Bản kế kế hoạch kinh doanh mẫu

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
841
lượt xem
340
download

Bản kế kế hoạch kinh doanh mẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng mẫu Kế hoạch kinh doanh dành cho các nhà quan trị tham khảo để hoạch định kế hoạch kinh doanh chi tiết, cụ thể mang lại hiệu quả cao, giúp cho công ty, doanh nghiệp phát triển bền vững và mạnh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản kế kế hoạch kinh doanh mẫu

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc KEÁ HOAÏCH KINH DOANH Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà saûn : xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích I/ KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY: 1. Lòch söû phaùt trieån cuûa coâng ty: 1.1 Thôøi gian thaønh laäp coâng ty : 1.2 Saùng laäp vieân : 1.3 Saûn phaåm chính cuûa coâng ty : 1.4 Möùc ñoä daùo öùng thò tröôøng cuûa saûn phaåm : chính 1.5 Toùm taét cô caáu cuûa doanh nghieäp : 1.6 Hình thöùc phaùp lyù cuûa coâng ty : 1.7 Caùc nguoàn löïc caàn coù vaø phöông phaùp : huy ñoäng 1.8 Moái quan heä coâng ty vaø coâng ty khaùc : laøm cô sôû kinh doanh saép tôùi 1.9 Möùc ñoä thaønh coâng trong vieäc xaâm nhaäp : thò tröôøng vaø keát quaû taøi chính 1.10 Nhöõng möùc ñoä khoù khaên naoø maø coâng ty : ñaõ ñoái phoù, coâng ty ñaõ phaûn öùng nhu theá naoø vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ra sao toái doanh nghieäp? 1.11 Nhöõng söï kieän vaø caù nhaân naøo coù aûnh : höôûng ñeán coâng ty? Nhöõng xu höôùng chuû yeáu naøo, nhöõng moái quan heä naøo giuùp coâng ty thaønh coâng trong töông lai? 2. Phaân tích hieän trang cuûa coâng ty: 2.1 Saûn phaåm hay dòch vuï chuû yeáu laø gì? : Ngo Quang Thuat Page 1 of 9
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc 2.2 Nhöõng ñieàu kieän thay ñoåi vaø nhöõng saûn : phaåm/dòch vuï phaûi phaûn aùnh söï thay ñoåi naøy. 2.3 Saûn phaåm hay dòch vuï ñaùp öùng nhu caàu thó : tröôøng nhö theá naøo? 2.4 Coâng ty coù gì ñoäc ñaùo? : _Trang thieát bò hieän ñaïi hoaëc ñang chieám : öu theá? _Caùc moái quan heä ñaëc bieät vôùi khaùch : haøng vaø nhaø cung öùng ñeå ñaûm baûo thaønh coâng? _Coâng ty söû duïng nhaõn hieäu thöông maïi : hay logo, chöông trình quaûng caùo ñaëc bieät? _Danh tieáng vaø vò trí thöông tröôøng cuûa : coâng ty coù yeáu toá caïnh tranh? _Caùc boä phaän taùc nghieäp ñaëc bieät coù hieäu : quaû? _Tham gia hieäp hoäi coù theå mang laïi lôïi ích : trong töôøng lai 2.5 Nhöõng vaán ñeà cuï theå gì maø coâng ty ñang : phaûi ñoái phoù. 2.6 Möùc ñoä thaønh coâng ñaït ñöôïc trong vieäc : xaâm nhaäp thi tröôøng vaø nhöõng keát quaû taøi chính. So saùnh keát quaû ñaït ñöôïc so vôùi keá hoaïch? 2.7 Nhöõng xu höôùng naøo thaáy ñöôïc keát quaû : tröôùc ñaây vaø keát quaû hieän taïi. Nhöõng xu höôùng naøy coù theå laøm neàn taûng cho caûi tieán saûn phaåm, phaùt trieån thò tröôøng? 2.8 Caùc ñieåm maïnh vaø yeáu caàn khaéc phuïc vaø : phaùt trieån trong töông lai. 3. Keá hoaïch trong töông lai: 3.1 Saûn phaåm vaø dòch vuï naøo chuû yeáu trong : töông lai? Mieu taû saûn phaåm vaø lieân heä vôùi caùc yeáu toá thò tröôøng hieän taïi 3.2 Nhöõng muïc tieâu ngaén haïn vaø daøi haïn ñeå : xaâm nhaäp thò tröôøng vaø ñeå ñaït ñöôïc than2h coâng veà phöông dieän taøi chính laø gì? Ngo Quang Thuat Page 2 of 9
  3. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc 3.3 Vieäc phaùt huy ñieåm maïnh vaø caûi tieán : ñieåm yeáu nhö theá naøo? 3.4 Nhöõng nhu caàu chi vieäc phaùt trieån trong : töông lai cuûa doanh nghieäp laø gì? 3.5 Nhöõng toàn taïi khoù khaên seõ ñöôïc vöôït qua : nhö theá naøo? 3.6 Nhaân söï cho söï phaùt trieån ñöôïc giaûi quyeát : ra sao? II/ SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ: 1 Moâ taû chính xaùc saûn phaåm vaø dòch vuï: : 1.1 SAÛn phaåm ñöôïc duøng laøm gì? : 1.2 Saûn phaåm hoaït ñoäng nhö theá naøo? : 1.3 Caùc maãu khaùc nhau cuûa saûn phaåm? Caùc : maãu khaùc nhau naøy coù ñöôïc ñöa ra treân thò tröôøng khoâng? 1.4 Chu kyø soáng cuûa saûn phaåm? : 1.5 Chuyeân moân kyõ thuaät hay kyõ thuaät saûn : xuaát naøo laø quan troïng cho söï thaønh coâng cuøa saûn phaåm naøy? : 2 Thaûo luaän veà caùc öùng duïng cuûa saûn : phaåm? 2.1 Saûn phaåm ñöôïc söû duïng moät caùch chính : xaùc nhö theá naøo vaø ai dsöû duïng? 2.2 Saûn phaåm coù tieáp caän moät khu vöïc thò : tröôøng moái khoâng? saûn phaåm coù caïnh tranh tröc tieáp vôùi caùc saûn phaåm khaùc khoâng? 2.3 Coù saûn phaåm boå sung hay khoâng? : 2.4 Vieäc laép ñaët saûn phaåm coù aûnh höôûng ñeán : vieäc baûo haønh caùc thieát bò lieân quan hay khoâng? 2.5 Ñaây laø saûn phaåm phaûi mua lieân tuïc hay : mua moât laàn? 2.6 Caàn ñöa dòch vuï baát thöôøng ho8aïc ñaëc : bieät naoø ñeå hoã trôï saûn phaåm? : 3. Xaùc ñònh phaân tích lôïi ích: : Ngo Quang Thuat Page 3 of 9
  4. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc 3.1 HÌnh thöùc beân ngoaøi/nhìn saûn phaåm toát : hôn, hieän ñaïi hôn 3.2 Chaát löôïng hoaït ñoäng toát hôn, reû hôn? : 3.3 Giaù caû : 3.4 Tính linh hoaït : 3.5 Ñoä beàn : 3.6 Toác ñoä : 3.7 Ñoä chính xaùc : 3.8 Deã söû duïng : 3.9 Chaát löôïng nguyeân vaät lieäu hoaëc quaù trình : söû duïng III/ PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG: 1. Phaân tích khaùch haøng: : 1.1 Xaùc ñònh ai laø ngöôøi mua tieàm naêng ñoái : vôùi saûn phaåm? a. Phaân boá ñòa lyù : b. Hoaït ñoäng cuûa ngöôøi mua kinh doanh, caù : nhaân, saûn xuaát, chính phuû.. c. Vò trí traùch nhieäm cuûa ngöôøi mua : d. Nhöõng ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi mua : 1.2 Ñònh löôïng chính xaùc ngöôøi mua : a. Ngöôøi mua ñöôïc höôûng lôïi gì? : b. Ngöôøi mua coù nheàu lí do löïa choïn, lí do : naøo laø quan troïng nhaát? c. Vieäc mua saûn phaåm coù ñaùp öùng mong : muoán cuûa ngöôøi mua khoâng? d. Coù nhöõng caûn trôû naøo ñoái vôùi vieäc mua : saûn phaåm? e. Hieän nay caùc khaùch haøng naoø chöa söû : duïng caøc saûn phaåm tieàm naêng cuûa doanh nghieäp? 2. Qui moâ thò tröôøng : 2.1 Caùc nguoàn thoâng tin : a. Aán phaåm cuûa cô quan chính phuû : b. Aán phaåm cuûa ñòa phöông : c. Hieäp hoäi chuyeân moân : d. Aán phaåm khaùc : e. Caùc dòch vuï thu thaäp vaø trao ñoåi thoâng tin : Ngo Quang Thuat Page 4 of 9
  5. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc 2.2 Moâ taû thò tröôøng hieän taïi vaø trong nhöõng : naêm tôùi a. Coù bao nhieâu ngöôøi mua tieàm naêng? : b. Dung löôïng cuûa thò tröôøng? : c. Möùc ñoä thöôøng xuyeân mua saûn phaåm? : d. Möùc ñoä khaùch haøng mua? : e. Qui moâ giaù trò baèng tieàn cuûa thò tröôøng? : 3. Phaân khuùc thò tröôøng: : 3.1 Thò tröôøng ñöôïc phaân khuùc nhu theá naoø? : 3.2 Qui moâ cuûa thò tröôøng lieân quan ñeán töøng : phaân khuùc? 3.3 Doanh nghieäp seõ nhaém phaân khuùc naøo? : Taïi sao? 3.4 Tính thôøi vuï cuûa thò tröôøng taùc ñoäng nhö : theá naøo ñeán doanh nghieäp? 3.5 Doanh nghieäp seõ kieåm soaùt nhöõng bieán : ñoåi veà nhu caàu vaø phaân khuùc cuûa thò tröôøng nhu theá naøo? 4. Phaân tích tính caïnh tranh: : 4.1 Ñoái thuû caïnh tranh chính laø ai? : 4.2 Hoï ñaït ôû nhöõng ñòa ñieåm naøo? : 4.3 Hoï ñaõ kinh doanh bao laâu? Thò tröôøng vaø : qui moâ lôùn hay nhoû? 4.4 Hoï ñang phaùt trieån, oån ñònh hay suy thoaùi, : taïi sao? 4.5 Caùc ñoái thuû caïnh tranh chính giöõ thò phaàn : nhö theá naøo? 4.6 Caùc ñoái thuû naøo caïnh tranh lôùn nhaát, taïi : sao? 4.7 Phaân tích tính caïnh tranh döïa vaøo caùc yeáu : toá sau: a. Chaát löôïng saûn phaåm : b. Ña daïng saûn phaåm : c. Bao bì : d. Xaâm nhaäp thò tröôøng : e. Uy tín/danh tieáng : f. Chi phí saûn xuaát : g. Giaù baùn : h. Heä thoáng phaân phoái : i. Ñoäi nguõ baùn haøng : j. Phöông tieän saûn xuaát : Ngo Quang Thuat Page 5 of 9
  6. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc k. Löïc löôïng lao ñoäng : l. Coâng ngheä : m. Quaûn lyù : n. Khaû naêng taøi chính : o. Lôïi nhuaän : p. Nguoàn nguyeân lieäu : q. Xu höôùng taêng tröôûng : IV/ CHIEÁN LÖÔÏC MARKETTING/BAÙN HAØNG: 1. Phaân tích yeáu toá: : 1.1 Khaùch haøng tieàm naêng: : a. Xaùc ñònh khaùch haøng thöïc söï : b. Phaân tích lyù do mua haøng : 1.2 Xaùc ñònh phöông phaùp tieáp caän thích hôïp : 1.3 Keá hoaïch tieáp xuùc, trieån khai baùn haøng : 1.4 Phaân tích giaù caû, lôïi nhuaän : a. Giao haøng : b. Phaân tích caïnh tranh : 1.5 Öôùc tính doanh thu trung bình : : 2. Hình thaønh chieán löôïc marketting: : Eâ’. Phaân tích ñònh luôïng vaø ñònh tính khaùch : 1 haøng tieàm naêng: 2.2 Phat1 trieån keá hoaïch xuùc tieán : a. Choïn ñaëc tính caàn nhaán maïnh : b. Xaùc ñònh phöông tieän truyeàn thoâng ñeå taûi : thoâng tin toái thieåu nhaát c. Toå chöùc baùn haøng vaø caùc bieän phaùp hoã trôï : thích hôïp 2.3 Xaùc ñònh tính kinh teá cuûa chieán löôïc : a. Keá hoaïch tieáp xuùc vaø toå chöùc baùn haøng : b. Doanh soá trung bình : c. Phaân tích giaù caû lôi nhuaän : 2.4 Ñaùnh giaù caùc phöông thöùc giao saûn phaåm : vaø dòch vuï 2.5 Ñaùnh giaù caùc yeâuù toá caïnh tranh : 2.6 Döï tính doanh thu thöïc teá : V/ SAÛN XUAÁT VAØ VAÄN HAØNH: Ngo Quang Thuat Page 6 of 9
  7. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc 1. Moâ taû phöông phaùp saûn xuaát : 1.1 Neâu roõ quy trình saûn xuaát : 1.2 Xaùc ñònh vaø kieåm tra/giaùm saùt caùc yeáu toá : thôøi gian, thieát bò hoaëc caùc yeáu toá moâi tröôøng 2. Xaùc ñònh nguyeân lieäu vaø quy trình caàn : thieát: 2.1 Neâu cuï theå caùc nguyeân lieäu caàn coù, caùc : nguoàn chính vaø thôøi gian giao nguyeân lieäu cuï theå. 2.2 Xem xeùt caùc nhu caàu hôïp lyù veà kho baõi vaø : chuyeân choû 2.3 Ñaùnh giaù vieäc kieåm tra chaát löôïng vaø caùc : yeâuù toá moâi tröôøng 2.4 Thaåm ñònh qui trình saûn xuaát. : 2.5 Quyeát ñònh chính xaùc veà thieát bò : 2.6 Yeâu caàu veà nhaân söï : 2.7 Döï truø caùc tieâu chuaån veà chi phí : : 3. Phaân tích caïnh tranh: : 3.1 Ñaùnh giaù ñoái thuû caïnh tranh treân caùc maët : qui trình saûn xuaát, thieát bò. 3.2 So saùnh chi phí saûn xuaát cuoái cuøng : 3.3 Caùc moái quan heä tröôùc ñaây seõ ñöôïc phaùt : trieån nhö theá naøo, nguyeân nhaân vaø taùc ñoäng ñoái vôùi doanh nghieâp. VI/ KEÁ HOAÏCH QUAÛN LYÙ: : 1 Xaùc ñònh caùc chöùc naêng chuû yeáu 1.1 Chöùc naêng naoø chuû choát, caàn thieát : 1.2 Moái quan heä giöõa caùc chöùc naêng : : 2. Moâ taû caùc chöùc naêng cô baûn : 3. Xaùc ñònh nguoàn cung öùng caùc kyõ naêng cho laõnh ñaïo , CNV : 4. Caùc phöông phaùp ñaõi ngoä, ñoäng vieân nhaân vieân VII/ KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH VAØ CAÙC NGUOÀN LÖÏC CAÀN THIEÁT: 1. Caùc nguoàn löc caàn thieát ñeâ trieån khai keá : Ngo Quang Thuat Page 7 of 9
  8. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc hoaïch taøi chính 1.1 Trang thieát bò : 1.2 Heä thoáng toàn kho : 1.3 Chi phí ban ñaàu : 1.4 Voán löu ñoäng : 1.5 Lòch trình ñaàu tö : : 2. Chi phí trang thieát bò vaø nhaø xöôûng: : 2.1 Chi phí xaây döïng nhaø xöôûng : 2.2 Chi phí caûi taïo : 2.3 Chi phí cho trang thieát bò : 2.4 Chi phí laép ñaët : 2.5 Chi phí vaän haønh : 2.6 Trang thieát bò vaên phoøng. : : 3. Haøng toàn kho : 3.1 Chi phí toàn kho thöïc teá : 3.2 Xem xeùt löôïng haøng toái öu. : 3.3 Nhu caàu löu kho öùng vôùi khaû naêng löu kho : 3.4 Caân nhaéc thôøi gian ñaët haøng ñeå daûm baûo : ñöôïc haøng cung caáp. : 4. Chi phí ban ñaàu khaùc : 4.1 Quaûng caùo vaø xuùc tieán baùn haøng : 4.2 Chi phí dòch vuï ban ñaàu : 4.3 Chi phí giaáy pheùp vaø ñaêng kyù ñaëc bieät : 4.4 Chi phí ñeàn buø giaûi toaû vaø giaûi quyeát caùc : thuû tuc ñaát ñai 4.5 Chi phí ño ñaïc khaûo saùt, thieát keá xaây : döïng, ñaáu thaàu 4.6 Chi phí tuyeån duïng vaø ñaøo taïo : 4.7 Chi phí kieåm tra vaø ñaêng kyù chaát löôïng : saûn phaåm : 5. Nhu caàu voán löu ñoäng : 5.1 Voán chuû sôû höõu : 5.2 Voán vay daøi haïn : 5.3 Voán vay ngaén haïn : 5.4 Thueâ taøi chính : 5.5 Thueâ hoaït ñoäng : 5.6 Tín duïng cuûa nhaø cung caáp : Ngo Quang Thuat Page 8 of 9
  9. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c11.ke_hoach_kinh_doanh.doc 5.7 Traû tröôùc khaùch haøng : VIII/ KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DÖÏ KIEÁN: 1. Keá hoaïch baùn haøng : 2. Keá hoaïch saûn xuaát : 3. Keá hoaïch quaûn lyù : 4. Döï kieán thu chi : 5. Caùc nguoàn löïc caàn thieát : 6. Döï kieán doøng tieàn : 7. Baûng caân ñoái keá toaùn : 8. Baûng döï kieán keát quaû kinh doanh : 9. Phaân tích dieåm hoaø voán vaø caùc tyû leä : Ngo Quang Thuat Page 9 of 9
Đồng bộ tài khoản