BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN

Chia sẻ: icat

Tham khảo tài liệu 'bản chức năng, nhiệm vụ phòng kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN

BAÛN CHÖÙC NAÊNG, N H I EÄ M VU Ï P HOØNG KEÁ TOAÙN


I - M U ÏC Ñ ÍC H:
- Ñaûm baûo cho caùc boä phaän, caù nhaân trong Coâng ty thöïc
hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vu ñaït hieäu quaû trong coâng
vieäc.
- Caùc boä phaän thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï traùnh choàng
cheùo, ñoã loãi.
- Ñaûm baûo tuyeån duïng vaø xaây döïng ñoäi nguõ CBCNV theo
yeâu caàu, chieán löôïc cuûa Coâng ty.


I I – P HA Ï M V I: AÙp duïng cho Phoøng Taøi chính Keá toaùn Coâng ty


I I I – NOÄ I DUNG:1. Sô ñoà toå chöùc:
2. Chöùc naêng:
- Thöïc hieän nhöõng coâng vieäc veà nghieäp vuï chuyeân moân taøi
chính keá toaùn theo ñuùng qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà chuaån
möïc keá toaùn, nguyeân taéc keá toaùn ….
- Theo doõi, phaûn aùnh söï vaän ñoäng voán kinh doanh cuûa Coâng
ty döôùi moïi hình thaùi vaø coá vaán cho Ban laõnh ñaïo caùc vaán
ñeà lieân quan.
- Tham möu cho Ban Toång Giaùm ñoác (BTGÑ) veà cheá ñoä keá
toaùn vaø nhöõng thay ñoåi cuûa cheá ñoä qua töøng thôøi kyø
trong hoaït ñoäng kinh doanh.
- Cuøng vôùi caùc boä phaän khaùc taïo neân maïng löôùi thoâng tin
quaûn lyù naêng ñoäng, höõu hieäu.
- Tham gia xaây döïng Heä thoáng Quaûn lyù Chaát löôïng, Heä
thoáng Quaûn lyù Moäi tröôøng vaø caùc heä thoáng quaûn lyù
khaùc.
- Tham möu cho Toång Giaùm ñoác Coâng ty veà coâng taùc Taøi
chính Keá toaùn.
- Tham möu cho Toång Giaùm ñoác Coâng ty trong coâng taùc quaûn
lyù, söû duïng voán (taøi saûn, nguyeân vaät lieäu, nguoàn voán,
chi phí saûn xuaát kinh doanh).
- Phaân tích, ñaùnh giaù taøi chính cuûa caùc döï aùn, coâng trình
tröôùc khi trình laõnh ñaïo Coâng ty quyeát ñònh.
- Tham möu cho laõnh ñaïo Coâng ty veà nguoàn voán vaø giaù döï
toaùn laøm cô sôû kyù keát caùc hôïp ñoàng vôùi ñoái taùc.
- Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin coù lieân quan ñeán nghieäp vuï
kinh teá taøi chính phaùt sinh trong Coâng ty.
- Ñaûm baûo nguoàn voán cho caùc maët hoaït ñoäng saûn xuaát
kinh doanh cuûa Coâng ty.
- Thu hoài voán nhanh choùng traùnh tình traïng bò chuû ñaàu tö,
khaùch haøng chieám duïng voán.
- Quaûn lyù, theo doõi nguoàn voán cuûa Coâng ty trong caùc lieân
doanh, coâng trình.
- Giöõ bí maät veà soá lieäu keá toaùn - taøi chính vaø bí maät kinh
doanh cuûa coâng ty
- Tham möu cho Toång Giaùm ñoác trong quaù trình ñeà xuaát caùc
cheá ñoä thi ñua khen thöôûng, kyû luaät vaø naâng baäc löông
ñoái vôùi caùn boä, nhaân vieân cuûa Coâng ty.
- Thöïc hieän moät soá chöùc naêng khaùc khi ñöôïc Toång Giaùm
ñoác giao.


3. Nhieäm vu:ï

3.1. Coâng taùc Taøi chính
- Quaûn lyù hoaït ñoäng taøi chính trong toaøn Coâng ty.
- Laäp keá hoaïch taøi chính theo thaùng, quyù, naêm ñoàng thôøi
ñònh kyø baùo caùo hoaëc baùo caùo theo yeâu caàu cuûa Toång
Giaùm ñoác veà tình hình taøi chính cuûa Coâng ty.
- Phaân tích taøi chính, ñaùnh giaù veà maët taøi chính taát caû caùc
döï aùn maø Coâng ty thöïc hieän.
- Theo doõi vieäc thöïc hieän keá hoaïch taøi chính ñaõ ñöôïc duyeät.
Baùo caùo Toång Giaùm ñoác tình hình söû duïng voán vaø ñeà
xuaát bieän phaùp ñieàu chænh hôïp lyù.
- Thöôøng xuyeân thu thaäp, phaân loaïi, xöû lyù caùc thoâng tin veà
taøi chính trong saûn xuaát kinh doanh, baùo caùo kòp thôøi cho
laõnh ñaïo Coâng ty tình hình taøi chính cuûa Coâng ty.
- Cung caáp ñuû, kòp thôøi nguoàn voán phuïc vuï hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty.
- Quan heä vôùi Ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng… trong
hoaït ñoäng vay voán trung haïn, daøi haïn, ngaén haïn vaø löu
chuyeån tieàn teä.
- Ñaùnh giaù hoaït ñoäng taøi chính cuûa Coâng ty, ñeà xuaát caùc
bieän phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng taøi chính.
- Laäp vaø ñaùnh giaù baùo caùo taøi chính theo quy ñònh cuûa
Phaùp luaät vaø Ñieàu leä cuûa Coâng ty.
- Laäp vaø baùo caùo nguoàn voán huy ñoäng cho caùc hoaït ñoäng
ñaàu tö ngaén haïn cuõng nhö daøi haïn.


3.2. Coâng taùc Keá toaùn
- Ghi cheùp vaø haïch toaùn ñuùng, ñaày ñuû caùc nghieäp vuï kinh
teá taøi chính phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh
cuûa Coâng ty, phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø Quy
cheá quaûn lyù taøi chính cuûa Coâng ty.
- Kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp leä cuûa taát caû caùc loaïi chöùng töø,
hoaøn chænh thuû tuïc keá toaùn tröôùc khi trình Toång Giaùm ñoác
pheâ duyeät.
- Phoå bieán, höôùng daãn caùc Phoøng chuyeân moân thöïc hieän
thuû tuïc taïm öùng, hoaøn öùng vaø caùc thuû tuïc taøi chính khaùc
theo Quy cheá quaûn lyù taøi chính, Quy cheá chi tieâu noäi boä
cuûa Coâng ty.
- Ñònh kyø ñaùnh giaù tình hình söû duïng taøi saûn cuûa Coâng ty
theo Quy cheá cuûa Coâng ty.
- Phoái hôïp vôùi caùc Phoøng Ban chöùc naêng khaùc ñeå laäp giaù
mua, giaù baùn vaät tö haøng hoaù tröôùc khi trình Toång Giaùm
ñoác duyeät.
- Thöïc hieän thuû tuïc mua saém thieát bò, söûa chöõa taøi saûn theo
ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc vaø Coâng ty.
- Thöïc hieän vieäc kieåm keâ ñònh kyø, xaùc ñònh taøi saûn thöøa,
thieáu khi keát thöùc thi coâng coâng trình ñoàng thôøi ñeà xuaát
vôùi Toång Giaùm ñoác bieän phaùp xöû lyù.
- Phaân tích caùc thoâng tin keá toaùn theo yeâu caàu cuûa Laõnh
ñaïo Coâng ty
- Quaûn lyù taøi saûn coá ñònh, Coâng cuï duïng cuï, haïch toaùn theo
cheá ñoä hieän haønh.
- Theo doõi nguoàn voán cuûa coâng ty, quyeát toaùn caùc coâng
trình ñeå xaùc laäp nguoàn voán.
- Tieán haønh caùc thuû tuïc, thanh quyeát toaùn caùc loaïi thueá vôùi
cô quan thueá.
- Phoái hôïp vôùi caùc Phoøng ban lieân quan toå chöùc nghieäm thu
töøng phaàn vaø nghieäm thu toaøn boä coâng trình ñeå quyeát
toaùn vôùi ñaàu tö.
- Theo doõi, laäp keá hoaïch vaø thu hoài coâng nôï cuûa khaùch
haøng ñaày ñuû, nhanh choùng baûo ñaûm hieäu quaû söû duïng
nguoàn voán cuûa Coâng ty.
- Laäp vaø noäp caùc baùo caùo taøi chính ñuùng vaø kòp thôøi cho
caùc cô quan thaåm quyeàn theo ñuùng cheá ñoä quy ñònh cuûa
Nhaø nöôùc.
- Toå chöùc khoa hoïc coâng taùc keá toaùn phuø hôïp vôùi ñieàu
kieän toå chöùc saûn xuaát kinh doanh vaø boä maùy toå chöùc
cuûa Coâng ty.
- Chaáp haønh quyeát ñònh cuûa Ban kieåm soaùt veà vieäc kieåm tra
hoaït ñoäng keá toaùn taøi chính.
- Aùp duïng khoa hoïc quaûn lyù tieân tieán vaøo coâng taùc keá
toaùn, boài döôõng nghieäp vuï chuyeân moân cho caùn boä keá
toaùn, ñeà xuaát caùc bieän phaùp höõu hieäu nhaèm naâng cao
hieäu quaû söû duïng nguoàn voán cuûa Coâng ty.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản