơi 
cư trú: Phá 
rừng ngập 
mặn bừa bãi 
để nuôi tôm 
với tốc độ 
2,3% năm, 
phá huỷ các 
rạn san hô, 
các thảm cỏ 
biển, các vùng 
triều lầy...
• ­ Khai thác quá mức và không hợp lý:
• Việc buôn bán các hàng mỹ nghệ từ 
hải sản, phát triển ở các trung tâm du 
lịch là nguyên nhân dẫn đến làm cạn 
kiệt một số loài san hô cảnh, trai ốc, 
tôm hùm và đồi mồi. Việc buôn bán 
cá cảnh biển phát triển mạnh kéo 
theo việc đánh bắt quá mức cá trên 
các rạn san hô
 Đánh cá huỷ diệt:
• Và cá Heo phải chết “tập thể”trên bãi biển:
•Ngoaøi caùc nguoàn oâ nhieãm
nhaân taïo, bieån coøn bò oâ
nhieãm bôûi caùc quaù trình töï
nhieân nhö nuùi löûa phun,
baõo luït, söï coá roø ræ daàu
töï nhieân,…
II. HAÄU
QUAÛ
• OÂ nhieãm moâi tröôøng bieån ñaõ
vaø ñang laø vaán ñeà böùc xuùc
• Theâm vaøo ñoù, caùc thieân tai nhö
baõo luõ, xaâm nhaäp maën coù taùc
ñoäng lôùn ñeán moâi tröôøng bieån
vaø ñôùi bôø. Caùc hoaït ñoäng cuûa
thieân tai coù theå traàm xuùc, noù
ñaõ daãn tôùi nhöõng haäu quaû cho
moâi tröôøng bieån vaø ñôùi bôø
• -Gia taêng noàng ñoä cuûa caùc
chaát oâ nhieãm trong nöôùc
bieån nhö daàu, kim loaïi naëng,
caùc hoaù chaát ñoäc haïi

• -Gia taêng noàng ñoä caùc chaát
oâ nhieãm tích tu ïtrong traàm
tích bieån vuøng ven bôø
• Suy thoaùi heä sinh thaùi bieån nhö heä
sinh thaùi san hoâ, heä sinh thaùi röøng
•-Caïn maën, coû bieån,… gioáng vaø
ngaäp kieät nguoàn toâm
caùc ñaøn caù gaàn bôø.
• Kết quả làm cho nhiều loài sv biển bị tuyệt 
chủng hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng:

Loài Rồng biển có nguy cơ bị tuyệt chủng:
Suy giaûm tröõ löôïng caùc loaøi
sinh vaät tính ña daïng sinh vaät
bieån.
•Xuaát hieän caùc hieän töôïng
thuyû trieàu ñoû, tích tuï chaát
oâ nhieãm trong thöïc phaåm
laáy töø bieån .
Hiện tượng triều đỏ
• Xói lở đất ven biển:  Nam Định hiện có 
hơn 25 km đê bao đang bị đe dọa do xói 
lở. Các đụn cát ở phá Tam Giang và 
Quảng Nam, Quảng Bình cũng đang 
mất đi, làm thay đổi địa mạo của vùng 
ven biển. 
Phaàn
4:
BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI
TRÖÔØNG BIEÅN
1. Söû duïng hôïp lyù nguoàn taøi
nguyeân sinh hoïc vaø baûo veä
caùc heä sinh thaùi ven bôø.
-Caàn xaùc ñònh ñöôïc möùc ñoä khai
thaùc phuø hôïp, traùnh khai thaùc quaù
möùc laøm caïn kieät nguoàn taøi
nguyeân.
- Löïa choïn hình thöùc khai thaùc phuø
-Thieát laäp caùc vuøng baûo veä taøi
nguyeân sinh vaät bieån ñoù laø
nhöõng vuøng sinh soáng taäp trung
sinh saûn cuûa caùc loaøi sinh vaät
bieån.
- Xaùc ñònh möùc ñoä khai thaùc,
- Baûo veä caùc heä sinh thaùi ven
choïn vuøng khai thaùc, hình thöùc,
bôø thuaät khai thaùc soáng, sinh
kyõ ñaây laø nôi sinh phuø hôïp.
saûn, cung caáp thöùc aên cuûa sinh
vaät bieån.
2. Choáng boài laáp bieån do
khai thaùc taøi nguyeân
khoaùng saûn.
Caàn baûo veä röøng ven bieån vaø
tích cöïc troàng caây ñeå haïn cheá
quaù trình röûa troâi lôùp ñaát ra
bieån nhaát laø nhöõng baõi thaûi
cuûa caùc moû khai thaùc khoaùng
saûn.
BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI
TRÖÔØNG BIEÅN
3. Choáng oâ nhieãm moâi
tröôøng bieån
-Haïn cheá vaø khaéc phuïc nhöõng haäu
quaû do traøn daàu: Ñaém taøu, veát
daàu loang do traøn töø caùc taøu chôû
daàu, roø ræ oáng daãn daàu.
- Haïn cheá tôùi möùc thaáp nhaát caùc
hoaït ñoäng gaây oâ nhieãm do xaây
döïng caùc khu coâng nghieäp, ñoâ thò
beán caûng, raùc thaûi sinh hoaït, coâng
3. Choáng oâ nhieãm moâi
tröôøng bieån
-Caàn heát söùc thaän troïng khi söû
duïng ñaát ven bieån vaøo saûn
xuaát noâng nghieäp cuõng nhö haïn
cheá caùc raùc thaûi töø noâng
nghieäp nhö thuoác tröø saâu,
thuoác dieät coû.
- Khoâng neân phaù caùc röøng
ngaäp maën ñeå laáy ñaát troàng
caây noâng nghieäp
BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI
TRÖÔØNG BIEÅN
3. Choáng oâ nhieãm moâi
-tröôøng bieån taïo caùc vuøng ñaát
Tieán haønh caûi
bò hoang hoaù ven bôø nhö ñaøo keânh
daãn nöôùc bieån vaøo, troàng laïi röøng
ngaäp maën.
- Naâng cao yù thöùc cuûa coäng ñoàng
trong vieäc baûo veä moâi tröôøng bieån
4. Xaây döïng heä thoáng chính
saùch, phaùp luaät vaø giaùo duïc veà
baûo veä moâi tröôøng bieån.
-Thöïc hieän nghieâm ngaët caùc ñieàu
khoaûn cuûa luaät moâi tröôøng,
nghieâm caám vieäc khai thaùc caùc
loaøi ñang bò ñe doïa.
- Coù keá hoaïch ñaùnh baét phuø hôïp
4. Xaây döïng heä thoáng chính saùch,
phaùp luaät vaø giaùo duïc veà baûo
veä moâi tröôøng bieån.


-Giaùo duïc vaø phoå bieán kieán thöùc
veà söû duïng hôïp lyù veà söû duïng moâi
tröôøng bieån.
- Toå chöùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng,
môû caùc lôùp taäp huaán ñeán caùc
taàng lôùp nhaân daân.
̀ ̣ ̉
Tai liêu tham khao:

• http://www.google.com.vn

• http://www.thiennhien.net

• http://www.ebook.edu.vn

• http://www.baigiang.bachkim.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản