Bàn về Cân bằng trắng trong quay phim

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
340
lượt xem
105
download

Bàn về Cân bằng trắng trong quay phim

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cân bằng trắng cơ bản đựoc hiểu là cân bằng về màu sắc. Đây là một chức năng đem lại một giá trị tham khảo cho camera về màu trắng thực sự qua đó máy quay của bạn sẽ nhận biết màu trắng sẽ là thế nào và ghi lại chính xác nó.Như chúng ta đã biết màu trắng là tổng hợp của các màu sắc nên nhờ nhận biết chính xác màu trắng nên máy quay sẽ nhận biết các màu sắc khác chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bàn về Cân bằng trắng trong quay phim

  1. Bàn v Cân b ng tr ng trong quay phim Cân b ng tr ng cơ b n oc hi u là cân b ng v màu s c. ây là m t ch c năng em l i m t giá tr tham kh o cho camera v màu tr ng th c s qua ó máy quay c a b n s nh n bi t màu tr ng s là th nào và ghi l i chính xác nó.Như chúng ta ã bi t màu tr ng là t ng h p c a các màu s c nên nh nh n bi t chính xác màu tr ng nên máy quay s nh n bi t các màu s c khác chính xác. Cân b ng tr ng sai s em l i nh ng hình nh có tông ng màu cam ho c xanh,ví d như các trư ng h p sau ây H u h t các máy quay ph thông u có ch c năng auto white balance-t ng cân b ng tr ng và ây là cách mà nhi u ngư i quay nghi p dư s d ng.Máy quay s th hi n cach cân b ng tr ng c a chính nó mà không có b t c s tác ng nào t ngư i quay.Th c t là có r t ít ngư i quay phim gia ình nghi p dư quan ng i n cách cân b ng tr ng này.Th y
  2. không hay là cách cân b ng t ng c a máy này không th c s áng tin tư ng và th c s là chúng ta nên th c hi n ch c năng này m t cách th công thì hơn. Thu t ng C m t automatic white balance có 2 cách di n gi i. các dòng máy quay ph thông ,nó có nghĩa là hoàn toàn t ng. các dòng máy chuyên nghi p nó có th có nghĩa là hành ng cân b ng tr ng s oc miêu t sau ây . ó là b i vì trong nh ng môi trưòng chuyên nghi p hành ng manual white balance có th oc hi u là thay i màu s c c a hình nh b ng cách s d ng nh ng thi t b c bi t-kính l c ch ng h n Cân b ng tr ng th c hi n như th nào? B n nên ti n hành cân b ng tr ng b t c lúc nào b t u m t cú b m máy và b t c khi nào mà i u ki n ánh sáng thay i .Vi c cân b ng tr ng l i th c s r t quan tr ng khi b n di chuy n t trong nhà ra ngoài tr i hay di chuy n gi a các phòng có các lo i èn chi u sáng khác nhau.Trong th i gian sáng s m ho c t i mu n ánh sáng tr i thay i khá nhanh và khá rõ ràng
  3. này>.Hãy th c hi n cân b ng tr ng thư ng xuyên trong các kho ng th i gian này B ns c n M t camera v i ch c năng cân b ng tr ng th công MWB.S có 1 nút ho c c n g t trên máy quay th hi n ch c năng này 1-N u máy quay c a b n có filter ho c b n s d ng filter r i thì hãy m b o là b n s d ng úng filter cho i u ki n môi trư ng ánh sáng b n ang quay 2-Hư ng máy quay c a b n vào m t v t th mang màu tr ng tinh khi t sao cho nh ng gì b n th y ư c trong ng ng m máy quay ch toàn là màu tr ng.Quan i m v vi c bao nhiêu ph n tr ng c n thi t trên khuôn hình c a máy quay là chưa th ng nh t l m nhưng tôi nh n th y kho ng 50 n 80 % khung hình là n-Sony khuuy n cáo là 80% b ngang khuôn hình.V t th ư c ch n c n ng nh t và không b bóng . 3 -Thi t l p exposure và tiêu c ng kính 4-Kích ho t ch cân b ng tr ng b ng cách nh n nút ho c g t c n.Máy quay s m t vài giây hoàn thành tác v này sau ó b n s nh n ư c 1 thông báo ho c bi u tư ng trên màn hình ng ng m. N u
  4. cân b ng úng b n s nh n ư c thông báo là ã cân b ng tr ng thành công –trong trưưòng h p ó thì máy quay s gi nguyên thi t l p này cho n khi m t tác v cân b ng tr ng khác ư c b n ti n hành N u máy quay báo là cân b ng tr ng b l i,b n nên tìm hi u nguyên nhân.M t vài máy quay có th báo cho b n lý do ví d như nhi t màu quá cao -c n thay i filter.Ho c b n có th i u ch nh iris m t chút Lưu ý là nh ng ngưòi quay phim kinh ngi m có th ánh l a máy quay khi cho nó nh n sai màu tr ng có th làm cho hình nh thu ư c có tông nóng hơn-nhi u màu cam ,ho c l nh hơn-nhi u màu xanh Cân b ng en hay Black balance Cân b ng en là m t tác v gi ng v i cân b ng tr ng .Trong khi cân b ng tr ng giúp máy quay nh n ra màu tr mg th c s thì cân b ng en cũng giúp máy quay hi u âu là màu en th c s .Ch c năng nay thưòng ch xu t hi n trên các dòng camera chuyên nghi p,ngư i dùng ph thông không c n quan tâm n nó. Khi nào ta c n cân b ng en? Có nhi u ý ki n xung quanh vi c cân b ng en và khi nào c n cân b ng en.M t s cho r ng b n nên cân b ng en ngay khi nào b n cân b ng tr ng nhưng chúng ta cũng th y r ng ít khi ngư i quay phim làm như th .L i
  5. khuyên c a tôi là b n nên cân b ng en b t c lúc nào b n b t u m t c nh quay,khi nào b n thay i filter h ơc nh y sáng c a máy quay và khi nào môi trư ng ánh sáng thay i M t tác v cân b ng en không úng thư ng mang l i nh ng màu s c không t nhiên và sai l ch nh ng kho ng en c a hình nh.Khi b n nh n th y i u này hãy th c hi n cân b ng en B n s c n” 1 máy quay có ch c năng cân b ng en .Ch c năng này thư ng n m g n ch c năng cân b ng tr ng trên máy quay Cách th c hi n 1-Cân b ng tr ng 2-G t nút cân b ng en.Nó s óng màn tr p máy quay l i và b n hãy làm các ng tác gi ng như ang cân b ng tr ng.M t vài máy quay s òi h i b n óng màn tr p th công và b n c n m l i màn tr p khi tác v hoàn thành 3-N u mu n b n có th cân b ng tr ng l i t o ra m t chu i tr ng – en -tr ng
Đồng bộ tài khoản