BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Chia sẻ: buddy8

Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động,chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp. - Viết được phương trình chuyển động của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. Kỹ năng: - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần. - Áp dụng định luật II Nêutơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. - Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực)....

Nội dung Text: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

 

  1. Mẫu 1: Bài 15 : BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I/Mục tiêu: Kiến thức : - Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động,chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp. - Viết được phương trình chuyển động của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. K ỹ năng: - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần. - Á p dụng định luật II Nêutơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. - Tổng hợp hai chuyển động thành phần để đ ược chuyển động tổng hợp (chuyển động thực). - Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang. II/Chuẩn bị: Giáo viên: - Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.2 SGK. Học sinh: - Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và của sự rơi tự do. III/Tiến trình:
  2.  Ổ n định :  K iểm tra:  Bài mới : Hoạt động 1 : Phân tích chuyển động ném ngang. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng - Đặt vấn đề: khảo sát bài I/ Khảo sát chuyển động toán chuyển động của một ném ngang: vật bị ném ngang. 1/ Chọn hệ tọa độ:Oxy - Chọn hệ quy chiếu.Đọc - Việc làm đầu tiên để giải (SGK) SGK. một bài toán chuyển động là gì? - Vật chuyển động theo - Khi ném ngang vật đường cong. chuyển động theo quỹ đạo 2/ Phân tích chuyển động như thế nào? ném ngang: - Vật tham gia hai chuyển - Vậy vật tham gia mấy Chuyển động ném ngang động. chuyển động?Gv hướng có thể phân tích thành hai - Hs phân tích. dẫn cho hs phân tích hai chuyển động thành phần chuyển độngthành phần của theo hai trục tọa độ (gốc O vật. tại vị trí ném,trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu v 0 , trục Oy hướng theo
  3. vectơ trọng lực P ). Hoạt động 2: Xác đ ịnh các chuyển động thành phần. 3/ Xác định các chuyển động -G ợi ý: Vật ném ngang chỉ thành phần: - Hoàn thành C1. chịu tác dụng của trọng lực. a/ Chuyển động thành phần - Viết các phương trình -Các phương trình của theo trục Ox là chuyển động chuyển động cho mỗi chuyển động thẳng đều? thẳng đều với các phương chuyển động thành phần. trình: ax = 0 Vx = v0 - Các công thức của sự rơi X = v0 t tự do? b/ Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình: ay = g V y = gt 12 y= gt 2 Hoạt động 3: Xác đ ịnh chuyển động tổng hợp của vật.
  4. II/ X ác định chuyển động Hd: của vật: -Hs làm theo sự hd của Gv - Từ pt tọa độ x , rút ra t, 1/ Dạng của quỹ đạo: để viết pt quỹ đạo của thay vào pt tọa độ y , từ đó Q ũy đạo của chuyển động chuyển động ném ngang. tìm ra mối liên hệ giữa hai ném ngang là đường parabol. 1g 2 tọa độ. y x 2 2 v0 - Trình bày về dạng quỹ 2/ Thời gian chuyển động: -Xác định thời gian đạo của chuyển động ném bằng thời gian rơi tự do từ chuyển động của vật ném ngang. cùng độ cao: ngang. - Thời gian chuyển động 2h t của vật ném ngang như thế g nào? 3/ Tầm ném xa:L = v0t = 2h v0 g - Xác định tầm ném xa. - Vận dụng trả lời C2. - Tầm ném xa =? Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm chứng. - Quan sát thí nghiệm và - Tiến hành thí nghiệm như trả lời C3 về mục đích thí hình 15.2 nghiệm. - Y êu cầu hs trả lời câu hỏi
  5. C 3. Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà. - Ghi câu hỏi và bài tập về - N êu câu hỏi và bài tập về - Câu hỏi và bài tập /88 nhà. nhà. SGK. - Ghi những chuẩn bị cho - Y êu cầu: HS chuẩn bị bài bài sau. sau.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản