Bạn muốn là “người hộ tống” cho CEO của Facebook?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Bạn muốn là “người hộ tống” cho CEO của Facebook?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách đây không lâu, trên tờ The Wall Street Journal[1] (WSJ) đã đăng tải thông tin về hai trường hợp bổ nhiệm Giám đốc Hoạt động (COO) trong hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Thông tin trên trang nhất là trường hợp Mark Zuckerberg đã lôi kéo Sheryl Sandberg[2] từ đội ngũ nhân lực chủ chốt của Google về làm Giám đốc Điều hành cho Facebook.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bạn muốn là “người hộ tống” cho CEO của Facebook?

  1. B n mu n là “ngư i h t ng” cho CEO c a Facebook? Cách ây không lâu, trên t The Wall Street Journal[1] và Facebook (WSJ) ã ăng t i thông tin v hai trư ng h p b nhi m Mark Elliot Giám c Ho t ng (COO) trong hai tình hu ng hoàn Zuckerberg (14/5/1984) là m t toàn khác nhau. l p trình viên máy tính và là m t ch Thông tin trên trang nh t là trư ng h p Mark doanh nghi p ngư i M . Khi Zuckerberg ã lôi kéo Sheryl Sandberg[2] t i ngũ còn là m t sinh nhân l c ch ch t c a Google v làm Giám c i u viên c a ih c Harvard, anh ã hành cho Facebook. thành l p trang m ng xã h i Bài vi t này cùng m t s báo cáo khác ã ám ch r ng Facebook (năm 2004) cùng v i s tr giúp c a b n bè. Hi n Zuckerberg ang là T ng Giám chính nh ng nhà u tư tư b n ang c p v n cho c i u hành c a Facebook. Năm 2008, Zuckerberg x p th 785 trong Facebook ã gây s c ép bu c ngư i lãnh o tr b ng x p h ng doanh nhân giàu có c a t p chí Forbes, tài s n c a anh lên n Zuckerberg ph i chiêu m m t nhà qu n lý nhi u kinh 1,5 t USD. n nay, s lư ng ngư i s d ng m ng xã h i o Facebook nghi m chèo lái s phát tri n bùng n c a công ty. ang ngày càng tăng v i t c chóng m t v i kho ng hơn 50 tri u ngư i và m i tháng l i có thêm 4 tri u s d ng m i. Câu chuy n này xét cho cùng thì không có gì l l m: Hai th n ng Larry Page[3] và Sergey Brin[4] - nh ng ngư i sáng l p nên Google ã t ng chiêu m Eric Schmidt[5] cũng v i lý do tương t . i m khác bi t ây dĩ nhiên là vi c Schmidt tr thành T ng Giám c i u hành c a Google – m t tư c v mà Zuckerberg ang không h mu n t b m t chút nào. T i cu c h i th o South-by-Southwest (trong m t bu i ph ng v n h t s c kỳ l , tuy nhiên chúng ta không c p nv n này ây), phóng viên Sarah Lacy ã h i Zuckerberg: “Vì sao anh l i mu n n m ch c v T ng Giám c? R t nhi u ngư i sáng l p công ty, như Kevin Rose[6] và Marc Andreesen[7], không h mu n làm T ng Giám c chút nào”. Và Zukerberg ã tr l i r ng: “Vì T ng Giám c là ngư i có quy n ra quy t nh”.
  2. Mark Zuckerberg - Ngư i sáng l p ng th i là Giám c i u hành c a Facebook Ngu n: img.dailymail.co.uk Nhưng th t áng bu n, vi c ra các quy t nh úng n có v l i chính là i m y u c a Zuckerberg. Năm 2006, khi Zuckerberg ưa thêm m t tính năng quan tr ng vào Facebook làm d y lên m i lo ng i v s xâm ph m quy n riêng tư, anh ã ra m t thông i p mà có l ch như thêm d u vào l a. Zuckerberg ã t ra h mình khi khuyên b o m i ngư i nên “bình tĩnh l i, hít th th t u. Chúng tôi ang l ng nghe b n”. Ti n thân khá n i ti ng c a Facebook chính là m t ng d ng mà Zuckerberg ã t ng t o ra t i Harvard - s d ng các h sơ nh anh ã l y ư c (b ng cách b khóa h th ng máy tính c a trư ng) cho phép các sinh viên có th cho i m v p - x u c a khuôn m t các thành viên trong l p mình. Dù Sheryl Sandberg có v r t vui m ng khi ư c làm vi c trong m t môi trư ng m i ang giai o n siêu tăng trư ng này, ch c h n bà cũng s ph i có ôi chút e dè và ng c nhiên n u bi t Zuckerberg t ng in gì trên danh thi p c a mình. Ngư i ta s c ư c trên ó dòng ch : “Tôi là T ng Giám c... Kh th t!” Các trư ng h p b nhi m do nh hư ng c a s c ép t ban lãnh o này tương i khác bi t so v i trư ng h p b nhi m giám c i u hành còn l i mà WSJ ã ưa tin – ó là
  3. vi c thăng ch c Fritz Henderson[8] - m t nhân v t n i b t i General Motors[9], nh m m c ích chia s b t gánh n ng v i T ng Giám c Rick Wagoner[10]. Ch p l y th i cơ tăng trư ng không ph i là v n i v i GM mà m c ích c a h là t o i u ki n cho Wagoner có th t p trung vào nh ng ng thái chi n lư c l n, ph c v cho m c ích c nh tranh trên ph m vi toàn c u, trong khi Henderson s m t t i vi c i u hành các công vi c hàng ngày. C n có v trí Giám c Ho t ng như là "ngư i h t ng" ng bên c nh Giám c i u hành Ngu n: i2iltd.com C hai câu chuy n v b nhi m này ã nh n m nh nh ng quan i m chính trong m t bài vi t r t hay trên Harvard Business Review c a Nate Bennett và Stephen Miles mang tên Second in Command: The Misunderstood Role of the Chief Operating Officer (TD: Ngư i ra quy t nh th hai: Vai trò b hi u l m c a các Giám c Ho t ng). Bài vi t này ã ch ra b y lý do khác nhau, lý gi i t i sao các công ty c n có v trí Giám c Ho t ng. Các tác gi ã cho th y vai trò c a v trí này hoàn toàn không c nh: Nó ư c xác nh hoàn toàn d a theo m i quan h nh hư ng t các cá nhân cũng như i m m nh và i m y u c a nh ng ngư i ang n m gi ch c v T ng Giám c. Như v y, chúng ta ang xem xét hai trư ng h p b nhi m Giám c i u hành hoàn toàn khác nhau cùng v i hai lĩnh v c kinh doanh trong hai th i i m hoàn toàn khác nhau trên bư c ngo t tăng trư ng.
  4. B n cho r ng v Giám c Ho t ng nào s thu n l i hơn trong công vi c c a mình? - Bài vi t c a Julia Kirby[11] trong chuyên m c “Discussion Leader” trên trang Harvard Business Online - Ý ki n c gi Harvard Business Online Ý ki n c a Nate Bennett Cũng như Julia, tôi ã h ng thú theo dõi di n bi n c a nh ng trư ng h p b nhi m Giám c Ho t ng tu n trư c t i Facebook và GM. Ngoài nh ng i m chính mà bà ã nêu trong bài vi t, tôi mu n b sung thêm m t s quan i m d a theo nghiên c u tôi ã th c hi n cùng Stephen Miles t i Heidrick & Struggles xung quanh v trí Giám c Ho t ng. M t trong nh ng phát hi n d th y nh t trong các nghiên c u c a chúng tôi có liên quan t i nh ng công vi c mà m t T ng Giám c ph i làm có th l a ch n chính xác, chu n b i u ki n và cu i cùng là gi i thi u cho h i ng công ty m t Giám c Ho t ng. V T ng Giám c này ph i có ư c s hi u bi t sâu s c v nh ng m c tiêu và trách nhi m phù h p trong vi c nh hư ng Giám c Ho t ng trong công vi c. Cu i cùng, ông ta cũng c n có cách nhìn ngư i sâu s c ( c bi t i v i các T ng Giám c ng th i là ngư i sáng l p công ty) tin tư ng giao phó nh ng ph n quan tr ng trong công vi c cho Giám c i u hành. N u Giám c Ho t ng không có năng l c th c s thì anh ta s th t b i – c trên phương di n cá nhân và i v i công ty. i v i câu h i “v Giám c Ho t ng nào s g p thu n l i trong công vi c c a mình hơn” c a Julia, thì th i gian s cho chúng ta th y k t qu ! Nhưng có b n y u t khi n tôi t cư c vào Henderson. Th nh t, Henderson s là ngư i ư c hư ng l i t vi c b n thân Rick Wagoner cũng ã t ng gi vai trò là m t Giám c i u hành c a GM. Rõ ràng, Wagoner t ng có kinh nghi m trong tình th c a m t ngư i óng vai trò “lãnh o s hai”, cũng như nh ng gì ph i làm có ư c thành công v trí này. Sandberg s không có ư c nh ng l i th như v y Facebook. Th hai, Wagoner và Henderson t ng làm vi c v i nhau t i GM – h hi u v công ty và hi u rõ v nhau. Th ba, Sanberg dư ng như ư c kỳ v ng s tr thành m t ngư i hư ng
  5. d n có hi u qu cho Zuckerberg – gi ng như vai trò c a Mort Topfer iv i Michael Dell. Anh ta có s n sàng ch p nh n i u này không? Cu i cùng, có m t d u hi u x u v nh ng r c r i có th x y ra n u nh ng nhà u tư h i thúc ph i có v trí Giám c Ho t ng ch không ph i b n thân Zuckerberg c n có ngư i h tr – tr phi Zuckerberg nhanh chóng n m l y toàn b cơ h i xây d ng i ngũ c a mình. Không có quá nhi u ví d v nh ng k t qu t t p khi m t Giám c Ho t ng ư c b nhi m m t cách ép bu c bên c nh v trí T ng Giám c. Ý ki n c a Paul Nunes: C hai Giám c Ho t ng ó u s không có kho ng th i gian d dàng phía trư c, m c dù nh ng th thách mà h ph i i m t s r t khác nhau trên nhi u khía c nh. Nate ã ch ra m t s trong ó. Tuy nhiên, d a trên m t s nghiên c u m i ây mà tôi cùng vài ngư i khác, bao g m c Nate Bennett ã ti n hành t i Accenture, nhi u kh năng h s g p ph i m t s khó khăn chung, b t ch p nh ng khác bi t rõ r t v hoàn c nh và lai l ch c a m i ngư i. Ví d : Ít có kh năng h nh n ư c s hư ng d n t n tình làm quen v i công vi c, i u mà m t vài Giám c Ho t ng khác có ư c. Và h ch c h n s ph i n l c r t nhi u n u không mu n b ào th i ra kh i công ty. Tuy v y, n u h gi ng như nh ng Giám c Ho t ng khác, h s hài lòng v i i u ó vì h s có c m giác tuy t v i v nh ng kỳ v ng trong tương lai và c m th y th a mãn v i cách ngư i ta ánh giá hi u qu công vi c c a mình. áng ng c nhiên là g n như không m y khi các Giám c Ho t ng t ra không th a mãn v i nh ng kỳ v ng t ra và có xu hư ng áp ng t t s thương lư ng v công vi c. T t c nh ng i u này nói lên r ng c hai ngư i dư ng như u hi u h ây vì lý do gì. Vi c thành b i ra sao ph thu c vào chính b n thân h . • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] The Wall Street Journal là m t t nh t báo có nh hư ng l n trên th gi i, ư c sáng l p b i Charles Dow, Edward Jones và Charles Bergstresser, xu t b n l n u năm 1889 t i Thành ph New York. Tên c a nó b t ngu n t Ph Wall, trung tâm tài chính c a New York, v i lư ng phát hành trung bình hơn hai tri u b n m i ngày trên toàn th gi i (s li u 2006). Nhi u năm li n, Wall Street là t báo có s lư ng phát
  6. hành l n nh t c a Hoa Kỳ. T báo này cũng phát hành Châu Á và Châu Âu. Hi n t i, Wall Street ư c s h u b i công ty Dow Jones & Company. [2] Sheryl Sandberg hi n là Giám c i u hành c a trang Facebook. Trư c ây bà t ng là Phó Ch t ch bán hàng tr c tuy n toàn c u và i u hành ho t ng c a Google. Bà t ng t t nghi p trư ng Cao ng Harvard thu c trư ng Harvard Business Shool. Năm 2007, bà ư c t p chí Fortune bình ch n vào danh sách Fortune 50 ngư i ph n thành t nh t th gi i. [3] Lawrence Edward "Larry" Page (sinh ngày 26 tháng 3 năm 1973 t i Lansing, Michigan, M ) là m t nhà doanh nghi p, ngư i ng sáng l p ra công c tìm ki m Google cùng v i Sergey Brin. Page hi n ang là Giám c S n ph m t i Google. . Năm 2007, Lawrence ư c t p chí Forbes bình ch n vào danh sách 100 t phú giàu nh t th gi i v i tài s n ư c tính kho ng 16,6 t USD. [4] Sergey Brin (sinh ngày 21/08/1973 t i Moskva, Nga), là m t doanh nhân, cũng là ngư i ng sáng l p Google cùng v i Larry Page. Brin hi n là Giám c K thu t c a Google. Năm 2007, Sergey Brin ư c t p chí Forbes bình ch n vào danh sách 100 t phú giàu nh t th gi i v i tài s n ư c tính kho ng 16,16 t USD. [5] Eric Schmidt sinh năm 1955, hi n là T ng Giám c i u hành c a Google. Trư c khi v v i Google, Eric Schmidt ang làm Ch t ch kiêm T ng giám c c a t p oàn Novell, kiêm T ng giám c c a công ty Volera Inc. Eric Schmidt t t nghi p khoa i n t trư ng i h c T ng h p Princeton. Sau ó ông h c th c s và b o v lu n án ti n s v tin h c t i trư ng t ng h p California t i Berkeley. [6] Robert Kevin Rose (sinh 21/2/1977 t i California) ư c bi t n trư c h t là m t tài năng tr và là ngư i d n chương trình The Screen Savers c a TechTV ư c r t nhi u ngư i ưa thích. Tháng 5/2005, anh b t u làm quen v i m ng và tr nên n i ti ng v i nh ng trang m ng do anh thành l p, i n hình nh t là Revision3 Corporation, Pownce, Digg… [7] Marc Andreessen, sinh ngày 9/7/1971 t i Cedar Falls, Iowa, M . Ông là m t trong nh ng K sư ph n m m và là nhà ch doanh nghi p gi i, ng sáng l p hãng Mosaic và hãng Nescape. Andreessen còn là Ch t ch c a Opsware, m t công ty ph n m m ư c ông thành l p t khi m i kh i nghi p. Ông cũng là ngư i ng sáng l p công ty Ning, chuyên cung c p các website xã h i. [8] Fritz Henderson, 49 tu i, Hi n là Phó Ch t ch ph trách tài chính c a GM. Ông b t u s nghi p dư i vai trò nhân viên phân tích trong phòng tài chính. Ông làm GMAC (m t thương hi u c a GM) t 1989 n 1992 r i qua nhi u ch c v GM châu Âu. Tháng 9/2007, Henderson n m trong oàn àm phán v i Nghi p oàn M và ư c bi t n là nhân t quan tr ng trong vi c thuy t ph h chi phí lương hưu và tr c p s c kh e. [9] GM (General Motors) là t p oàn s n xu t ô tô do William Crapo Durant thành l p năm 1931 v i cái tên kh i th y Motor Vehicle Company Inc, m t trong nh ng t p oàn ô tô l n nh t th gi i hi n nay. Hi n GM có tr s t i Detroit, bang Michigan, M . Doanh thu năm 2006 c a hãng là 207.349 t USD [10] Rick Wagoner sinh ngày 9/2/1953, là Ch t ch General Motors. Rick Wagoner có c m t s nghi p l y l ng trư c khi tr thành T ng Giám c kiêm Giám c i u hành General Motors, nhà s n xu t l n ôtô nh t th gi i. Năm 2007, ông ư c gi i s n xu t ô tô M b u ch n vào ng u danh sách 10 nhân v t quy n l c nh t trong th gi i ô tô. [11] Julia Kirby là Biên t p viên lâu năm c a t p chí Harvard Business Review. Bà ph trách chuyên m c tin t c marketing c a t p chí. Bà t ng vi t và biên t p r t nhi u n ph m và nh ng bài t p tình hu ng, bao g m “Toward A Theory of High Performance” (TD: Hư ng t i Lý thuy t v K t qu Cao). Bà ng th i cũng là biên t p viên c bi t c a hai chuyên m c Sales và Marketing c a t p chí HBR.
Đồng bộ tài khoản