Bản nhạc Còn tuổi nào cho em

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
21
download

Bản nhạc Còn tuổi nào cho em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản nhạc còn tuổi nào cho em', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản nhạc Còn tuổi nào cho em

  1. Coøn tuoåi naøo cho em. Trònh coâng Sôn #c ‰ «««««« « « « « « « #ˆ “ { w jjjjˆ « j ««««««« _ˆˆˆˆ ====================== l & = j j ˆ « Tuoåi naøo nhìn laù vaøng uùa chieàu nay #««««œœœœ « ‰««««« « « »J »J »J »J l w ˆ »» »» »» »» « ««««« j « ...vai lˆ jjjjj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= « ««««« ««ˆ ««j ˆˆ« ========================= l & jj Tuoåi naøo ngoài haùt maây bay ngang trôøi Tay maêng troâi treân vuøng #««‰«««« « « « « « l « « ‰ « « « « « =l « Tuoåi naøo ghi daáu chaân chim qua trôøi Xin cho tay em coøn j ˆ« «ˆ «««« «« «ˆ««« jjjj« ˆ ˆ ˆ ˆ #ˆ _«ˆˆˆ jj ««««« jj ˆ_ ˆjj «ˆ ========================= & j « j j « « toùc daøi Bao nhieâu côn mô vöøa tuoåi naøy Tuoåi naøo ngô ngaùc tìm muoát daøi xin cho coâ ñôn vaøo tuoåi naøy Tuoåi naøo lang thang thaønh... «. « # 1.« « « « « « « « « «= ««w « «. ˆ ˆl j« «k « « « ˆ #ˆ ” ˙ « «ˆ«««j« « lˆ _« ˆ ˆ ˆ « « j jjj ========================={ & «j ˆ« j j tieáng gioù heo may Tuoåi naøo vöøa thoaùng buoàn aùo gaày... £ # 2. ££« «« «. « «. « l w « « «. « l l « « « =l &˙ ««ˆˆ « j« ˆˆ «k l« « « « __«« ========================= ˆˆˆ j _. ˆ ««« « ««« « ˆ j ˆˆ « «« ««« « ...phoá toùc maây caøi Em xin tuoåi naøo coøn tuoåi naøo cho #« « « « « « l «. « « « « « l « « «. ˆˆˆ« « «ˆ«« jjj« ˆ « j« « ˆ ˆ ˆ ˆ «««ˆ « ˆ«ˆˆ« « « « «. «= j j jj ˆ « « « ========================= l & j ˆ j ˆ « «««« « j £ « nhau Trôøi xanh trong maét em saâu Maây xuoáng vaây quanh gioït saàu Em xin tuoåi # ££« «. ««««« ‰« «« « « ˆ « l «. ˆ ««j« «ˆˆ«ˆ « jjj j« « _ « ˆ lˆ «ˆ« « «= «. ˙ « ========================= l & ˆ j _«« « « « «ˆ _ ˆ j ˆ « «« # « ««««œœœœ « »J J » naøo coøn tuoåi trôøi hö voâ Baøn tay che daáu leä nhoaø OÂi « « « « « « « #ˆ l l w « « « « »» »» »J »J=l » jj ˆˆ «« «ˆ«ˆ« jj «« j« » »» «ˆ«ˆ «««j j & __ˆ « ========================= j lˆ « jˆ «j « j« ˆˆ «j « ‰««««« ««‰««««« # buoàn! Tuoåi naøongoài khoùc tình ñaõ nghìn thu Tuoåi naøo mô keát maây trong söông ««««« «« « jjj« j jj ˆˆˆˆˆlˆ ˆ « « « j« « « « « « « «= w ˆ « jj« «« ˆ ˆ ˆ ˆ #ˆ « « jjj ========================= l & l #« « « muø Xin chaân em qua töøng phieán ngaø Xin maây xe theâm maøu « « ‰ « « « « « l «. « « l w « « Œ Ó= l« ˙ «ˆ« « ˆ« jˆ kˆ ««ˆ«« «« ˆ_ jˆ «j j k «« ˆ« =========================” & j ˆ « _ j ˆ j « « aùo luïa Tuoåi naøo thoâi heát töøng thaùng naêm mong chôø.
Đồng bộ tài khoản