Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2011

Chia sẻ: nhienkh

Về tư tưởng chính trị: - Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. - Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Luôn trau dồi kiến thức tự...

Nội dung Text: Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2011

ĐẢNG BỘ AN LỤC LONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG MG AN LỤC LONGBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011

Họ và tên:
Chức vụ hiện nay:
Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường MG AN LỤC LONG


Tự kiểm điểm: ( Theo 4 tiêu chuẩn của hướng dẫn đã được Đảng b ộ
cụ thể hoá )
a. Về tư tưởng chính trị:
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường
lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã h ội ;
trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, ch ủ trương đ ường lối,
nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý lu ận
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các
phương tiện thông tin đaị chúng.

b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành m ạnh , gi ữ gìn ph ẩm ch ất t ư
cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên.
Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các bi ểu
hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân th ực hi ện
lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận
động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp
hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không đ ược
làm.
- Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các ho ạt đ ộng ở chi b ộ
đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở
cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân đ ịa ph ương, tôn tr ọng
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy ch ế dân ch ủ ở c ơ
s ở.

c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:
Giảng dạy môn GDCD ,chủ nhiệm lớp,chủ tịch Hội chủ tịch đỏ,tổ
trưởng tổ nữ công.
- Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công
việc và nhiệm vụ được giao, tự giác ,nhiệt tình trong công việc.Về công
tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách
báo nhằm tích lũy chuyên môn.Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy
đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể bản
thân luôn nhiệt tình,hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc đ ược
giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp th ời
theo quy định của cấp trên.
- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ
sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng t ổ ch ức đ ảng, chính
quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công
tác.

d. Về tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý
thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và
các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
- Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đ ầy đủ theo quy
định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn th ể
đã đề ra.
Bên cạnh những việc đã làm được bản thân tôi còn một số hạn chế:
- Tinh thần tự phê bình và phê bình trong một số hoạt động còn chưa
cao.
- Công tác chủ nhiệm còn nhiều hạn chế,kết quả đạt được còn thấp.
- Thời gian dành cho các hoạt động tập th ể ch ưa nhi ều,chưa t ạo đ ược
phong trào nữ công sôi nổi .
- Trên cơ sở 4 nội dung đánh giá nêu trên, bản thân tôi tự xếp loại
về chất lượng đảng viên như sau:
Đảng viên đủ tư cách, Hoàn thành tốt nhiệm vụ.


AN LỤC LONG, ngày tháng năm
Người viết kiểm
(ký tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản