Bản tự nhận xét

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.697
lượt xem
128
download

Bản tự nhận xét

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bản tự nhận xét

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BẢN TỰ NHẬN XÉT Kính gửi: .......................................................................................................... - Tôi tên: ........................................................................................................... - Sinh ngày ...... tháng ...... năm ...... Tại: ......................................................... - Địa chỉ thường trú: ........................................................................................ - Đơn vị (Phòng, chi nhánh, tổ, nhóm): ........................................................... - Chức danh công việc: .................................................................................... - Trong thời gian thực hiện HĐLĐ số: .........../ .......... từ ngày: ....../ ....../ ...... đến ngày ....../ ....../ ......, tôi tự nhận xét quá trình làm việc của mình như sau: - Nếu được các hiểu biết về công ty: - Cơ cấu tổ chức công ty; - Nội quy lao động của công ty; các quy định khác… - Các quy định của công ty về chức năng nhiệm vụ công việc được giao: + Công việc được giao và thực hiện công việc được giao:........................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... + Nêu tất cả các công việc được giao (nêu cụ thể): ...................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... + Việc đã thực hiện được, kết quả thực hiện như thế nào?......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... + Việc chưa thực hiện được, nêu lý do cụ thể............................................... ...........................................................................................................................
  2. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... - Trường hợp đã là nhân viên chính thức (ký tiếp hợp đồng) thì nêu rõ khen thưởng và kỷ luật trong thời gian công tác. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... - Các kiến nghị của cá nhân về công việc được giao:.................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... - Neu nguyện vọng của cá nhân: .................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Bắc Giang, ngày ...... tháng ...... năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản