Bản ghi nhớ số 110/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
6
download

Bản ghi nhớ số 110/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản ghi nhớ số 110/2004/LPQT về các vấn đề di cư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp V­ương quốc Anh và Bắc Ai-len

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản ghi nhớ số 110/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 110/2004/LPQT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2004 B n ghi nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã H i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Liên hi p Vương qu c Anh và B c Ai-len v các v n di cư có hi u l c t ngày 28 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRU NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh B N GHI NH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH LIÊN HI P VƯƠNG QU C ANH VÀ B C AI-LEN V CÁC V N DI CƯ. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i là "Vi t Nam") và Chính ph Liên hi p Vương qu c Anh và B c Ai-len (sau ây g i là "Anh") (sau ây g i chung là "các Bên”) Mong mu n tăng cư ng h p tác song phương v các v n di cư, c bi t là t o thu n l i cho vi c di cư h p pháp, ch ng nh p cư b t h p pháp và b o m h i hương nhanh chóng, hi u qu ngư i nh p cư b t h p pháp, ã th a thu n như sau: 1. Các nguyên t c h p tác 1. 1. Các Cơ quan ư c ch nh c a các Bên s h p tác trong ph m vi thNm quy n c a mình, phù h p v i các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam và Anh ký k t ho c gia nh p, ng th i tuân th pháp lu t c a m i nư c. Các Cơ quan ư c ch nh là C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an Vi t Nam và C c Nh p cư và Qu c t ch B N i v Anh. 1.2. H p tác theo B n ghi nh này ư c xây d ng trên cơ s quan h t t p hi n nay và h p tác trong lĩnh v c di cư nh m c i thi n quá trình di cư h p pháp, ch ng nh p
  2. cư b t h p pháp và b o m h i hương nhanh chóng, hi u qu ngư i nh p cư b t h p pháp. 1.3. Trong quá trình h p tác theo B n ghi nh này, các Bên có th th o lu n và quy t nh nh ng bi n pháp có hi u qu ch ng nh p cư b t h p pháp và tăng cư ng quá trình h i hương. 1.4. B n ghi nh này không nh hư ng n các hình th c h p tác khác ư c các Bên th a thu n. 1.5. Vì nh ng m c ích c a B n ghi nh này, "di cư h p pháp" ư c hi u là vi c nh p c nh và cư trú trên lãnh th c a m t Bên có th i h n ho c m c ích phù h p v i pháp lu t nh p cư c a Bên ó. 1.6. Vì nh ng m c ích c a B n ghi nh này, "nh p cư b t h p pháp" là vi c nh p c nh và cư trú trên lãnh th c a m t Bên có th i h n ho c m c ích không phù h p v i pháp lu t nh p cư c a Bên ó. 2. M c ích c a vi c h p tác 2.1. M c ích c a B n ghi nh này và c a vi c h p tác quy nh dư i ây: (a) C i thi n quá trình di cư h p pháp c a công dân Bên này n Bên kia; (b) u tranh có hi u qu ch ng nh p cư b t h p pháp; (c) Thúc Ny di cư h p pháp và gi m thi u hi u qu nh p cư b t h p pháp, k c vi c ơn gi n hóa th t c c p th th c cho nh ng ngư i i l i h p pháp và c p Gi y thông hành h i hương cho nh ng ngư i nh p cư b t h p pháp; (d) u tranh có hi u qu ch ng các ho t ng c a nh ng t ch c, cá nhân tham gia vào vi c buôn bán ngư i và x lý thích áng nh ng t ch c, cá nhân có liên quan, phù h p v i pháp lu t c a m i Bên. 3. Hình th c h p tác 3.1. Nguyên t c ưa tr v 3.1.1. Vi t Nam s nh n tr l i công dân Vi t Nam b Anh tr c xu t do vi ph m pháp lu t nh p cư, phù h p v i nh ng nguyên t c và th t c nêu t i B n ghi nh này. 3.1.2. Quá trình tr c xu t và nh n tr l i s ư c th c bi n phù h p v i pháp lu t nh p cư c a các Bên và lu t pháp qu c t , b o m các nguyên t c tr t t , an toàn, tôn tr ng nhân phNm, có tính n khía c nh nhân o, tính th ng nh t gia ình và các quy n nhân thân cũng như tài s n c a nh ng ngư i tr v theo các i u ư c qu c t có liên quan. 3.1.3. Trư c khi chuy n giao, Anh s cho phép ngư i tr v gi i quy t các v n cá nhân và tài s n trong m t th i h n h p lý và trên cơ s t ng trư ng h p c th .
  3. 3.1.4. Ngư i tr v có quy n mang theo ho c chuy n v Vi t Nam các kho n ti n và tài s n thu c v h m t cách h p pháp. 3.2. i tư ng ưa tr v 3.2.1. Vi t Nam s nh n tr l i nh ng ngư i áp ng các i u ki n sau: (a) Ch có qu c t ch Vi t Nam; (b) ã thư ng trú t i Vi t Nam trư c khi nh p c nh vào Anh; (e) ã nh n ư c thông báo pháp lý v Quy t nh b tr c xu t ra kh i Anh v Vi t Nam, phù h p v i pháp lu t c a Anh. 3.2.2. N u công dân Vi t Nam ang cư trú b t h p pháp t i Anh có th th c nh p c nh ho c gi y phép cư trú ho c gi y t i l i còn giá tr , k c gi y thông hành và gi y t nhân thân t m th i ư c c p theo Công ư c Giơ-ne-vơ ngày 28/7/1951 v Quy ch ngư i t n n ư c s a i theo Ngh nh thư New York ngày 31/01/1967 v Quy ch ngư i t n n do cơ quan có thNm quy n c a m t nư c th ba c p trư c khi bi tr c xu t kh i Anh, Anh s n l c ưa ngư i này v nư c th ba ó. Trong trư ng h p Anh không th ưa ngư i này v nư c th ba ó ho c ngư i này không mu n quay tr l i nư c th ba ó, Vi t Nam s xem xét nh n tr l i trên cơ s t ng trư ng h p c th , phù h p v i nguy n v ng c a ương s và pháp lu t c a Vi t Nam. 3.2.3. Công dân Vi t Nam nh p c nh Anh trư c ngày B n ghi nh này có hi u l c không thu c i tư ng ưa tr v theo quy nh t i B n ghi nh này. Vi c tr c xu t và nh n tr l i công dân Vi t Nam nh p c nh Anh trư c ngày B n ghi nh này có hi u l c và ang cư trú b t h p pháp t i Anh s ư c th c hi n theo nh ng th t c hi n hành theo quy nh pháp lu t nh p cư c a các Bên. 3.2.4. Trong trư ng h p x y ra nh m l n th t s d n n vi c c p Gi y thông hành Vi t Nam cho m t ngư i không áp ng nh ng i u ki n ưa tr v Vi t Nam theo quy nh c a B n ghi nh này mà ngư i này ã ư c ưa tr v Vi t Nam, Anh s nh n tr l i và ch u m i chi phí ưa ngư i ó tr l i Anh. 3.3. Th t c ưa tr v 3.3.1. Sau khi xác nh m t ngư i thu c i tư ng ư c thu x p ưa tr v phù h p v i B n ghi nh này, Cơ quan ư c ch nh c a Anh s chuy n cho Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam thông qua i s quán Anh t i Hà N i nh ng gi y t sau: (a) ngh c a Anh v vi c c p Gi y thông hành nh m t o i u ki n cho vi c nh p c nh Vi t Nam c a nh ng ngư i có tên trong Danh sách nh ng ngư i ư c ngh nh n tr l i( kèm theo) thân m u do Cơ quan ch nh c a Vi t Nam ban hành; (b) B n sao văn b n pháp lý thông báo cho ngư i ư c ngh nh n tr l i bi t v vi c s b tr c xu t ra kh i Anh v Vi t Nam;
  4. (c) B n chính ho c b n sao các gi y t liên quan n qu c t ch và nhân thân c a ngư i ư c ngh nh n tr l i ư c Cơ quan ư c ch nh c a Anh ch ng nh n (n u có); và (d) B n t khai ã ư c i n y dành cho ngư i ư c ngh nh n tr l i theo m u do Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam ban hành. T t c các gi y t nêu trên b ng ti ng Anh ph i ư c d ch ra ti ng Vi t có xác nh n và b n sao nh ng gi y t ó ph i ư c viên ch c có thNm quy n c a Anh ch ng th c. i s quán Anh t i Hà N i có th th c hi n vi c d ch nh ng gi y t này. 3.3.2. Qu c t ch Vi t Nam và nhân thân c a ngư i ư c ngh nh n tr l i có th ư c ch ng minh b i m t trong nh ng lo i gi y t th t và còn giá tr sau: (a) H chi u Vi t Nam; (b) Gi y ch ng minh nhân dân Vi t Nam; (c) Gi y ch ng nh n qu c t ch Vi t Nam; (d) Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam; (e) Quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam. 3.3.3. Trong th i h n năm (5) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh nh n tr l i và n u ngư i ư c ngh nh n tr l i có gi y t dùng xác nh qu c t ch Vi t Nam và nhân thân phù h p v i B n ghi nh này, Cơ quan dư c ch nh c a Vi t Nam s tr l i b ng văn b n v vi c c n thi t hay không c n thi t xác minh gi y t ó. Trong nh ng trư ng h p khác, Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam s ti n hành xác minh qu c t ch, nhân thân ngư i ư c ngh nh n tr l i và trong th i h n ba mươi (30) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh nh n tr l i s thông báo b ng văn b n cho Cơ quan ư c ch nh c a Anh v vi c ng ý hay không ng ý nh n tr l i Trong trư ng h p ng ý nh n tr l i, Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam s c p Gi y thông hành trong th i h n năm (5) ngày làm vi c và chuy n ngay cho Cơ quan ư c ch nh c a Anh thông qua i s quán Anh t i Hà N i. Trong trư ng h p không kh ng nh ư c qu c t ch Vi t Nam ho c nhân thân c a ngư i ư c ngh nh n tr l i. Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam s gi i thích lý do. 3.3.4. Ch m nh t là b y (7) ngày làm vi c trư c chuy n bay ưa ngư i ư c nh n tr l i v Vi t Nam. Cơ quan ư c ch nh c a Anh s thông báo b ng văn b n cho Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam v h tên c a ngư i này và các chi ti t v chuy n bay. Vi c thông báo các công vi c chuNn b ưa ngư i tr v có th ư c th c hi n càng s m càng t t sau khi Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam kh ng nh ng ý nh n tr l i ngư i ư c ngh . Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam s kh ng nh l i không ch m tr ngày ti p nh n. Trong trư ng h p c n có viên ch c c a Anh i kèm ngư i ư c nh n tr l i, t t c nh ng chi ti t nhân thân c n thi t cho vi c c p th th c cho nh ng viên ch c này ph i ư c phía Anh thông báo trư c cho Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam ch m nh t là b y (7) ngày làm vi c trư c chuy n bay. Cơ quan
  5. có thNm quy n c a Vi t Nam s c p không ch m tr th th c nh p c nh cho nh ng viên ch c này. 3.3.5. Khi bàn giao ngư i tr v t i sân bay Vi t Nam, viên ch c i kèm c a Anh s trao cho Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam Gi y thông hành có liên quan và nh ng gi y t cá nhân khác c a ngư i tr v (n u có), l p và ký Biên b n bàn giao, kèm theo danh sách nh ng ngư i tr v . 3.3.6. Theo ngh c a Cơ quan ư c ch nh c a Anh, Cơ quan ư c ch nh c a Vi t Nam n u th y c n thi t s c viên ch c sang Anh thNm v n ngư i ư c ngh ưa tr v . 3.3.7. Các nguyên t c và th t c quy nh t kho n 3.3.1 n 3.3.6 nói trên cũng ư c áp d ng tương ng (mutatis mutandis) i v i vi c nh n tr l i công dân Anh b Vi t Nam tr c xu t. 3.3.8. Anh s ch u toàn b chi phí chuyên ch ngư i tr v n Vi t Nam và s cung c p các kho n tài chính c n thi t cho vi c ưa ti p ngư i này v a phương g c và s xem xét thu n l i vi c chi phí cho các viên ch c c a Vi t Nam sang Anh thNm v n theo quy nh t i i m 3.3.6. 3.4. i l i h p pháp 3.4.1. Các Bên th ng nh t theo u i m c tiêu t o i u ki n thu n l i nh t có th ư c cho nh ng ngư i i l i h p pháp c a hai nư c, phù h p v i pháp lu t liên quan và các quy nh v ki m tra nh p c nh, c th là: (a) Th a thu n v th t c nh m b o m cho nh ng ngư i i l i h p pháp có th ư c c p th th c nh p c nh nhi u l n m t cách nhanh chóng và ơn gi n; (b) T o thu n l i. không có nh ng ch m ch và h n ch không c n thi t iv i nh ng chuy n i vì m c ích chính th c ho c ngo i giao; và (c) i x công b ng và tôn tr ng i v i t t c ngư i xin th th c và m i lo i th th c 3.4.2. Các Bên s khuy n khích và tăng cư ng vi c di cư h p pháp c a công dân hai nư c. 3.5. Ngăn c n nh p cư b t h p pháp. 3.5.1. Các Bên s trao i u n thông tin chi n lư c, thông tin v pháp lu t nh p cư trên cơ s có i có l i và thư ng k gi a các cơ quan có liên quan. 3.5.2. Các Bên s tăng cư ng h p tác tri t phá các t ch c và cá nhân khác tham gia vào vi c ti p tay cho nh p cư b t h p pháp. Các Cơ quan ư c ch nh s cùng nhau làm vi c nh m thúc Ny các bi n pháp h u hi u và th c hi n nh ng hành ng chung nh m ngăn ch n nh p cư b t h p pháp.
  6. 3.5.3. Anh s xem xét thu n l i m i ngh c a Vi t Nam v vi c tr giúp ào t o nghi p v phát hi n gi y t gi , k c h chi u và các gi y t khác ư c n p kèm theo ơn xin c p th th c. 3.5.4. T t c vi c trao i nh ng thông tin quy nh trong B n ghi nh này s ư c th c hi n phù h p v i pháp lu t ư c áp d ng và có liên quan c a các Bên. 3.5.5. Trong h p tác v i các nư c khác, các Bên s tìm cách ph i h p hành ng t i nh ng nư c mà công dân Vi t Nam và công dân Anh thư ng quá c nh v i m c ích nh p c nh b t h p pháp vào lãnh th Bên kia, nh m vào i tư ng t ch c vi c nh p c nh b t h p pháp như v y, ngăn ch n vi c ra i ti p, phát hi n và tr ng tr nh ng i tư ng có trách nhi m trong vi c ti p tay cho nh p cư b t h p pháp. 4. Th t c h p tác Vi c h p tác quy nh trong B n ghi nh này s tuân theo các th t c sau: 4.1. Trong ph m vi thNm quy n c a mình, các Cơ quan ư c ch nh, i s quán Vi t Nam t i Anh và i s quán Anh t i Vi t Nam ch u trách nhi m th c hi n vi c h p tác song phương. 4.2. Viên ch c c a các Cơ quan ư c ch nh s g p nhau khi c n thi t trao i v vi c h p tác theo B n ghi nh này, ki m i m các ti n b ã t ư c và th a thu n v nh ng bi n pháp c n thi t nh m t ư c các m c tiêu c a B n ghi nh này. 5. Quy nh cu i cùng 5.1. B n ghi nh này có hi u l c k t ngày ký và s có hi u l c trong th i h n năm (5) năm. 5.2. N u sáu (6) tháng trư c khi B n ghi nh này h t hi u l c, không Bên nào thông báo cho Bên kia b ng văn b n v vi c h y b hi u l c c a B n ghi nh này, B n ghi nh này s ti p t c có hi u l c thêm năm (5) năm n a và s ư c gia h n theo cách như v y. 5.3. M i tranh ch p v vi c gi i thích ho c th c hi n B n ghi nh này s ư c gi i quy t thông qua tư v n gi a các Bên và s không ư c ưa ra gi i quy t t i b t kỳ m t tòa án qu c gia, tòa án qu c t ho c m t bên th ba. 5.4. M i Bên có th ch m d t hi u l c c a B n ghi nh này thông qua vi c g i thông báo b ng văn b n cho Bên kia trư c sáu (6) tháng. 5.5. B n ghi nh này có th ư c s a i ho c b sung theo th a thu n và ư c kh ng nh b ng văn b n gi a các Bên. Ký t i Hà N i ngày 28 tháng 10 năm 2004 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh, các văn b n có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH LIÊN H P VƯƠNG QU C ANH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH
  7. VÀ B C AI-LEN NGHĨA QU C V KHANH B N I V VI T NAM TH TRƯ NG B NGO I GIAO Desmond Henry Browne Lê Công Ph ng
Đồng bộ tài khoản