Bài Toán Về CO2(SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

Chia sẻ: madaigia007

Tài liệu tham khảo về tài tập hóa học

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài Toán Về CO2(SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 6: Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được

dung dịch X chứa 2 muối. Thêm Br2 dư vào dung dịch X, phản ứng xong thu
được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch
Ba(OH)2, khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:

A. 34,95 g. B. 32,55 g. C. 69,90 g. D. 17,475 g.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 6 (tt)

Hướng dẫn giải

Ta thấy khi cho Br2 dư vào dung dịch 2 muối của S+4 (Na2SO3 và NaHSO3)
( )
S+6 SO2 − do ®ó :
thì toàn bộ S sẽ bị oxi hóa lên
+4 4


nSO2 = nSO2− = 0,15 ⇒ mBaSO4 = 0,15.233 = 34,95
4


→ § áp án A.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 7: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí CO2 và SO2 vào
500ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X có khả
năng hấp thụ tối đa 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị của a là:

A. 0,4. B. 0,6. C. 0,5. D. 0,8.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 7 (tt)

Hướng dẫn giải
Kí hiÖu CO2 và SO2 là YO2 ⇒ ∑ nYO2 ( ®∙dïng) = 0,25 mol

ChÊt tan sinh ra khi hÊp thô tèi ®a YO2 chØlà NaHYO3 .
YO2 + NaOH → NaHYO3  0,25
⇒a= = 0,5

0,5
0,25 0,25 
→ § áp án C.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 8: Dẫn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH
nồng độ a mol/lít ; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa với
100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là:

A. 1,75. B. 2,00. C. 1,50. D. 2,50.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 8 (tt)

Hướng dẫn giải

∑n = 0,2a + 0,1
OH− ( ®∙ dïng)

ChÊt tan sinh ra khi tác dông tèi ®a kiÒm là muèi CO3 − . Do ®ó :
2


2OH− + CO2 → CO3 − 
2

 ⇒ 0,2a + 0,1 = 0,5 ⇒ a = 0,20
0,5 0,25 
→ § áp án B.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 9: Nhiệt phân 3,0 gam MgCO3 một thời gian được khí X và hỗn hợp
rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào 100ml dung dịch NaOH x mol/lít thu được
dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl2 dư tạo ra 3,94 gam kết tủa.
Để trung hòa hoàn toàn dung dịch Z cần 50ml dung dịch KOH 0,2M. Giá trị
của x và hiệu suất nhiệt phân MgCO3 lần lượt là:

A. 0,75 và 50%. B 0,5 và 84%. C.5 và 66,67%. D 0,75 và 90%.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 9 (tt)

Hướng dẫn giải

Dung dÞ Z tác võa tác dông víi BaCl2 và KOH
ch
⇒ Z chøa CO3 − và HCO3 :

2


CO3 − + Ba2+ → BaCO3 ↓ (1) ; HCO3 + OH− → CO3 − + H2O (2)

2 2


0,02 0,02 0,01 0,01
Theo ÐLBT ®i n tích : nNaOH = nNa+ = 2nCO2 − + nHCO− = 0,05 ⇒ a = 0,5
Ö
3 3


Theo ÐLBT nguyên tè C : nMgCO3 (p­ ) = nCO2 = nCO2 − + nHCO− = 0,03
3 3


0,03.84
⇒ H (p­ ) = × 100% = 84%
0,3
→ § áp án B.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 10: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2
0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Khi đó khối lượng dung dịch Y so với
khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu sẽ là:

B. giảm 3,04 gam
A. tăng 3,04 gam.

D. giảm 7,04 gam
C. tăng 7,04 gam.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 10 (tt)

Hướng dẫn giải
NhËn thÊy : ∆mdd t ¨ng = mCO2 − m↓ và ∆mdd gi¶m = m↓ − mCO2
Do ®ó, ®Ó biÕtkhèi l­ îng dung dÞ t ¨ng hay gi¶m ta ph¶i tìm m↓ :
ch
nOH−
Ta có : 1 < = 1,25 < 2
nYO2
⇒ ph¶n øng t ¹o 2 muèi
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1) 

  x + 2y = 0,16  x = 0,04
x x x
⇒ ⇒
(2)  x + y = 0,1  y = 0,06
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3 )2

2y y y 
⇒ m↓ = 4 gam < mCO2 = 7,04 gam ⇒ ∆mdd t ¨ng = 3,04 gam
→ § áp án A.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 11: Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)2. Cho dung dịch X hấp thụ 0,06

mol CO2 được 2b mol kết tủa, nhưng nếu dùng 0,08 mol CO2 thì thu được b
mol kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là:

A. 0,08 và 0,04. B. 0,05 và 0,02. C. 0,06 và 0,02. D. 0,08 và 0,05.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 11 (tt)
Hướng dẫn giải
Khi dùng 0,08 mol CO2 thu được b mol kết tủa (ít hơn khi dùng 0,06 mol CO2)

⇒ kết tủa đã bị tan một phần (tức tạo hỗn hợp 2 muối)
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1) 


b b b
 ⇒ 2(a − b) = 0,18 (*)
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3 )2 (2)

2(a − b) a − b 
Khi dùng 0,06 mol CO2 , kÕt tña ch­ a tan ra thì :
nCO2 = nCaCO3 ⇒ 2b = 0,06 ⇒ b = 0,03  a = 0,055

(*)


§ i u này là vô lí vì nCO2 = 0,06 ⇒ kÕt tña ph¶i tan.
Ò

Tương tự phần 1, ta có: a = 0,03 + b (**).
Từ (*) và (**) a = 0,05 ; b = 0,02 → Đáp án B.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 12: Cho dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch chứa

b mol NaHCO3 thu được 20 gam kết tủa. Tiếp tục cho thêm a mol Ca(OH)2
vào dung dịch, sau phản ứng tạo ra thêm 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của a
và b lần lượt là:

A. 0,2 và 0,3. B. 0,3 và 0,2. C. 0,3 và 0,3. D. 0,2 và 0,2.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 12 (tt)

Hướng dẫn giải
Khi thêm Ca(OH)2 vào t ¹o ra thêm kÕt tña ⇒ tr­ íc ®ó dung dÞ ®ã
ch
hÕt Ca(OH)2 , còn CO3 − và HCO3 vÉn d­ .

2


HCO3 + OH− → CO3 − + H2O (1) ; CO3 − + Ca2+ → CaCO3 ↓ (2)
− 2 2


0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
Tõ (2) ⇒ nCa2+ = 0,2 = a ; nHCO− (d­ ) = b − 0,4 ; nCO2 − (d­ ) = 0,4 − 0,2 = 0,2
3 3


Khi thêm Ca(OH)2 ®úng b»ng l­ îng cho ®Çu tiên (a mol) chØthu ®­ îc
thêm 10 gam kÕt tña (< 20 gam) ⇒ Ca(OH)2 ®ã d­ ,c¶ HCO3 và CO3 − ®Òu hÕt.
− 2


HCO3 + OH− → CO3 − + H2O (3) ; CO3 − + Ca2+ → CaCO3 ↓ (4)
− 2 2


b − 0,4 b − 0,4 b − 0,2 b − 0,2
Tõ (4) ⇒ b − 0,2 = 0,1 ⇒ b = 0,3
→ § áp án A.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 13: Đốt hoàn toàn 1,6 gam kim loại M thuộc nhóm IIA trong lượng
dư không khí, được hỗn hợp chất rắn X (gồm oxit và nitrua của M). Hòa tan
X vào nước được dung dịch Y. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Y thu được
6,48 gam muối. Kim loại M là:

A. Mg. B. Sr. C. Ca. D. Ba.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 13 (tt)

Hướng dẫn giải
MO
 Y { M(OH)2 }  M(HCO3 )2
+O2 , to +CO2 d­
+H2 O
S¬ ®å: M  X  o→ → →
M3N2
+N2 , t

M M + 122
⇒ = ⇒ M = 40 (Ca)
1,6 6,48
→ § áp án C.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 14: Trong một bình kín chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Sục vào bình lượng

CO2 có giá trị biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol.

Khối lượng kết tủa (gam) thu được biến thiên trong khoảng.

A. 0 đến 3,94. B. 0 đến 0,985.

C. 0,985 đến 3,94. D. 0,985 đến 3,152.
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềmII. Thí dụ minh hoạ (tt)

Thí dụ 14 (tt)

Hướng dẫn giải

Đồ thị:
nCaCO3
0,02 m ↓ min = 0,005.197 = 0,985

⇒
m ↓ max = 0,02.197 = 3,94


0,005

0
0,04 nCO2
0,005 0,024


→ Đáp án C.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản