Bài toán về hộp đen

Chia sẻ: haruka18

cách giải dạng bài toán hộp đen cho dòng điện xoay chiều...

Nội dung Text: Bài toán về hộp đen

Trường THPT Bảo Lâm Nguyễn Duy Hùng

BÀI TOÁN HỘP ĐEN

Câu 1> Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây thuần
cảm L và hộp kín X. Biết ZL > ZCvà hộp kín X chứa hai trong 3 phần tử Rx, Cx, Lx
mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện i và điện áp u ở hai đầu đoạn mạch cùng pha
với nhau thì trong hộp kín X phải có:
A. RX và CX B. RX và LX C. LX và CX D. Không
tồn tại phần tử thỏa mãn
Câu 2> Một mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp phần tử Y. Biết rằng X
và Y là 1 trong 3 phần tử R, C, cuộn dây. Đặt một hiệu điện thế hai đ ầu đoạn
mạch u = 2Ucos ωt (V ) thì điện áp hiệu dụng
UX = U 3 , UY = U và u nhanh pha hơn cường độ dòng điện i. Hai phần tử X và Y
tương ứng :
A. Điện trở và cuộn dây thuần cảm B. tụ điện và cuộn dây không
thuần cảm (ZL Một đoạn mạch điện không phân nhánh chứa 2 trong 3 phần tử: Đi ện trở
thuần, hoặc tụ điện hoặc cuộn dây. Nếu mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay
chiều 220V - 60Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử lần lượt là 325V
và 105 V. Hai phần tử đó là:
A. Điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm. B.Tụ điện và cuộn dây.
C. Điện trở thuần và tụ điện D. Tụ điện và cuộn dây thuần cảm.
Câu 4> Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở
π
thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U 0cos (ωt + ) lên hai đầu A
6
vả B thì dòng điện trong mạch có biểu thức
π
i = I0 cos (ωt − ) . Đoạn mạch AB chứa :
3
A. cuộn dây thuần cảm B. tụ điện B. điện trở thuần D. cuộn dây
có điện trở
Câu 5> Một đoạn mạch xoay chiều có hai trong ba phần tử R,C hoặc cuộn dây
thuần cảm. Điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức:
u = 100 2 cos 100πt (V) ;
i = 2cos (100πt- 0,25π) (A). Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là :
A. L, C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω B. R, L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω
C. R, L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω D. R, C ; R = 50Ω; ZC= 50Ω.
Câu 6> Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X. Hộp X chỉ chứa
cuộn thuần cảm L hoặc tụ C .Điện áp hiệu dụng U AB = 200 2 (V) không đổi ; f =
50 Hz Khi biến trở có giá trị sao cho công suất toàn mạch cực đại thì cường đ ộ
dòng điện I = 2(A) và sớm pha hơn uAB. Khẳng định nào là đúng ?
10−4 1
A. Hộp X chứa C = F B. Hộp X chứa L = H
2π π
10−4 1
C. Hộp X chứa C = F D. Hộp X chứa L = H
π 2π
Trường THPT Bảo Lâm Nguyễn Duy Hùng
Câu 7> Khi mắc một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V vào một
dụng cụ P, thì thấy dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng bằng 0,25A và
sớm pha 0,5π so với điện áp. Cũng điện áp xoay chiều trên nếu mắc vào dụng cụ
Q thì cường độ hiệu dụng cũng vẫn bằng 0,25A nhưng cùng pha với điện áp vào.
Xác định dòng điện trong mạch khi mắc điện áp xoay chiều trên vào mạch chứa
P và Q mắc nối tiếp.
1 1
A. ( A) và trễ pha 0,5π so với điện áp . B. ( A) và trễ pha 0,25π so với
4 2 4 2
điện áp.
1 1
C. ( A) và sớm pha 0,5π so với điện áp . D. ( A) và sớm pha 0,25π so với
4 2 4 2
điện áp
Câu 8>Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R = 80Ω nối tiếp với hộp X.
Trong hộp X chỉ chứa một phần tử là điện trở thuần R’ hoặc cuộn thuần cảm L,
π
hoặc tụ C. Biểu thức điện áp hai đầu mạch u = 100 2cos(120π t + )V . Dòng điện qua
4
R có cường độ hiệu dụng 1 A và trễ pha hơn uAB. Phần tử trong hộp X có giá trị:
10−3 1 6
A. R’ = 20Ω B. C = F C. L = H D. L = H
6π 2π 10π
Câu 9>Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện
π
áp giữa hai đầu đoạn mạch là: u = 100 2cos(100π .t − )V và cường độ dòng điện trong
2
π
mạch có biểu thức i = 10 2cos(100π .t − ) A . Hai phần tử đó là?
4
A. Hai phần tử đó là RL. B. Hai phần
tử đó là RC.
C. Hai phần tử đó là LC. D. Tổng trở của mạch là 10 2 Ω
π
Câu 10>Một đoạn mạch điện đặt dưới hiệu điện thế u = U 0cos(ω.t − ) V thì cường độ
4
π
dòng điện qua mạch có biểu thức i = I 0cos(ω.t + ) A . Các phần tử mắc trong đoạn
4
mạch này là:
A. Chỉ có L thuần cảm B. Chỉ có C C. Chỉ có R D.
R và L
Câu 11>Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X.˜Hộp X chỉ chứa
cuộn thuần cảm L hoặc tụ C, UAB = 200V không đổi ; f = 50 Hz Khi biến trở có giá
trị sao cho công suất toàn mạch cực đại thì I = 2 A và sớm pha hơn uAB. Khẳng
định nào là đúng :
100 1
A. Hộp X chứa C = µF B. Hộp X chứa L = H
π π
200 1
C. Hộp X chứa C = µF D. Hộp X chứa L = H
π 2π
Trường THPT Bảo Lâm Nguyễn Duy Hùng
Câu 12> Cho mạch điện xoay chiều AB gồm một cuộn cảm có điện trở thuần mắc
nối tiếp với một hộp kín X chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C, khi đó hi ệu đi ện th ế
hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch UAB và 2 đầu cuộn dây U1, 2đầu hộp X là U2 thoả mãn
UAB= U1+U2. Hỏi X chứa những phần tử nào?
A. R và L. B. R và C. C. L và C. D. không có
phần tử nào thõa mãn.
Câu 13>Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây
thuần cảm.Điện áp giữa hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có bi ểu
π
thức: u = 100 2 cos(100π t ) V, i = 2 cos(100π t − ) A . Mạch gồm những phần tử nào? Điện trở
4
hoặc trở kháng tương ứng là bao nhiêu?
A. R, L; R = 40Ω, Z L = 30Ω B. R, C; R = 50Ω, Z C = 50Ω
C. L, C; Z L = 30Ω, Z C = 30Ω D. R, L; R = 50Ω, Z L = 50Ω
Câu 14> Một mạch điện xoay chiều gồm 1 điện trở R = 50Ω và cuộn dây thuần
cảm L mắc nối tiếp. Dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị hi ệu d ụng 0,5A,
tần số 50 Hz, hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là 25 2 . V. Độ tự cảm L
của cuộn thuần cảm là:
2 1 1 2
A. H B. H C. H D.
π π 2 2π 2π
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản