Ban hành mục tiêu công ty

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
13
download

Ban hành mục tiêu công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành mục tiêu công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ban hành mục tiêu công ty

  1. CTY COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Soá: Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ________________________________________ Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy MUÏC TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG 1. df 2. df 3. df 4. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
Đồng bộ tài khoản