BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

Chia sẻ: hayateuw125

Tham khảo tài liệu 'bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kbnn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

 

  1. Đ/C- 04/KB BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN Tháng (Quý)....... Năm 200..... Tên đơn vị .......................................................................................................................................................... Địa chỉ..................................................................................................................... ............................................ Số hiệu tài khoản ................................................................................................................................................ Đơn vị: đồng Diến giải Số liệu tại đơn vị Số liệu tại KBNN Chênh lệch Nguyên nhân Số dư đầu kỳ Phát sinh tăng trong kỳ
  2. Phát sinh giảm trong kỳ Số dư cuối kỳ ..............., ngày.......tháng.....năm 200.. ..............., ngày.......tháng.....năm 200.. Xác nhận của Kho bạc Nhà nước Kế toán Kế toán trưởng Kế toán trưởng Chủ tài khoản (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản