Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Chia sẻ: quangngoc368

Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Nội dung Text: Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995
B¶n vÏ x©y dùng vµ kiÕn tróc C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ - TØ lÖ

1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy ®|a ra c¸c nguyªn t¾c ®Ó tr×nh bµy c¸c b¶n vÏ x©y dùng nhµ vµ kiÕn
tróc: x¸c ®Þnh c¸c tØ lÖ kh¸c nhau ®|îc sö dông trong b¶n vÏ.
2. C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ
Nhµ vµ c¸c bé phËn nhµ ph¶i ®|îc thÓ hiÖn víi sè l|îng b¶n vÏ Ýt nhÊt (mÆt b»ng, mÆt
®øng vµ mÆt c¾t) cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vµ kh«ng thÓ nhÇm lÉn ng«i nhµ sÏ
®|îc x©y dùng. V× r»ng Ýt khi cã thÓ tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c h×nh vÏ cÇn thiÕt trªn cïng
mét tê giÊy vÏ, nªn khuyÕn nghÞ cÇn h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc nhãm l¹i vÏ riªng t¸ch
khái c¸c h×nh vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t. NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc thÓ hiÖn trªn
cïng mét tê giÊy vÏ, th× c¸c h×nh vÏ mÆt b»ng nªn bè trÝ cïng hµng víi nhau theo
chiÒu ®øng hoÆc theo chiÒu ngang theo sù t¨ng dÇn cña cao ®é cña mÆt c¾t, chiÒu t¨ng
tÝnh tõ mÐp d|íi lªn mÐp trªn cña tê giÊy vÏ hoÆc tõ tr¸i sang ph¶i mét c¸ch thÝch hîp.
NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ®|îc thÓ hiÖn trªn cïng mét tê giÊy vÏ th× c¸c
h×nh vÏ nªn bè trÝ th¼ng hµng theo chiÒu ngang. Mçi mét h×nh vÏ mÆt b»ng, mÆt c¾t vµ
mÆt ®øng ph¶i cã tªn gäi t|¬ng øng.
3. TØ lÖ
3.1. C¸c tØ lÖ khuyÕn nghÞ
Trõ mét sè tr|êng hîp ®Æc biÖt, c¸c tØ lÖ sau ®©y nªn ®|îc sö dông:
3.2. ¸p dông
C¸c tØ lÖ hÖ mÐt vµ hÖ fót-ins¬ ë 3 dßng ®Çu trong b¶ng trªn ®|îc ¸p dông chung cho
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995

b¶n vÏ mÆt b»ng tæng thÓ vµ b¶n vÏ mÆt b»ng thi c«ng. ViÖc ¸p dông c¸c tØ lÖ kh¸c
kh«ng ®Ò cËp ®Õn do môc ®Ých ®a d¹ng cña b¶n vÏ tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm b¶n vÏ
kiÕn tróc hoÆc b¶n vÏ gia c«ng.
3.3. TØ lÖ lín vµ tØ lÖ nhá
MÉu sè cµng nhá tØ lÖ cµng lín
TØ lÖ t¨ng theo tr×nh tù
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản