Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Chia sẻ: thuyha

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đơn vị tính : Đồng Việt Nam .... Ngày 15 tháng 3 năm 2008. KẾ TOÁN TRƯỞNG. TỔNG GIÁM ĐỐC.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản