Bản tự nhận xét

Chia sẻ: chicilonhn

Bản tự nhận xét

Nội dung Text: Bản tự nhận xét

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====== o0o ======

BẢN TỰ NHẬN XÉT
Kính gửi: ..........................................................................................................
- Tôi tên: ...........................................................................................................
- Sinh ngày ...... tháng ...... năm ...... Tại: .........................................................
- Địa chỉ thường trú: ........................................................................................
- Đơn vị (Phòng, chi nhánh, tổ, nhóm): ...........................................................
- Chức danh công việc: ....................................................................................
- Trong thời gian thực hiện HĐLĐ số: .........../ .......... từ ngày: ....../ ....../ ......
đến ngày ....../ ....../ ......, tôi tự nhận xét quá trình làm việc của mình như sau:
- Nếu được các hiểu biết về công ty:
- Cơ cấu tổ chức công ty;
- Nội quy lao động của công ty; các quy định khác…
- Các quy định của công ty về chức năng nhiệm vụ công việc được giao:
+ Công việc được giao và thực hiện công việc được giao:...........................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
+ Nêu tất cả các công việc được giao (nêu cụ thể): ......................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
+ Việc đã thực hiện được, kết quả thực hiện như thế nào?.........................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
+ Việc chưa thực hiện được, nêu lý do cụ thể...............................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Trường hợp đã là nhân viên chính thức (ký tiếp hợp đồng) thì nêu rõ khen
thưởng và kỷ luật trong thời gian công tác.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Các kiến nghị của cá nhân về công việc được giao:....................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Neu nguyện vọng của cá nhân: ....................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Bắc Giang, ngày ...... tháng ...... năm 2009
NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản