Bản chất của marketing

Chia sẻ: lan_anh_a1k33

Mục tiêu chính của người làm Marketing là phát hiện ra mong muốn ...... Bản chất của các hoạt động xúc tiến hỗn hợp là: a. Chiến lược tập trung nỗ lực vào ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bản chất của marketing

CHƯƠNG I: BẢN CHẤT CỦA MARKETING


I. Sự ra đời và phát triển của lý thuyết MAR
II. Các khái niệm cơ bản của marketing
III. Vai trò và chức năng của marketing
IV. Quản trị marketing
I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
LÝ THUYẾT MARKETING

1. Sự ra đời
• Marketing xuất hiện gắn liền với trao đổi trên thị trường
nhưng không đồng thời, nguyên nhân sâu xa là do cạnh
tranh.
• Xuất hiện rõ nét khi nền đại công nghiệp cơ khí phát
triển: Cung lớn hơn cầu –Khủng hoảng thừa 1929 -1933
• Lý thuyết marketing xuất hiện đầu tiên ở Mĩ: những năm
đầu thế kỷ XX
I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
LÝ THUYẾT MARKETING


2. Sự phát triển lý thuyết marketing
• Marketing cổ điển ( marketing truyển thống): ra đời vào
đầu thế kỷ 20 ở Mỹ
• Marketing hiện đại: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ
2 cho đến nay
• Những xu hướng phát triển mới của marketing
MARKETING CỔ ĐIỂN
• Thời gian ra đời:
Từ đầu thế kỷ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ 2
• Hoàn cảnh ra đời
 Xã hội :Tương đối ổn định
 Thị trường: Thị trường của người bán
• Nội dung hoạt động
 Tìm kiếm thị trường để bán hàng hoá
 Các giải pháp kích thích tiêu thụ marketing là tiêu thụ
MARKETING CỔ ĐIỂN
• Tư tưởng kinh doanh “Bán cái doanh nghiệp có”
 Mang tính chất áp đặt
 Ít quan tâm đến nhu cầu thị trường
 Thiếu giải pháp đáp ứng nhu cầu
• Phạm vi : Phổ biến ở Mỹ
• Lĩnh vực ứng dụng : Kinh doanh
MARKETING HIỆN ĐẠI
• Thời gian ra đời : Giữa thế kỷ XX đến nay
• Hoàn cảnh ra đời
 Xã hội: Mâu thuẫn và Khủng hoảng
 Thị trường :Thị trường của người mua
• Đặc điểm bao trùm
 Là cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh
• Nội dung hoạt động
 Bắt đầu từ hoạt động nghiên cứu thị trường
 Thiết kế và sản xuất sản phẩm
 Tiêu thụ sản phẩm
 Dịch vụ sau bán hàng
MARKETING HIỆN ĐẠI
• Tư tưởng KD: “Chỉ SX và bán cái thị trường cần”
 Đáp ứng nhu cầu thị trường là vấn đề cơ bản nhất của
Marketing
 Coi trọng nghiên cứu nắm bắt nhu cầu
 Xây dựng các giải pháp thoả mãn nhu cầu

• Phương châm kinh doanh:
Thoả mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường
• Phạm vi ứng dụng :
Mọi quốc gia đi theo kinh tế thị trường
• Lĩnh vực ứng dụng : Rộng rãi
MARKETING HIỆN ĐẠI
• Triết lý quan hệ kinh doanh
“Khách hàng luôn luôn đúng”
 Khách hàng là nhân vật trung tâm
 Chăm sóc khách hàng là công viêc quan trọng nhất
 Luôn đặt mình vào địa vị KH và suy nghĩ theo KH
 Đa dạng hoá các giải pháp KD thoả mãn nhu cầu đa dạng của
KH
 Coi trọng các hoạt động nghiên cứu khách hàng
 Thiết lập hệ thống giải pháp chăm sóc và phục vụ KH tốt nhất
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI
• Những yếu tố cơ bản chi phối đến xu hướng
phát triển mới của marketing
 Thị trường hàng tiêu dùng bị bão hòa
 Sự cạnh tranh trên thị trường: ngày càng khốc liệt
 Có nhiều vi thị trường
 Chu kỳ sống của sản phẩm bị rút ngắn
 Khách hàng trở nên khó tính hơn
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI
• Xu hướng
 MAR phân tích các nhu cầu khác nhau mà các SP có thể thỏa mãn
 Xác định thị trường: Là tập hợp những người mua
 Đa dạng hóa chủng loại và tiểu chủng loại sản phẩm/ thị trường
 Tìm cách định vị sản phẩm
 Định hướng nhu cầu…
 Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT cho phép mở ra các hình thức
truyền thông và bán hàng mới
II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

• Marketing
• Nhu cầu:
Nhu cầu tự nhiên
Mong muốn
Nhu cầu có khả năng thanh toán
• Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn
• Trao đổi và giao dịch
• Thị trường
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Nhu cầu tự nhiên ( Needs):
Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con
người cảm nhận được. Nhu cầu tự nhiên được
hình thành là do trạng thái ý thức của ng ười ta
về việc thấy thiếu một cái gì đó để phục vụ cho
tiêu dùng.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mong muốn ( Wants):
Là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù đòi hỏi được
đáp lại bằng một hình thức đặc thù phù hợp với
trình độ văn hóa và tính cách cá nhân của con người.
 Nhu cầu có khả năng thanh toán ( Demands)
Là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù
hợp với khả năng mua sắm.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
 Marketing
Theo Philip Kotler:

Marketing là hình thức hoạt động của con
người hướng vào việc đáp ứng những
nhu cầu thông qua trao đổi.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Giá trị tiêu dùng của một sản phẩm
Là sự đánh giá của người tiêu dùng về khả năng
của nó trong việc thỏa mãn nhu cầu đối với họ.
Chi phí đối với một hàng hóa
Là tất cả những hao tổn mà NTD phải bỏ ra để có
được những lợi ích do tiêu dùng hàng hóa đó đem
lại.
Sự thỏa mãn
Là mức độ trạng thái cảm giác của NTD bắt nguồn
từ việc so sánh kết quả thu được do tiêu dùng sản
phẩm với những kỳ vọng của họ.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Trao đổi
Trao đổi là hành động tiếp nhận một
sản phẩm mong muốn từ một người nào
đó bằng cách đưa cho họ một thứ khác.
Giao dịch
Là một cuộc trao đổi mang tính chất thương
mại những vật có giá trị giữa 2 bên
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Thị trường

Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng
hiện tại và tương lai có cùng một nhu cầu
và mong muốn cụ thể, có khả năng tham
gia vào trao đổi và giao dịch để thỏa mãn
nhu cầu và mong muốn của mình
III. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG
CỦA MARKETING


1. Chức năng
 Chức năng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của
xã hội
 Chức năng tăng cường khả năng thích ứng và khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp với thị trường
 Chức năng tiêu thụ sản phẩm
 Chức năng tăng cường hiệu quả của hoạt động sản
xuất kinh doanh
VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA MARKETING


2. Vai trò
 Đối với thị trường:
- Thông qua Marketing, sản phẩm được sản xuất ra nhằm để
thoả mãn nhu cầu
- Kích thích thị trường
 Đối với doanh nghiệp
- Marketing giúp kết nối hoạt động của DN với thị trường
- Giúp nhà kinh doanh lựa chọn đúng đắn phương án đầu tư, tận
dụng triệt để cơ hội kinh doanh
- Giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh
IV. QUẢN TRỊ MARKETING

Khái niệm
Theo Philip Kotler: Quản trị marketing là
phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm
tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết
lập, củng cố, duy trì và phát triển những
cuộc trao đổi có lợi với những người mua
đã được lựa chọn để đạt được những mục
tiêu đã định của DN
QUẢN TRỊ MARKETING
QUAN ĐIỂM TẬP TRUNG VÀO SẢN
XUẤT
Người tiêu dùng sẽ ưa thích nhiều
sản phẩm được bán rộng rãi với giá
hạ. Vì vậy doanh nghiệp cần phải tập
trung vào việc tăng quy mô sản xuất và
mở rộng phạm vi tiêu thụ
QUẢN TRỊ MARKETING

 QUAN ĐIỂM TẬP TRUNG VÀO HOÀN
THIỆN SẢN PHẨM
Người tiêu dùng luôn ưa thích sản phẩm
có chất lượng cao nhất, nhiều công dụng
và tính năng mới. Vì vậy doanh nghiệp
cần tập trung mọi nguồn lực vào việc
tạo ra các sản phẩm có chất lượng hoàn
hảo nhất và thường xuyên cải tiến
chúng.
QUẢN TRỊ MARKETING

QUAN ĐIỂM TẬP TRUNG VÀO BÁN
HÀNG
Người tiêu dùng luôn thường bảo thủ, có
sức ỳ với thái độ ngần ngại, chần chừ
trong việc mua sắm hàng hóa. Vì vậy để
thành công doanh nghiệp cần tập trung mọi
nguồn lực và sự cố gắng vào việc thúc đẩy
tiêu thụ và khuyến mãi.
QUẢN TRỊ MARKETING
 QUAN ĐIỂM MARKETING
Chìa khóa đạt được những mục tiêu
trong kinh doanh của DN là DN phải
xác định đúng những nhu cầu và
mong muốn của thị trường mục
tiêu, từ đó tìm mọi cách đảm bảo sự
thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó
bằng các phương thức có ưu thế
hơn so với đối thủ cạnh tranh.
QUẢN TRỊ MARKETING

 QUAN ĐIỂM MARKETING ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
DN phải xác định đúng đắn những nhu
cầu, mong muốn và lợi ích của các thị
trường mục tiêu trên cơ sở đó, đảm bảo
thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó một
cách hữu hiệu và hiệu quả hơn các đối
thủ cạnh tranh, đồng thời bảo toàn hoặc
củng cố mức sống sung túc của ngưởi tiêu
dùng và xã hội.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản