Bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: dkngoc1991

Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân. Đảng phải giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Lịch sử dân tộc ta,

Nội dung Text: Bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Bản chất
-HỒ CHí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp
công nhân. Đảng phải giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của
Đảng. Lịch sử dân tộc ta, trước Hồ Chí Minh đã có nhiều nhà yêu nước đầy nhiệt
huyết, nhưng đều không cứu được nước, không giành được độc lập dân tộc. Khác
với các nhà yêu nước đương thời, Hồ Chí Minh đã sớm ý thức được sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Người đã sáng lập
ra Đảng ta, giáo dục, rèn luyện Đảng trở thành một Đảng mác xít lênin nít chân
chính, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ II của Đảng
(tháng 2-1951), Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai
cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động
Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là
Đảng của dân tộc Việt Nam”.
Năm 1953,Hồ Chí Minh viết: ”Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của giai
cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc… Đảng là Đảng của giai cấp
lao động mà cũng là của toàn dân.”
Nhất quán với quan điểm này, khi miền Bắc tiến hành cuộc cách mạng
XHCN, vào năm 1961, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là Đảng của giai cấp,
đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”.
-Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo
cách mạng và với tư cách đó, giai cấp công nhân bao giờ cũng là đội tiên phong của
cả dân tộc. Vì vậy, khi Người nói Đảng CSVN là Đảng của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, hay “Đảng cách mạng chân chính”,
“Đảng mácxít - Lêninnít”… thì trong tư tưởng của Người, Đảng bao giờ cũng là
“đội tiên phong dũng cảm và bộ tham mưu sáng suốt của giai cấp vô sản, của nhân
dân lao động và của cả dân tộc”. Và bản chất giai cấp của Đảng chỉ là một: Đảng
mang bản chất giai cấp công nhân, được xây dựng theo nguyên tắc về Đảng kiểu
mới của V.I Lênin.
-Hồ Chí Minh khẳng định bản chất giai cấp công nhân trên nền tảng tư
tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin với mục tiêu cần đạt tới là chủ nghĩa cộng sản, Đảng
tuân thủ nguyên tắc xây dựng kiểu mới của giai cấp vô sản. GCCN tuy số lượng ít
so với dân số nhưng có đầy đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo đất nước thực
hiện những mục tiêu của cách mạng. Còn các giai cấp tầng lớp khác chịu sự lãnh
đạo của giai cấp công nhân, trở thành đồng minh của giai cấp công nhân. Đồng
thời Người cũng phê phán những quan điểm không đúng như không đánh giá đúng
vai trò to lớn của giai cấp công nhân cũng như quan điểm sai trái là chỉ chú trọng
công nông mà không thấy rõ vai trò to lớn của các giai cấp, tầng lớp khác.
Đảng CSVN là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân
tộc Việt Nam. Ngay từ khi ra đời đến nay, Đảng CSVN luôn là người đại diện
xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc cho
nên nhân dân Việt Nam coi đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của chính mình.
Trong Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã chỉ rõ: “Khẳng định bản chất giai cấp
công nhân của Đảng, chúng ta không tách rời Đảng và giai cấp với các tầng lớp
nhân dân lao động khác, với toàn thể dân tộc. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta
đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Chính
lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân tộc.
Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng
lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc”.
Và Hồ Chí Minh cũng từng viêt: "Giai cấp công nhân mà không có một chính
́
đảng cách mạng lãnh đạo thì khác nào con thuyền không có người cầm lái, dễ mất
phương hướng. Còn Đảng Cộng sản không mang bản chất giai cấp công nhân,
đứng trên lập trường giai cấp công nhân thì không còn là một đảng tiên phong cách
mạng".
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản