Bài tiểu luận kinh tế vi mô "Tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận"

Chia sẻ: spring_0990

Slide về đề tài "Phân tích và lấy vị dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định" của môn học kinh tế vi mô.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tiểu luận kinh tế vi mô "Tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận"

Bàit ảol ận  nh ếvimô
 h  u ki t   
• Gi   ê hướngdẫn: ạm  i U y n
áovin    Ph M nh  ê
• Nhó SV hựchin: m5­
m  t   ệ nhó K44B
• Tê t
n hành  ê
vin:
1. Ng ễ Th 
uy n  ị Thúy ( m r ng
nhó tưở )
2. M ait ị Thư
 h  (hư  )
t kí
3. Tạ h r
t ị tang
4. Ng ễ Th 
uy n  ị Vân
5. Phạm  ọ  
Ng cThanh
6. Tr n  ị Thắm
ầ Th 
7. Ng ễ M ạnh  ệ
uy n  Vit
8. Ng ễ Th 
uy n  ị Tâm
9. Ng   ị Xuân
ôTh 
• Đềt :
 ài
–Phân íh  lyv  ụ  nh  ọ vềs  ựa 
tc và ấ   ị d mi h a   ự l
c ọ đầu   ố  u   ố hi u  a hi
h n  vàot iư để t it ể hó c  
phívớimộ   ứcs n ượngnhấtđịnh 
    tm  ả l    
ho ct iđ hó s n ượngvớimộ   ức
ặ  ố a  a ả l     tm  
c    ốđịnh.
hiphíc  
ĐƯỜNG  NG  ƯỢNG
ĐỒ L
• Là  ng ồ t p  ợp ấtc  ácđểm  ểu h ác
đườ g m ậ h t  ả c  i bi t ị c  
c h  ế   ợp ácđầu    ố và aođộ khácnhau 
ác k th c   vàov n  l   ng   
để ạo a ùngmộ   ứcs n ượngging 
t r c   tm  ả l   ố nhau.
• Đườngđồ  ượngl đườngdố   ố   ềphí
  ngl  à    cxu ngv   a 
phảic độdố  
 ó    câm.
Tỷ ệt t ếkỹ huậtc n  ê M RTS
l hay h   t  ậ bin 

• Tỷ ệt  hếkỹ huậtc n  ê g ữa  và  l g á r 
l hayt   t  ậ bin i K  L à i tị
t ệ   ic a    ố  ủa  ngđồ  ượng
uy tđố ủ độd cc đườ   ngl .
• Gi tị M RTS hobits  ượngK ần hitphảit ng
á r  c   ế  ốl   c t ế    ă  
t m   ản  ấtr mứcs n ượngQ0   a i m i
hê để s xu  a   ả l   khit gả đ  
mộ   n  ị L.
tđơ v 
• M RTS=
ĐỒ  Ị  
TH ĐƯỜNG  NG  ƯỢNG
ĐỒ L

(K)
4 A
Q3=16
Q2=8
B
1 Q1=4

0 1 4 (L)
ĐƯỜNG  NG 
ĐỒ PHÍ
• Là  ngg m ập  ợp ấtc  ácđểm h ử  ụng
đườ  ồ t h t  ả c  i t ị s d  
c   ộ   ứcc       c   ứcđầu     
ùngm tm  hiphíđể mua ácm   vàokhác
nhau,i c a  u    c  ế t     ngđổi
g á ủ đầ vàovà ácy u ốkháckhô   .
• Đườngđồ    à  ngdố   ố   ềphí phảivà 
  ngphíl đườ   cxu ngv   a   
c    ố  
óđộd câm.
• Độdố  ủa  ngđồ    à:­w/ )
  cc đườ   ngphíl  ( r.
ĐỒ  Ị  
TH ĐƯỜNG  NG 
ĐỒ PHÍ
K • Độdố   ngđồ    
  cđườ   ngphí
l  ( r
à:­w/ )
C/r


C0
Slope=-w/r


0
C/w L
Cácyê c u ủa  ệ  ựa họ
  u ầ c vicl c n 
ácđầ vào
c   u  .
• Đi m ựa họ c   u  t iưu  ảinằm 
ể l c n ácđầ vào ố  ph  
tê đườngđồ l ng
r n    ng ượ .
• Doanh  ệ s   ụnghế  hiphí
nghip ử d   tc   .
• Doanh  ệ s ựa họ c   u   ố  u   
nghip ẽl c n ácđầ vàot iư để
t it ểu  a hiphíhoặct iđ hó s n ượng
ố  hi hó c      ố  a  a ả l  
t iđểm  ng  ngphítế xúcvớiđường
ạ  i đườ đồ    ip       
đồ l ng
ng ượ .
Đồt ị vềs  ựa họ c   u  t iưu   
 h   ự l c n ácđầ vào ố   để
t it ểu  c    ản  ấtmộ   ứcs n 
ố  hi hóa hiphís xu   tm  ả
l ng  ấtđịnh
ượ nh  
K

C3/r


C2/r


C1/r

K* E


Q0
0 L* C1/w C2/w C3/w L
Điu  ệ c n  đủ   ố hi u  a hi
ề kin ầ và  để t it ể hó c  
phí
.
• Tạiđểm ip   i a  ngđồ phívà 
 i tế xúcg ữ đườ   ng   
đườngđồ  ượng hìđộdố  ủa    ng
  ngl t     cc haiđườ  
bằng 
nhau.
• Điu  ệ c n  đủ:
ề kin ầ và 

MPl/w=MPk/r
Q0= f(L,K)
Đồt ị mi họ s  ựa họ mứcs n ượngt iđ với
 h  nh  a ự l c n   ả l  ố a   
mộ   ứcc     ấtđịnh.
tm  hiphính  

KC/r
A


E
K*
Q2
Q1

Q0


0 L
L* C/w
Điu  ệ c n  đủ   ố a  a ản 
ề kin ầ và  để t iđ hó s
ượ .
l ng

MPL/w= MPK/r

C=rK+wL
Vídụ ụ hể
  c t
• Xe   ộ   ệ s n  ấtbánh  ọ  hựchin  ạtđộ   nh  anh  ới
tm thiu ả xu   ng tt   ệ ho   ngki do v  
gá huêl   ng L)l w=18. 000đ/ đơn  ị l   ng nhân  ê
i t  aođộ (  à  000. 1  v aođộ ( vin 
bán  ,nhân  ê s n  ất  ườiq ản ý.;gá ủa  đơn  ị vố
hàng  vin ả xu ,ng  u l.) i c 1  v  n 
r 9. 000đ/ đơn  ị vố (huêmặtbằng  xưởng  ng ê
=  000. 1  v  n t     ,nhà  ,mua  uy n 
vậtlệ     c )  ệ bánh  cl ngđượchàm ản  ấtc a 
 iu,máymó … .Hiu  ướ  ượ     s xu  ủ
mi l Q=3KL.
nh à:
•   ớic    à 
V  hiphíl TC=540. 000đđạtđượcs n ượngl n  ất 
000.      ả l  ớ nh .
•   ớimứcs n ượngc   nh à 
V    ả l  ốđị l Q=1350  ệ bánh ẽl a họ đầu 
hiu  s ự c n 
vàonhư hếnàođể ố hi u  a hiphí
  t     t it ể hó c   .
   ự ựa họ đầu     
Cács l c n  vàokhácnhau
K 50 30 30

L 5 15 40

Q 750 1350 3600
Lònướngbánh
   
M áytộ bộ
 rn  t
Đồ hị:m i họa  ự ựa  ọn  ức  ản 
t   nh  s l ch m s
l ng ốiđa  ớim ức     
ượ t   v   chiphí
TC =540.
000.
000đ

K
60
B
50

D
A Q3=3600
30

20 Q2=1350
C
10 Q1=750

0
5 15 25 30 40 L
Sản ượngc   nh
l  ốđị
K 30 30 18

L 10 15 25

Q 900 1350 1350

TC 450. 000đ
000. 540. 000đ
000. 612. 000đ
000.
Tốit ểu 
 hi hóa    .
chiphí
KB
600

45


30 E
D
Q0=1350


C1 C2 C3

0 10 15 300 L
Cácg ảipháp.
 i  
• Thắtc ặtvicquản ý.
 h   ệ   l
• Đưa a ácnhận  nh úngđắn  ớitnh  nh 
rc   đị đ   v  ì hì
ki t h r ng   ừ ó ónhững i i
nh ết ị tườ ,để t đ c   gả  
pháp,đường ố   rển  hợp.
  liphátti phù 
• Đánh i đ tề l cc a  ản hân  c   i
g á úng im ự  ủ b t và ácđố 
t ủ ạnh r
h c tanh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản