Bản ghi nhớ số 105/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
6
download

Bản ghi nhớ số 105/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản ghi nhớ số 105/2004/LPQT về việc thành lập tổ chuyên gia hợp tác kinh tế và thương mại Việt – Trung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản ghi nhớ số 105/2004/LPQT

  1. B N GHI NH V VI C THÀNH L P T CHUYÊN GIA H P TÁC KINH T VÀ THƯƠNG M I VI T – TRUNG GI A B K HO CH VÀ U TƯ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ B THƯƠNG M I NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA B K ho ch và u tư nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B Thương m i nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa (dư i ây g i t t là "hai bên"), nh m tăng cư ng h p tác và giao lưu gi a các t nh và khu t tr biên gi i hai nư c, c ng c và m r ng quan h h p tác kinh t và thương m i gi a hai nư c trên cơ s bình ng, cùng có l i, qua s bàn b c h u ngh , t ư c th a thu n v i B n ghi nh như sau: i u I. Thành ph n T Chuyên gia 1. Hai bên nh t trí thành l p T Chuyên gia h p tác kinh t và thương m i (dư i ây g i t t là "T Chuyên gia") trong khuôn kh y ban h p tác kinh t và thương m i gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa. 2. T Chuyên gia bao g m i di n các cơ quan h u quan c a Chính ph hai nư c, các cơ quan qu n lý kinh t và thương m i c a các t nh và khu t tr biên gi i hai nư c, các ơn v nghiên c u c a hai nư c. 3. V Kinh t i ngo i B K ho ch và u tư nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và V Châu Á B Thương m i nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa có trách nhi m cùng nhau th c hi n c th B n ghi nh này. i u II. Trách nhi m c a T Chuyên gia 1. T Chuyên gia s ti n hành nghiên c u tính kh thi c a vi c xây d ng hai hành lang kinh t là "Côn Minh – Lào Cai – Hà N i - H i Phòng" và "Nam Ninh - L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng" và Vành ai kinh t vòng quanh V nh B c B (dư i ây g i t t là "Hai hành lang m t vành ai"). 2. Trên cơ s nghiên c u tính kh thi, T Chuyên gia s xu t quy ho ch và ngh c th v vi c xây d ng cơ ch h p tác "Hai hành lang m t vành ai". i u III. H i ngh T Chuyên gia H i ngh T Chuyên gia s ư c luân phiên t ch c t i Vi t Nam và Trung Qu c. H i ngh l n th nh t s t ch c t i Hà N i vào tháng 03 năm 2005. i u IV. Hi u l c và s a i B n ghi nh này có hi u l c trong hai năm k t ngày ký. M t trong hai bên có th yêu c u s a i ho c b sung cho B n ghi nh này b ng văn b n. Các n i dung ư c hai bên ng ý s a i ho c b sung s có hi u l c k t ngày hai bên th a thu n b ng văn b n.
  2. B n ghi nh này làm t i Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2004, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Trung. M i bên gi m t b n, c hai b n u có giá tr ngang nhau./. B K HO CH VÀ U TƯ B THƯƠNG M I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN VI T NAM TRUNG B trư ng B K ho ch và u tư HOA B trư ng B Thương m i Võ H ng Phúc B c Hy Lai
Đồng bộ tài khoản