Bảng báo sản lượng tháng

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
20
download

Bảng báo sản lượng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng báo sản lượng tháng

  1. BAÛNG BAÙO SAÛN LÖÔÏNG THAÙNG THAÙNG NAÊM BOÄ PHAÄN: STT K. HAØNG MAÕ HAØNG PO SAÛN LÖÔÏNG NGAØY T.GIÔØ HC T.GIÔØ TCA T.GIÔØ CN SL TRONG GIÔØ SL TCA SL C.NHAÄT Saûn löôïng trong giôø = Toång saûn löôïng * toång giôø haønh chaùnh / (toång giôø haønh chaùnh + toång giôø taêng ca + toång giôø chuû nhaät) Saûn löôïng taêng ca = Toång saûn löôïng * toång giôø taêng ca / (toång giôø haønh chaùnh + toång giôø taêng ca + toång giôø chuû nhaät) Saûn löôïng chuû nhaät = Toång saûn löôïng * toång giôø chuû nhaät / (toång giôø haønh chaùnh + toång giôø taêng ca + toång giôø chuû nhaät) Giaùm ñoác XN Quaûn ñoác Thoáng keâ Toå tröôûng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản