BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG SỐ VÀ HIỆU SỐ CỦA CHÚNG

Chia sẻ: lotus_3

Học sinh biết cách giải các bài toán về tổng và hiệu số của chúng. - Rèn luyện cách giải bài toán có lời văn . - Giáo dục học sinh ham học . II. Các bài tập vận dụng : 1. Các kiến thức cần ghi nhớ. Số lớn = (tổng + hiệu ) :2 Số bé = (tổng - hiệu) : 2 2 . Các bài toán luyện tập : Bài tập 1 . Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Hướng dẫn giải : Số chẵn lớn...

Nội dung Text: BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG SỐ VÀ HIỆU SỐ CỦA CHÚNG

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG SỐ VÀ HIỆU SỐ CỦA CHÚNG

I. Mục tiêu :

- Học sinh biết cách giải các bài toán về tổng và hiệu số của chúng.

- Rèn luyện cách giải bài toán có lời văn .

- Giáo dục học sinh ham học .

II. Các bài tập vận dụng :

1. Các kiến thức cần ghi nhớ.

Số lớn = (tổng + hiệu ) :2

Số bé = (tổng - hiệu) : 2

2 . Các bài toán luyện tập :

Bài tập 1 . Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng số chẵn lớn nhất có hai

chữ số.

Hướng dẫn giải :

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là số 98 .Vậy tổng hai số đó là 98.

Hai số chẵn liên tiếp hơn ( kém) nhau hai đơn vị . Vậy hiệu hai số đó là 2.

Giải .

Sau khi phân tích như trên ta giải tiếp

Hai lần số bé là:

98 - 2 = 96

Số bé là:
96 : 2 = 48

Số lớn là:

48 + 2 = 50

đáp số : 48 và 50

Bài tập 2 : Tìm hai số lẻ liên tiếp cố tổng bằng số chẵn bné nhất có ba chữ số

.

Gợi ý : Số chẵn bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng hai só đó là 100 . Hai

số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị > Vậy hiệu số là 2 .

Giải

Số lớn là :

(100 + 2 ) : 2 = 51

Số bé là :

51 - 2 = 49

Đáp số : 49 và 51

Bài tập 3 : Tìm hai số chẵn có tổng là 3976 , biết rằng giữa chúng còn có 5

số chẵn nữa .

Phân tích : Trước hết cần tìm hiệu của hai số đó . Ta dùng sơ đồ sauSố chẵn bé 1 2 3 4 5 Số chẵn lớn

*\ /* \ / * \ / * \ / *\ /* \ /*
2 2 2 2 2 2

(Hai số chẵn liên tiếp hơn(kém) nhau 2 đơn vị và các số :1, 2, 3, 4, 5 là số

thứ tự của 5 số chẵn phải tìm ) Như vậy , hiệu giữa hai số đó là 2x 6 = 12

Bài giải

Sau khi dùng sơ đồ và phân tích như trên để tìm ra hiệu hai số là 12 thì có

hai cách giải khác nữa .

Cách 3 : Vì giữa hai số chẵn đó còn có 5 số chẵn nữa nên kể cả 2 số phải tìm

ta có 7 sso chẵn liên tiếp . Giữa 7 số chẵn liên tiếp ta có 6 khoảng cách . mỗi

khoảng cách là 2 đơn vị .

Vì số hạng hơn số khoảng cách là 1 nên số khoảng cách là :

7 - 1 = 6 (khoảng cách)

Hiệu giữa 2 số chẵn đã cho là :

2 x 6 = 12

Sau đó ta giải như hai cách giải ở trên .

đáp số : 1982 và 1994

Bài tập 4 :Tìm hai số chẵn có tổng là 1994 , biết rằng giữa chúng còn có 3 số

lẻ nữa .

Bài tập 5 :Tìm hai số có tổng là 1993 , biết rằng số lớn hơn số bé một số đơn

vị bằng hiệu số giữa số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số với số chẵn lớn nhất có ba

chữ số .
Giải bài 4 , 5 :

Vì hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị . Hai số tự nhiên liên tiếp

hơn (kém ) nhau 1 đơn vị .

Giữa 3 số lẻcó hai khoảng cách nên hiệu số giữa hai số phải tìm là : 1 x 2 + 2

x 2 = 6 ( đơn vị )

Ta cũng có thể dùng sơ đồ sau:

Số chẵn bé số lẻ số lẻ số lẻ số chẵn lớn

1 3 3

* * * * *

1 2 2 1

Dáp số :994 và 1000

Bài tập 5 :

Gợi ý : Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là 1001 . Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là

998 . Vậy hiệu hai số là :

1001 - 998 = 3

Từ đó , tìm được đáp số của bài toán .

đáp số : 995 và 998
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản