BẢN THU HOẠCH-Đảng viên mới

Chia sẻ: Hoanganh Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

3
2.620
lượt xem
380
download

BẢN THU HOẠCH-Đảng viên mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về sự cần thiết phải học tập chuyên đề đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN THU HOẠCH-Đảng viên mới

  1. BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC. (Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) Họ và tên : TRỊNH THANH NGUYỆT. Sinh hoạt tại Chi bộ : Trung tâm Văn hóa quận 6. Đảng bộ : Quận 6. Cơ quan, đơn vị : Trung tâm Văn hóa quận 6. Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, bản thân trình bày những nhận thức, tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện như sau : 1.Về nhận thức. a) Về sự cần thiết phải học tập chuyên đề đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong giai đoạn hiện nay. - Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. - Tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động, năm 2009 với việc triển khai học tập chuyên đề đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” nhằm mục đích : + Phát huy toàn bộ sức mạnh nội lực để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu CNH – HĐH, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do đó việc vận động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là điều kiện tiên quyết, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương đi trước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.
  2. + Đề cao tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương nhằm ngăn chặn những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện trên, cần phải làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, ý thức trách nhiệm của cá nhân trước tập thể, cộng đồng và Tổ quốc trên cơ sở tôn trọng lợi ích và quyền tự do của mỗi người. + Đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng. + Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là biểu hiện làm theo Di chúc của Bác một cách thiết thực, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và phấn đấu đạt được mục tiêu do Đại hội X của Đảng đề ra. b) Những nội dung cơ bản của “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Qua đó rút ra những vấn đề tâm đắc qua học tập chủ đề trên, đó là : - Về ý thức trách nhiệm : + Ý thức trách nhiệm của mỗi người được thể hiện trong mối quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm một cách tự giác, trên tinh thần trách nhiệm của bản thân, cán bộ thật sự là “đầy tớ, công bộc của dân” và theo đúng đường lối, quan điểm quần chúng. - Về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân : + Mọi người dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm “giữ nước do các vua Hùng đã có công gầy dựng nên” do đó khi đất nước lâm nguy thì mọi người phải “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. + Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là tiêu chí số một để đánh giá năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. + Thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân và kết hợp các loại lợi ích khác nhau trên cơ sở tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định mục tiêu vì dân mà làm việc do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định vừa phụ trách trước Đảng và Chính phủ, vừa phụ trách trước nhân dân theo tinh thần “không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên”. + Việc nhận thức đúng tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân sẽ mở đường cho hành động đúng và phải hiểu rõ hai quan điểm cốt yếu quan trọng nhất của vấn đề trong
  3. tư tưởng của Người là : dân là chủ, là gốc của nước nhà; cán bộ là đầy tớ của dân, phục vụ dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc. 2. Tự liên hệ bản thân rút ra những ưu điểm, nhược điểm về ý thức trách nhiệm trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với 40 năm thực hiện Di chúc của Bác (có đối chiếu với tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đã đăng ký). a) Ưu điểm : - Tinh thần trách nhiệm và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của bản thân được giao : + Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ, công việc được giao. + Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tinh thần phát huy tối đa năng lực của bản thân như : hoàn thành đúng tiến độ công việc, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, hạn chế việc nợ chỉ tiêu quy định. + Thể hiện được tính gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị : tham gia các hội thi; viết bài về các gương tiêu biểu, điển hình; giữ gìn phẩm chất trung thực, giữ gìn phẩm chất trung thực, đạo đức của người đảng viên, không vi phạm những điều cấm đảng viên không được làm. + Nghiêm túc nhắc nhở, phê bình đối với những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ khi không có lý do chính đáng. + Đặt tính trung thực của người làm báo lên hàng đầu trong việc thu thập thông tin để viết bài. + Hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn cơ sở phân công trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho CNVC – LĐ tại đơn vị. + Hoàn thành tốt vai trò Bí thư Chi đoàn trong tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào tại cơ sở, tìm hiểu nắm bắt tâm tư và có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. - Ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị và địa phương sinh sống; đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái, trong chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí : + Trau dồi nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng thông qua các buổi học tập chuyên đề, lớp học nang cao trình độ lý luận chính trị. + Nhìn nhận thẳng thắn những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân, những ý kiến đóng góp của anh em trên cơ sở cùng nhau tiến bộ. + Dân chủ trong việc tham khảo ý kiến những thành viên trong tổ về những việc có liên quan đến cơ quan, đến tổ nhất là những nội dung liên quan đến quyền lợi của anh em.
  4. + Nghiêm túc trong việc phê bình những thiếu sót của các thành viên trong Tổ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung gắn với việc lắng nghe và hỗ trợ anh em khi gặp khó khăn trong công việc. + Giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, trong bộ phận và địa phương trên tinh thần phát huy dân chủ, mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp về những hạn chế còn tồn tại để cùng tập thể tìm ra hướng khắc phục. - Về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; mối quan hệ với quần chúng nhân dân. Vai trò nêu gương của bản thân : + Với vai trò là Tổ trưởng, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện bài vở theo chỉ tiêu được giao, hỗ trợ các thành viên trong Tổ thực hiện nhiệm vụ như : liên hệ xuống cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho anh em tác nghiệp, choàng gánh công việc khi các thành viên có việc đột xuất với lý do chính đáng, hỗ trợ việc thực hiện phim phóng sự và triển lãm ảnh. + Hòa nhã, tôn trọng đối với cộng tác viên, bạn đọc. + Tạo mối quan hệ gắn bó, sự tín nhiệm đối với cơ sở, không để cơ sở phàn nàn về sự chậm trễ trong việc xuống cơ sở lấy thông tin. + Hòa đồng với đồng nghiệp, hỗ trợ các bộ phận khác cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. b) Nhược điểm : Về tinh thần trách nhiệm với cương vị và nhiệm vụ được giao; về giữ gìn sự đoàn kết, thực hiện đấu tranh phê bình và tự phê bình, về ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, trong phát huy dân chủ. + Chưa phát huy hết cương vị Tổ trưởng nên trong Tổ còn một vài thành viên chưa nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ, chưa thực hiện quy chế của bộ phận và hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa đúng với tiến độ đề ra ban đầu. + Còn ôm đồm công việc, nhất là trong công tác đoàn thể chưa mạnh dạn phê bình đối với cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. + Trong vai trò lãnh đạo đoàn thể chưa nắm bắt hết tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên nên chưa tạo được mối quan hệ đoàn kết với một số đoàn viên dẫn đến việc “bằng mặt nhưng chưa bằng lòng” trong việc chia sẻ thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn của Chi đoàn. + Do đứng chân ở cả 2 đoàn thể nên chưa có sự tập trung sâu và dàn đều hoạt động một cách đều tay cho 2 đoàn thể nên hiệu quả phong trào của 2 đoàn thể chưa đồng đều nhau. 3. Phương hướng phấn đấu bản thân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân Từ những kết quả nhận thức qua nghiên cứu, học tập chủ đề năm 2009, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, nhiệm vụ chính trị của bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công
  5. việc được giao. Đề ra những biện pháp cụ thể, ngắn gọn để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, quyết tâm phấn đấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Phát huy vai trò Tổ trưởng vừa cứng rắn, vừa động viên, hỗ trợ các thành viên thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian sớm nhất, hạn chế sự chậm trễ trong công việc. + Nhắc nhở các thành viên nghiêm túc trong thực hiện quy chế bộ phận gắn với việc bình xét thi đua nhưng phải dựa trên tình hình thực tế và từng trường hợp cụ thể tạo sự thuyết phục, đồng tình cao, tránh sự cứng nhắc, máy móc và mệnh lệnh. + Xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm rõ ràng và hợp lý trong Ban chấp hành đoàn thể, trong tổ chức đoàn thể để tạo sự đoàn kết, tránh sự trùng lắp trong hoạt động phong trào. + Chú trọng dàn trải hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ở cả hai đoàn thể phù hợp với thực tế, đặc thù của đơn vị. Người viết thu hoạch CÁ NHÂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản, cốt lõi, tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 1.1.Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung. Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: - Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.
  6. - Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi. - Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: - Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. - Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. - Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: - Tiết kiệm sức lao động. - Tiết kiệm thì giờ. - Tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: - Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác. - Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946, câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác,… - Bác luôn yêu cầu mọi người, giáo dục mọi người, dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì, chiếc ôtô,… - Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói, dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội, không tổ chức điếu phúng linh đình,… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa. 1.2. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu: - Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. - Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.
  7. - Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. 1.3. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính - Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính, mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập, phê bình. - Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động, công tác để cán bộ, đảng viên làm tốt công việc của mình. - Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta; trách nhiệm của người đảng viên, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; phân tích các khuyết điểm, thói tật, căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. - Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ; chỉ ra phương hướng, biện pháp mà Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai, trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. - Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp, cách thức để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. - Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây tác hại không nhỏ đối với công việc; đây là khuyết điểm về cách nói, cách viết của họ khi tiếp xúc, quan hệ với quần chúng nhân dân. 2. Liên hệ bản thân: 2.1. Ưu điểm: - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.
  8. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 2.2. Hạn chế, khuyết điểm: Trong hoạt động, công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. 2.3. Phương hướng thực hiện trong thời gian tới: - Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn cố gắng nghiên cứu, sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. - Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Luôn có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, bảo vệ lợi ích của nhân dân. - Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi, vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. - Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó, an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, học tập, phát huy thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống chuyên cần, giải dị, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản