Bạn đã định giá sản phẩm của mình đủ cao chưa?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
16
download

Bạn đã định giá sản phẩm của mình đủ cao chưa?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuốc an thần đối với người tiêu dùng khi họ lựa chọn cho mình một loại sản phẩm là gì? Giá cả hay chất lượng sản phẩm, hãy cùng Bronwyn Fryer xem xét vấn đề này qua bài viết dưới đây. Hãy làm thử nghiệm vui này ở bữa tiệc tối sắp tới của bạn xem sao nhé: Lấy 2 chai vang đỏ có giá 30 USD giống nhau y hệt và đặt chúng vào 2 bình lọc rượu (decanter[1]). Trước bữa tối, từ một trong hai chiếc bình lấy ra một chai và nói: “Tôi đã tìm thấy chai vang nhỏ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bạn đã định giá sản phẩm của mình đủ cao chưa?

  1. B n ã nh giá s n ph m c a mình cao chưa? Thu c an th n i v i ngư i tiêu dùng khi h l a ch n cho mình m t lo i s n ph m là gì? Giá c hay ch t lư ng s n ph m, hãy cùng Bronwyn Fryer xem xét v n này qua bài vi t dư i ây. Hãy làm th nghi m vui này b a ti c t i s p t i c a b n xem sao nhé: L y 2 chai vang có giá 30 USD gi ng nhau y h t và t chúng vào 2 bình l c rư u (decanter[1]). Trư c b a t i, t m t trong hai chi c bình l y ra m t chai và nói: “Tôi ã tìm th y chai vang nh h p d n này trong t gi m giá g n ây…”. ôi khi v n v giá c l i gi ng như m t viên thu c an th n trong tâm lý ngư i tiêu dùng. Ngu n: s.wsj.net Trong su t b a t i, hãy l y chai vang còn l i rót m i m i ngư i và cho h bi t ó là m t chai Chateau Lafite Rothschild[2] mà b n ã ki m ư c v i giá 200 USD.. N u nh ng ngư i b n c a b n cũng gi ng b n c a tôi (ch m t s ít thư ng xuyên xài nh ng món t ti n ki u v y), h s phát bi u r ng: Chateau Lafite úng là lo i rư u cao c p nh mà tinh t v i c m giác êm d u như satanh, và b n là m t v ch nhà không nh ng có kh u v r t t t mà còn là vô cùng hào phóng.
  2. C m giác h ang có cũng gi ng như tác d ng c a thu c an th n. Qu th c, m t hi u qu tâm lý tương t cũng có th ư c t o nên b i Big Pharma[3] làm cho b n h ng kh i tr l i khi bu n phi n m t m i. i u ó cho th y r ng n u u ng thu c an th n khi ang trong tình tr ng kh ng ho ng, b n có th có nh ng ph n ng khá hơn r t nhi u. Nguyên nhân là, như m t ngư i b n c a tôi, Dan Ariely - m t nhà kinh t nghiên c u hành vi khách hàng, ng th i cũng là m t tác gi c a HBR - ã lưu ý: “Khi mu n gi m au, não c a chúng ta ti t ra m t ch t r t gi ng v i Morphine và ch t này làm c m giác au bi n m t”. Ariely cũng phát hi n ra r ng b n càng tiêu t n nhi u ti n hơn cho dư c ph m thì b n càng c m B n nên suy nghĩ và ưa ra m c giá th y kh e hơn. G n ây ông cũng ã cùng th c phù h p v i ch t lư ng và nhu c u c a ngư i tiêu dùng. Ngu n: rulist.com hi n m t nghiên c u trong t p san c a Hi p h i Y khoa M v thu c an th n. Trong m t th nghi m, ông ã cho hai nhóm ngư i tình nguy n ch u nh ng cú s c i n, và sau ó cho h dùng thu c an th n – m t nhóm dùng lo i thu c mà h bi t là có giá 2.50 USD/viên và nhóm còn l i dùng lo i thu c 10 cent – sau ó l i cho h ch u s c i n l n n a. 85% nh ng ngư i tình nguy n ư c dùng lo i thu c có giá cao hơn c m th y ít b au hơn khi ch u nh ng cú s c i n l n hai. Nhóm còn l i dùng lo i thu c giá th p hơn thì ch có 60% có c m giác ó.
  3. Vi c nh giá s n ph m theo ki u kê ơn an th n có tác d ng i v i vi c kinh doanh c a b n th nào? Ngu n: exhibitoronline.com Nghiên c u này cho th y r ng b n (hay b t kỳ ai khác) càng b ra nhi u ti n hơn cho rư u, qu n áo, cho vi c tr thành thành viên c a m t t ch c nào ó, cho b a trưa hay là cho b t kỳ m t cái gì khác, thì b n càng c m th y hài lòng hơn, b i vì b n mong i nhi u t i u ó. Vì v y mà bây gi b n ã hi u r ng th c s thì d u r n có tác d ng gì và vi c t giá theo ki u thu c an th n có ý nghĩa gì i v i công vi c kinh doanh c a b n? i u này có th l t ngư c quan i m c a các nhà Marketing v vi c nh giá không? Ý ki n c gi Harvard Business Online Ý ki n c a Dan Ariely T t nhiên m t trong nh ng câu h i chính ư c ưa ra t v n này là công d ng c a các dư c ph m thông thư ng (generic drugs) Ph i chăng, ch vì ó là nh ng dư c ph m không có thương hi u ho c bao gói p (và r hơn) mà có th làm gi m s mong i c a chúng ta và vì v y làm gi m hi u qu ? Tôi ng r ng ây là trư ng h p mà chúng ta mu n ki m soát c giá c và
  4. ch t lư ng c a thu c thì chúng ta c n làm m t vài i u gì ó. Chúng ta có th làm ư c gì? Hãy tư ng tư ng, ch ng h n, n u chúng ta có th làm tăng thêm mong i i v i các lo i dư c ph m có cùng công d ng, ó là không t chúng th trư ng giá th p nhưng chúng ư c ki m nghi m k càng, và là nh ng s n ph m có ch t lư ng cao. Ví d như i u gì s x y ra n u b nh vi n Mayo b t u ch p thu n vi c các lo i dư c ph m ư c ki m nghi m t t ang d n chuy n thành dư c ph m thông thư ng. Tôi không ch c là b n s c m th y th nào nhưng tôi ng r ng n u tôi dùng Aspirin theo nghiên c u c a b nh vi n Mayo ho c thu c ch ng ông máu (blood thinner) thì tôi s c m th y t t hơn r t nhi u. Ý ki n c a Paul Nunes Có v như i u này mang m t ý nghĩa r t thú v liên quan n s có m t kh p nơi cũng như giá c c a hàng hoá. N u giá rư u vang v n như v y nhưng m i ngư i có xu hư ng thích dùng lo i rư u cũng có giá 200 USD, ph i chăng nó cũng s b m t i tác d ng v m t y h c? Do nh n th c và có th do hàng hóa t t hơn m t cách n i b t, nh ng hàng hóa ư c nh giá cao ã có ch ng. S lan tràn ngày m t r ng hơn c a nh ng chi c ô tô có giá 100.000 USD li u có thay th m t cách nghiêm túc nh ng chi c xe có giá 50.000 USD? Và s hào nhoáng c a nh ng chi c Ferraris giá 500.000 USD hay 1.000.000 USD có th c s thay th m t cách nghiêm túc nh ng chi c xe có giá 250.000 USD? Có v gi ng như m t câu h i thông thư ng ư c ưa cho m t s ngư i quan tâm n vi c mua hàng c a Ferrari, nhưng v i m t chi c ô tô sang tr ng có giá 65.000 USD thì sao? Khi ngư i dân ang ngày m t giàu lên, thì nh ng hàng hóa giá cao ư c bán t o nên tình tr ng “giàu có ng lo t”. Nhưng li u nh ng hàng hóa giá cao này có th hoàn toàn thay th nh ng hàng hóa giá th p hơn trong vi c làm hài lòng ngư i tiêu dùng không? Vi c t o ra nh ng hàng hóa m i xa x này có th h y ho i các lo i hàng truy n th ng m c nào, không ch v m t c m xúc mà còn v khía c nh hóa h c c a b não? ây qu là m t i u thú v !. - Trích chuyên m c “HBR Editor’s Blog” c a Bronwyn Fryer trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN
  5. ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] Decanter - Bình l c rư u – ư c s d ng ph c v các lo i rư u vang có c n, thư ng là rư u lâu năm giúp l ng c n và thúc y quá trình ôxy hóa rư u vang. Decanter luôn ư c thi t k v i hình dáng c bi t, không ch v i m c ích t i a hóa s ti p xúc c a rư u vang v i không khí, mà còn là v t trang trí sang tr ng không th thi u trong các bu i ti c. [2] Château Lafite Rothschild là m t lo i rư u vang ư c s n xu t Pháp, ây là m t trong s lo i vang có giá trên th gi i. [3] Ngành công nghi p dư c ph m toàn c u, còn g i là “ i dư c ph m”. Big Pharma cũng là t n công ty bán l dư c ph m l n nh t nư c M .
Đồng bộ tài khoản