Bài tiểu luận: "Thuê tài chính – Lý thuyết và thực tiễn"

Chia sẻ: Nguyen Khac Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:48

2
1.184
lượt xem
362
download

Bài tiểu luận: "Thuê tài chính – Lý thuyết và thực tiễn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực. Gia nhập WTO đồng nghĩa với việc Việt Nam đang đứng trước một vận hội lớn, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tiểu luận: "Thuê tài chính – Lý thuyết và thực tiễn"

 1. Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam H c vi n ngân hàng ~~~~~~ ***** ~~~~~~ BÀI TI U LU N Môn: Qu n tr tài chính doanh nghi p Đ tài Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n Gi ng viên hư ng d n: Bùi Th Lan Hương Nhóm nghiên c u: L p KTD - K10 Khoa: K toán - Ki m toán Hà N i – 2010
 2. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n Nhóm nghiên c u 1. Ph m Công Anh 2. Nguy n H ng Anh 3. Nguy n Th Vân Anh 4. Bùi Th Thu Hà 5. Nguy n Th Thanh Hi n 6. Nguy n Thu Huy n 7. Ph m Thu Hương 8. Tr nh Qu c Th ng 9. Nguy n Kh c Tuy n -2-
 3. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n M CL C L IM U................................................................................................ 6 PH N 1: LÝ THUY T .................................. Error! Bookmark not defined. 1.1. Khái ni m v thuê tài chính ( Finance Lease) . Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái ni m ............................ Error! Bookmark not defined. 1.1.2. i tư ng tham gia ............. Error! Bookmark not defined. 1.2. B n ch t c a cho thuê tài chính .............Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Cho thuê tài chính là m t ho t ng tín d ng ........... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Cho thuê tài chính là m t ho t ng tín d ng trung và dài h n................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3. Nh n bi t m t h p ng thuê tài chính ............. Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Theo y ban tiêu chu n k toán qu c t IASC ........... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Theo quy nh c a Vi t Nam..............Error! Bookmark not defined. 1.4. So sánh thuê tài chính và thuê v n hành ........... Error! Bookmark not defined. 1.5. Các hình th c thuê tài chính i n hình Error! Bookmark not defined. 1.5.1. Bán và tái thuê .................... Error! Bookmark not defined. 1.5.2. Thuê mua giáp lưng ............ Error! Bookmark not defined. 1.5.3. Thuê mua tr góp ( Lease- Purchase Arrangement) .......... 7 1.5.4. Thuê mua b c c u ( Leveraged Lease Contract) ............. 25 -3-
 4. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n 1.6. L i ích c a cho thuê tài chính ............................................................... 27 1.6.1. i v i n n kinh t ............................................................ 27 1.6.2. i v i bên cho thuê ......................................................... 28 1.6.4. i v i bên i thuê............................................................ 28 1.7. H n ch và nguyên nhân ........................................................................ 31 1.7.1. H n ch ............................................................................. 31 1.7.2. Nguyên nhân ..................................................................... 32 PH N 2: TÌNH HÌNH TH C TI N ........................................................ 33 2.1. Thuê tài chính các doanh nghi p Vi t Nam................................... 33 2.1.1. Th c tr ng......................................................................... 33 2.1.2. H n ch và nguyên nhân .................................................. 35 2.1.3. Gi i pháp .......................................................................... 37 2.2. Th c tr ng cho thuê tài chính các ngân hàng ................................ 40 2.2.1. Th c tr ng cho thuê tài chính t i các ngân hàng Vi t Nam ............................................................................................................... 40 2.2.2. Nguyên nhân c a th c tr ng thuê tài chính t i các ngân hàng thương m i ........................................................................................... 43 2.3. Gi i pháp cho tình hình thuê tài chính t i các ngân hàng thương m i .................................................................................................... 44 K T LU N .................................................................................................. 47 -4-
 5. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n TÀI LI U THAM KH O 1. Giáo trình Qu n tr tài chính doanh nghi p - Nhà xu t b n Tài chính 2. Website t p chí Ngân hàng http://www.sbv.gov.vn 3. Website t p chí k toán http://www.tapchiketoan.com 4. Website Di n àn kinh t http://www.vnecon.com/ 5. Website http://www.baodatviet.vn CHÚ THÍCH CÁC CH VI T T T TRONG TI U LU N CTTC : Cho thuê tài chính NHTM : Ngân hàng thương m i -5-
 6. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n NHNN : Ngân hàng nhà nư c L IM U Trong th i gian qua, n n kinh t Vi t Nam ã t ư c nh ng k t qu áng khích l trong nhi u lĩnh v c. Gia nh p WTO ng nghĩa v i vi c Vi t Nam ang ng trư c m t v n h i l n, song cũng ph i i m t v i không ít khó khăn và thách th c. Trong s phát tri n c a n n kinh t , vi c huy ng v n là m t v n h t s c quan tr ng. Có r t nhi u kênh huy ng, cũng như nhi u ho t ng tín d ng ư c áp d ng trên th trư ng. Trong ó, cho thuê tài chính là m t lĩnh v c hoàn toàn m i m , nhưng ây là m t phương th c tài tr v n thích h p, góp ph n a d ng hoá các lo i hình tín d ng, c bi t tín d ng trung, dài h n; góp ph n tháo g nh ng khó khăn v v n i v i các doanh nghi p, thúc y nhanh quá trình i m i máy móc, thi t b và công ngh , th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. V i m c tiêu ưa n nh ng lu n i m khách quan và phù h p nh t, nhóm nghiên c u ã ti n hành t p h p thông tin và phân b vào hai ph n l n, ó là lý thuy t và th c t . Do ki n th c và th i gian còn h n ch , ti u lu n s không tránh kh i nh ng sai sót. Nhóm nghiên c u r t mong nh n ư c nh ng ph n h i t -6-
 7. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n phía giáo viên và ngư i c, nh m xây d ng và c ng c thêm nh ng tư li u v v n ang nghiên c u. Xin chân thành c m ơn ! PH N 1: LÝ THUY T 1.1. Khái ni m v thuê tài chính ( Finance Lease) 1.1.1. Khái ni m Cho thuê tài chính là ho t ng tín d ng trung và dài h n thông qua vi c cho thuê máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và các ng s n khác trên cơ s h p ng cho thuê gi a bên cho thuê v i bên thuê. Bên cho thuê cam k t mua máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và các ng s n khác theo yêu c u c a bên thuê và n m gi quy n s h u i v i các tài s n cho thuê. Bên thuê s d ng tài s n thuê và thanh toán ti n thuê trong su t th i h n thuê ã ư c hai bên tho thu n. Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê ư c quy n l a ch n mua l i tài s n thuê ho c ti p t c thuê theo các i u ki n ã tho thu n trong h p ng cho thuê tài chính. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy nh t i h p ng cho thuê tài chính, ít nh t ph i tương ương v i giá tr c a tài s n ó t i th i i m ký h p ng (Trích ngh nh s 95/2008/N -CP s a i ngh nh s 16/2001/N -CP c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính) -7-
 8. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n 1.1.2. i tư ng tham gia Trong m t giao d ch thuê tài chính i n hình có m i quan h gi a ba bên: • Ngư i cho thuê • Ngư i thuê • Ngư i s n xu t ho c ngư i phân ph i máy móc thi t b . ư c th hi n qua sơ sau: H p ng thuê tài s n Ngư i cho thuê Ngư i thuê Quy n s d ng tài s n (Lessor) (Lessee) Tr ti n thuê tài s n Quy n Tr B o trì H p Tr s h u Giao ti n và ph ng ti n pháp tài b o tùng mua mua lý i s n trì và thay tài tài v i tài ph th s n s n s n tùng Nhà cung c p (Manufacturer or supplier) -8-
 9. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n 1.2. B n ch t c a cho thuê tài chính 1.2.1. Cho thuê tài chính là m t ho t ng tín d ng Tín d ng là m t giao d ch v tài s n (ti n ho c hàng hóa) gi a bên cho vay (ngân hàng và các nh ch tài chính khác) và bên i vay (cá nhân, doanh nghi p và các ch th khác), trong ó bên cho vay chuy n ti p tài s n cho bên i vay s d ng trong m t th i h n nh t nh theo th a thu n, bên i vay có trách nhi m hoàn tr vô i u ki n v n g c và lãi cho bên i vay khi n h n thanh toán. Trong m t giao d ch cho thuê tài chính, bên cho thuê chuy n giao tài s n th c (nhà , văn phòng làm vi c, máy móc thi t b ) cho bên thuê s d ng. Trong quá trình s d ng tài s n, bên thuê ph i thanh toán ti n thuê nh kỳ cho n khi h t h n h p ng, kho n ti n thuê này cũng bao g m hai ph n: ph n v n g c và lãi. c bi t, i v i các h p ng cho thuê thanh toán m t ph n sau khi ch m d t h p ng thuê, ti n lãi ư c thanh toán y trong th i gian s d ng v n, nhưng v n g c chưa hoàn tr y . Trư ng h p này có ba cách gi i quy t và ư c th c hi n trong h p ng. Ngư i thuê ng ý mua tài s n: ph n v n g c ã ư c hoàn tr dư i d ng ti n thanh toán mua tài s n. Ngư i mua mu n thuê ti p tài s n: ph n v n g c ư c hoàn tr dư i d ng thanh toán ti n thuê trong th i gian h p ng cho thuê ư c gia h n. -9-
 10. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n Ngư i i thuê không mu n thuê ti p tài s n: ph n v n g c l i ư c hoàn tr dư i d ng hi n v t, t c là tài s n thuê mua. Như v y trong giao d ch cho thuê tài chính, nguyên t c hoàn tr c a tín d ng luôn luôn ư c b o m; ti n thuê và giá tr tài s n còn l i thư ng l n hơn giá tr tài s n ban u. ây chính là s trao i tài s n không ngang giá – b n ch t c a m t quan h tín d ng: vi c quay tr v i m xu t phát c a tín d ng không ph i như lúc ã như ng i mà là m t giá tr l n hơn – ó g i là ti n lãi mà ngư i i vay ư c hư ng ngoài giá tr ban u c a tín d ng. 1.2.2. Cho thuê tài chính là m t ho t ng tín d ng trung và dài h n Trong giao d ch cho thuê tài chính, nhà cho thuê v n n m gi quy n s h u tài s n và vì th h ph i là ngư i qu n lý tài s n cho thuê. h p th c hóa hành vi này, các nhà cho thuê ph i ti n hành các th t c ăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n s h u, ăng ký tài s n giao d ch m b o… i u này s phát sinh nhi u lo i chi phí. N u tài tr b ng nh ng tài s n có giá tr th p và th i gian ng n s khó th c hi n ư c vì chi phí qu n lý s r t cao và ngư i i thuê s khó có th ch p nh n. Ngư c l i, n u tài tr trung và dài h n v i nh ng tài s n có giá tr cao, tu i th cao thì t tr ng chi phí qu n lý tính trên giá tr tài s n s th p hơn. Như v y, tài tr trung và dài h n dư i hình th c cho thuê tài chính là m t yêu c u khách quan xu t phát t nhu c u và l i ích c a các ch th trong n n kinh t . 1.3. Nh n bi t m t h p ng thuê tài chính 1.3.1. Theo y ban tiêu chu n k toán qu c t IASC Th nh t, quy n s h u tài s n thuê có ư c chuy n giao cho ngư i thuê khi k t thúc h p ng không? N u có thì ó là giao d ch thuê tài chính. - 10 -
 11. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n Th hai, h p ng có quy nh quy n ch n mua tài s n thuê khi k t thúc h p ng v i giá th p hơn giá tr tài snr thuê t i th i i m vào lúc k t thúc h p ng không? N u có, ó là giao d ch thuê tài chính. Th ba, th i gian c a h p ng thuê có chi m ph n l n th i gian h u d ng c a tài s n? N u th a mãn thì giao d ch thu c thuê tài chính. Th tư, giá tr hi n t i c a ti n thuê t i thi u do ngư i thuê tr ti n có b ng ho c l n hơn giá tr th trư ng c a tài s n th i i m kí k t h p ng không? N u có là giao d ch thuê tài chính. 1.3.2. Theo quy nh c a Vi t Nam Trên cơ s các tiêu chu n phân lo i c a IASC, m i nư c u có tiêu chu n c th v tiêu chu n nh n bi t thuê tài chính phù h p v i i u ki n c th c a m i nư c. nư c ta, trong Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 và Ngh nh s 65/2005/N -CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph có quy nh m t giao d ch cho thuê tài chính ph i th a mãn m t trong nh ng i u ki n sau ây: Th nh t, khi k t thúc th i h n cho thuê theo h p ng, bên thuê ư c chuy n quy n s h u tài s n thuê, ho c ư c ti p t c thuê theo s th a thu n c a hai bên. Th hai, n i dung h p ng thuê có quy nh : Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê ư c quy n l a ch n mua tài s n thuê theo giá danh nghĩa th p hơn giá tr th c t c a tài s n thuê t i th i i m mua l i. Th ba, th i h n cho thuê c a tài s n t i thi u ph i chi m ph n l n th i gian s d ng kinh t c a tài snr cho dù không có s chuy n giao quy n s h u. - 11 -
 12. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n Th tư, t i th i i m u thuê tài s n, giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u chi m ph n l n (tương ương) giá tr h p lý c a tài s n thuê. 1.4. So sánh thuê tài chính và thuê v n hành Cho thuê có hai lo i chính là cho thuê ho t ng (operating leases) và cho thuê tài chính (financial leases). Cho thuê ho t ng: là lo i cho thuê ng n h n và trong n i dung h p ng thuê tài s n không th hi n s chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u tài s n. Cho thuê tài chính là lo i cho thuê dài h n và trong n i dung h p ng thuê tài s n có th hi n s chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n quy n s h u tài s n. Phân bi t cho thuê ho t ng và cho thuê tài chính Tiêu th c Thuê ho t ng Thuê tài chính so sánh Quy n s h u Tách bi t quy n s h u pháp lý Tách bi t quy n s h u pháp lý và quy n s d ng. và quy n s d ng. R t ng n so v i i s ng h u Thư ng dài hơn m t n a cho Th i h n thuê ích c a tài s n. t i i s ng h u ích c a tài s n. Quy n h y ngang ư c quy n h y ngang h p Không ư c quy n h y ngang h p ng ng. h p ng. R i ro Ngư i cho thuê ch u m i r i ro, Ngư i thuê ch u m i r i ro, - 12 -
 13. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n thi t h i. thi t h i. Chi phí b o trì, Ngư i cho thuê ch u m i chi Ngư i thuê ch u m i chi phí d ch v và mua phí v n hành, b o trì, d ch v , v n hành, b o trì b o hi m. b o hi m. phí b o hi m… Ưu ãi và thu . Ngư i cho thuê hư ng và kh u Ngư i cho thuê hư ng và kh u tr vào ti n thuê. tr vào ti n thuê. B i thư ng b o Ngư i cho thuê hư ng. Ngư i cho thuê hư ng. hi m. Cung ng tài s n Tài s n thuê mư n thư ng do Tài s n cho thuê thư ng do thuê. ngư i cho thuê cung c p. ngư i thuê t hàng, giao nh n và s d ng. Ti n bán tài s n. Ph n ti n bán tài s n l n hơn Toàn b ti n thu ư c do bán so v i giá quy nh c a ngư i tài s n thuê thu c quy n s cho thuê ư c chuy n cho d ng c a ngư i cho thuê. ngư i thuê hư ng như m t kho n hoa h ng bán hàng hay ư c kh u tr vào ti n thuê. Các lo i tài s n Máy photocopy, máy vi tính, B t ng s n, xe l a, tàu i n, thư ng s d ng xe ôtô, c trong nhà, văn máy bay, thi t b văn phòng… trong giao d ch. phòng… S so sánh gi a thuê tài chính và thuê ho t ng này nh m giúp các bên liên quan d dàng phân lo i, nh n di n giao d ch thu c phương th c thuê nào áp d ng các quy ch h ch toán - k toán, hư ng các ưu ãi (n u có) - 13 -
 14. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n và qu n lý chung (cơ quan nhà nư c) theo quy ch ã ư c nhà nư c quy nh. 1.5. Các hình th c thuê tài chính i n hình 1.5.1. Bán và tái thuê Hi n nay, trong ho t ng s n xu t kinh doanh, nhi u doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p v a và nh g p r t nhi u khó khăn v ngu n v n lao ng. Vay v n g p r t nhi u th t c và i u ki n kh t khe và các doanh nghi p này khó có th th a mãn. ng th i, trong i u ki n doanh nghi p có nhu c u ph i duy trì năng l c s n xu t nên không th bán b t tài s n c nh chuy n thành tài s n lưu ng. Trong b i c nh ó hình th c giao d ch “bán và tái thuê” ã ư c ra i áp ng nhu c u này. Trong ho t ng kinh doanh có nhi u doanh nghi p thi u v n lưu ng khai thác tài s n c nh hi n có,vì th h s bán m t ph n tài s n c a mình cho ngân hàng ho c cty tài chính sau ó thuê l i tài s n s d ng và như v y doanh nghi p s có thêm ngu n tài chính áp ng nhu c u v n lưu ng. V y hình th c bán và tái thuê là gì? Bán và tái thuê là hình th c tín d ng thuê - mua mà bên có tài s n s bán l i tài s n ó và ch thuê l i trong m t th i gian nh t nh. C th , bán và tái thuê là m t th a thu n tài tr tín d ng mà công ty A ( ngư i thuê) bán m t tài s n c a chính h cho công ty B (ngư i cho thuê). ng th i ngay lúc ó m t h p ng thuê mua ư c th o ra v i n i dung công ty B ng ý cho công ty A thuê l i chính tài s n mà h v a bán. - 14 -
 15. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n N u giao d ch này hoàn t t, công ty A s có ngu n tài chính kinh doah và v n duy trì ư c vi c s d ng tài s n. Ngư i cho thuê (công ty B) giao l i tài s n cho ngư i bán (công ty A-ngư i thuê) thông qua m t h p ng hoàn tr toàn b hay h p ng thuê v n hành tùy theo s th a thu n gi a hai bên ho c n u công ty B vay ti n c a Ngân hàng C tài tr cho công ty A thì h p ng l i có thêm d ng cho thuê b c c u an xen vào. Căn c i u 42 Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính, i u3 Ngh nh s 65/2005/N -CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph quy nh v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính có th hi u chi ti t v ho t ng thuê mua l i như sau: - "Tài s n mua và cho thuê l i" là máy móc thi t b , phương ti n v n chuy n và các ng s n khác ư c bên thuê bán cho bên cho thuê và sau ó thuê l i theo hình th c cho thuê tài chính ti p t c s d ng ph c v cho ho t ng c a mình. - "Giá mua tài s n cho thuê" là s ti n bên cho thuê ph i tr cho bên thuê khi mua tài s n cho thuê. Giá mua tài s n cho thuê ư c xác nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t v mua bán tài s n. - "H p ng mua tài s n" là th a thu n b ng văn b n gi a bên cho thuê và bên thuê v vi c mua bán tài s n cho thuê. Nguyên t c mua và cho thuê l i - Giao d ch mua và cho thuê l i ph i th c hi n thông qua h p ng mua tài s n và h p ng cho thuê tài chính gi a bên cho thuê và bên thuê. - 15 -
 16. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n H p ng mua tài s n có hi u l c t th i i m h p ng cho thuê tài chính có hi u l c. - Trong giao d ch mua và cho thuê l i, bên cho thuê n m gi quy n s h u tài s n cho thuê và cho thuê l i i v i bên thuê theo hình th c cho thuê tài chính phù h p v i pháp lu t v cho thuê tài chính. Vi c chuy n quy n s h u tài s n t bên thuê sang bên cho thuê ư c th c hi n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Vi c ăng ký s h u tài s n cho thuê th c hi n theo quy nh t i kho n 7 i u 7 Ngh nh s 65/2005/N -CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph Quy nh v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính. - Bên cho thuê l a ch n tài s n cho thuê và bên thuê có kh năng tr n th c hi n giao d ch mua và cho thuê l i an toàn, hi u qu . i u ki n c a tài s n cho thuê - Thu c s h u h p pháp c a bên thuê - Không là tài s n ang ư c s d ng b o m th c hi n nghĩa v khác - Không có tranh ch p liên quan n tài s n - ang ho t ng bình thư ng. H p ng cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính, Ngh nh s 65/2005/N -CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph quy nh v vi c s a i, b sung m t s i uc a Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và - 16 -
 17. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. Quy n và nghĩa v c a bên cho thuê và bên thuê • Quy n và nghĩa v c a bên cho thuê a) Yêu c u bên thuê cung c p y thông tin và tài li u liên quan n tài s n cho thuê. b) Yêu c u bên thuê xu t hóa ơn bán hàng h p pháp, giao toàn b b n chính gi y t v s h u và các hóa ơn, ch ng t khác v quy n, l i ích có liên quan c a tài s n cho thuê. c) Yêu c u bên thuê b i thư ng thi t h i do các tranh ch p phát sinh liên quan n quy n s h u tài s n cho thuê. d) Thanh toán cho bên thuê s ti n ã th a thu n trong h p ng mua tài s n. ) Th c hi n úng và y các i u kho n ã th a thu n trong h p ng mua tài s n và h p ng cho thuê tài chính. • Quy n và nghĩa v c a bên thuê a) Nh n ti n bán tài s n do bên cho thuê thanh toán theo giá ã th a thu n trong h p ng mua tài s n. b) Cung c p y , chính xác, trung th c t t c các thông tin, tài li u, báo cáo theo yêu c u c a bên cho thuê. c) Xu t hóa ơn bán hàng h p pháp, giao toàn b b n chính gi y t v s h u và các hóa ơn, ch ng t khác v quy n, l i ích có liên quan c a tài s n cho thuê theo yêu c u c a bên cho thuê. - 17 -
 18. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n d) B i thư ng thi t h i do các tranh ch p phát sinh liên quan n quy n s h u tài s n cho thuê. ) Th c hi n úng và y các i u kho n ã th a thu n trong h p ng mua tài s n và h p ng cho thuê tài chính 1.5. Ưu như c i m c a hình th c bán và tái thuê tài chính • Ưu i m - Các doanh nghi p có th hi n i hoá s n xu t theo k p t c phát tri n c a công ngh m i trong khi ngu n v n t có còn có h n. - i u ki n c a hình th c này: không c n tài s n th ch p nên các doanh nghi p r t d ti p c n. • Như c i m - Bên cho thuê thư ng ch u toàn b r i ro, n u bên i thuê không th c hi n h p ng ch còn cách thu l i tài s n. - Ph m vi ho t ng h p, chi phí s d ng hình th c này cao so v i các hình th c tín d ng khác. 1.5.2. Thuê mua giáp lưng nh nghĩa Thuê mua giáp lưng là phương th c tài tr mà trong ó ư c s th a thu n c a ngư i cho thuê, ngư i thuê th nh t cho ngư i thuê th hai thuê l i tài s n mà ngư i thuê th nh t ã thuê t ngư i cho thuê. Doanh nghi p A mu n thuê tài s n nhưng ko tín nhi m v i bên cho thuê. Doanh nghi p A ph i thông qua bên cho thuê th hai thuê c tài s n c a bên cho thuê th nh t (v i s ng ý c a bên cho thuê). - 18 -
 19. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n Các trư ng h p áp d ng thuê mua giáp lưng. a. Thuê mua giáp lưng thư ng ư c áp d ng khi khách hàng không có nhu c u s d ng tài s n ó n a nhưng chưa k t thúc th i h n thuê mua. V i s ch p thu n, ng ý c a bên Cho thuê thì h s cho thuê l i v i i tư ng th ba (vì h p ng ko ư c hu ngang). Như v y m b o nhu c u thanh toán ư c ti n l i ko hu ngang h p ng Theo Ngh nh 64/CP quy nh: th i h n cho thuê m t lo i tài s n ít nh t ph i b ng 60% th i gian c n thi t kh u hao tài s n thuê. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy nh t i h p ng thuê, ít nh t ph i tương ương v i giá tr tài s n ó trên th trư ng vào th i i m ký h p ng. N 16/CP ngày 02/05/2001.T heo i u 17 c a Ngh nh 16/CP thì H p ng cho thuê tài chính là tho thu n thuê m t ho c m t s máy móc thi t b , phương ti n v n chuy n và ng s n khác theo nh ng quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này, phù h p v i các quy n và nghĩa v c a các bên. H p ng cho thuê tài chính ph i ư c l p thành văn b n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. H p ng ph i ghi rõ vi c x lý tài s n khi h p ng ch m d t trư c th i h n. Bên cho thuê và bên thuê không ư c ơn phương hu b h p ng, tr nh ng trư ng h p nêu t i i u 27 Ngh nh 16/CP. b. Áp d ng khi bên thuê th hai không ư c tin tư ng cao iv i bên cho thuê tài chính. * i u ki n bên thuê ư c thuê máy móc thi t b và các lo i ng s n khác dùng cho s n xu t kinh doanh dư i d ng H p ng cho thuê tài chính, ó là: - i v i pháp nhân: - 19 -
 20. Thuê tài chính – Lý thuy t và th c ti n + Ph i ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. + Có tình tr ng tài chính lành m nh. + Có nhu c u i m i trang thi t b , máy móc nh m hi n i hoá và h p lý s n xu t. + Có nh ng m b o thích h p cho tài s n thuê, khi t ch c tín d ng yêu c u, tài s n th ch p c m c b o lãnh. - i v i th nhân, h s n xu t: ngoài m t s i u ki n ư c quy nh i v i doanh nghi p, th nhân, h s n xu t ph i có h kh u cùng a bàn v i t ch c tín d ng. * ánh giá khách hàng thuê: - Xem xet v năng l c pháp lý c a bên thuê. - Uy tín c a bên thuê trên thương trư ng. - Kh năng kinh doanh c a bên thuê. - Tinh hình tài chính. - K ho ch s d ng tài s n thuê. - K ho ch tài chính kinh doanh. - 20 -
Đồng bộ tài khoản