Bảng cân đối kế toán mẫu năm 2009

Chia sẻ: vitdonan

Đầu tư ngắn hạn: Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản