Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.884
lượt xem
357
download

Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995 B¶n vÏ x©y dùng vµ kiÕn tróc C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ - TØ lÖ 1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®|a ra c¸c nguyªn t¾c ®Ó tr×nh bµy c¸c b¶n vÏ x©y dùng nhµ vµ kiÕn tróc: x¸c ®Þnh c¸c tØ lÖ kh¸c nhau ®|îc sö dông trong b¶n vÏ. 2. C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ Nhµ vµ c¸c bé phËn nhµ ph¶i ®|îc thÓ hiÖn víi sè l|îng b¶n vÏ Ýt nhÊt (mÆt b»ng, mÆt ®øng vµ mÆt c¾t) cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vµ kh«ng thÓ nhÇm lÉn ng«i nhµ sÏ ®|îc x©y dùng. V× r»ng Ýt khi cã thÓ tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c h×nh vÏ cÇn thiÕt trªn cïng mét tê giÊy vÏ, nªn khuyÕn nghÞ cÇn h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc nhãm l¹i vÏ riªng t¸ch khái c¸c h×nh vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t. NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc thÓ hiÖn trªn cïng mét tê giÊy vÏ, th× c¸c h×nh vÏ mÆt b»ng nªn bè trÝ cïng hµng víi nhau theo chiÒu ®øng hoÆc theo chiÒu ngang theo sù t¨ng dÇn cña cao ®é cña mÆt c¾t, chiÒu t¨ng tÝnh tõ mÐp d|íi lªn mÐp trªn cña tê giÊy vÏ hoÆc tõ tr¸i sang ph¶i mét c¸ch thÝch hîp. NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ®|îc thÓ hiÖn trªn cïng mét tê giÊy vÏ th× c¸c h×nh vÏ nªn bè trÝ th¼ng hµng theo chiÒu ngang. Mçi mét h×nh vÏ mÆt b»ng, mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ph¶i cã tªn gäi t|¬ng øng. 3. TØ lÖ 3.1. C¸c tØ lÖ khuyÕn nghÞ Trõ mét sè tr|êng hîp ®Æc biÖt, c¸c tØ lÖ sau ®©y nªn ®|îc sö dông: 3.2. ¸p dông C¸c tØ lÖ hÖ mÐt vµ hÖ fót-ins¬ ë 3 dßng ®Çu trong b¶ng trªn ®|îc ¸p dông chung cho
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995 b¶n vÏ mÆt b»ng tæng thÓ vµ b¶n vÏ mÆt b»ng thi c«ng. ViÖc ¸p dông c¸c tØ lÖ kh¸c kh«ng ®Ò cËp ®Õn do môc ®Ých ®a d¹ng cña b¶n vÏ tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm b¶n vÏ kiÕn tróc hoÆc b¶n vÏ gia c«ng. 3.3. TØ lÖ lín vµ tØ lÖ nhá MÉu sè cµng nhá tØ lÖ cµng lín TØ lÖ t¨ng theo tr×nh tù
Đồng bộ tài khoản