BẢN NHẬN XÉT Kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp cơ sở

Chia sẻ: Mai Van Ton | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
274
lượt xem
13
download

BẢN NHẬN XÉT Kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

·Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát. ·Việc thực hiện chuẩn mực các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, chọn mẫu nghiên cứu, thu thập số liệu điều tra khảo sát. ·Đánh giá mức độ hoàn chỉnh về nội dung và hình thức của báo cáo khoa học,báo cáo tóm tắt, bản vẽ thiết kế, tư liệu công nghệ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN NHẬN XÉT Kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp cơ sở

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả đề tài NCKH cấp cơ sở BẢN NHẬN XÉT Kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp cơ sở (QĐ thành lập Hội đồng số /YTCC-NCKH ngày / /2009) UV phản biện: Uỷ viên: 1. Tên Đề tài: 2. Chủ nhiệm đề tài: 3. Đơn vị chủ trì đề tài: 4. Họ và tên thành viên Hội đồng: ............................................................................ Học hàm: ................ Học vị: ........... Chuyên ngành: ............................................. Đơn vị công tác:...................................................................................................... 5. Các chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu đánh giá TT Mức độ hoàn thành đề tài về đầy đủ về số lượng, chủng loại, kh ối l ượng c ủa s ản 1 phẩm; chất lượng của các sản phẩm so với đề cương và tiến độ thực hiện ( điểm tối đa 08): Ý kiến nhận xét: 1
  2. Phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ (điểm tối đa 08): 2 • Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát. • Việc thực hiện chuẩn mực các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, chọn mẫu nghiên c ứu, thu thập số liệu điều tra khảo sát. • Đánh giá mức độ hoàn chỉnh về nội dung và hình thức của báo cáo khoa học,báo cáo tóm tắt, bản vẽ thiết kế, tư liệu công nghệ. Ý kiến nhận xét: Về tính sáng tạo, tính mới của kết quả nghiên cứu của đề tài (điểm tối đa 04) 3 Ý kiến nhận xét: 2
  3. Mức độ trao đổi thông tin khoa học ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước (điểm 4 tối đa 04), trong đó: • Về tài liệu công bố • Mức độ chia xẻ thông tin liên quan tới nghiên cứu. Ý kiến nhận xét: Có những kết quả nổi bật khác liên quan trực tiếp đ ến k ết qu ả nghiên c ứu c ủa đ ề 5 tài, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể (điểm tối đa 04): • Có giá trị khoa học xuất sắc trong nước và so sánh được với những k ết quả nghiên cứu tương t ự trình độ quốc tế: đóng góp vào các thành tựu khoa học n ổi bật trình đ ộ qu ốc t ế, đóng góp vào tiêu chu ẩn quốc tế, vào việc trao đổi khoa học quốc tế... • Mức độ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài n ước khi triển khai nghiên cứu; Ý kiến nhận xét: Chất lượng của kết quả nghiên cứu so với các kết quả khác tương tự (có địa chỉ 6 trích dẫn cụ thể) - điểm tối đa 04; Ý kiến nhận xét: 3
  4. Quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu 7 quả xã hội và triển vọng áp dụng (tối đa 04 điểm): Ý kiến nhận xét: Tổ chức quản lý đề tài và chi tiêu tài chính (tối đa 02 điểm) 8 Y kiến nhận xét: Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài (tối đa 02 điểm). 10 7. Đánh giá, nhận xét chung về các kết quả nghiên cứu của đề tài: 4
  5. 8. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với đề cương nghiên cứu (chỉ sử dụng cho những trường hợp được dự kiến đánh giá ở mức “Không đạt”): 9. Ý kiến của thành viên Hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết (bắt buộc phải ghi): THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Họ tên và chữ ký) 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản