Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Chia sẻ: quangngoc368

Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

Nội dung Text: Bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ

 

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995 B¶n vÏ x©y dùng vµ kiÕn tróc C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ - TØ lÖ 1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®|a ra c¸c nguyªn t¾c ®Ó tr×nh bµy c¸c b¶n vÏ x©y dùng nhµ vµ kiÕn tróc: x¸c ®Þnh c¸c tØ lÖ kh¸c nhau ®|îc sö dông trong b¶n vÏ. 2. C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ Nhµ vµ c¸c bé phËn nhµ ph¶i ®|îc thÓ hiÖn víi sè l|îng b¶n vÏ Ýt nhÊt (mÆt b»ng, mÆt ®øng vµ mÆt c¾t) cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vµ kh«ng thÓ nhÇm lÉn ng«i nhµ sÏ ®|îc x©y dùng. V× r»ng Ýt khi cã thÓ tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c h×nh vÏ cÇn thiÕt trªn cïng mét tê giÊy vÏ, nªn khuyÕn nghÞ cÇn h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc nhãm l¹i vÏ riªng t¸ch khái c¸c h×nh vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t. NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc thÓ hiÖn trªn cïng mét tê giÊy vÏ, th× c¸c h×nh vÏ mÆt b»ng nªn bè trÝ cïng hµng víi nhau theo chiÒu ®øng hoÆc theo chiÒu ngang theo sù t¨ng dÇn cña cao ®é cña mÆt c¾t, chiÒu t¨ng tÝnh tõ mÐp d|íi lªn mÐp trªn cña tê giÊy vÏ hoÆc tõ tr¸i sang ph¶i mét c¸ch thÝch hîp. NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ®|îc thÓ hiÖn trªn cïng mét tê giÊy vÏ th× c¸c h×nh vÏ nªn bè trÝ th¼ng hµng theo chiÒu ngang. Mçi mét h×nh vÏ mÆt b»ng, mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ph¶i cã tªn gäi t|¬ng øng. 3. TØ lÖ 3.1. C¸c tØ lÖ khuyÕn nghÞ Trõ mét sè tr|êng hîp ®Æc biÖt, c¸c tØ lÖ sau ®©y nªn ®|îc sö dông: 3.2. ¸p dông C¸c tØ lÖ hÖ mÐt vµ hÖ fót-ins¬ ë 3 dßng ®Çu trong b¶ng trªn ®|îc ¸p dông chung cho
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995 b¶n vÏ mÆt b»ng tæng thÓ vµ b¶n vÏ mÆt b»ng thi c«ng. ViÖc ¸p dông c¸c tØ lÖ kh¸c kh«ng ®Ò cËp ®Õn do môc ®Ých ®a d¹ng cña b¶n vÏ tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm b¶n vÏ kiÕn tróc hoÆc b¶n vÏ gia c«ng. 3.3. TØ lÖ lín vµ tØ lÖ nhá MÉu sè cµng nhá tØ lÖ cµng lín TØ lÖ t¨ng theo tr×nh tù
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản