Bảng báo sản lượng tháng

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
20
download

Bảng báo sản lượng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng báo sản lượng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng báo sản lượng tháng

  1. BAÛNG BAÙO SAÛN LÖÔÏNG THAÙNG THAÙNG NAÊM BOÄ PHAÄN: STT K. HAØNG MAÕ HAØNG PO SAÛN LÖÔÏNG NGAØY T.GIÔØ HC T.GIÔØ TCA T.GIÔØ CN SL TRONG GIÔØ SL TCA SL C.NHAÄT Saûn löôïng trong giôø = Toång saûn löôïng * toång giôø haønh chaùnh / (toång giôø haønh chaùnh + toång giôø taêng ca + toång giôø chuû nhaät) Saûn löôïng taêng ca = Toång saûn löôïng * toång giôø taêng ca / (toång giôø haønh chaùnh + toång giôø taêng ca + toång giôø chuû nhaät) Saûn löôïng chuû nhaät = Toång saûn löôïng * toång giôø chuû nhaät / (toång giôø haønh chaùnh + toång giôø taêng ca + toång giôø chuû nhaät) Giaùm ñoác XN Quaûn ñoác Thoáng keâ Toå tröôûng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản