BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Chia sẻ: daisy15

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT GIAO CHO CÔNG TY

Nội dung Text: BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

 

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc B¶n tù kª khai §Òn bï C©y cèi, hoa mÇu, tµi s¶n trªn ®Êt giao cho c«ng ty ……………. thuª vµ x©y dùng ……………. - TØnh ……….. ……………. ngµy th¸ng n¨m 2006 Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n L©m Hé khÈu thêng tró t¹i th«n …………. – X· ………….. – HuyÖn …………... Cã ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt bÞ c«ng tr×nh chiÕm dông theo híng dÉn cña BGPMB t«i xin tù kª khai nh sau : Tµi s¶n trªn ®Êt : 1- C«ng tr×nh x©y dùng: TT Lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh DT chiÕm N¨m XD Sè liÖu kiÓm dông ( m2, m3, tra cña BGPMB c¸i ) 1 Nhµ1tÇng, m¸i phipro xim¨ng, têng 84 dµy 110, cao 3,5m, nÒn l¸ng v÷a xi m¨ng 2 M¸i ®un, m¸i vÈy nèi víi nhµ chÝnh, lîp 36 phipro xim¨ng, têng dµy110, cao 3m, nÒn l¸ng VXM (nhµ phô lµm chuång tr¹i) 3 S©n l¸ng v÷a xim¨ng 43 4 GiÕng khoan 01 5 BÓ níc 1,5 6 Ao nu«i c¸ thÞt 900 2- C©y cèi vµ hoa mÇu TT Lo¹i c©y Sè lîng §êng kÝnh Sè liÖu kiÓm tra (c©y, gèc ( cm) cña BGPMB khãm) 1 Soµi 112 7-9 2 Chanh 150 3-5 3 §u ®ñ 34 3-5 4 KhÕ 16 3-5 5 Chuèi to 200 6 Chuèi nhá 200 7 MÝt 3 3-5 8 S¾n tµu 200 m2 9 Nh·n 30 3-5 10 Bëi 100 3-5 11 SÊu 2 3-5 12 Na 1 3-5
  2. 13 Trøng c¸ 2 3-5 14 S¾n d©y 1 khãm 15 X¶ 20m2 16 Cam 10 3-5 17 MÝa 10 khãm §Ò nghÞ ban GPMB xem xÐt ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch ®Òn bï cña Nhµ níc ®Ó ®Òn bï cho gia ®×nh t«i .T«i xin cam ®oan b¶n kª khai trªn lµ ®óng sù thËt . NÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt . §¹i diÖn chñ ®Çu t X¸c nhËn cña UBND x· §Þa chÝnh x· Ngêi kª khai
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản