Bản nhạc Còn tuổi nào cho em

Chia sẻ: sapochedam

Tham khảo tài liệu 'bản nhạc còn tuổi nào cho em', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bản nhạc Còn tuổi nào cho em

 

  1. Coøn tuoåi naøo cho em. Trònh coâng Sôn #c ‰ «««««« « « « « « « #ˆ “ { w jjjjˆ « j ««««««« _ˆˆˆˆ ====================== l & = j j ˆ « Tuoåi naøo nhìn laù vaøng uùa chieàu nay #««««œœœœ « ‰««««« « « »J »J »J »J l w ˆ »» »» »» »» « ««««« j « ...vai lˆ jjjjj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= « ««««« ««ˆ ««j ˆˆ« ========================= l & jj Tuoåi naøo ngoài haùt maây bay ngang trôøi Tay maêng troâi treân vuøng #««‰«««« « « « « « l « « ‰ « « « « « =l « Tuoåi naøo ghi daáu chaân chim qua trôøi Xin cho tay em coøn j ˆ« «ˆ «««« «« «ˆ««« jjjj« ˆ ˆ ˆ ˆ #ˆ _«ˆˆˆ jj ««««« jj ˆ_ ˆjj «ˆ ========================= & j « j j « « toùc daøi Bao nhieâu côn mô vöøa tuoåi naøy Tuoåi naøo ngô ngaùc tìm muoát daøi xin cho coâ ñôn vaøo tuoåi naøy Tuoåi naøo lang thang thaønh... «. « # 1.« « « « « « « « « «= ««w « «. ˆ ˆl j« «k « « « ˆ #ˆ ” ˙ « «ˆ«««j« « lˆ _« ˆ ˆ ˆ « « j jjj ========================={ & «j ˆ« j j tieáng gioù heo may Tuoåi naøo vöøa thoaùng buoàn aùo gaày... £ # 2. ££« «« «. « «. « l w « « «. « l l « « « =l &˙ ««ˆˆ « j« ˆˆ «k l« « « « __«« ========================= ˆˆˆ j _. ˆ ««« « ««« « ˆ j ˆˆ « «« ««« « ...phoá toùc maây caøi Em xin tuoåi naøo coøn tuoåi naøo cho #« « « « « « l «. « « « « « l « « «. ˆˆˆ« « «ˆ«« jjj« ˆ « j« « ˆ ˆ ˆ ˆ «««ˆ « ˆ«ˆˆ« « « « «. «= j j jj ˆ « « « ========================= l & j ˆ j ˆ « «««« « j £ « nhau Trôøi xanh trong maét em saâu Maây xuoáng vaây quanh gioït saàu Em xin tuoåi # ££« «. ««««« ‰« «« « « ˆ « l «. ˆ ««j« «ˆˆ«ˆ « jjj j« « _ « ˆ lˆ «ˆ« « «= «. ˙ « ========================= l & ˆ j _«« « « « «ˆ _ ˆ j ˆ « «« # « ««««œœœœ « »J J » naøo coøn tuoåi trôøi hö voâ Baøn tay che daáu leä nhoaø OÂi « « « « « « « #ˆ l l w « « « « »» »» »J »J=l » jj ˆˆ «« «ˆ«ˆ« jj «« j« » »» «ˆ«ˆ «««j j & __ˆ « ========================= j lˆ « jˆ «j « j« ˆˆ «j « ‰««««« ««‰««««« # buoàn! Tuoåi naøongoài khoùc tình ñaõ nghìn thu Tuoåi naøo mô keát maây trong söông ««««« «« « jjj« j jj ˆˆˆˆˆlˆ ˆ « « « j« « « « « « « «= w ˆ « jj« «« ˆ ˆ ˆ ˆ #ˆ « « jjj ========================= l & l #« « « muø Xin chaân em qua töøng phieán ngaø Xin maây xe theâm maøu « « ‰ « « « « « l «. « « l w « « Œ Ó= l« ˙ «ˆ« « ˆ« jˆ kˆ ««ˆ«« «« ˆ_ jˆ «j j k «« ˆ« =========================” & j ˆ « _ j ˆ j « « aùo luïa Tuoåi naøo thoâi heát töøng thaùng naêm mong chôø.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản