BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG SỐ VÀ HIỆU SỐ CỦA CHÚNG

Chia sẻ: lotus_3

Học sinh biết cách giải các bài toán về tổng và hiệu số của chúng. - Rèn luyện cách giải bài toán có lời văn . - Giáo dục học sinh ham học . II. Các bài tập vận dụng : 1. Các kiến thức cần ghi nhớ. Số lớn = (tổng + hiệu ) :2 Số bé = (tổng - hiệu) : 2 2 . Các bài toán luyện tập : Bài tập 1 . Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Hướng dẫn giải : Số chẵn lớn...

Nội dung Text: BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG SỐ VÀ HIỆU SỐ CỦA CHÚNG

 

  1. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG SỐ VÀ HIỆU SỐ CỦA CHÚNG I. Mục tiêu : - Học sinh biết cách giải các bài toán về tổng và hiệu số của chúng. - Rèn luyện cách giải bài toán có lời văn . - Giáo dục học sinh ham học . II. Các bài tập vận dụng : 1. Các kiến thức cần ghi nhớ. Số lớn = (tổng + hiệu ) :2 Số bé = (tổng - hiệu) : 2 2 . Các bài toán luyện tập : Bài tập 1 . Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Hướng dẫn giải : Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là số 98 .Vậy tổng hai số đó là 98. Hai số chẵn liên tiếp hơn ( kém) nhau hai đơn vị . Vậy hiệu hai số đó là 2. Giải . Sau khi phân tích như trên ta giải tiếp Hai lần số bé là: 98 - 2 = 96 Số bé là:
  2. 96 : 2 = 48 Số lớn là: 48 + 2 = 50 đáp số : 48 và 50 Bài tập 2 : Tìm hai số lẻ liên tiếp cố tổng bằng số chẵn bné nhất có ba chữ số . Gợi ý : Số chẵn bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng hai só đó là 100 . Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị > Vậy hiệu số là 2 . Giải Số lớn là : (100 + 2 ) : 2 = 51 Số bé là : 51 - 2 = 49 Đáp số : 49 và 51 Bài tập 3 : Tìm hai số chẵn có tổng là 3976 , biết rằng giữa chúng còn có 5 số chẵn nữa . Phân tích : Trước hết cần tìm hiệu của hai số đó . Ta dùng sơ đồ sau Số chẵn bé 1 2 3 4 5 Số chẵn lớn *\ /* \ / * \ / * \ / *\ /* \ /*
  3. 2 2 2 2 2 2 (Hai số chẵn liên tiếp hơn(kém) nhau 2 đơn vị và các số :1, 2, 3, 4, 5 là số thứ tự của 5 số chẵn phải tìm ) Như vậy , hiệu giữa hai số đó là 2x 6 = 12 Bài giải Sau khi dùng sơ đồ và phân tích như trên để tìm ra hiệu hai số là 12 thì có hai cách giải khác nữa . Cách 3 : Vì giữa hai số chẵn đó còn có 5 số chẵn nữa nên kể cả 2 số phải tìm ta có 7 sso chẵn liên tiếp . Giữa 7 số chẵn liên tiếp ta có 6 khoảng cách . mỗi khoảng cách là 2 đơn vị . Vì số hạng hơn số khoảng cách là 1 nên số khoảng cách là : 7 - 1 = 6 (khoảng cách) Hiệu giữa 2 số chẵn đã cho là : 2 x 6 = 12 Sau đó ta giải như hai cách giải ở trên . đáp số : 1982 và 1994 Bài tập 4 :Tìm hai số chẵn có tổng là 1994 , biết rằng giữa chúng còn có 3 số lẻ nữa . Bài tập 5 :Tìm hai số có tổng là 1993 , biết rằng số lớn hơn số bé một số đơn vị bằng hiệu số giữa số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số với số chẵn lớn nhất có ba chữ số .
  4. Giải bài 4 , 5 : Vì hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị . Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém ) nhau 1 đơn vị . Giữa 3 số lẻcó hai khoảng cách nên hiệu số giữa hai số phải tìm là : 1 x 2 + 2 x 2 = 6 ( đơn vị ) Ta cũng có thể dùng sơ đồ sau: Số chẵn bé số lẻ số lẻ số lẻ số chẵn lớn 1 3 3 * * * * * 1 2 2 1 Dáp số :994 và 1000 Bài tập 5 : Gợi ý : Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là 1001 . Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là 998 . Vậy hiệu hai số là : 1001 - 998 = 3 Từ đó , tìm được đáp số của bài toán . đáp số : 995 và 998
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản